UIT DE HMD TE KOOP! GEHUKTE KLEEDMG Öfi I P KIESPIJN 30 Ct. TEEL LAM) Abr. Sloos, KAAI) EN HELP voor zieken. Dr. LINCk's Magazijn Calaloges gratis verkrijgbaar 1 g e SPAANS Comp. Gezondheid, kracht en Levenslust, Doosjes van 25 en 40 cents, Te verkrijgen bij W. A. Hazeu, Apotheker te Schagen Amsterdam, H. II. Uloth, Apotheker Zeedijk ii G. J. de Beurs, Martelarrsgr. L 552 L. P. v. Son, Apotheker Muiderpleiu. Amsterdam Algemeen Verkoophuis. Wiarda k Co. D. gpui 22, tc Schagen. S. KEET l)z. Kleermaker. Door vertrek naar elders. Brood, Beschuit, koek- eu Banketbakkerij Mej. C. A. van der HEIDE, gunstig bekend als Somnambule van den Heer J. J. WETELING, is op werkdagen te consulteeren van 10 tot 12 en van 2 tot 4 ure, zoowel per brief als in persoon. 8685 Dr. Tulleners. Pillen van Holloway. S. Roeder's Zink-Coposilie SclirijTpennen Schrijf- en dubbele Copiëer-Iukt. Roode en Blaauwe Inkt fcC wj f*3 cs >5 M <r D a- a a W y W u O s£ u u: o 5 3 25 >c3 *-o »r» H O a to a s-H Cfj -4— czi C3 "Si O 5-1 O O >- u O 9 "9 O N 4) 9 2 - S l> S 9 fct 9 S e B s ■Bg £s ~S i e; e v o 0t B •e t? -8 2 sl w 9 ■5 M u S O 9 «■e u O 9 - C-> e-c •9» «J s. c-> S "SjHUii M(B] apiU03J\ J»U!|B1J3\ De PLATTELANDSCHE EANK- VEREENIGING, gevestigd te BAR SINGERHORN, onder dc firma SPAANS Comp. neemt voortdurend gelden in deposito tegen 4> 4i, 4J en 5 PCt rente 's JAARS al naar gelang der voorwaarden welke bij liet de- doneren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN— en BUITENLAND SCHE effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te BARSIDGER- HORN, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, en op den wekelijkschen marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer A. KNIKKER, van 10 tot 12 uur, 8686 cc as oo Het eenige middel, om de zwaarste KIESPIJN oumiddelijk te doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJNTINCTUUR van Dr. DELMINA uit New—York, welks deug delijkheid door kiespijnlijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan bevelend middel en hetgeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD-, OOR- en AANGE ZICHTSPIJN worden door deze tinctuur onraid- deijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij den Hoofd-Agent voor Ne derland H. W. van Thefelen, St. Jansstraat, J. 236, Amsterdam en bij de wed. Kiske te Ewijksluisen H. Bakker, te 't Zand en J. Zwakman te Schoorl. eene partij uitstekend best tevens geschikt tot beweiding, gelegen in de derde bedijking onder Mijdrecht; te aanvaarden bij het ortblooten der schoof. 8688 De koopprijs kan worden betaald met het eÏDde van 1874 of het bepin des volgenden jaars. Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris BOERLAGE te Uithoorn. geven, de in algemeen gebruik zijnde Engelsche GEZCNDIIEILS-PILLENook bekend onder den naam van ENGELSCHE GAL- SLIJM- en MAAGPILLEN De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen, is reeds genoegzaam ter hunner aanbeveling. Zij zijn vermaard door hunne zachte en toch veel vermo gende werking. Zij reinigen het ligchaam, werken op de huid, wekken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, versterken het geheele gestel en houden de gezon dheid in den gunstigsten staat, als huishoudelijk middel zijn deze pillen ten hoogste Aanbevelingswaardig. Alkm. Ansigh en Mesman. Krommenie K. Yeenboer. Avenhorn, Mt Poppes; Aalsmeer. N. r,. v. Hessen A. P. Polde P. Wilms. Beverwijk, D. Mijsberg. Bullewijk, J. Kranenburg Beets Jb. Brouwer. Barsingerh. J. B. Upman. t Smit. Dirkshorn, J. Lodder, Edam, Akkerboom; Bijerland, wed Jongerling Enkhuizen, Rienderhoff, Heemstede, v.d. Aardweg Hoorn, D. v. d. Deuren. Helder, wed. Zevenhuizen. Hem, C. Water. Huizen, Adr. Kooij, Haarl. meer, B. Labrijn. Hoocarspel, P. de Wit. Knollendam, K. Woudt. Monikkendam. K. Slot. Medemblik, J. Neuvel, Naarden, H. van Dijk, Nieuwedam, J. Wit, Oudesluis, Jb. Gootjes. O.Carspel, D. O. van Dijk Opperdoes, J. Brouwer. Purmerende, S. J. Veen. Rijp, A. K. Wineke, Scherrah., wed. Nieuwland Vinkerv. J. B. Kemmen. Westgrafdijk, G. Kaai. Wieringen, M. Koorn. Wormerv., J. W. Schmidt. v wed. G. Pette. Winkel, P. J. Bijhouder. Wieringerw. R. Schrieken. Zuid scharw. P. Khngeler. Muiden, IJ. Leijenaar. 