TWEEDE MUM LIITEIIIHEWItTIE. TREKKING 6 DECEMBER 1874. A0VKRTK0TIK0 J F DEM, KIESPIJN 30 Cl. DIENSTREGELING Maatschappij voor Landontginning LANDBOUWWERKTUIGEN. Grasmaaimachines Mestvorken Rijtuigen, waarondcr SCHR0EFST00MB00TDIENST Gebr. Zur Muhlen. G. iMEURS. BRUILOFTSLIEDEREN Voor de plaatsing van Jachtwagens met Glazen Kappen, J. Harbrink Numan. prachtige Remontoirs. gevestigd te APELDOORN. Een Hoofdprijs in Vastgoed ter waarde \an f 25000, 3184 prijzen in geld van f 3000 f 2300, 4000 enz, Relgie, Ihiilschland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, en TAV DIT HAR Amerika, Spanje, Zweden, Noirwegcn, Denemarken, enz. Hooiscliudders en Hooiharken Houten Hooiharken. voor de maanden JunijJidij en Augustus Hctourhilletten onbepaald geldig tegen verminderde vrachtprijzen tënuïtfn rn £-itomn ïrrrrn rn Damrs Horologiën, BEHANGSELPAPIER in alle dessins /*0.17* per rol en hooger. in soorten, in grooten voorraad bij 8559 Wed. Diderich Revaienta Arabica. Du Barrv's Revaienta Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 Februarij 1873 No. 8. 8550 [krachtens Art. 7 der Siatuten.] Obligatiën ad f 4 90 per stuk, alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten kantore der Maatschappij en bij 11H. Agenten BURLAGE en ZOON te Ainsterdaip en bij den Heer H. VAN OS, boekhandelaar te Schagerbrug. i ALGEMEEN gjJ ADVERTENTIE-BUREAU Cj PLAATSIJ) G VAK Rotterdam in alle bestaande Binnen- en Buitenlandsche DAG-, WEEK- bh AD VERTENTIEB LADEN. 8543 ADVKRTESTlëN a f 0.15. RBKLAMKS d f 0.20. pek Regel. Voor dit blad wordt met den meeaten apoed en met naauwgeretheld door bovengenoemd Vdvertentle-lturcau zorg gedragen. 3^ 3=5 Ü.T De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan, tot het leveren van alle soorten van als de veel verbeterde 5amuelson, met 2 Messen, aan deze Machine is dit jaar een verbeterde vin- gerbalk aangebracht waardoor het gras korter bij den grond afgemaaid wordt, en het stoppen door molshopen wordt voorkomen. De prijs is met de noodige gereedschappen f225 de Burgess en Keij, bekroond met den eersten prijs op den Wedstrijd te Hoorn, f267. De Machines worden op proef geleverd. De gunstig bekende Bnckcije, 310. 8554 Hij verzoekt vriendelijk de orders op boven staande werktuigen spoedig te willen inzenden om op een tijdige ontvangst te kunnen rekenen. Hij beveelt zich tevens aan tot het leveren van ook voor de Op franco aanvrage zijn teekenings en prijs couranten voorhanden. Hij heeft ook ontvangen groote voorraad van de nienwste Canadasche van f2,75 tot en met 5 gulden. N. B. Ook zijn bij hem voorhanden vele soorten van S als ook PATENTSMEER voor Molens, Rijtuigen enz., a 35 Cts. per Kilo. SCH A G EN, op 't Noord. i DAGELIJKS: van Nieuwed. 's morg. 71 uur en s' avonds 11 uur Alkmaar voorin. 10§ i u 's nachts 2j g g Purmerend namid. 12 r g 's morg. 4} g Van Amsterd. 's morg, 9 uur en *8 nachts 5 uur t Purmerend voorin. 10} r a 6}» g Alkmaar 's nachrg 12} g g 'a avonds sj g Nadere informatien bij den agent N. MON SIEUR Alkmaar Bierkade. 85 53 Eene jufvrouw van de P. G. van fatsoenlijke hnize, biedt zich aan als \M\H EL Jl F Vit O l\V en tevens tot adsistentie in de huishoading. Adres brieven franco sub. Lett. P. bureau Scha- ger Courant. 