Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 10 MLU Gemengde berichten. M 877. Achttiende Jaargang. Ao. 1874. Bekendmakingen. Politic. GEVONDEN ■;i;v LAtr BEVOLKING. Pi©ter de Wit. onlangs van Wormerveer alhier ingekomen, wordt andkkmaai. j verzocht zich zoo spoedig mogei.ijk aan te melden J ter gemeente Secretarie van Schagen. IIOOISTEKEKS. Nog iets over godsdienst cn staatkunde. SCHAGER COURANT. Dit blad verrschijnt op Woensdag aronddoch wordt met een bijvoegselbevattende het jongste Schager- marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Prijs per jaar 3,Franco per post f 3,60, Afzonderlijke nummers f 0,07$. ADVRRTRVTiëN van een tot vijf regels f 0,75; iedera regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar dp ruimte dia zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. door C. MEIIRS, in zijn land gelegen aan de Roet TWEE liAMMKIiKV gemerkt; beiden met een teerstreep over tien kop; door C. Raven, in zijn land, gelegen waan het Laniitje* ongemerkt; door ARIE ROOD, koopman tc Hoogwoud, KEU MIIAAS» gemerkt met een roode O op het schoftzij mie dit schaap met een aan hem tocbehoorende koppel uiede geloopen Burgemeester en Wethouders van Schagen Gezien artt. 174 en 175 van het poliiieregleinent voor d«ze gemeente Gelet op art. 176 lett. O der wet van 29 Junij 1851 (Staatsblad No. 85); Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat door hen voor het jaar 1874 tot hooistekers zijn aangesteld in wijk A. Willem Bleeker en Willem Bor-t Cz. .wijken B.C. Willem de Vries en Bemardus L'ek. <r 0 D. P. Timmerman en Dirk Grootes Mz. 0 0 E. Abraham Borst Jz, en Arie Bakker. 0 0 F. Cornelis Brommer en Reus de Vries, en 0 0 G. Jan Borst Cz. en Arie Erix Junior. Wordende tevens de belanghebbenden herinnerd aan de bepalingen voorkomende in de hierboven genoemde artt. 174 cn 175. Scliasen den 14 Julij 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G J. Muller. De Serre turis van Bevervoorden. Dat toch de liberalen zich geen illusies maken, hun rijk is nit een voor vele jaren. Een zesjarige ondervinding heeft toch thans geleerd, dat zij uitne mend geschikt zijn om ministeries te doen vallen, maar niet in staat om ze staande te houden dat zij begaafd zijn met een uitnemende gave om criliek uit te oefenen, maar niet wn iets te schep pen. Ons parlement zooals het thans zamengesteld is, de toon der dagbladen van verschillende rigliug over onze Kamers bewijst het ien volle, is niet meer iu overeenstemming met de heerschende stem ming des volks. an daar dan ook de angstige vreeze der Kamer voor eene ingrijpende hervorming. Als wij den census zoo laag stellen, zullen wij dan niet een massa orthodoxen het regt van kiezen geven, is dan ons dierbaar liberalismus nog wel veilig, dit is het motief geweest op grond waarvan velo liberalen tegen de verlaging vin den census gestemd hebben. De treurige geest van Pombal, Josephus 11 en Koning Willem I, die het volk in weerwil van het zei ven verlicht wilde maken kan er nog maar bij onze liberalen niet uit en dat niet tegenstaande de geschiedenis ten stelligste het vonnis over zulke eene denkwijze heeft uitgesproken. Als inen de zaken nauwkeurig nagaat dat zal men bevinden dat dezelfde oorzaak, die de liberaliteit van Pombal, Josephus II en Willem I zoo geheel oiivruchtliaar voor de lan len, waar zij als hervormers optraden, heeft gemaakt ook bij onze liberalen be staat. Die hervormers konden mets tot stand hrei.gen omdat zij geheel vreemd waren aan de go Is- ilienstige gezindheid des volks, om lat zij het inag- siigste element in de volksopvoeding over het hoofd zagen, Onze liberalen zijn over het algemeen der godsdienst niet vijandig maar zij zijn onver schillig jegens haar en hierin moet de reden hunner onmagt cn hun angstige vreeze om iets te wagen gezocht worden, zij huiveren om zich met de mas sa die daar om hen henen woelt, in aanraking te stellen, die massa, eerst moet zij iets leeren van de natuurkunde eerst wat van staatshuishoudkunde dan is het tijd om zich met haar aftegeven, tot zoolaug luid het zoöu.beetje: de schare die deze dingen niet kent is Vervloekt. De groote grieve tegen die, massa is dat zij zich laat drijven door pastoors en dominés, als of zij het kon helpen dat de schepper haar behoefte voor gpdsdienst heeft ingeblazen en dat zij altijd diengenen zal bijvallen die deze behoeften erkent. Ziet, mijne heeren de liberalen, gij hebt het nog al wel iu het leven, op uwen tijd krijgt gij goed eten en drinken, van tijd tot tijd houdt gij feestmalen, waarop gij met het schuimende glas chainpague in de hand, mooije zegen wenschen