Op een te Dalfsen gebonden grasverpachtii.g zijn de prijzen zoo hoog geloopen, dat de grond eigenaar, de heer H., aan de boeren, zijn spijt Ie kennen gaf, dat bet gras voor zulke prijzen was gepacht, en dat hij, om de pachters tegemoet te komen, de 10 pCt. (kosten voor den Notaris) voor zijne rekening zon nemen. Dat allen met deze han delwijze ingenomen warenis licht te begrijpen. Twee Ieren zaten onlangs in de gevangenis de een omdat hij een koe, de ander omdat hij een horologe gestolen bad. vllalln, Meik! hoe laat is het?» riep de koedief. »Ik weet het niet zeker, Pat,» antwoordde deze »maar ik denk, het melk tijd is-* Men schrijft oit Deventer, 21 Jnli; Heden morgen speelden twee kinderen te zimen het eene, 2 jaren oud, nam een mes van de tafel en stak daarmede het andere, van 4jaren, iu h et hoofd. Alleen spoedig ingeroepen heelkundige hulp voorkwam hevig bloedvprlies- Een Amerikaan heeft een kleine stoomma chine vervaardigd, om een naaimachine in beweging te brengen. Zooals men weet, is liet aanhoudende trappen minder gunstig voor de gezondheid. Met «leze miniatuur-stoommachine, die betrekkelijk wei nig kost, is hel ideaal in zake de naaimachine bereikt. De uitvinders moeten er 200,000 dollards aan besteed hebben, eer zij het tot dc gewenschtc volkomenheid konden brengen. \oor Noord-Duitsch- land hebben de uitvinders patent verkregen. Een zeer verliefd echtgenoot tegen zijne jonge vrouw: »Ach, wat zijn 20,000 gulden als huwefijksgift tegenover mijne liefde, liet is een droppel tegen een wereldzee.» De vrouwi. Ik schenk u de zee, geef mij slechts den droppel.» »Gij zijt beschuldigd een reiziger in het boscii op klaar lichten dag beroofd te hebben. Wilt ge die daad loochenen? »NeeD, want ik ben communist.» »Hoe wilt ge u alzoo rechtvaardigen »Door de leus: Eigendom is diefstal.» »A zoo, derhalve is het horloge, dat ik draag Diefstal.» »En als gij het steelt //Eigendom.» //Maar de jas dan, die gij aau hebt.» »Is eigendom.» »En als ik die neem?» r Diefstal.» rMaar je spreekt je zeiven toch leelijk tegen.» »Ik? mijnheer de Rechter, gij bedriegt u. Slechts wat ik heb, is eigendom.» Eergisteren tegen het vallen van den avond heeft een treurig ongeluk plaats gevonden te Algerno nabij Doesburg, Een zestal jonge meisjes beproefden met een schuitje den IJsel over te varen, toen het vaartuigje omsloeg met het onge lukkig gevolg, dat twee meisjes van 18 en 20 jaren verdronken. Een ander meisje werd op het veld door een zonnesteek getroffen. In de vorige weck brak te Nieuwediep brand uit in de brood bakkerij van deD heer J. Buchele, aan de binnenhaven. Spoedig was de brandweer ter plaatse aanwezig; zoowel de spuiten der marine als die der gemeente deden eeue goede uitwerking en de naastgelegen perceelen inogten behouden blijven. De bakkerij en woning en de achtergelegen woningen zijn geheel uitgebrand. De gemeente «puit No. 2 gaf het eerst water. Ruim een nur na 't uitbreken van den brand was men dien meester. Omtrent de oorzaak van den braud is niets bepaalds bekend. Alles was tegen brandschade ver zekerd, uitgenomen naar wij vernemen, de inboedel van een der bewoners aan de achterzijde. Duizen den menschen waren er op de been en hoezeer de brand groot en betreurenswaardig is, leverden de vlammen, vooral van uit de verte gezien, een treffend aanblik op. Ook J. Melissen, die zich in het vaartuig bevond, toen door de bliksem op Zaturdag den 11 dezer vier personen te Terheiden gedood werden en die aanvankelijk ongedeerd was gebleven, is later overleden, zoodat thans in eene familie vijf slagtoffere van dit vreeselijk onheil zijn, zijnde G. Melissen en twee zonen, en J. Melissen en eenzoon. Een vat stroop van ongeveer 300 kilio lag Dinsdag middag voor een kruidenierswinkel in de Sosmarijnsteeg te Amsterdam gereed, om langs den gebruikelijken weg in den kelder neergelaten te worden. E nsklaps komt een omnibus de steeg inrollen en stoot tegen het vat aan; dit draait, rolt voort en komt voor den daarnaast gelegen melk kelder terecht, don? den schok was inmiddels den bodem uit het vat geslagen en nn liep het vocht i roet een breede golf ind en melkkelder, zoodat de- ze in weinige oogenblikken onder stroop stond. 