ïïïEEIIE JlliiLIJESCIIE LOTllHiOTMIE. TREKKING 7 DECEMBER M. «tüSflKiRB ti m imtnu m se- Finale opruiming Behangselpapier ABWEBTEB'PÏEM CÖC0S-ZEEP. tegen inkoopsprijs. smxs Comp. Maatschappij voor Lanciontginning gevesiigd te APELDOOEN. Een Hoofdprijs in Yaslgoed Ier waarde van f 2ÖOOO, 3181 prijzen in geld van f 3000 f 2300. 1000 enz, naar het Fransch, van EMILE GABOHIAU, door C. II. PLEYTE. De Gedenkschriften van een Ambtenaar der Geheime Parijsche Veiligheids-Policie doen ons een diepen blik werpen in den Maatschappelijkeu toestand van »het verdorven P a r ij s* zegt de een, de hoofdstad der beschaafde wereld* zegt de auder. van diverse overgebleven rollen bij Wed. Ü1DEKICH te Schagen. VEREENXGIUG, gevestigd te BAk- SINGEItflORN, onder de firma SPAAKS k Cornp. neemt voortdurend gelden in deposito tegen 4, 4|. 4* en 5 PCt rente 's JA AKS al naar gelang d< r voorwaarden welke bij liet do doneren der gelden Worden overeengekomen. 1 ttelgie, üiiitsihlaiid. Engeland, Frankrijk, lluslcnrijk. Ij psl ALGEMEEN I PLAJTSIJS G 1 MJGÜ 'VAY D1TÏAR ADVERTENTIEBUREAU! vis 1 Rotterdam. ry zT r JE1 ■i CJ ir. t l "Zl i iVoor de plaatsing van j AD™i"ë* PE'1 Ueoel- rz> '~i 3 1 il Amerika, Spanje, Zweden, \oirwegcn, Dencinirkea. enz. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit vtn 10 Februarij 1873 No. 8. 8759 [krachtens Art. 7 der Statuten.] Ohligatiën ad f 4.90 per stuk, alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten .kantore der Maatschappij en bij UH. Agenten BUKL.AGE en ZOON te Amsterdam en bij de lieer II. VAN OS, te Schigerbrug. De Parijsche geheime Veiligheids-Policie, zoo beroemd om hare activiteit, zoo gevreesd om hare macht, heeft in ineer dan één opzicht eene Europeesche vermaardheid. 8761 Onder alle Regeeringsvormen bleef zij zich steeds gelijk. Dit lichaam met zijn tallooze leden en geheime handlangers, de doolhoven van Parijs doorkruisende, niet zelden zich geplaatst ziende tegeuorer de eerste boosdoeners der wereld, of in de afgelegenste wijkeu der wereldstad zijn agenten uitzendend, om de misdaad in hare schuilhoeken op te sporen, heeft hare eigenaardige gedenkschriften, Eenige bladzijden uit deze gedenkschriften, door een bekend auteur in den vorm van romantisch verhaal gegoten, vormen den inhoud van het boekwerk, dat het belangstellend weetgierig publiek hierbij wordt aangeboden. Parijs is en blijft de w e r e 1 d-h oofdstad der uitnemendheid. Geen revolutie, geen oorlog, geen btleg, geen overgave aan de Pruissen zelfs konden het dien titel ontnemen. Geen wonder dat alles wat met Parijs in verband staat steeds de aandacht trekken blijft. De Gedenkschriften van een Ambtenaar der Geheime Parijsche Veiligheids Policie zullen worden uitgegeven in afleveringen van 48 pagina's druks, waarvan elke veertien dagen eene zal verschijnen. De prijs van elke veertiendaagsche aflevering, in een net omslag is bepaald op 40 Cents. Het werk zal in 30 afleveringen kompleet zijn; zoo het ongedacht meer uitloopt, zal dat meer dere niet in rekening worden gebracht. De eerste aflevering is bij alle boekhandelaren ter inzage voorhanden. HAABLEM. De Uitgever J. J. VAN BREDEBODE. ro l— wO De PLATTELAND3CHE BANK Zij belast zich ook voortdurend met het koopen n vertonnen v.tn BINNEN- en BUITENLAND- SCI1E effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te BARSIK GER. HORK, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, en op den wekelijkschen marktdag te SCIIAGEV ten huize van den heer A. KNIKKER, vau 10 tot 12 uur. 87G4 rs 63 in alle bestaande Binnen- en Builenlandsche DAG-, WEEK- en 3753 AD VERTENTIMBLA DEN. 3? 