8555 De ondergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E Nuoian, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 8540 B. onder hypothecair verband op landerijen, mits de eigenaars zich persoonlijk aanmelden. 2o. Het in deposito nemen van geld; A. voor ééne maand tot twee maanden A 4 B. g drie maanden of langer A 5g; 3o. Den in- en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresserenEDV\ ARD BOS Co. in Effec*en, Kloveniersburgwal, hoek Oudemanhnispoort te. AMSTERDAM. te ffa t*J berigt de ontvangst van eene collectie waaronder co Cr* Cw vO O oo Het eenige middel, om de zwaarste KIESPIJN onmiddelijk le doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is Re KIESPIJNTINCTUUR van Dr. DELMINA uit New-York, welks deug delijkheid door kiespijnlijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan bevelend middel en hetgeen boven de vele der gelijke in don handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD-, OOR- en AANGE- ZICHTSPIJN worden door deze tinctuur onmid- deijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij den Hoofd-Agent voor Ne derland H. W. van Thnfelen, 8t. Jansstraat, J. 236, Amstedam en bij de wed. Kiske te Ewijksluisert U. Bakker, te 't Zand en J. Zwakmante Schoorl. Dagelijks krijg ik, gunstige berichten over de goede werking der Revaienta, hetgeen ook blijkt door den toenemenden verkoop. De te week verkocht ik een bus van f 3.50, en om reden die menschen al vroeger kleioere bussen hadden gehad, vroeg ik of het gunstige Resultaten gaf, waarop de Heer C. mij telf antwoord de, dat hij soo voldaan was over de heilzame werking der Reva ienta, dat zijn kind, na lang Tergeefe andere middelen gebruikt te hebben, hierdoor geheel herstmde. Nadere inlichtingen zijn bij mij mondelings te verkrijgen. Franeker. J. DRAGER. %i is een zacht, inwikkelend middel, dat aUe irritatie tegengaat, in de vochten voorhanden scherpte en bederf verwijdert, de inge wanden versterkt en de noodige afzonderingskracht geeft, waardoor de sappen gezuiverd en het geheele ligt haam gezond wordt Maag- en onderbuikskwalen, koorts, zinkings, verstoppingen, maagkramp, maagpjjn, hoest, aamborstigheid, Jiarhaea, oprispin gen. kolijk, zenuwziekte, stuipen, vloed, slijm, hartkloppingen, hoofdpijn, duizeling, graveel, scheurbuik, klieren, tering, rhuma- tische aandoeningen, griep, misselijkheid en braking en alle an dere ziekten, die door abnormalen toestand, der spijsverterings werkingen ontstaan, worden spoedig genezen door Du Barry's Revaienta. De prijs der Revaienta is: kleine bassen /""1.10, 1 pond 2.10, 2 pond &90 5 pond a75, 12 pond 17. Dï Revalenta-Bi*cuiii in bussen van 1 pond kosten f 2.10. Men lette er vooral op, dat iedere bus, tot waarborg der echt heid, door „F. von Windheim en Cb., Verkoophuis," geteekend is. Ver koophuis te Amsterdam. Schagen, W. A. Hazen. Alkmaar, J. Btoogers G*. Enkhuizen, J. Rienderhoff. Haarlem, J. P. Karthaus. Wed. de Lange, en van Ek. Hoorn, Broeve Dijkheflfen. Koog aan de Zaan, H. de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Monnickendam» K. Slot Nieuwediep, Carel A. J. v. Rosendael. Purmerende, S. J. Veen. Zaandam, H. G. van Aken en EL Nienwenhuis* En de bekende Depots in andere steden. Schagen Wed. Diderich.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4