11 A0CSST0S. Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. M S83. AcliUieude jaargang. Au. 1S74. ltekeiulmakingen. JAGT. Pombal eu de Jczuitcn. l)lt blad vrrrschijnt op Woensdag avonddoch wordt et een bij voeg «el bevattende het jongste Schager- marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen, brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3,—. Franco per post 3,til). Afzonderlijke nummers 0,0 7 J. AovBKTP.NTië.v vati een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder 0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biêu. boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. -SB De Bargemeester van Schagen, brengt ter kennis ran belanghebkenden het navolgende besluit De commissaris des Kouings iu Noordholland, Gezieu het besluit van gedeputeerde staten vau 12 Augustus 1874, No. 6; Gelet op art. 11 der wet van 13 Junij 1857 (Staatsblad No. 87); brengt ter kennis van belanghebbenden le dat de jagt op kleiu wild in Noordholland voor dit jaar zal worden geopend op Dingsdag den lsteu September met zonsopgang: 2e dat de korte jagt dagelijks, met uitzondering van den Zondag, en de lange jagt alleen op Woens dag eu Zaturdag zal mogen worden uitgeoefend. En zal deze in het provinciaal blad worden geplaatst eu voorts in elke gemeente der piovincie worden aaugeplakt. Haarlem, 17 Augustus 1874. De Commissaris des Konings voornoem I, (get.) 1(5 KL Ij. Schagen den 24 Augustus 1874. De burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. De Burgemeester van Schagen maakt bekend dat vau af Dingsdag, den lsteu Sepleuiper tut eu met Dingsdag deu loei» Septemper IS74 (de Zondag uitgezonderd) des voormiddags vau 0 tot 12 uten ter Secretarie dezer gemeente kunnen worden af gehaald de volj aarspatent en voor bet dieosijaar 1S74|75 Wordende de patentplig'igen herinnerd dat de afhaling der patenten persuonlijk moet geschieden. Schagen deu 26 Augustus 1874. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. M ij hebben meer dan eens met afkeuring over Pombals staatkunde gesproken. Misschien hebben sommigen onzer lezers dit wel met bevreemding opgemerkt, daar toch in onze schoolboeken bijna altijd met den hoogster, lof van den Portugeescheu staatsman wordt gesproken. En boe velen iu onze dagen, die in den strijd tegen de Jezuitenop hem als op een navolgenswaardig voorbeeld wijzen. Om aan le tooneu tot welke treurige uitkomsten het navolgen van zulk een vooibeeld zoude leiden wil len wij eenige trekken van Pombals kamp tegen de Jezniteu mededeelen om niet van partijdig heid verdacht te worden hebben wij nitslnitend pro- testantsche en liberale geschiedschrijvers hierbij gevolgd. Sebasiiaan Joseph van Carvalho ij Melo nd 1755 graaf van Oeras en nog later Markies vau Pombal was in 1750 gezant van Portugal aan het hof van M eeneu, daar was hij gehuwd met eene gravin Dauu, welke eene boezemvriendin was van Portu- gals koningin, die gedurende de minderjarigheid van haar zoon Jozeph als regentes optrad. Pombal (onder dezen naam toch Leeft hij zijn meesten roem ver worven) werd door deu invloed zijner vrouw eersten en alvermogend minister van Portngal en wist zich in die magt tot den dood van Koning Joseph staande te houden. Toen hij minister werd bad hij reeds den ouderdom van ruim 52 jaren bereikt, toch sloeg hij met jeogdige energie, j*I onvermoed de hand aan liet werk om zijn vaderland aan de magt der middeleeuwen te ontrukken. Zijn zeven— en twintig jarig bewind was dien ten ge volge niet anders dan een aanhoudend, op leven en dood gevoerd kampgevecht met adel en gees telijkheid. Van den aanvang af rigtte hij zijn voor naamste aanval tegen de orde der Jezniteu. Reeds had de strijd jaren lang geduurd toen Pombal om zijn vijanden voor goed te verpletteren een middel le baat nam, dat veel overeenkomst heeft inet'dat hetwelk thans iu Duitschland tegen de Ultramon- taueu wordt gebezigd. De liglzmnige koning Jozeph onderhield namelijk een minnehandel met de schoone echtgenoote van een der rijks grootcn Lodewijk Markies van Favora. In de 18e eeuw stouden in alle landen van Europa de begrippen betrekkelijk de heiligheid van het huwelijk zeer laag. De familie Eavora, zag dan ook deze misdadige betrekking des konings met tamelijk onverschillige oogen aan, ja, zoo lang ze kon dienen om haar staatkundigen invloed te stijven, scbeeu zij die zelfs mu4« moedigen; doch terwijl Pombal den koning in dezen ongeoorloofden min nehandel de hand leende, onthield bij aan de andere zijde aan de Favora's den prijs, waarop zij gehoopt luidden. De Jezuiten schijnen vau het daaruit ontstane misnoegen gebruik te hebben ge maakt om beu aan te zetten lot een aanslag tegen van den koning. Deze aanslag had plaats op deu 3 September 175S. De koning deed heimelijk in de koets van zijn vrieud Fexeira ent zijner vele verliefde uitstapjes naar de schoone donna Theresia. Onder weg werd het rijtuig des konings omringd door een bende omgekochte moordenaars, aan wier hoofd, naar liet schijnt, de hertog van Aveiro (oudste lid der Favora's) zich