Tl r i r gg k Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Srï&ifïcïSVï t£"Sa"^55 ""TT *e',er M j-; 886. Achttiende Jaargang. Ao. 1874. Bekendmakingen. Stempeling van in gebruik zijnde gazmclcrs. G. J. Muller. Patenten. van Bevervoorden Inkwartiering. 4 Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schagcr- inarktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3,Franco per post 3,00. Afzonderlijke nummers f 0,07$. Advertkntiön van een tot vijf regels f 0,75; iedore regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arhciJ aan een rots te biên. Burgemeester en Wethouders van Sehaeen; Gelezen de circulaire van hoeren Gedeputeerde' Staten dezer {irovincie van den 27 Augustus 1S74 No. 4'J, opgenomen in iet provinciaalhlad No. 60, brengen ter kennis \.i» het algemeen de hierna volgende voorschriften gegeven door den lieer Minis ter van Binnenlandsche Zaken ter uitvoering van art. 8 tier Wet van 8 Ju]ij 1874, (Staatsblad No. Wi. liij art. 8 der wet van 8 Julij 1874 (Staatsblad No. tot vaststelling van nadere wettelijke bepalingen betreffen Ie <len ijk van gasmeters, zijn de in gebruik zijnde gasmeters tot 1 Junuarij 1880 vrijgesteld van den yk, mits vóór 1 Januari! 1870 voorzien van een door den Minister van ltin- iienlandsehc Zaken vast te ste'len merk ter aanduiding dat deze overgangsbe]«ling op die werktuigen van toepassing is. Deze liepaling is derhalve, ingeval de belanghebbenden dit verlangen, van toepassing op nllc gasmeters, th.ius ia gebruik of iu het magazijn voorbanden, onverschillig of j hunne samenstelling al dan niet overeenstemt met de voor- 17 der Wet van 14 September 1863 (Slaatsbl. tio- 138), is vastgesteld en Ier voldoening aan art, 18 dier Wet, gedurende 14 dagen voor een elk Ier inzage aan liet Kaadhuis is nedergelcgd, en alzoo van af hedeu tot den 29ut; September 187 4. Wordende tevens Ier kennis gebragt dat zij die i tegen gemelde lijst (leswaren lu bben in te brengen, zulks schriftelijk belmoren te doen aan Burgemees Ier eu Wethouders, binnen 14 dagen ua bel ein de der Ier visieligging. Schagen den 14 September 1874. Burgemeester eu Wethouders voornoemd De Secretaris, van Bevervoorden Dc Burgemeester van Schagen, maakt bekend den 17cn September tot van af I tondel dag, ingcnzyn. In die buitengemeenten van den ijkkfing, 5 ua met Zaterdag den 1 'Jen Septembee 187 4, des van D tol 15 uren ter Secretarie de- .1 1 V 1. 1tol' -_S --- e ifjiinautito 1 fi li non lii r. I ,i i o f m 11I I Mc K*h rillen ran het eerlang uit te vsanltgvn Reglement f l>e Jvtomjtelin^ wordt ia de standplaat* aaagwrangea, **►- «Ira het merk vastgesteld is en de stenijnds aan de kanturen ('a' ontvang waar xwucgeiyk0tp Mm mri HHB durende den herijk in 1875; naar de overige gemeenten t zer gemeente ktiniicu wordeil afgehaald waar gasfabrieken zijn. begeeft zich dc yker om Wang- je ,,atenten nangevra.gd l'n de maanden, ht'hbemJen inde «Ufid t»* stellen uuniv gasmtters Ier t stempeling aan te bieden, tenzjj deze verkiezen de me- j «Juni), en uIlj jl. voor het dienstjaar lo74-[7o. ters voor dat doel naar het Ijk kantoor te senden. Op 1 J Wordende de patent pilden herinnerd dat de hflll- «»S I—»'ijk RMcltieJe". ijk nudrrwitrpen. Sch«gen den 14 September 187 4. Voor de stempeling vsn de in gebruik zijnde gasmeters wordt één bijzonder merk vastgesteld, waarvan de sleiupils Het hoofd vail liet plaatselijk bestuur voorn san de ijk kantoren zullen worden toegezonden. i M