voor de zegepraal van het libera lismus kunt uitspreken, als gij tien, twintig of vijf en twintig jaren leden van de Kamer zijt geweest d.n gewagen de couranten van de feesten, die gij hebt aaugerigt, voor u is dat leven dan ook misschien rijk genoeg, het hier namaak gaat u dan ook weinig of niets aan, maar de massa heeft zoo wei ig aan de .surrogaten voor het hemelsche genot, zij kan niet met velen uwer zeggen, wij hebben geuoeg aan de aarde, laat hen dan om des hemels wille, in vrede met hunne pastoors en doininés. En als men door list gedreven moet worden is het dan z «oveel erger door dominés en pastoors dan door secretarissen en presidenten van kiesereenigingen te worden gedreven? Is het zooveel erger als men stemt op A omdat de pa stoor hem het certificaat van godsdienstigheid geeft, dan wel op B omdat hij het getuigenis van het een of ander toongevend lid eener kiesvereeniging met zich draagt dat hij echt liberaal is. Hoe verder de liberalen zich van de godsdienst ver vreemdt n, hoe onverschilliger zij zich jegens haar toouen hoe langer hun onmagt en nederlaag zal duren. De Bosch Keinper heeft eens gezegd Neder land is voor liberaal, dit is waar als meu spreekt van onze burgerij, maar sprekende van het volk kan men er bijvoegen, het is ook godsdienstig voor l. Wee het pa.lein>-iit, dat iu wederspraak met de gezindheid der meerderheid des volks is. Wil len de liberalen invloed blijven uitoefenen op bet volk dat zij zich bij de volk in zijn innigste gevoelens aansluiten. "Vele liberalen voelen de regt matigheid van dezen eisch maar ontwijken de toepassing door te spreken van een godsdienst dbs harten I Hier voor beweren zij diepen eerbied te hebben, maar elk andere podtivc godsdienst willen zij zoover mogelijk van het gebied der staatkunde verbannen en er liefst zoo weinig mo gelijk van hooren. Nu kan men onder deze uitdrukking van gods dienst des harten voorzeker iets verstaan waaraan een bepaalde zin kan worden gehecht, maar voor de meesten is het toch zoo iels zoo onbestemds dat de omschrijving die Faust van zijn geloof aan een God geeft er nog in besteipdheid by wint, voor velen is de godsdienst des harten een op welling van het godsdienstig geyoel, egn aaji^pepitjg, bij het hooren van iets roerend'*, et;n trpui hij. een weemoedige gedachte en een genot bij het zien, van een landschap enz. E,-n opwelling vaij het, gevoel, zonder dat het verstand er iets mede heeft te maken. Met die golsdienst dp* harten ont slaat men het hoofd van de moeite °m zich met, de bepeinzing van de groote godsdienstige vraag stukken bezig te houden. De gods lieust laat ineu over aan het volk. En hierin ligt de zwakke zijflp van het liberalismus ten ouzent. Men acht zich te voornaam o n zich met do, godsdienstige gemoedsbezwaren van het volk aftegeven dat laat inen aan dominé en pastoor over. Men heeft voorzeker daartoe volle vrijheid miarmen verwondere zich dan ook niet, dat het volk iji hen geen ware vertegenwoorJigeis wil zien. dit m-n van een parlement, dat geen oog of hart heeft voor de dierbaarste behoeften een afkeer begint te krij gen. Tot hulponderwijzer inet acte voor de Franschn taal aan de openbare school voor gewioii en m -er uitgebreid lager onderwijs te Schigeit, is benoemd de heer F. G. van den Berg to Vlaardingen. I De heer P. Denijs te Sohagen is door Bur gemeester en Wethouders benoemd tot klerk ter gemeente Secretarie. Valkoog 10 Juli, 187 4. Heden morgen te 12 ure brak in de kom van het dorp Valkoog, brand uit iu de boerenhofstede van Jb. Neefkes, terwijl deze met kaas naar do Alkmaarsche markt was. Gelukkig bleven do nabij gelegen panden, ten gevolge van het buiten gewoon stille weder gespaard. Ofschoon er weinig van den inboedel is gered, was alles even wel tegen brandschade verzekerd. De moeder, w lk een afzonderlijk gedeelte van 't gebouw bewoonde, was eenige tijd te voren uit de brandkast gegaan; niettemin is haar inboedel schoon zij afwezig was, door de toegesuelde buren, bijna geheel gered geworden. De bevestiging en intree van den beroepen predikant P. Th. Wielandt, te Wieringerwaard, zal op Zondag den 19 dezer plaats hebben. De stoomploeg m-t behulp waarvan men het stoomschip Koning Wilhelm van liet strand te Huisduinen in zee zal trachten te brengen, is door twintig paarden getrokken, na tal van moei lijkheden, op de strandingsplaats aangebracht. Do machine, welke zeer veel geleden heeft, zal nu eerst hersteld worden en daarna zal de bedoelde ploeg een geul moeten graven, waardoor het stoom schip in zee zal moeten gebracht wordeu.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1