Zoiucnliciist. Aanvang 1 J IJ i\ I 1874, Retour billetten voor t<5ru»rei8 °P den dag der afgifte en Telegraafkantoren Sneltreinen voor alle klassen 1°"*!;; ™cbtTer" ABVERTSMTIKI EAU d'Anvers Aanbest* |sr. MAANDAG 15 J0NL," LEES DIT!!! SCHRIJFBEHOEFTEN, BRUILOFTSLIEDEREN J)e datum der opening van den OOSTERSPOORWEG zal na der worden aangekondigd. Voor de plaatsing van i ADJK""TJ,ëN prachtige Remontoirs. 8572 tred. Diderich. Revalcnta Arabica. den daarop volgenden dag. door denzelfaen per soon. worden dagelijks uitgegeven voor zoolang er geene aanleiding bestaat op den mtaatregel terug t« komen. zijn gedurende den geheelen dag ge opend. Amerika, Spanje, Zweden, Noir\ve«en, Denen. T)C roijale en dubbele worden bijzonder aan bevolen, ze zijn verkrijgbaar bij J. RANKE jop de IIoogzudb S C II A G E N. -APV Deze. fijne parfumerie is aanbevelings waardig als het meest verfrissend reukwater dat bestaat en het duurzaamste op de reis en I in de warmte, 't Is ook 'l voornaamste pro i du'vt tegen rheumatismus en kwalen. Het gewone ondc. Burger der WESTFRIES AbraE- DIJKSWERKEN mtocle leverancie van alle*- >e- noodi^dc materialen 'en arbcidsloouen. (Pnixïrtn ru JEthrmn Swrra rn Uainra Horologiën, BEHANGSELPAPIER in alle dessins ƒ0.17* per rol cn liooger. io soorten, in grootcn voorraad bij I)c Revalcnta Arabica. on den spoorweg van AMSTERDAM naar ROTTERDAM en vau AMSTERDAM en ROTTERDAM niuar ZAANDAM, ALKMAAR cn HELPER en OMGEKEERD, volgens de vertrekuren, als aangewe- zeim °P de dicnstbiljcttcn, verkrijgbaar aan alle stations en bcstcl-kantoren, groote a 15 cents en A 2 cents; zoomede tarieven en reglement voor het vervoer. Voor verschillende buitenlandschc reizen RETOUR 111LJETTEN en COUPONBOEKJES. Van 1 JUNI tot 30 SEPTEMBER zullen dagelijks eeltige treinen in beide richtingen aan de ZAT» DVOORTSCIIE LAAN stoppen, tot opnemen en uitlaten van reizigers. 8526 l)i: ASMlI\INi1ltATEilt Belfie, RaitseMntf. EnjjHiiiul, Franrijk, Oostenrijk. ALGEMEEN AUVEKTEMTIE-llUREAU j tc PLJJTSMJkV VAN BilJQH «n VA\ I1TVAR JiollerUam in alle bestaande Binnen- en Buitenlandsehe LAG-, WEEK.- es A LI 'Eli TEN TI Eli LA D EN. 8522 rsu Regel. r f a f 0.15. Voor «Ut blad wordt mot den inoe.teti «pneil en met na«aw|eicth~Id door Rbki.ames 5 f 0.20. bovengenoemd Vdverleulie-IS.ireau zorg geilro-('i|> va. 3-3 H s» C/: H IS n oven ^ervoerd- Men kan zich geen liefelijker, aangenamer meer verfriascUendau gestiler reuk voor-' stellen dan die van liet van AUG. DE MARBAIX.te Antwerpen (Belgi» Kr bestaat geen Geurwater «Jat u.eer cchoi Iverscbaft dan het EAU D'ANVERS. Dcvocbtiger uw zakdoek inede cn wrijf de slapen, liet voorbood, den hals goed in, en «ij zult eeu wonderlijke verkoeling en verfri8SChing ontwaren die U geheel verkwikt ojrt'riocbt en herstelt. 8523 J>.n weinig EAU D'ANVERS des morgen- vermengt door het waschwater, verzacht de huid en verspreidt eene frissche lucht door de kamer; op een doek gegoten en sterk inge ademd, verdrijft bet spoedig de hoofdpijn, ook wordt liet veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te vernieuwen en te verfrisschen en voor zieken-kainers is het bijzouder aan fe- (bevelen. (Zie het Prospectus). liet wordt verkocht de flacon: Je Roijale f 1,50. de dubbele f 1,25. Ie kwaliteit 1.2e kwaliteit 0,75. De halve flacon voor de helft van liet ge- Inocmde bedrag. reer 2u,v Me selia- L1JKGRAAF en IIEEMRAl. Marie baehl van li'ESTER I EU LAND, ^Door