L 1 1 l'j14. De gasmeters worden in den regi-l ter stempeling aange- 1 boden aan de ijkkantoren of in de daarvoor aan te wijf-u lokalen. De ijker, Chef van dienst, is bevoegd van desc l*paling aftewijkeu.heUy ingeval de meters niet verplaaU- \|;»;v Isclia 141)1 I Y«'l11 Wf'lfl.'lfl Iir- baar zyn; b. ter vereenvoudiging van de werkzaamheden, p op verzoek van de belanghebbenden. In het laatste geval I(k111 heeft de eigenaar der meiers zorg te dragen, dat voor zijne J om d< stciapeliug u* untvaagDu. verslag van de algeuieeiie vergadering der Maatschappij De ste'uis-ling g^hie<it op dat gedeelte van de buitenkast, vn|1 weldadigheid eu voldoen gaarne aan het lot dat 't nuvst in het oog valt of t best bereikbaar is, niet op J i het omhulsel van het til werk of op plaatsen, waar h-t sol- i ous gericht verzoek het een en ander daar uit deersel het vrje gebruik van beweegbare doelen zou kunnen ter meer algeuieene kennis te breilgCll door op- 1 lt-in niiiron f belemmeren. I Schagen 9 September 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. Muller De Secretaris, 1 let hoofd van plaatselijk bestuur der gemeente Sehagcn, brengt bij deze ter kennis van de ingeze tenen dier gemeente, dat het kohier van hel patent regt over het dienstjaar 1874(75. eerste kwartaal op den 10 Sept. 1874 door den heer provincialen inspecteur in de Provincie Noord—Holland is exe cutoir verklaard, en op heden aan den heer Ont vanger der directe belastingen binnen deze gemeente ter invordering is ter liaud gestelJ. Ieder ingezeten die daarbij belang heeft, wordt alzoo aangemaand om op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle geregi, lijlte vervolgingen welke nit nalatigheid zou den Voortvloeijen, te voorkomen. Schagen, den 12 September 1874 liet hoofd van het plaatselijk bestuur voorn, J. Ml'LLEK. Burgemeester en Wethouders der gemeente Seha- rr" brengen Ier kennis van de ingezetenen dat de voor een Hein gedeelt«« aan kan worden voldaan. ujs.t betrekkelijk de inkwartiering, bedoeld bij Art. 1 Men voitnl zich ook dikwijls gaat bet verslag neuiing iu ons blad. Onbekend is dc Maatschappij in onze streek niet. Iu een lijstje der gemeenten, waar zich afdeeliugen hebben geconstitueerd komt Schagen voor met 56 leden. De bevolking telde op 1 Januarij 1874, 1983 zielen, hetgeen een kleine achteruitgang aanwijst met het vorige j «ar, 13 nieuwe huisgezinnen zijn geplaatst, waarvan een van de afdeeling Alkmaar; tt gezinnen zijn op hun verzoek ontslagen. Niet- tegenstaande de plaatsing van 7 gezinnen meer dan er Vertrokken zijn is de bevolking niet toegenomen hetgeen toe te schrijven is aan hel feit, dat een 60 tal jongens en meisjes de koloniën in verschillende betrekkingen hebben verlaten. Een zeer verblijdend verschijnsel is het dat een der jongelingen als hulp onderwijzer geplaatst is; dit bewijst toch, beter dan alle redenering dat er van onderwijs veel werk gemaakt wordt. Zij die van hier gaan, zoo ver melde het verslag, om in de gewoue maatschappij terug te keeren en in eene of andere betrekking werkzaam te zijn, voldoen niet allen even goed, som tijds ligt de schuld dan aan hen zeiven, maar meer malen is ook gebleken dat te hoog gespannen ver wachting of minder goede behandeling oorzaken zijn dat zy van betrekking of dienst moeten ver anderen. De regel is echter dat men te vreden, dikwijls hoogst te vreden is, zoodat dan ook het getal aan vragen om dienstboden zoo talrijk is, dat er slechts vo >ri een verkeerd denkbeeld van het doi-l der M. v. W.; getuige de aanvrage out huisknechten, die 'l vak volkomen vers'aan: Koetsiers die in alle opzichten van zessen klaar zijn. Keukenmeiden, die goed kunnen kooken Linnenmeiden die kunnen strijken, de fijne wasrli kunnen doen, enz. Men vergeet dan dat de M. v. W. geen huur— of verhuurkautnor van dienstboden is tn in dc koloniën geen gclegcnh id bestaat om koetsier, kcukcu- of linnenmeiden op le leiden. Hunne kennis moeten zij op de scholen en poede beginselen iu het huisgezin opdoen, oin die iu du gewone niA:usctia|>pij komende, toe te pussen. Dc pliilaniropie is in tli-ze instelling geslaagd om de toeneming van het pauperisme te keer le gaan door het huisgezin op g »cde grondslagen iu te richten; door van hel huisgtzin in de eerste plaats den zegen van slaudsverbeterilig le doen uitgaan. Hel huisgezin moet in zijn geheel en dc leden daarvan in hun verband gi-holjieu worden en het middel daartoe is het geheim der M. v. W. De giften en legaten vermeldende, die dit jaar zeer aanzienlijk waren, schrijft het verslag, voor w ij lot du vermelding der in 18 73 ontvangen giften en legaten overgaan, wensciien wij openlijk onzen warmen dank le brengen aait den edelen onbekende, the door bemiddeling van onzen mede Commissaris, Jhr: Mr. J. K. WQuarles van UlTord op nieuw zijne belangstelling in de M. v. W, heeft betoond, op ecite wijze, die wij mocielijk oinlrr woorden kun nen brengen, lu 'l afgeloopeu j «ar schonk hij weder na kennisneming van hetgeen iu liet vorig verslag over den nog steeds iiiiugunsligpii geldi-lij- keu toestand was gezegd, de «orsU-lijke gilt van f 8000. Het denkbeeld dat de M. v. \V. iu haar zeer moeielijk tijdperk van overgang a i dien edelen onbekende, van wien iu vijf onderscheidene gifitn nu reeds de hoogst aanzienlijke soin van f53000 werd ontvangen, een groot deel van haar b-staan te danken heeft; dat vau dit bestaan niet alleen de tijdelijke welvaart, maar het levensgeluk en dn toekomst vau zoo velen heeft afgehangen en nog afhangt, moge dien onbekende de voldoening ge ven, die wij, ook wanneer wij inde gelegenheid waren ouzeu persoonlijkeu dank te betuigen, toch niet genoegzaam in woorden zuiden kuniuu uit drukken. Zeker eene vorstelijke weldadigheid, welke wij met onze beperkte kracht kunnen steunen, door het lidmaat.-chap der Maatschappij, waaraan slechts eene geringe contributie verbondeuis le aanvaarden. Velen kunnen meer dan «-éne, en afgescheiden van de fuiaucielcn steun, is dealgeiueene steun, die van sijmpalhie blijken geeft cu stjmpalliie wekt «Ie groote b oefte dez r uultigeinslelliiig, wdkceene«Ier sie;a- den is van ons land eu waarin de opl«rssiiig van het moeiiijk vraags.u'i dor armen gevonden schijn'. Eene uitnoodiging brengt de laatste bladzijde van het verslag tot ui,a, om de uitgave 1c steunen van het jaarboekje der Maatschappij. Vau de winst, die op dit j iarbotkje behaald wordt, w ordt voor veel goed gedaan. Zij is in de «erste plsas itcslcind van hel voortgezet onderwijs. Daarin ligt dr kroon van het gebouw. Het gevaar va t eene Ko onie voer armen te krijgen, wordt geheel weggenomeu waar de eerzucht door kennis geleid en oiniersteund wordt. Waar eene uilgaaf van f l.a f 1.35, zoo eindigt deze aankondiging, en zoo eindigt ook utia verslag, zulk ren goed duel b«-vor«lert, terwijl wij ons vleien, dat uien voor dat geld teviMi iel*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1