Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. ÖOTOHRBM 1 8 Gevonden Vermist: Brandspuitdienst. BRANDSPUITDIENST. 15 rn nd.spuiten, i M 872. Achttiende Jaargan":. Ao. 1874 Bckendmakingen. POLITIE. een SIGARENKOKER. een WIT LAM, bij de ROODE SPUIT, bij de BLAAUWE SPUIT, bij de ROODE SPUIT, bij de BLAAUWE SPUIT, De ROODE BRANDSPUIT ROODE en BLAAUWE Ps/teiiten.het P™me\v c Schutterij. Ontevr nlieid met uoon- plaats. Vrijdom van Grondbelasting. G. J. Maller. O, J. G. J. Muller. SCHAGER COURANT. Dit blad verrschijnt op Woensdag avonddoch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager- marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die znlks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3,Franco per post f 3,60. Afzonderlijke nummers f 0,07 J. ADVERTRNTië.v van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. r~rr- onlangs op den openbaren weg binnen deze gemeente, Regthebbende wordt verzocht zieh, zoo spoedig mogelijk, ter secretarie van Schagen aan te melden. op de markt van 21 Mei jl., uit een koppel, gemerkt met eene teerstreep (zoogenaamde bril) op den neus, toebehoorende aan JAN MARS landman te Barsingerhorn. Zij, die omtrent dit lam eenige inlichtingen kunnen verstrekken, worden verzocht die te geven ter plaatse bovengenoemd. Burgemeester en Wethouders van Schagen noodigen belanghebbenden uit tot het doen van aangiften van stichting, herbouw, b ij- of opbouw en gedeellelijke ver nieuwing van perceelen, ter verkrijging van Vrijdom van Grondbelasting, om zich daartoe te vervoegen ter plaatselijke secretarie, aanstaanden Maandag den 15 Junij des voormiddags van 10 tot 12 en des namiddags van 1 tot 4 uren. Schagen deu 9 Junij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, van Bevervoorden. Burgemeester en Wethouders van Schagen bren gen ter kennis van het dienstdoend personeel lo. dat op verzoek EERVOL zyn ontslagen onder dankzegging voor de diensten in hunne res pectieve betrekkingen aan de gemeente bewezen JAN BUIS, kommandeur. MEIJERT MEURS, kommandeur. 2o. dat zijn bevorderd: tot kommandeur WILLEM MEliRS, kwartiermeester; tot kwartiermeester NICOLAAS SCHELLINGS poroper; tot oppassers van de zeildoeken slang GER- RIT RAVEN en JAN de BOER pompers. tot kommandenr ARIE COMMANDEUR kwartier meester; tot oppasser van de zeildoekenslang GER UIT WATERMAN, pomper; tot kringsluiter THIJS BIJPOST Jzn., pomper. 's aan de beurt om eventueel buiten de gemeente te worden gebragt. Schagen den 8 Junij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. Muller. De Setretaris, van Bevervoorden. Burgemeester en Wethouders van Schagen, ma ken bij deze bekend dat op ZATURDAG den 13e JUNIJ a. s., des namiddags ten ZES uren, op de Marktplaats aldaar proeven zullen worden ge nomen met de en roepen daartoe op al het dienstdoend personeel bij genoemde spuiten, om op dien dag voor of op gecneld uur aldaar tegenwoordig te zijn, op verbeurte eener boete van EEN GULDEN voor morren over enkele minder aangename zijden van de plaats onzer inwoning. In den regel is men het er vrij algemeen over eens dat het elders beter is dan waar men woont en deze critische zijde in 's menschen gemoedsaard is niet bevorderlijk voor den bloei van het sociale leven. Men hoort, of ratn wil of niet, een niet zeer vriendschappelijke oordeelvelling over de per sonen, waaruit onze dagelijksche omgang moet samengesteld zijn, even sis of elders engelen wonen; men verneemt soms juist, terwijl men zelf op het punt stond een wandeling in den omtrek mooi te vinden of een markt, die wat drukte geeft in de stad te prijzen, dat het een kale natuur is, en dat in stadjes als het onze niets verschikkelijker is dan de poging om etne drukke handeldrijvende stad voor te stellen. Doch laat ons even redeneren. Wij, hier in Schagen, moeten hier wonsn of kunnen elders wonen. Is het