B A U d'Anvers Wordt gevraagd DIENSTMEID. Belangrijk berigt ALLE REP ARATIEN, Goud, Zilver en Juweel, Burgerlijke Stand der gemeente Schagen Burgerlijke Stand gemeente Haringcarpel Burgerl. stand der gemeente Barsingerhorn Burgelijke Stand der gemeente St Maarten Allerlei. SCHEIDEN. aan hceren Kaasmakers. Anth. Bakker worden ten spoedig ste en met de meeste netheid ten uitvoer gebracht door I Jons. DENIJS. Hoogzijde 8CHAGM. Ingezonden. Kluchtige gebeurtenis. Advcrtentiën. J. Harbriuk Numan. Uit aommige GelJersehe stroken heeft de verzending van aardappelen in de laatste dagen op zeer groote schaal plaats, vooral naar Utrecht en Noordholl. plaatsen. Oe kwaiiteit en kwanti teit laten niets te wenschcn over: er is volstrekt nog geen spoor vau de zoo gevreesde ziekte te vinden. Hierdoor zijn de prijzen eenigszins hooger en wordt van f 3.00 tot f 3.00 per hecto liter besteed. In de gemeente Oterleek, bij Alkmaar vond jl. Zondag avond eene vreeslijke gebeurtenis plaats. Een jongmensch, ten hoizc van zijn neef komende, heeft aldaar eerst diens 20jarige dochter en daarna zichzelven met een revolver doorschoten. Ingeschreven van 21 28 Julij 1874. GEBOREN: 22 Julij. Klaas, zoon vau Arie Snaas en Sijtjc Breed. ONDERTROUWDGeene. GEHUWD. Geene. OVERLEDEN 25 Julij. Maarije Grootes, oud bijna 2 jaren, dochter van Meijert Grootes en Geesje de Bree. 26 Julij. Femmeije Stam, oud bijna 20 jaren, dochter van Hendrik Stam, overleden, en vau Aaltje Langcreis. kerk in het eene wijwalerbakje een fiesch inkt en in het andere eenige flacons Eau d'Anvers gestort. Men brlde voor de mis, de personen die ter rechterzjde binnenkwanen doopten hun vingers in de heerlijke parfumerie e:i waren over s den heerlijken geur van het valer verbaasd dat dat zij geheiligd waanden, de personen die ter - linkerzijde binnenkwamen doopten hunne vingers in de inkt en daar de kerk in het duister ge- huid was, merkten zij niet op, dat huti voorhoofd met twee of drie inktvlakken besproeid was. Eeu bejaarde dame die dit water zoo heerlijk ge vonden had, doopte haar zakdoek inde wijwaterbak. Maar in plaats van door de rechterdeur te gaan ging zij door de linkerdeor, zij wrijft er zich hel voorhoofd, de oogen mede in nn steekt haar zakdoek c in haar mof. De kerk uitgaande groet zij hare kennissen docb niemand kent haar, zij was een negerin gelijk, toornig gaat zij naar hare familie J doch niemand kent haar, zij treedt voor de spiegel S en schrikt zelf voor haar zwart gelaat, zij had i' haar zakdoek in de iukt gedoopt, en had zich ge- ji heel zwart gemaakt. ij De jeugdige pretmakers warpn voor de deur van j1 de kerk blijven wachten, en hadden de dame stik- kende van het lagchen thuis gebragt. De nainen van de snaken zijn onbekend en zullen wel oabckend blijven. Ingeschreven van 14 27 Julij 1874. GEBOREN: 12 Juli. Simon, zoon van Reijer Rus eu Maarlje Zijp. 12 id. Johanua, dochter van Willem Keesotn en E. Houtman- 25 id. Agatha, dochter van J. Weel Jr. en Marijtje Hof. 25 dito. Engeltje, dochter van S. Kuilboer eu Trijntje Weel. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. OVERLEDEN: 11 Julij. Grietje Bronder, oud 8 maanden, kind van P. Bronder en J. Grootewal. 18 dito. Grietje Kleine, oud 37 jareu, echt- genoote van Jan VVaij. Ingeschreven van 21 28 Julij 1874. GEBOREN: 27 Julij. Aagje, dochter van Arien Bruin en van Geertje Brederode, ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. OVERLEDEN: Geene. Ingeschreven van 7 28 Julij 1874. GEBOREN: 10 Julij, Johannes zoon van Gerrit Pater en van Neeltje Strop. 16 dito. Neeltje dochter van Pieter Otsen en van Maartje Bakker. ONDERTROUW; 23 Julij, Jan Pool jra. oud 36 jaren, en Geertrui van Megchelen jd. oud 23 jaren. OVERLEDEN: 7 Julij, Albert Biesboer kind van Jacob Biesboer en van Guuitje Schager. oud 4 weken. 20 dito. Jan Bijvoet kind van Pieter Bijvoet en van Trijntje Hoogvorst oud 11 jaren. Gorneüs Bleeker kind van Cornelis Bleeker en vau Grietje Hommer oud 15 dagen. MARRTBERI6TEN. Neen wijze man 1 schoon Gij beweert Dat u almachtig weinig deert Waar of uw tent wordt opgeslagen Daar toch het daglicht voor den geest Zoo niet uitsluitend toch het meest Uit 's menschen eigen hart moet dagen Uw leer, o wijze 1 neem ik aan Maar 't scheiden kost mij toch een traan. 