8682 Namaaksel al|n hiervan niet bekend. 8690 van Opruiming van alle voorhanden zijnde Zotnerar- tikelen, waaronder nog eenige fijue Dames Manteltjes tegen zeer lage prijzen en eene groote partij drille palletotjes tegen veel verminderde prijzen. Heeft wederom ontvangen de nieuwste Bukskings, Zij fluweeleo, Casiraire en wollen vesten stoffen, Fantasie en gekleede Hoeden, Petten enz. Thans wederom groote voorraad gemaakte kleeding in alle mogelijke maten modellen en prijzen. notaris te Winkel, zal na bekomen regterlijke mag- tiging op VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1874, s' na middags 6 nar, in het logement *DE ROODE LEEUW,* te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, publiek presenteeren te verkoopen; Een soliede ter Dering staande en welbe klante met flinke bergplaats voor granen, en ERF, een en ander staande en gelegen op de nieuwe streek te Kolhorn, gemeente Barsingerhorn, kadastraal aldaar bekend in sectie B, no. 296 en 295, te zamen groot 4 Aten en 2 Centiaren. 8689 Aanvaarding dadelijk na de toewijzing. Een en ander breed» bij billettea omschreven. Adres; Prinsengracht bij de Westermarkt LT 352, Amsterdam. Voor elk consult wordt f 4. vergoed. Prospectus gratis verkrijgbaar. Verzwakte Levenskracht. Dit geneesmiddel be vat in zich alles wat men kan verlangen Voor een algeneem huismiddel. Zij roeit den oorsprong uit van de ziekte, die ontstaat uit ongezond voedsel of onzuivere lucht. Bij verstoppingen, ontstekingen van den lever, van de longen, van de ingewanden, of eenig ander ander orgaan, zij die Pillen bijzonder dienstig en bij uitstekendheid onfeilbaar. In ieder huisgezin moeten zij altijd bij de hand zijn, omdat zij een onfeilbaar genees middel zijn voor jonge lieden, en hen die van een zwak gestel zijn. Zij verwekken volstrekt geen pijn, overprikkelen de gevoeligste zenuwen niet, noch de teerste ingewanden, De Holloway Pillen zijn de beste bevorderaars van de opslor ping en de afscheiding, die er uit de vochten, en uit der vaste deelen al de giftige en schadelijke deeltjes verdrijven. 8680 bezitten volkomen de eigenaardige zachtheid en elasticiteit van de Ganzenpen, en mnnten uit door eene hoogst zorgvuldige bewer king. Ze zyn in dooijes i 1 grot tegen f 1 en hooger, De zchoone zwarte tint, de iuitengevone cloeibaarkeid, het groote eopiêereertnogen de onverielgbaarheid zoowel in het origineel als in de afdrukken, zijn op zich zeiven reeds eigenschappen, welke deze Inkt bijzonder aanbevelen. Maar nog eene hoogst opmerke lijke eigenschap bezit dit Praeparaat, het is kwantitatief zijne merkvaardige ttrekzaamieid, en bijgevolg de daaruit voortkomende geringheid van prijs. De Lenerteke Inkt bljjf bruikbaar tot den laatsten druppel. Maanden lang ongedekt aan de lucht blootgesteld, concentreert dezelve zich wel is waar ten gevolg van verdamping, maar door bijvoeging van het noodige water herstelt men onmiddellgk zijne bruikbaarheid en geheele voortreffelijkheid. Enkel als SchrijSnkt gebezigd, gedoogt zijn rijke gehalte eene bijmenging val 100 pCt water. Deze Inkt wordt verkocht in kruikjes van 90 Ct en 1.60, en flescbjes van 30 Ct en 60 Ct brillant van kleur en goed vloeibaar de Roode 30 en 46 cents, de Blaauwe 20 cent het Fleschje. IVrkoophuiz te Amsterdam. Schagen. W. A Hazen. Alkmaar J. Brongers Qz. Enkhuizen. J. RienderhaS. Haarlem, J. P. Karthans. Wed. de Lange, en van Ek. Hoorn, Broeve Dgkheflbn. Koog aan de Zaan, H. de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Moturickendam, K. Slot Xienwediep, Carel A. J. y. RosendaeL Purmerende, 8. J. Veen. Zaandam, H. G. van Aken en K. Nieuwenhnis. Kn de bekende Dépots in andere steden. 8679 Schagen Wed, Driericfc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4