ME li AMR AC11T, zullen, in bijzijn apen uit //ot.filingelauden vau Weslfries vol- des voormiddags 11 ure, in het logJe Holland steden: te ALKMAAR, presentee 180t tam- van Ingesc GE BI Jan Oi|. Giiurtj^,. Wiers-jg Soera van OCI Waarvan het bestek ter lezing zal liggen ten kantore te VEENHUIZEN en op de gewone plaat sen daarvoor besterad, zijnde het voorts op franco aanvrage, tegen betaling van 50 Cents per exem plaar verkrijgbaar bij den Secretaris te VEEN- HUIZEN, terwijl nadere informatica te bekomen zijn bij den opzigter A. FRAIJ te St. Maften door wien aanwijzing in loco zal worden m bij het LIJKSTAALDER WIEL No. 21 en OP ZATLltDAG 13 JLMJ 18 bevorens des voormiddags ten 10 ure. DIJKGRAAF en HEEMRADEN voornoemd MENSONIDES Dijkgraaf. P. WONDER Az. Secretaris- De ondergeteekende bericht bij deze dat fc hem steeds verkrijgbaar zijn verschillende soo ten, van hopende door een billijke prijsberekening bij eei soliede behandeling een ieders gunst waardig t zullen zijn. Met achting, Uw Dw. Dienaar, 8528 J. GROOT. BOEKBINTDER berigt de ontvangst van eene collectie waaronder Kt ccx Ongevraagd berigt IV de gnede werking der RecaUnfa der HH Barry da Barry fc Oo., uit het Dépot van het Verkoophuis bjj de fleerea Sark Co. alhier. In de konde maand Kebruarjj 1870 was mijn kind zwak, kreeg oaauwelijks ééne maand oud zijnde, de geelzucht, eu nam ik op. aanraden van mijnen geachten Geneesheer rnjjne toevlugt tot de KentUnia. Niet alleen dat daardoor allen zuren en ongesteldhe- den verdwenen, maar het kind werd ook door het aanhoudend gebruik der naar voorschrift zorgvuldig toebereide Kevalenta in anderhalf jaar een allergezondste voordaelige jongen. De Kevalenta verdient lus alle aanbeveling als een uitmuntend Genees- en een krachtig Voedingsmiddel, hetwelk tevens alle andere spijzen des te gemakkelijkei verdragen doet. Gaarne geef ik aan deze verklaring publiciteit, opdat ook andere het nut de Kevalenta mogen ondervinden. Den Haag. (GeL) H. n. GILDEM EKSTER BUSSE. De volmaakzte gezondheid, kracht en nieuwen levenslast her geeft de Slechte spijsvertering, diarrhaea, maag- en onderbuikskwalen, slijm, zuur, galziekten, oprispingen, spanning op de maag, zin kings, hoofdpijn, en eene menigte andere ziekten geneest da Barry's Kevalenta spoedig en niet weinig kosten. Als voeding voor kleine kinderen is ze ook bijzonder aan te bevelen en verdient de voorkeur boven de voediug met melk. Zjj verteert ligt, verzuurt niet, geeft veel voedsel en gezonds sappen. Zieken kunnen geen beter .liëet honden dan zich bij de Ketalenia te bepalen, die op verschillende wijze zeer smakelijk gereed kan gemaakt worden. De prijs der Kevalenta is: kleine bussen ƒ1,10, 1 pnd. ƒ2.10, 2 pnd. ƒ190, 6 pnd. ƒ8,76, 12 pnd, 17. De ievaienia-BucuU in bussen van 1 pnd kosten f 2.10. Men lette er vooral op, dat iedere bus, tot waarborg der echt heid, door „F. VON WINDHBM Co., VERKOOP," geteekend is. Perkoophtiir te yltnsterdnm. Schagen, W. A. llazeu. Alkmaar, J. Brougers Gz. Enkhuizen. J. Rienderhoff. Haarlem, J. P. Karthaus. Wed. de Lange, en van Ek. Hoorn, Broeve Dijkheffen. Koog aan 'le Zaan, H. de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Monnickcndam, K. ölot- Nieuwediep, Carel A. J. v. Eosendaei Purmerende. S. J. Veen. Zaandam, H. G. van Aken en K- Kieuwenkuis. En de bekende Dépots in andere steden. Schagen Wed. Diderich.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4