't Is waar, dat waar mijn woning -staat Eu 's buurmans oog mij gade slaat Mijn vrienden en vriendinnen leven Mijn eigen ik in 't harte troont En dat slechts van mij bij hen woont Wat ik hun wél te zien wil geven Doch, zij de omgeving veeltijds waan 't Vaarwel aan haar kost toch een traan I Neen 1 wat ik jaren dag aan dag Als kort begrip der wereld zag Heeft zich als in mijn ziel gewrongen. Toen 'k afscheid van mijn buurman nam Dien 'k dagelijks zag, schoon 'k nooit er kwa m, Toen is mij iets in 't hart gesprongen. Het heeft wel vreeslijk gek geslaan Maar 'k kou niet scheiden zonder traan. En wijsheid als Gij scheiden moet Ik denk ook, dat Gij dwazer doet Dan ge aau u zelf wel wilt bekennen. Al vliege uw geest ver boven 't graf De wereld, die hem eens omgaf Strooit toch haar stof nog op zijn pennen. De scheiding brenge een hemel aan Maar toch uog staat iu 't oog, een traan Men kan zich geen liefelijker, aaugenamer meer verfrisschenden en gezonder reuk voor- stellen dan die vau het van AUG. DE M.\RBAlX,te Aiitaerpen (Belgie Er bestaat geen Geurwati-r «lat .i.eer tenot verschaft dan het EAU D'ANVERS. Bevochtiger uw zakdoek mede en wrijf de slapen, het voorbood, den hals goed in, en gij zult een wonderlijke verkoeling en verfrissching ontwaren die U geheel verkwikt opfrischt en herstelt. 8684 Een weinig EAU D'ANVERS des morgens i vermengt door het waschwater, verzacht de huid en verspreidt eene frissche lucht door ij de kamer; op een doek gegoten en sterk inge- Jaemd, verdrijft liet spoedig de hoofdpijn ook wordt het veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te vernieuwen en te verfrisschen en voor zieken-kamers is liet bijzonder aan te- beveleu. (Zie het Prospectus). Het wordt verkocht de flacon: de Roijale f 1,50. de dubbele f 1,25. Ie kwaliteit n 1.2e kwaliteit n 0,75. I)e lialve flacon voor de helft van het ge- i nocrnd bedrag. De roijale en dubbele worden bijzonder aan bevolen, zc zijn verkrijgbaar bij J. RANKE op <le Hoogzmdb S C H A G E N. Deze lijne parfumerie is aanbevelings-| waardig als het meest verfrissend reukwater dat qeslaat en het duurzaamste op de reis en in de warmte, 't Is ook 't voornaamste pro j|| ijukt tegen rheumatismu3 en kwalen. De ondergeteokende heeft de eer tc berigten dat, volgens deskundigen, zijn K.IASKL EURSEL uitmunt boven alle andere soorten, niettegen staande dat andere kleursels met Medailjes bekroond zijn geven zij aan dit fabricaat de voorkeur. 8G91 Fabrikant tc c h a g e n. N.B. Deze kleursel is te verkrijgen bij den Heer J. VIS voorheen S. B. van LON, alsmede bij den Fabrikant zelf, indien de kleursel niet aan 't berigt voldoet, kan men vrij van betalen. betreffende 8692 eene knappe Zich te adresseren met franco brieven aan het bureau Schager Courant. Schagen 22 Julij Aangevoerd 1 Paarden f 80 a Ossen f 160 a 180, 98 Geldekoeien f 160 a 190, Kalfkoeijen, f 210 a 290, Hokkelingen f a Nuchtere Kalveren, f 6 a 16, 240 gchapen f 11 a 16, vette dito. f 22 a 28, Lammeren f a 3 Bokken en Geiten f 1 a 8, magere Varkens f 10 a 12, 25 Biggen f 250 a 3,50 30 Konijnen f 0,5 a 0,35, 20 Kippen f 0,30 a 0,50 Eenden f a ets. perstuk Boter f 133 Kaas f 40 a 50. ets. pez kilo. Kippeneijeren f 3, a 3,10, Eendereiijeren f a per 100 stuks. Purmerende, f 140, 18 Paarden. 70 ets. per N. P. a 15 per stuk 76 N. P. 14 magere Biggen f 2 a 3, Kip—eijeren 3. a f 28 ZULLT. Boter, f 130 toi 144 vette Kalveren 50 56 Nnchtere Kalveren f 5 vette Varkens 42 a 53 per Varkens f 8 af 10 275 575 Schapen en Lammeren Eendeijeren f 3,30 Te Amsterdam hadden eenige jeudige pretmakers Ier ljnker- en rechterzijde bij de deur van de De ondergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigt pat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E Numan, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over: lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 8688 B. onder hypothecair verband op landerijen, mits de eigenaars zich persoonlijk aanmelden. 2o. Het in deposito nemen van geld; .4voor ééae maand tot twee maanden A 4 B. r drie maanden of langer A 5J; 3o. Den in- en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresseren EDW ARD BOS Co. in Effecten, Kloveniersburgwal, hoek Oudemanhnispoort te AMSTERDAM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 3