KIESPIJN 30 C'. f 00.000, op No. 12156, cn ƒ5.000, op No. 15197, LET WEL. 284s,c Staatsloterij. 285s,e Staatsloterij, lieele- en jredeelteu van Loten Schotslie, Tnpüstry o 11 gestreepte, uit de hand te koop gepresenteerd J. ïïarbrink Numan. Pp) Als beproefd Huismiddel! Gezondheid, kracht en Levenslust, Advcrtentiën. Karpetten en Voetmatjes, Holmattcn, H. li. VOORMAN, EEN WOONHUIS MET GROOT ERE, Holloway s Zalf cn Pillen. Stollwereksche Borstbouboos, S! Doosjes van 25 en 40 cents, Staahvijn, I)i\ Romershausens oogwater Haar balsem, II. von G imborn. n 20 per stuk 63 vetle Varken» 48 a 56 per N. P. 9 magere Varkens f 10 a f 14 265 Biggen f3, a 5, 875 Schapen en Lammeren Kip-«ijeren 3,0Q, af Eendeijeren f 3,30. - ERRATUM. In de rHekendmakingv van Bargemeester en Wethouders dd. 19 dezer, opgenomen in on« vorig No. eerste kolom onderaan, staat verkeerdelijk dat de termijn voor de inlevering der vorderingen over 1873tei> laste der gemeente zal zijn verstreken op den laatsten JLLIJ aanstaande, dit moet zijn: op den laatsten JUN1J aanstaande. o oo Bevallen van een welgeschapen zoon SO- PHIA GEEL geliefde echtgeuoote van 8513 B BOERS. Schagen, 26 Mti 1874. Het eenige middel, om de zwaarste 'KIESPIJN oumiddelijk te doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJNTINCTUUR van Pr. DELMINA uit New-York, welks deug delijkheid door kiespijnlijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan hevelend middel eu hetgeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. IIOOFI)-, OOR- en AANGE- ZICIITSPIJN worden door deze tinctuur onmid- deijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij den Hoofd-Agent voor Ne derland ll. W. van Thefelen, St. Jansstraat, J. 236, Amstedam en bij de wed. Kiske te Ewijksluis 11. Bakker, te't Zand en J. Zwakman te Schoorl. ijn broeder, de Heer A. BOONAC- KER, in de Rijp. overleed aldaar, na eene kortstondige ziekte, op 2G dezer, in den ou derdom van 49 jaren, C. BOOiUCKEU Schagen 27 Mei 1874. 8512 Eenige kennisgeving. Bij J. MOLENAAR Jbz,, te Schagen is gevallen de hoogste prijs van onder de handteekening van Wed. A. PRINS en Zoon te Alkmaar. Ook zijn bij hem voor de 8518 te bekomen. Bij den ondergeteekende zijn weder voorhandeu vele soorton van tapijten als: alsmede alle soorten van als ook 8500 van de fijnste tot da biezenmat in alle breedten, welke arijkelcn tot de minst mogelijke prijzen worden verkocht en afgeleverd door Zadelmaker, op 'l Noord te Schagen. Door voorgenomen vertrek naar elders wordt te midden eu op het beste gedeelte van het dorp Barsingerhorn, nabij het raadhuis; dadelijk te aan* vaarden. Het HUIS bevindt zich in flink onderhouden, toestand, is van vele geriefelijkheden voorzien en is zeer geschikt om tot de uitoefening van allerlei bedrijven te worden ingerigt. Des gewild kan de kooper den koopprijs geheel of gedeeltelijk onder zich houdeu tegen 5J rente 's jaars en, zoo noodig, soliede borgstelling. Te bevragen bij deu eigenaar en bewoner C. MU L LER Cr 8517 De ondergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E- Nuaian, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 8507 B. onder hypothecair verband op landerijen, mits de eigenaars zich persoonlijk aanmelden. 2o. Het in deposito nemen van geld; A. voor ééne maand tot twee maanden 4; B. t drie maanden of langer h 5g; 3o. Den in— en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresserenEDW ARD BOS Co. in Effecten, Kloveniersburgwal, hoek Oudemanhuispoort te AMSTERDAM. Koninklijke Aktilleiue. Zalf en Pillen van Holloway ^jien sergeant der Kouinglijke Artillerie schrijft onder dagteekening van 12 December '87"^|j{e jPoonamattee, Residentschap Madras, dat zijn1 jeen, van de knie af tot aan de kuit toe, y g^zetel wa* van riekte en bederf, dat hij zich, seder^en jaar in het hospitaal bevond zonder eenige beterschap van zijne pijnen te ondervinden en dat hij, niet meer wetende wat aan te vangen, besloot eene proeve te nemen met de beroemde Pillen en Zalf van Holloway. Deze geneesmiddelen verljgtten terstond de pijn die hij leed, zij verdreven de kwade sappen uit zijn been, ge Sa zen de kwaal, die