1 Onnoodig te zeggen dat de straatjeugd dit veen i zoeten inval vond. Een meisje, dat zich aan Je 1 over de straat gevloeide stroop wilde tegoed doen, i bleef bij het bukten nirt de kleêren aan den grond zitten, op eene wijze, die de lachspieren der om standers niet weinig in werking bracht. In de N. Yeend. Crt. komt de volgende advertentie voor: »Tot mijne groote teleurstelling beviel heden mijne geliefde eclitgenootc Engelina Klatter van een welgeschapen zoon. Stads-Kanaal; 22 Jnlij 1874. S. Boelman. Te de Wijk (Drenthe) is een toestel uitge dacht, waardoor een gras maaijer gedurende zijn werk een verfrisschende luchtstroom wordt toegevoerd. Het bestaat uit een vecrkrachligen lederen buidel, onder den arm bevestigd. Bij de beweging door het maaijen wordt de buidel ingedrukt en een frisscbe luchtstroom drijft door eene buis den maaijer in liet aangezigt; 't geen zich telkens her haalt, daar de buidel door eene* van onderen aangebragtc klep, weder gevuld wordt. De genomen proeven waren allczins bevredigend. 't Is bekend dat dr. Petri te Berlijn pro.ven heeft genomen, om uit fecaliën brandstof te vervaar digen Men zegt nu dat de regeering te Berlijn binnen kort aan Petri dc middelen zal verschaffen, deze proeven op groote schaal te nemen. Volgens de berekening van dezen geleerde zon men op deze wijze 3000 ceutenaars brandstof kunnen voortbrengen, en zou de gemeenteraad, hij invoering van dezen maatregel, het uitzicht hebben op eene zuivere winst van 132.000 Thlr. 's jaars. le Langenberg heeft dezer dagen een treu rige gebeurtenis plaats gehad, tengevolge der slechte gewoonte om geladene vuurwapenen bij zich te dragen. De boekhouder der bouwerij bezocht zijn meisje, de dochter eener weduwe, die een druk bezochte herberg houdt. Beiden waren vroiijk en gelukkig, want eerstdaags zouden zij in 't huwelijk treden. Tegen 11 ure, zij waren alleen in <le kamer, zette de aanstaande bruid koffij en brood op, en wilde de Jonge man een geladen revolver, die hij in den borstzak van zijn jas had, er uitleggen, omdat die hem hinderde. Naauwelijks had hij het wapen te voorschijn gehaald, of het meisje had reeds de hand aan den loop gelegd en zeide: vLaat mij dat ding eens zien!» Hij wilde haar de revolver ontnemen, een schot knalt en het meisje, dat, eea kogel door het hart gekre gen had, ligt voor de voeten van haa? minnaar. Deze zijn beminde niet willende overleven .schoot zich voor het hoofd, maar de kogel drong niet door in den schedel. Daarop loste hij een tweede schot in de borst. Hij werd nog levend, maar in hope lozen toe tand, gevonden. Bij volle kennis heeft hij het gebeurde verteld, en niemand twijfelt er aan, of de zaak heeft zich juist zoo toegedragen, als hij zegt. Maandag j.l. ging in den Oranje—polder te Naaldwijk een oppassende boerenknecht de paarden uit het land halen; hij kwam onder het bereik van een stier, die aan een touw stond; deze nam hem op de horens, wierp hem omhoog, kwetste hem in de borst en zijde cn verscheurde bijna zijn gebeele kleeding; met moeite gelukte het deu jongeling aan het dier te ontkruipen. Ziju toestand is niet zonder gevaar. Door den gemeenteraad te Purmerende is tot hulponderwijzer aan de school voor meer uit gebreid lager onderwijs benoemd de heer J. van de Linde, te Hellevoetsluis. Schoon de bezoldiging f 1000 bedraagt, hadden slechts twee sollicitanten aan de herhaalde oproepingen gehoor gegeven. Het stoomschip Madalooie, dat onder bevel van den gewezen generaal Bixio, aan de expeditie tegen Atsjin heeft deelgenomen, wordt den lOen Augustus a. s. te Amsterdam verkocht. De inzet is bepaald op f 600,000 en de opslag geschiedt bij niet minder dan f 1200 te gelijk. Het gezin van een landbouwer te Kolder