Gemengde berichten. Ingezonden. ten geren. Achals men b. v. lofredenaar bij lofredenaar ziet opstaan om von Biemircks politiek tegen over de R. C. kerk te prijzen, als men hen die ver draagzaamheid ook jegens de zoogenaamde oltramon- tancn prediken verdacht ziet maken dan zeggen wij niet te veel dat van deze zijde de zwaarste verleiding ons dreigtmaar laten de lofredenaars van Bismarks politiek tegenover de kerk eens dezo vraag beant woorden zoude een feest als wij bier gevierd hebben ook in Duitschland mogelijk zijn geweest Zoude te midden van de feestviering niet de nood kreet der geplaagde kerkelijken omhoog zijn gestegen en als men er eens bij een optogt de weldaden der regering had voorgesteld, zoude dan ook niet eon aan beide handen gekluisterde priester de voorstelling hebben moeten geven van het gekerkerde episcopaat t De 12e Mei was voor de ingezetenen van Aol- horn een ware feestdag 's Koning» 25jarig jubilë zou feestelijk gevierd worden. Reeds vroeg in d< n morgen wapperden van alle gebouwen de oranje en nationale vlaggen. Het feest werd ten uur door het zanggezelschap in de Kolfbaan geopend door het zingen van eenige vaderlandschc liederen dat met gejuich begroet werd. De schooljeugd ten getale 7nn 240, was daarbij tegenwoordig inet vlaggen in de hand, dat waarlijk een treffend ge zicht was en de geestdrift der fecstgenooten op wekte. Dadelijk werd besloten den optocht door liet dorp te doen, dat alles in de beste orde af liep; in de kolfbaan teruggekomen werden de kinderen een feestplaat en eenige versnaperingen aangeboden. Een ontelbare menigte was op de been om de jeugd door het dorp te vergezellen, zoodat het voetpad en de publieke rijweg, eenige oogcnblikken geheel versperd waren. Onderscheidene volksspelen waren toen volgens •t programma aan de orde n. 1. turfrapen, door jongens en meisjes beneden de 16 jaar, tobbevaren door iedereen die daaaraan wensch- te deel te nempn, t o n r ij d e n, roei ved- strijd, hardloopen enz. Bij ieder spel waren prijzen uitgeloofd bestaande in kleedingstukken. Uoewel het koud en regen achtig was is de orde niet gestoord cn liepen alle spelen naar wensch af. Op de brug van den Waardpolder was een prachtige ecrepoort opgericht met het groote portret van H. M. de koningin iu het midden; op de brug vau den Groetpolder was een niet minder fraaie eerepoort opgericht met de portretten van H. HM. M. den koning cn de koningin. Voor den ingang van het directie-huis van Waard en Groet eu in het midden van Kolhorn waren mede 2 sierlijke poorten aangebracht met portretten van de geheele koninklijke familie. Aan de over zijde van de haven waren eenige teertonnen aan gebracht om tot verlichting te dienen. Een ingezetene in den Waardpolder had voor eigen rekening vuur werk aangekocht om den polder te verlichten maar wind en regen waren oorzaak dat de illuminatie zoo hier als in het dorp uitgesteld moest worden. Tegen den avond konden de logementen en her bergen de feestvierenden nauwelijks bevatten en de geestdrift nam ieder oogenblik toe; eindelijk onder dak gekomen zijnde, werden er harti-lijke toasten op den koning, de koningin, den kioon- prins en andere leden van het vorstelijk geslacht uitgebracht en onder het drinken en klinken van een glas wijn en de wensch, leve de koning! ko- ningiuen de overige koninklijke familie gehoord werd, toen had de geestdrift haar toppunt bereikt. Laat in den nacht scheidde men in de beste orde en harmonie. Den 14e dezer was het weer zachter en mooier geworden en.geschikt om te illnmineeren; dat dan ook tot aller vreugde slaagde. De verlichting was prachtig en indrukwekkend; ook de verlichting in den Waardpolder aangebracht voldeed aan de ver wachting en gaf een heerlijk gezicht op het water. De //oofd— en subcommissie worden door deze hulde gebracht voor de goede orde die er altijd heerschle. In 't bijzonder zij daarvoor dank gezegd a»n den voorzitter van de Hoofd—Gommis ie, die, hoewel reeds bejaard, geen oogenblik van zijn plaats was, niettegenstaande liet ongunstig weer. Er viel veel water in liet feest, maar het feest vïcl niet in bet water, zooals sommigen wilden beweren. Eenige ingezetenen hebben een Serenade aan de //oofdcommissie gebracht. OUDKARSPEL. Ook hier werd op den 12 en 13 Mei feestelijk herdacht, de dag waarop voor 25 jaren onze geëerbiedigde Koning Wiliem ITT i de regering over het