ongeneeslijk scheen, en herstelden hem volkomen van zijne ziekte. Wij bevelen, in 't bijzonder, den soldaten en zeelieden aau, hunne toevlugt te nemen tol diet uitnumlende geneesmiddelen voor de geoeziug van veroui'erde wonden, open wonden en etterge- zwellen, ei} wel voornamelijk wanneer zij uit onvoor- *igti8'lc',f voortkomen en ongeneeslijk schijnen. Tegen ;.lle catarrhale ongesteldheden i hebben de gefabriceerd door den Hofleverancier A FRANZ STOLLWERK te Keulen het '/a\ volte vertrouwen van alle lijders gewon nen. Echt te bekomen a 30 Geut jyvrï per pakje te Schagen, bij Apotb. \Y. A. HAZEUAlkmaar, bij Apoth. W. J. BAKKER; II- .'1 r, bij Apoth. J. van BERK, en bij Apoth. L. JEL- GERSMA Ga.Hoorn, bij P. J. RUT- J|ggTEN BEZIG. 8506 geven, de in algemeen gebruik zijnde ENGELSCHE GEZONDHEIDS-PILLEN, ook bekend onder den naam van ENGELSCHE GAL- SLIJM- en MAAGPILLEN De roem aau deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen, ia teeds genoegzaam ter hunner aanbeveling. Zij zijn vermaard door hunne zachte en toch veel vermo gende werking. Zij reinigen het ligchaam, werken op de huid, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, versterken het gcheele gestel en houden de gezondheid in den gunstigsten staat. AK huishoudelijk middel zijn deze pillen ten hoogste aanbevelingswaardig. le verkrijgen bij W A. Hazeu, Apotheker te Schagen Amsterdam, H. II. Ulolli, Apotheker Zeedijk G. J. dó Beurs, Martelaarsgr. L 55 2 v L. P. v. Sou, Apotheker Muiderplein. Amsterdam Algemeen Verkoophuis. Wiarda Sr Co. 1). gpui 22, Alkm. Ansigh cn Mesman. Avenhom, M. Poppes; Aalsmeer. N. B. v. Hessen A. P. Polder, P. Witms Beverwijk, D. Mijsbergh Biiilewijk, J. Kranenburg. JU'els Jb. Brouwer. Barsingerh. J. B. Upman. v Smit. Dirkshorn, J. Lodder, Kdam, Akkerboom; Bijerland, wed. Jongerling Enkhuizen, Kienderhoff, Heemstede, v. d. Aardweg Hoorn, D. v. d. Deuren. Helder, wed. Zevenhuizen. Hem, C. Water. Huizen, Adr. Kooij, Haarl. meer, B. Labrijn. Hoocarspel, P. de Wit. Knollendam, K. Woudt. Krommenie K. Veenboer Monikkendam. K. Slot. Medemblik, J. Neuvel, Naarden, II. van Dijk, Nieuwedam, J. Wit, Oudesluis, Jb. Gootjes. O. Carspel, D. O. van Dijk Opperdoes, J. Brouwer. Purmereude, S. J. Veen. Rijp, A. K. Wineke, Sclierroli., wed. Nieuwland Vinkerv. J. B. Kemmen. Westgrafdijk, G. Kaai. (Vieringen, M. Koorn. Wormerv., J. W. Schmidt. v wed. G. Pette. Winkel, P. J. Bijhouder.. Wieringerw. R. Scbrieken. Zuid scharw. P. Klingeler. Muiden, IJ. Leijenaar. 8519 Een aangenaam en gemakkelijk in te nemen ijzerpraeparat, door alle geneesheereti aanbevolen omdat het ligt te vertereu is volledig in de sappe des licbaams overgaat. De Staalwijn wordt voorna mehik en met de gunstige uitwerking gebruikt- bij bleekzucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtig, hoofdpijn en vooral bij beginselen van longtering De flesch a f 1 Tot behoud, herstel en versterking van het ge zicht, aan een ieder, wiens oogen door inspannen de bezigheden, door aanhoudend lezen uf door ziekte verzwakt zij^ ten zeerste aantebeve!°n, Groote flacons a flen kleine 1 [5 flac.) d 30 Cts. Origineelfleschen van Apoth. GEISS ifl. I, 50.) Origineelprijs) Eau de cologne philoebine zuivert het hoofd van de schilfers, belet dadelijk het uitvallen der haren eu brengt ia eenen korten lijd eenen geheel nieu wen groei te voorschijn. Hij is verfrisscheud, van het fijnste parfum en maakt het gebruik van haaro- liën en poinaden geheel onnoodig. Groote flacon, 90 en kleine a 45 Cts. te Ansingh. Alkmaar, H. J Beverwijk, K. E. Husong. Dirkshorn, J. Lodder. Edam, D. v. d. Velde. Ede, J. C. C. Ru pp. 's Bosch. F. L. Welsch. Hoogkarspel, P. de Wit. Kampen, L. F. Janssen. Koog, N. v. Pomereu. Locbem Wed. Windhouwer Medemb. Wed. J. Drost. Nieuwed. W. V. Bruinvis. Oudew. F,JoukerIdenburg Purmer., T. J. de Wolf. Schagen, W. A. Hazeu. Schagerbrng, A. Ellen. Texel, J. P. Smit. Veeneodaaal Wed. Klomp. Winkel P. J. Bijhouwer. Zaandam. L. Driescher. Bij elk artikel is een gebruiksaanwijzing. Apotheker en Fabriek v. chemisch—tecbnischen* Praeparaten. 8504»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 3