muziek en dans mm te paard prijs-katgooijen hltS k ROTEltkLEtRSEL. Van af Engeland cocos-zeep. hm harddraverij Aanbesteding* BRANDWAARBORGKASTEN EAU d'A.nvers en MUZIEK en DANS. Openbare Verkooping mKTBERlGTES. Ingezonden. EKIiATUM Ady'crfcntiën. door BocreopiiaideH en Pillen van Hollowav. Zondag 21 September gedu rende 14 da^en grootc op ruiming van GOEDLKEIV te gen belangrijk verminderde prijzen* Iflicklinghoff*. Oudshooru's Hollandsch Hotel CrescentïliHories. E. I'. Lentloi, T. M. Kronenburg, Yoorloopigc aankondiging. Burgerl. 9tand der gemeente Barsingerhom Iner«che*cn v;ln 8-15 September IS 74. GEBOREN: 9 September Jantje, dochter van Dirk Wagenmaker en van üteuweftje Peetcritwii*. ONDKTKOUA 1> Geene GKHÜWD: Geene OVERLEDEN: Geene Schapen 10 Sept. Aangevoerd 6 Paarden f 50 a 200, Stieren f 60 a 100,Ossen f 90 a 100 Geldekaeien f 220 n £70, Kalfkoeien f 200 a 2:10, Vannen f 70 a 110, 1000 Schapen f 14 a 21, vette dito f 24 a 51, Lammeren f a 3 Hokken en Geilen f lè a 5, magere Varken* f 10 a 13, vette Varken* f - a Bippen f 4 a 10, 30 Konijnen f 0,10 a 0,05, 50 Kippen f 0,30 a 1, Eenden f a Boter 120 a 120 ct*. per kilo. Kaas 0,40 a 0.50, ets per kilo Kippen—eieren f 3, a 3,25 Eenden-eieren f a per 100 stokt. Purmerende, 15 September. Boter, f 1,30 a f 1,40, 30 Paarden. 128 vette Kalven n f 00 a 80 ets. per N. P. 42 Nuchtere Kalveren f 10 N.28 per stuk 59 vette Varkens 48 a 60 per N. P. 81 magere Varkens f 10 a f 16 432 Bijige» f 3 a 5, 1650 Schapen en Lammeren Kip-eijeren 3.00 af Eendeijeren f Het ALGEMEEN BURGERLIJK ARMBE STUUR der gemeente BAHbfSfïERIIOHS i* voornemens om op Woknsoag dun 23 Srprr.mhf* e.k. de* middags te 12 uren, op het raadhuis al daar bij enkele insehijving aan te besteden: Het bouwen van een nieuw wees en Armhuis in boven genoemde ge meente. Het bestek en devoorwaarden, zijn op frnc o aan- vrage, tegen betaling van 50 cent te verkrijgen bij den Secretaris der gemeente Barsingcrhorn en bij den heer A.T.van Wijngaard*», Stads-Architect te Mcdemblik, bij wien inmiddels de verlangde inlich tingen te bekomen zijn. 8834 De teekeningen zullen ter inzage liggen op de Secretarie van genoemde gemeente en bij Hen Architect. De aanwijzing in loco zal plaats hebben op den dag der aanbesteding, des voormiddugs te 10 uren. van35T5I ZIEKENBEZOEKEN. Leg nimmer ziekenbezoeken af zonder eenige voorzorgen te nemen. Sommige ziekten zooals lyphus, pokken, tering zijn besmettelijk, en men gaat dikwijls een lid van de familie of een vriend bezoeken, zonder dat men eigenlijk weet dat die ziekte daar aanwezig is. Gaat nimmer een zieke bezoeken vooraf Eau d'Anvers (Royale) op uwe banden en zakdoek geworpen te hebben, deze heerlijke parfumerie heeft de eigenschap om de slechte lucht te ontbinden. De meeste geneesbee- ren hebben een zakdoek met Eau d'Anvers bij zich en als zij een onzuivere lucht ruiken, houden zjj huil zakdoek voor den mond en ademen zoodoen de in bun longen een heerlijke reuk in. In bet verslag vau de Vprga dering der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, in het bijvoegsel tot ons vorig nommer opgenomen, staat abusievelijk drf lieer A. Knikke vermeld als lid der Aldeeling Schagen en inzender van teekeningen, in plaats van de h.-er A. Dekker opzigtcr vau den Anna Pauwlownapolder. op ZONDAG 27 SEPTEMBER 1874 ten huize van de Wed. GROOTES kasteleines op de Nes te Schagen op MAANDAG daaraanvolgende en op DINGSDAG 29 SEPTEMBER ZEGT 11 ET VOORT. 8838 Het boven de bekroonde en alle andere soorten uii muntende is te verkrijgen bij den Hrer J. VIS voorbeen.S B van Lon, en bij den fabrikant s,~6 A- BAKKER te Schagen. Het veranderlijke weder van dit klimaat, drukt op de zenuwen der zwakken en afgeleefdcn, en deze toestand verwekt ziekte, tenzij men een ver sterkend geneesmiddel, zoo als deze zuiverende Pillen, kan vinden om de dreigende ongesteldheid te voorkomen, llolloway's medicijnen geven veer kracht aan het zenuwgestel, dat de bron is van alle levensbewegingen, eu over elke werking beerschot, die groei en het welzijn van het lichnnra bevordert. Niemand kan daarom de nood zakelijkheid om de zenuwen goed te versterken en de gemakkelijkheid waarmede deze Pillen dat doel bereikm, te hoog schatten. Zij zijn de onfeilbaarste geneesmiddelen voor slechte spijsver tering, ongoreyehlen bloedsomloop, kloppingen, misselijkheid hoofdpijn en hardlijvigheid, die ooit zijn uitgevonden en gevolgelijk den groolsteu verkoop en hoogste» roem hebben bereikt. 