KERMIS. Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 4 BRANDSPUITDIENST. Bra 11 <1 spui te 11 Vermist. Gevonden. M 871. Achttiende Jaargans:. Ao. 1874. Prijs per jaar 3,Franco per post f 3,60. Afzonderlijke nummers f 0,07$. Bekendmakingen. Nationale Militie. ONDERZOEK TAN VERLOFGANGERS TE LANDE. ROODE en BLAAUWE BEVOLKING- PUNTERT JE ROE. van Bevervoorden. Hoofdelijke Omslag. G. J. Muller. vaa Bevervoorden. Politiek drie lammeren. een wit lam. ecu wit lam. een wit lam, een schaap. Koepokinënting en herinënting- SCHAGER COURANT. Dit blad verrschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager- marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle AnvERTKNTiëN van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Bnrgeraeester en Wethouders van Schagen, bren gen ter kennis van de in die gemeente verblijf houdende Verlofgangers der Militie te land, be- hoorende tot do ligtingen 1870, 1871, 1872 en 1873 dat zij zullen hebben tegenwoordig te ziju bij het onderzoek hetwelk zal plaats hebben te Schagen op Vrijdag den 12e Junij a. s. des voor- uiiddags ten half tien ure, voor het raadhuis aldaar. Voorts worden aan belanghebbenden in herin nering gebracht de navolgende bepalingen der "Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72): Art. 1301 //et Crimineel Wetboek, en het Re glement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der Militie te land, die zich onder de wapenen bevinden, van toepassing en met opzigt tot de verschillende gevallen van desertie Op al de bij de militie te land ingelijfdeti. Die manschappen worden geacht onder de wape- uen te zijns lo. zoolang zij zich bij hun corps bevinden; 2o. gedurende den tijd. dien het in art. 138 bedoeld onderzoek duurt; 3o. in het algemeen, wanneer zij in uniform zijn gekleed. Art. 140 De lofganger verschijnt bij bet onder zoek in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met ver- lof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlofpas. Art. 141. Behoudens het bepaalde in art. 130 kan een arrest van twee tot zes dagen, te on dergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest, door den militie-commissaris worden opgelegd aan den verlofganger lo. die zonder geldige reden niet bij het on derzoek verschijnt; 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geo- dige reden, niet voorzien is van de in liet vol- gaand artikel vermelde voorwerpen 3o. wiens kleeding- of uitrustingstukken, bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden: 4o. die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander behoorende, als de zijne vertoont. Art. 142. Is ds verlofganger, wien krachtens het voorgaand artikel arrest is opgelegd, bij het onderzoek tegenwoordig, dan kan hij dadelijk onder verzekerd geleide in arrest worden gebragt. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt hij zied niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt hij, op schriftelijke aanvrage van den militie-commis saris, te rigten aan den burgemeester der woon plaats van dien verlofganger, aangehouden en on der verzekerd geleide naar de naastbij gelegen provoost of het naastbij zjjnde huis van bewaring of arrest overgebracht. Art. 143. Onverminderd de straf, in art. 141 vermeld, is de verlofganger verpligt. op den daar toe door den militie-commissaris te bepalen lijd en plaats, en op de in art. 140 voorgeschreven wijze, voor hem te verschijnen om te worden onderzocht. Art. 144. De verlofganger, die zich bij herha ling schuldig maakt aan het feit, sub. 4o. van art. 141 bedoeld, of niet overeenkomstig art. 143 voor den militie-commissaris verschijnt, of, aldaar verschenen zijnde, in bet geval verkeert, sub 2o. en 3ó. van art. 141 vermeld, wordt onder de wa penen geroepen en van drie tot zes maanden ge houden. Art. 145. De verlofganger der militie, die niet voldoet aan eene oproeping voor de werkelijke dienst, wordt als desertenr behandeld, Burgemeester