55 C ;Voor dit blad wordt met dea meeaten spoeil ca met naauwjczetlielsl door bovengenoemd Advertentie-Jtnrean xorg gedragen. n S 3- t, cr ft A'oor den ongelukkigen schelpvisscher D. BAK KER die op den 20 Maart II. zijn oudste zoontje en vaartuigje (zijn eenig middel van bestaan} ver loor, is onder dankbetuiging p. m. f 800.ont vangen, hetwelk echter niet toereikend is «iet» armen man een scltui je weder te geven. Voor een voldoend vaartuig met toebehonren is p. m. f 1400.benoodigd daarom is het dat wij, steeds bewogen met zijn treurig lot, liet wagen nogmaals de medewerking in te roepen van onze liefdadige landgeiiooten. Alle giften, boe gering ook, zullen met vriendelijkheid ontvangen en verantwoord worden. Tot de ontvangst van liefdegiften hebben zich bereid verklaard, de «*1 Eerwaarde Heeren J. HERMAN de RIDDEI», Predikant bij de Remonstrantsche broederschap te 's Gravenhage. J. W. van der LINDEN, predikant bij de doopsgezinde gemeente te Barsingerborn, adres Laan No. 22 's Gravenhage. 8763 D. van der LINDEN, Predikant te Barsinger- hom eu de lieer K. M. FRIES de VRIES te Amsterdam. L. ZUN DER DORP, Burgemeester te Vlieland. K. REEDEKER, Wethouder P. KIEL, Predikant n P. ALTEN.A, Ontvanger te Terschelling. Niets pleit sterker voor de voortreffelijkheid oneer ('oeoeteep, van de vele namaaksels,welke men door imitatie van Etiqnet en stempel trarht aan den man te brengen. „H. Kerkhoff, zonder ti H. Kerkckkoff, met KK; H. Kerkck- beff, met e in plaats o en nog meer andere zijn de nagemaakte Stempeltdaarmede men door verandering of weglating van eene enkele letter het publiek zoekt te misleiden, ten einde een slecht product te kunnen verkoopen. Dl' goede echte soort van het Verkoophui* heeft den naam li. Kerkekhoff zoowel op de zeep als op het Etiqnet Buitendien staat op het Etiqnet onderaan gedrukt onze Firma „F. von Windheim en Co., Verkoophuis" te Amsterdam, Wy verzoeken het geachte Publiek op deze byzonderheden wel te willen letten. Onze Coeoezeep schuimt sterk, reinigt oogenblikkelijk ontneemt alle scherpte aaa de huid, maakt haar zacht en blank en geeft haar acn jeugdig frissuhe tint men koopt een groot stuk voor 16 Cent Bij het wasschen van gekleurde goederen en zgden en wollen stoffen, doet xg. van eene zuiverder en minder scherpe loog be reid, de kleuren minder aan en maakt de wol niet hard. Zij onderscheidt zich bovendien van de nagemaakte soorten door hare witte en doorschijnende kleur, door droogte en hardheid in het gevoel. De nagemaakte gelijken in klear en gevoel veel op eene vetkaars. Het Pertiteh Iutectenpoeder doodt oogenblikkelgk Weegluizen, Vloogen, Motten, Bladluizen, Mieren en alle andere Oagedierten. Wg verkoopen het in zakjes voor 50 Cents. Portman tche Poltioer- of fVrijfwatmet gebruiksaanwijzing. Het fleschje kost 15 Cent Vliegenlijm, om Vliegen te vangen, het fleschje kost 20 Cents. Branhaudert Stijfielgtaudoet het IJzer glad en gemakkelijk over het goed heenloopen en het krijgt een moogen glans. Een zakje kost 13 Cents, De nieuwe Minerale Lijm is kleurloos, doorschgnend als glas en hecht het gebroken voorwerp, hetzy van Porselein, Glas, Hout, Marmer IJzer of Metaal zoo stevig aan elkander, dat het eer op eene andere plaats dan op de gelgmde breken zal. Een fleschje kost 30 Cents. Het Vlekketcaler neemt alle mogelgke vetvlekken weg uit Zg den, Wollen en andere ander Stoffen, zonder de kleuren in het minst te veranderen. Prgs per flacon 40 Cents, groote flesch 1 l erkoophuiz te Amsterdam. Schagen^ W. A. Hazen. Alkmaar J. Brongers Gz. Enkhuizen, J. Bienderhofi. Haarlem, J. P. K&rthaus. VFed. de Lange, en van Ek. Hoorn, Broeve Dgkheffen. Koog aan de Zaan. H. de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Monnickendam, K. Slot. Nieuwediep, Carel A. J. v. BosendaeL Pnnnerende. S. J. Veen. Zaandam, H. G. van Aken en K. Nienwenhnis. En de bekende Dépots in andere steden. 8754 Schagen Wed. Diderich.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4