veen schrikte j.l. Maandag niet weinig, toen plotse ling vijf visschjes door den schoorsteen naar be neden vielen. De oorzaak van dit buitengewone verschijnsel meent men aan een sterke windhoos, welke op ditn dag op meer plaatsen is waarge nomen te moeten toeschrijven. Hoe noodlottig de gevolgen knnnen zijn van het drinken van verkoelende dranken, wanneer men zeer warm is, kan weder uit het volgende bl ken. De timmerman P. te Dalfsen dronk om zich in de groote hitte wat te verkoelen een aan zienlijke hoeveelheid koude karnemelk en eenige oogenblikken latet koude koffij. Kort daarop werd hij ongesteld en leed aan krnmpkoliek. Ge neeskundige hulp werd ingeroepen, maar niets baatte. Na het uitstaan van hevige pijnen is hij binnen twee dagen bezweken. Het schoolgebouw te Joure heeft door het treffen van den bliksem in liet geheel niet g<leden; alleen eeu terra-cottavoorwerp werd van den gevel afgeslagen. Dé schoolkinderen bleven rustig door werken. De kwade droes onder de paarden neemt in sommige streken van Gelderland een onrust barend karakter aan. In verschillende gemeenten in den omtrek van Apeldoorn is hij reeds uit gebroken; men vreest voor meerdere gevallen. In deze dagen, nu de ongelukken bij het baden en zwemmen zoo veelvuldig voorkomen, kan het zijn nut hebben de volgende waarschuwing van de Iiidcpendance bekend te maken. Van de tien drenkelingen worden er negen levend begraven. Men denkt, dat de menschen dood zijn, inaar ze zijn het niet. Men beproeft gedurende een half of een geheel uur den dren keling in het leven terug te roepen en dan geeft men het op, terwijl het dikwijls eerst; na vijf of zes uren op verstandige wijze te hebben doorge werkt, mogelijk is de sluimerende levensgeesten weder op te wekken. Onder de noodzakelijke middelen worden genoemdkrachtig wrijven, het leggen van zakken met verwarmd koren op den buik, aan de voeten, tegen de ribben; het gebruik van warme dekens en doeken; het inblazen van lucht in de longen door den neus, waarbij men een blaasbalgje gebruiken en het andere neusgat dichthouden moet, het wrijven met alcoholische vochten op de slapen, de borst en het inbrengen daarvan, bij kleine hoeveelheden, in den mond. Gelukt dit alles niet, dan kan men nog be proeven het naakte lichaam met krachtige zweep slagen te geesselen. Door het verstandig gebruik van al deze middelen, zegt het Belgische blad heeft men drenkelingen die uren lang onder water vertoefd hadden, in het leven teruggeroepen. Eerst na een langen tijd aan proefnemingen besteed te hebben, heeft men^ het recht den moed op te geven. In den tijd van 40 jaar zijn in ons land 23 1033 runderen verloren gegaan door longziekte, eene waarde vertegenwoordigende van raiusteus 28 uiillioen gulden. liet voorbeeld van den heer de Wit heeft den naijver opgewekt van anderen. Donderdag hield een mrlkboer uit Watergang als 't ware een wed loop met de Puraierender boot. Van het Tolhuis gelijk veri rokken, liep hij in 31 minuten naar Watergang eerst 4 minuten later kwam de bout daar aan. Hoe jammer dat de snelvoetige melkboer niet voor deze gelegenheid de podométre van den heer de Wit geleend heeft. De wereld ware dan alweder 1 verrijkt geworden met de nuttige wetenscha p, hoe veel voetstappen er liggen tusschen het Tolhuis en Watergang. Men schrijft uit Zwolle, 21 Juli: Heden morgen is door de politie alhier in be slag genomen, een mandje met ODrijpe appelen, die door een landbouwer werden te koop aangeboden. Jl. Maandag sloeg de bliksem te Wijchen in een boom, waaidoor 16 schapen welke bijeen on der den boom graasden, werden gedood. Te Leiden heeft zch een paarden vilder verwond bij hel villen van een paard, dat aan kwade droes gestorven was; hij overleed Vrijdag aau de gevolgenvau die wond. De ambtenaren bp rijks belastingen zullen vooitaan in fuDctie zijnde een uniformpet moeten dragen, zijnde van btaauw laken met twee zilveren banden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 2