Nederlandsche volk aanvaardde. JieeAs vroeg in den morgen wapperde de nationale 1 driekleur uit ieders woning, ten 9 ure waren de schoolkinderen allen in ferstgewasd, benevens de f«e«tcammissie iu de school aanwezig, door het ongnnstige weder kon de voorgenomen optocht, met de kinderen, niet plaats hebben err werden dezen in de school onthaald op krrntenbrood, koek en wijn, en werden door hen eenige feestliedj-s ge zongen. Gelukkig werd op den middag het weder iets gunstiger, en werd de voorgenomen optocht aangevangen, die tot aller genoegen gelukkig slaagde, zoodat de feestcommissie met de blijde kinderen weltevreden in dc school terug mogt keeren, hier werd op nieuw aan <ieze krentebrood, koek en wijn verstrekt, en hierna aan ieder kind bij het naar huis gaan een stuk koek uitgereikt, cn linn gezegd, den volgenden morgen, (Woensdag den 13en) ten negen ure in de school terug tc zijn. Woensdag den 13 Mei waren dc kinderen op den bepaalden tijd aanwezig, hier werd hnn op nieuw koek en wijn verstrekt, en ondanks het ongu islige weder, werden zij geholpen door de feestcommissie en door eenige ouders, naar liet kerkgebouw geleid, waar hun goede zitplaatsen werden aangewezen, een groofe menigte menachen waren ook daar aanwezig. De Eere—Voorzitter der feestcommissie, de EdelAchtb. lieer C. Kroon, opende met korte en zeer gepaste toespraak, na liet voorlezen eener proclomatie van onzen geëer- hiedigden A'oning, deze feestplegiigheid, waarna de liedertafel „Orpheus" het Nederlandsche volkslied aauhief, en na het zingen van nog eenige andere stukken werden aai, de schoolkinderen feestplaten en boekjes uitgereikt, tot een blijvend aandenken aan dezen heugelijken dag, en werd hun (de kiilderen) vrijheid ^gegeven ieder naar zijn huis te gaan, hierna werden door dc liedertafel nog eenige stuk kf li gezongen, na het zingen van het laatste, op het Programma vermelde stuk, werd door de lioofdonderwijzercsse, aan de hier bestaande school voor dameshaudwerken, Afejufvrouw C. G. L. ten Bokkel, begeleid door eenige in het wit gckleede meisjes, met cene gepaste toespraak, een door haar en hare leerliigen vervaardigd Vaandel, aan de liedertafel geschonken tot blijvend aandeuken aan deze feestviering. l)e president dier vereeniging den lieer Vis //oofdonde'wijzer alhier, aanvaardde met een hartelijk woord van dank aan den edele schenkster, het zoo plegtig aangeboden geschenk, waarna een, daar toe expresseiijk vervaardigd lied door de zaugers werd gezongen, waarvan de tekst vooraf aan de aanwezigen was uitgereikt. Hierna werd deze feestplngligheid in het kerk gebouw, met hartelijk woord van dank aan allen, en van alle gezindheden die tot deze feestviering hadden bijgedragen cn door hunne opkoip*l, i" bet kerkgebouw van groote belangstelling in het feest hadden doen blijken, door den Eere-Voorzitter deze feest plechtigheid voor geëindigd verklaard. Des namiddags hadden onder gunstig weder de op het progra rma aang kondigde volksspelen plaats, als: Spneiloopen, Zakloopcn, Broodjes- er. Geld- happen cn Houtjesrapen, waarvan alles in de beste orde is afgeloopen. Men schrijft ons uit Callantsoog Hoewel het algemoene Nederlandsche feost in onze gemeente op den 12on dezer niet is gevierdmaar tot «in lateron dag is uitgesteld geworden, is de ge denkwaardige dag toch niet onopgemerkt voorbijgegaan. Van afle woningen alsmede van bet raadhuis en van den toren w apperde reeds vroeg de vaderlandsche driekleur. Om 8 urehet begin van den gewonen morgenschooltijd verzameldo zich oen 40 tal der verst- govorderdo leerlingen in het schoolgebouw om ver volgens met den onderwijzereen bezoek aan enkele naburige dorpen te brengen. Eerst werd onder het zingen van feestliederen ecne wandeling door het dorp gedaan en daarna werd de tocht aangevangen. Eerst werd een bezoek aan het Zand gebracht Daar had den de kinderen gelegenheidde prachtigen optocht te bewonderen. Zoo iets toch hadden hunne oogen nog nooit aanschouwd. Vervolgens begaf de kinder stoet zich over Keinsmerbrug naar Schagerbrng en werd er eindelijk, trots het regenachtigo weder oen uitstapje naar Sc hagen ondernomen. Vooral werden de kleinen met gejuich begroet, doch de ontvangst welke hun door eenige ingezetenen van Schagen werd bereid overtrof al het andere. In de feesttent werd de schare op onbekrompen wijze onthaald en daarna werd zij, op voorstel van den heer