en Wethouders voornoemd, ver manen allen wie dit aangaat om, door in achtne ming van hunne verpligtingen, zich vnor onaange naamheden en straffen te vrijwaren. Schagen den 26 Mei 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. Muller. De Secretaris, van Bevervoordon. Burgemeester en Wethouders van Schagen, ma ken bij deze bekend dat op ZATURDAG den 13e JUNIJ a. s., des namiddags ten ZES uren, op de Marktplaats aldaar proeven zulleu worden ge nomen met de en roepen daartoe op al het dienstdoend personeel bij genoemde spuiten, om op dien dag voor of op gemeld uur ali^air tegenwoordig te zijn, op verbeurte eener btfe,e *ui EEN GULDEN voor iedere afwezige, w.^'ke bcfete voor de hoofdlieden verdubbeld wcrrdt. Sclkigen den 2 Jnnij 1874. Burgemeester en W ethouders voornoemd V G. J. MULLER. De Secretaris VAN BEVERVOORDEN. dienstbode in April 18 74 uil de geuieeute Win kel alhier ingekomen, wordt in haar belang aan gemaand zich, zoo spoedig mogelijk, aan te mel den ter Secretarie van Schagen. Biir6etJieester en Wethouders van Schagen, bren gen trr .kennis van het algemeen, dat de Raad heeft _^sloten, dat de K e r mis in deze gemeente dit jaar zal plaats hebben en invallen op Zondag den 21sten J u n ij a. s., des namiddags ten 4 uren, om te eindigen op Zondag den 28sten daaraanvolgende. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. Muller. De Secretaris, De Burgemeester hoofd van politie der gemeente Schagen, brengt ter openbare kennis, dat geduren de de aanstaande Kermis in deze gemeente niet znllen worden toegelaten Waarzeggers Liedjeszangers, Orgeldraaijers, Vertoonin gen in strijd met de goede zeden alles ter beoordeeliog van den Bnrgemeester voornoemd. Schagen, den Ie Junij 1874. De Burgemeester, Hoofd van Politie, G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen, brengen ter kennis van de ingezetenen, dat, bij beschikking van heeren Gedeputeerde Sta ten dezer provincie, van den 2Oen Mei 11. No. 12 het kohier van den hoofdelijken omslag dienst 1874 ▼oor deze gemeente, is goedgekeurd eu ter invor dering aan den heer gemeente-ontvanger is ter hand gesteld Wordende mitsdien alle de op dat kohier aan— ge-dagenen, bij deze aangemaand, een ieder na bekomene kenuisgeving van zijnen aanslag, zijne verschuldigde som binnen de daartoe gestelde termij- men in handen "van gemelden ontvanger te voldoen die tot de ontvangst zitting zal houden des Maan dags, Dingsdags, Woensdags en Donderdags van iedere week, van des voormiddags 9 tot des na middags 1 uur. Sclngen 23 Mei IS71. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris Op Donderdag den 21 Mei 1874, op de markt te Schagen, waarvan een gemerkt met een blaauwe slreep over het linker oor; de tweede met roode streep op den neus, terwijl de derde bij het vermissen voorzien was van een zwart bandje, om den voorpoot. Zij die omtrent dit vee eenige inlichtingen kan nen verstrekken, worden veizocht die te geven ter plaatselijke Secretarie van Schagen. Op Donderdag den 28 Mei 1874: bij het drij ven van de markt, uit een koppel, gemerkt: eene teerstreep over den nek en eene schuine teerstreep aan de regterzijde van den kop, toebehoorende aan Aris Zijpheer, wonende in den Schagerwaard gemeente Haringcarspel. op Woensdag den 20 Me! 1874, in het land van D. Keet Dz. gemerkt met eene teerstreep op den kop. In hetland van Tennis Harp, op Lagedij k gemerkt met eene teerstreep over den neus. Op de markt van den 28 Mei jl. achterbleven gemerkt: een stukje nit de beide ooren. Regtbebbenden worden verzocht, zich, zoo spoe dig mogelijk, aan te melden ter secretarie voornoemd. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gelet op art. 18 van de Wet van den 4 December 1872 (Staatsblad No. 134); Brengen ter kennis van de ingezetenen dat door den geneesheer S. de Boer te Schagen aan een ieder die vermeent regt te hebben om

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1