8821 beveelt zich bij zijne landgenooten beleefdelijk aan meermalen bekroond op de tentoonstelling en de proef kannende doorstaan zijn in soorten voorhan den met en zonder sleutels zeer net bewerkt bij SS 12 op het hof te Alkmaar. Men kan zich geen liefelijker, aangename' meer verfrisschenden en gezonder reuk voor* stellen dan die van het van \I"G. DE M RBA I \,te Autweifs. i (Helgie Kr bestaat geen Georwnirr da' >k genot verschaft dan het KAL' D'ANVKR 8. Bevochtiger uw sak loek m*de in wrijf de slapen, bet voorbood, den hals goed in, en rij zult een wonderlijke verkoeling en verfri98ching ontwaren die U geheel verkwikt opfrischt en herstelt. 8824 Een weinig EAU D'ANVERS des morgens vermengt door het waschwaier, verzacht de huid en verspreidt eene frissche lucht door de kamer; op een doek gegoten en sterk inge' Jaemd, verdrijft het spoedig de hoofdpijn ook wordt het veel gebruikt op buitenplaatsen ïl oin de lucht te vernieuwen en te verfriwehen en voor zieken-kamers is het bijzonder aan te bevelen. (Zie het Prospectus). Het wordt verkocht de flacon de Roijale f 1,50. de dubbele f 1,25. Ie kwaliteit u 1.2e kwaliteit a 0,75. De halve flacon voor de helft van het ge noeind bedrag. De royale en dubbele worden bijzonder aan bevolen, ze zijn verkrijgbaar bij J. RANKE dp de Hoogzijdk SCHAGEN. "3*4 Deze fijne parfumerie is aanbeveling* waardig als het meest verfrissend reukwater dat qeslaat en het duurzaamste op de reis en in de warmte, 't Is ook 't voornaamste pro dukt tegen rheumatismus en kwalen. op nader te bepalen plaats en tijd, eener BOE RENPLAATS groot 17 Hectaren, 41 Aren, 00 Centiaren, uitmuntend WEI- en BOUWLAND, gelegen in de gemeente Wieringerwaard aan do twee wegen. Nadere iuformatien verkrijgbaar bij D. WAI— BOER Hz., te Wieringerwaard en JAN KRANS te Schagen. 8S28 Niets pleit sterker voor ite voortreffelijkheid ons -r focotzeep van (1e vele namaaksels,welke men door iuiitat e va i Etiqnet en' stempel tracht aan den man te brengen. „11 Kerkhoff, zonder U H. Kerki Kkoff, met KK; II. Kerkck- hefi, met e in plaats o en nog meer andere zijn de nagemaakte Stempelt, daarmede men door verandering of wtglaiing'ran een« enkele letter het publiek zoekt te misleiden, teu einde een slecht product te kon oen verknopen. De goede echte soort van het Verkoophuit heeft den naam H. Kerkckhoff zoowel op de zeep als op hot Etiqnet. Buitendien staat op het Etiqnet onderaan gedrnkt onze Firma „F. von Windheim en Co., Verkoophuis" te Amsterdam wy verzoeken het geachte Publiek op deze bijzondej-hedeii wel te willen letten. Onze ('oeotzeep schuimt sterk, reinigt oogenbtikkelBk ontneemt alle scherpte aan de huid, maakt haar zacht en blank en geeft haar een jeugdig frissche tint men koopt (noot stuk voor 15 Cent By het wasschen van gekleurde goederen et» zgden en wollen, (doden, doet zg, van eene zuiverder eu minder scherpe loog be reid, de kleuren minder aan en maakt de wol niet hard. Zg onderscheidt zich bovendien van de nagemaakte soorten door ham witte en düorschynende kleur, door droogte en hardheid in bet gevoeL De nagemaakte gelgken in kleur en gevoel veelope.no vetkaars. Het Pertitek InteHrnpoeder doodt oogenblikkelijk Wesgluiz. n Vlooyen, Motten, Bladluizen, Mieren en alle andere Ongedierten. wy verkoopen het in zakje, voor bu Gents. Portman teke Poltioer- of M'rijfwat, met gvtruiksaanwijzing. Het flesehje kost 16 Cent Vliegeniijm, om Vliegen te vangen, het flesehje kost 80 Gent». Branhandert Stijfulglant doet het Ijzer glad en gemakkelijk ever het goed heenloopen en het krijgt een mooiien glans. Pen zakje kost 13 Cent', 6 De nieuwe Mine mie Lijm is kleurloos, doorschijnend als glu en hecht het gebroken voorwerp, hetzy Tin Porselein, Giaa, Hont Marmer IJier of Metaal zoo stevig aan elk moer, dat het eer op eene andere plaats dan op de geigmoe breken zal. Kei» flesehje kost 30 Cents. Het Vlekken at er neem» alle mogelgke v. tv'ekken vrfg uit '.ij den, Wollen en andere ander Stollen, zonder de kk uren in net minst te veranderen, Trgs per flacon 40 Cefa, grootu fles.u 1 Verkonphnit te Amêtee&am. Behagen, W. A. Hazen. Alkmaar J. Brengers Ga. Enkhuixen, J. Bienderhoff. j Haarlem, J. P. Kirt haas. Wed. de Lange, en van Ek. j Hoorn, Broeve Dykbedea. Koog aan de Zaan, H. de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Monnickendam, K. 'Slot Kien wed iep, Carel A. J. v. BosendaeL Pnrmerende, B. J. Veen. Zaandam. H. G. van Aken en K. Nieuwenhms. En de bekende J>-potj in andere steden. gg. J

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 3