L. Hornongkos teloos met rijtuigen huiswaarts gebracht. Eere den ingezetenen van Schagen die het hunne hebben bijgedragen tot verhooging der feestvreugde van de jeugd van Callantsoog! Nimmer zal hunne Haart uit bet geheugen van onderwijzer en kinderen en van allen die tot deze in betrekking staan war den gcwischt Te Middelbands is een doos mot vaatwerk, die ecno vrouw op straat uitventte, door een vonk in brand gevlogen; de vronw bekwam ernstige brandwonden. Naar de Pall Mali Gazelle uit St. pctersbnrg verneemt, zou de Grootvorst Nikolaas, zoon van den Grootvorst Constantijn, van het opperbevel over de voorgenomen expeditie ontheven en ten zijnen huize onder arrest gesteld zijn. De politie onder zoekt zijne papieren. Jl. Zondagnacht heeft men te Stompwijk van den bouwman L. de V. eene koe die in de weide liep, de tong uitgesneden. Men leest in de Purmcrender Courant vati 20 dezer de navolgende advertentie: Dingsdag den 5n Mei vloekte cn vocht de tweede Wethouder van Ilpendain, dat het haar er af stoof. Wat zeg je van zoo'n Wethouder? Kiezer», die uw stem op hein uitbracht, schaamt ge u niet? Te Maassluis is een 8jarig meisje, in liet land waar dc haringnetten worden gedroogd, zoo danig door den wagen, die met die netten was geladen overreden, dat het kind op de plaats dood bleef. Men bericht nit GenemuidenEen telegram is van hier aan Z. M. verzonden van dezen in houd Aan den koning. De ondergeteekende, Trijntje van de Wetering, dienstmeid wonende te Gene muiden, aldaar gehoren den 12e Mei 1819. Uwe Majesteit hartelijk geluk wenschetide met //oogst - deszelfs 25jarig krooningsfeest, deelt te meer met hare mede-iugezetenen in de feestvreugde van den dag, nu zij zelve het voorrecht geniet haar 25-jarig geboortefeest te vieren. T. van de Wetering. Zekere heer Gosselin te Parijs, heeft een toestel uitgevonden, die drenkelingen ter stade ko men moet; een reddingscostuum, waarmede men proeven heeft genomen, die als goed geslaagd worden beschouwd en waarvan men zich voor de toekomst bij schipbreuken veel belooft. Ieder schepeling, van dien toestel voorzien zal zich namelijk met de grootste gerustheid te water kunnen begeven en naar verkiezing staande of liugende de komst van een reddingsboot of reddingsboei kunnen afwachten. Men heeft niet op een schipbreuk of doodsgevaar te wachten o n dit reddingscostuum aan te trekkeu; men kan het als een gewoon klecdingsstuk, bij wijze van een flanellen hemd, gebruiken en dus elk oogenblik gereed zijnzonHer hiervan eenigeu hinder te hebben of in eenige beweging belemmerd te worden. De beschrijvingen die van dez.e nuttige ontdekking worden gegeven, kotnen ongeveer hier op neêr. Het hoofdbestanddeel bestaat in een pneu matische buis van gom—elastiek, om het lichaam gerold, wier ringen talrijk genoeg zijn om de noodige hoeveelheid loebt te bevatten. Die buis is besloten, verborgen om zoo te zeggen, in een dubbel bekleedsel, dat een hemd vormt. Men heeft zich er slechts aan te gewennen, zulk een hemd te dragen, h'cmt er gevaar; men blaast binnen enkele minuten de buis op en kan verder gerust zijn. Wanneer men een geheelen dag te water vertoefd heeft en de lucht eenigermate uit de buis ontsnapt is, dan begint men op nieuw te blazen. Het costuum, schrijft ren dergenen die bij de proefneming tegenwoordig waren, is buitengewoon licht en kan inet alle geinak onder de gewone kleedingstukken worden gedragen. Het reikt van de knieën tot den bals en wordt op de borst door een rij ki.oopen gesloten; het bestaat uit een dubbel flanel waart us-chen de buis van gom—elastiek loopt. De buis begint op de bor«t, klimt over den linkerschouder, volgt den ruegegraat tot de lendenen waar zij zich in twee takken verdeelt, die langs de dijen tot de knieëen loopen. Van het centraal gedeelte der hoofdbuis loopen 12 of 14 buizeD van kleiner afmeting die rondom het ligchaam gaan en bij de knoopen van dit hemd eindigen. Dc redactie vereenigt zich niet altijd met de ge voelens der inzenders Tan geplaatste stukken. Mijnheer de Redacterfr! Met eenigen tegenzin moet ik U, na onze zoo wel geslaagde feestviering, een plaatsje verzoeken voor het onderstaande. Gij zult het mij echter niet i weigeren, wanneer ik U zeg, dat sommigen niet schromen, mij thans in een geheel verkeerd dag licht te stellen cn mijne eer aanteranden. Niet

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 2