laatste het geval, welnu, waarom dan niet elders heengegaan; is het eerste het geval laai ons dan, al is het maar voor den vorm, goede sier IC(1, rf HWe,Z'*C' WClk.e b0ete V°°*fe de h00fdheden j houden en zooveel mogeiij|k het. goede op den voor grond zetten. We verzuimen dit te vaak, want wij verliezen daardoor uit het oog de groote voor deden, die men als inwoner van ons stadje geniet. verdubbeld wordt ard beloB7t Scnagen den S74-. Burgemeester en "hoornen oemd De Si. VAN BEVEhet geneeskund a. melding g We liggen toch aan den Spoorweg en dit voor recht is nog verre van algemeen. Ik geef toe, het is een slechte aanbeveling van een plaatsje, wanneer men ons als troost geeft, dat men er ge makkelijk uit kan, maar toch maakt dit het blijveu in een stadje dragelijker. De levenswijze is veel gen bij deze ter k'4' van de bid, heeft tden, vrijer en veel minder kostbaar dan ons in eeue dat de patenteD *'3toefeninn dood moeroe- grooterc stad voegen zou e;< veel penot ligt er hier pen vau .li'KjX en iet.» 1 - keu, tapr\h.gVjaar 1874|75 tefeu April uit* der ver, te't -hiahi des 'te o I^isse. r Burgemeester e "'"'A'ethouders va verzoek, <ren- m gaan. Onze streek moge krachten zou 7 uoor rijkdom vau bosch en stout. morgens vatJ'iento, tot j Jb'. "aluurtooneelen; het is een gezond wel boord, dat toch ook wat zeggen wil. Maar ,oathc} n« jrlegging der kwitantie de helft van den aanslag, 5^' wat ik bovenal haat in die ongeschiktheid om de agen den 10 Junij 1874. ft plaats waarin men woont, het bewonen waard te meester en Wethouders voornoemd Jachten is dit, dat raeu door zijn oordeel, al ligt '•ze v? te q^^B^^B^B^B De Secretaris, van Bevervoorden. zich zelf helpt gelijk geven. Indien wij goed kon den vinden te vreden te zijn met wat wij hadden en zonder eeuigzins te dweepen met het gebrekkige toch het onze toebrachte om het goede te laten uitkomen, zouden wij voor onze omgeving en ook :ster en Wethouders van Schagen; voor ons zelveo veel aangenamer zijn. Wat vaak p art. 11 van het Koninklijk besluit van het gezellige leven zoo onvruchtbaar maakt aau daart 1828 (staatsblad No. 6) en de ar- iets goeds is dit, dat de goede elemeuten zich tik'® en ^er we' Tan 11 April 1827 daaraan 'onttrekken en den plicht niet erkennen ^°- 1^)» willen om ook voor hun aandeel aansprakelijk te 'gen ter keuuis van de ingezetenen zijn in het te kort, dat zij constateren. Men dat de alphabetische naamlijst van al de in- begint met vast te stellen dat onze woonplaats een jeschreveoen binnen deze gemeente, van af verbanningsoord is, hetgeen onjuist is, want nie mand dwingt ons om hier te wonen, men maakt daarna vergelijkingen tusschen de lichtzijden van andere plaatsen en de schaduwen die op onze plaats rusten; geen wonder, dat men ontevreden wordt, maar waarom doet meQ niet anders Er 'te, op Vrijdag den 19en Junij aanst., des is eene ontevredenheid in den mensch met het be- middags ten 10 uren. staande, die beschouwd moet worden als de wek- Schagen, 8 Junij 1874. stem tot verbetering en de profeet van een lachen- ^meester en Wethouders vooruoemd, der toekomst, maar men zij voorzichtig met af te heden tot en met den 13e J n n ij a.s. des voormiddags van 10 tot 12 uren, ter Secre- 'arie voor een ieder ter inzage is nederge- ïd. 'at de loting zal plaats hebben ten Raad- tan» aa G. J. MULLER. De Secretaris, VAN BEVERVOORDEN. Geen zwak icer algemeen verspreid dan het keuren dat, waaraan geene verandering te brengen is. Afkeuren is op zich zelf een negatief iets; het wordt eerst dan een werk, wanneer het tot verbe tering van het gebrekkige leidt en tien tegen éën dat hij die afkeurt niet volkomen onschuldig is aan de zaak die hij bedilt. Er is in onze dagen iets onrustigs in de menschende stoom, die wij gebruiken moeteD, begint ons te gebruiken en aan

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1