bevond. De koetsier werd dood geschoten en «le koning ligt gewond. Pombal be lastte zich zelf met de instructie dezer zaak. Iu de eerste maanden wetd niets vau belang ontdekt; de koning was toch onvergezeld geweest en had ook na de verwonding niemand erkend; maar Pombal wist de instructie zoo te leiden dat dc schuld op de Favora's viel cn daar dezen altijd bevriend waren geweest met de Jezuiten, verkreeg hij daardoor een geducht wapen tegen zijne vijanden. Op deu 13 December 1758 werden de meesten der Favora's iu hechtenis genomen. De wreedheid waarmede men bij die gelegeuheid tegen al de leden der aan vorstelijke weelderigheid gewende familie te werk ging, moest iedereen tegen de borst stuiten. De beschuldigden werden uit hunne bedden geligt, als de gemeenste misdadigers ge boeid en gekneveld en in de enge gaten, die anders moesten dienen om er verschenrende dieren op te sluiten, geworpen. De dames, die meu voor schuldig hield of daarvoor wilde uitgeven, werden in kloosterkerkers gebragt. Het onderzoek ge schiedde geheel naar de oude wijze, in het ver borgen met de pijnbank en al de ijsselijke kunst grepen waarvan m.-n zich vroeger bediende, wanneer meu volstrekt schuldigen wilde vinden en bekend- tenissen afpersen. Over de schold of ouschuld der aangeklaagden valt dus moeijelijk te oordeelen. Bij onze tegenwoordige regtsplegiog zoude hoogstens de ^:huld des hertogs van Aveiro als bewezen zijn geacht eu dan nog zouden zeker daarbij verzachtende omstandigheden zijn aa .genomen, daar toch de moordaanslag cok gedaan kon zijn om de eer eener vrouw te redden, maar Pombal zag zoo naauw uiet; de door hem voorgestane vrijzinnige beginsels hadden, naar hij meende, stroomen bloeds noodig. Het proces werd met den meesten spoed voort gezet eu reeds op den 13 Jauuarij 1759 werd eert der wreedaardigste vounissen, die ooit uitgesproken zijn, voltrokken. De oude markiezin Favora werd onthoofd, de hertog geradbraakt, de kamerdienaar verbrand en vele anderen werden gehangen. Boven dien werden eene menigte anderen, die met de ver oordeelden, op de eene of andere wijze, in aanraking waren gekomen, in de akeligste kerkerholen gewor pen; alle gevangenissen; alle kloosters waren vol gevangenen; alleen Tlieresia het liefje des konings, werd goed behandeld, waarschijnlijk had zij deze weldaad gekocht door het verraad aan haar vader, moeder en bloedverwanten gepleegd. Het vonnis was uiet geveld door een gewoon geregtshof, maar door commissarissen, die Pombal uit zijn eigene familie had gekozeu; de acte van aauklagt was van zijn eigen hand. De Favora's moesten vallen, om dat zij bekend stonden als vrienden der Jezuiten. In het proces tegen genen had de alvermogende en slimme minister ook de voornaamste» der Je zuiten weten te wikkelen, eu twee dagen na de teregtstelling der Favora's weiden zij, waaronder ook de biechtvader vau den koning, uit hunne verblijfplaatsen gehaald eu in de gevangenis ge worpen. Doch deze iu naam der geregtigheid gepleegde gruwelen werden nog overtroffen door de strafvervolging, die hij leg*-n den oudeu pater Gabriël Malagreda, liet instellen nok deze was een vriend der Jezuiten, maar oiu te loouen dat Inj ondanks den strijd tegen dezen, nis een echt Ca- tholiek innig gehecht bleef aan de orthodoxe leer der heilige kerk, verzon bij een gruwzaam middel. Bij deu aanvang vau zijn bewind had Pombal de uragt der inquisitie aanmerkelijk boperkt en de auto—da—fé's verboden, urnar uu bij begon in te zien dat bij haar tegen de Jezuiten kon gebruiken gaf hij haar de oude rnaet en eer terug; zoodat hij zelfs op het denkbeeld kwam, om aan deze regtbank des gewetens bet pttedicaat van Majesteit te geven. Pater Gabriël Malagreda was een der grootste voorstanders der Jezuiten geweestbij schijnt een dweeper, van de ergste soort, inaar overigens een man van ongeveinsde vroomheid, ge weest te zijn, door velen werd bij dan ook als een heilive vereerd. Pombal had hem eerst in het proces wegens den aanslag aillen betrekkeu, maar later vond hij het doelmatiger om hem aan de inquisitie prijs te geven. De uian had ongelukkiger wijze iu zijn oude dagen, eenige stukken geschreven, waar gezegden iu voorkwameu, die sterk naar ketterij riekten; we gens die gezegden klaagden Pombal den 73jarigen grijsaard aan, bij werd dan ook veroordeeld om levend verbrand te worden. De Dominicanen had den het genoegen van op nieuw een auto-da-fé te kunnen ontsteken; door deze afgrijselijke daad hoopte de minister zich van huDDeu steun tegen de Jezuiten te verzekeren. Maar tegen welk een bloedigen prijs was deze steon gekocht. Wij ge- looven dat geen der bloedigste mannen uit de franschen revolutie ooit een daad verrigt heeft, die in onmenschelijkheid met deze gelqk staat. En toch ondanks dat alles was Pombal een trouw dienaar van zijn vaderland en koning, maar onge lukkigerwijze had hij van zijn tegenstanders, de Jezuiten, de grondstelling geleerd, dat bet doel de middelen heiligt. Hij wilde het rijk der duisternis met middelen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1