B8BBBBBA6 24 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Gemengde berichten. 887. Achttiende Jaargang. Ao. 1874. Bekend mak i ngen. Politie. Nationale Militie. JACOB FLOOR, SIMON VAN SCHEIJEN, DOM1NICUS WESBONK, DIRK GERRIT KROONE, ARIEN BLAAUBOER, en JAN ROOD, Een kerkhofs-kwcstic. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch wordt met ccn bijvoegsel bevattende het jongste Schagcr- innrktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar f 3,Franco per post f 3,60. Afzonderlijke nummers f 0,07 J. Adverte.vtiün van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Gevonden op Donderdag den lsten September jl. een DUIMSTOK. Itcgthebbende wordt verzocht zich zoo spoedig mogelijk, aan te melden ter plaatselijke Secretarie. De milicien-verlofgangers Worden in hun belang aangemaand zich zoo spoedig mogelijk ter plaatselijke Secretarie alhier aan te melden. Hoe toch de geogragische kennis der courant- lezers zich onverwacht kan uitbreiden! Wie in geheel Nederland, behalve in het arrondissement Eindhoven, wjst dat er een dorpje bestond, dat den naam van Strijp droeg; het is dan ook eene kleine in de schaduw van het bloeijend fabriek- stadje Eindhoven gelegen gemeente, zij heeft nog geen 1300 inwoners, en daar is onverwacht de naam van die gemeente op aller lippen gekomen. De petit-maitre, die het Zuidhollandsche koflijhuis in den Haag bezoekt en de studont te Groningen weten nu evenzeer dat er een dorpje Strijp bestaat, waar een kerkhofs geschiedenis heeft plaats gegrepen, die nu de couranten wereld in rep en roer brengt en waarschijnlijk later in ons parlement eene belangrijke rol zal spelen. Is die geschiedenis zoo gewigiig? wij gelooven het niet, zij betreft eigentlijk toch slechts den eigendom van een kerk hof, waarop de burgerlijke gemeente en de R. C. gemeente «en regt van eigendom beweren te heb ben; maar er is een pastoor in betrokken en onze liberale couranten-schrijvers zien achter io- deren pastoor een heerleger van Jezuïten, Ultra- montanen, Carlisten en de hemel weet wie al meer, staan, en zoo doende zien zij in de Strijpsche kerkhof geschiedenis een voorpoaten gevecht van den grooten strijd, die in geheel Europa thans tusseben ultramontanismus en liberalismus wordt gevoerd. Door deze eenvoudige zaak in dat licht te plaatsen geeft men haar voor de lezers eene be langrijkheid, die ze geheel zoude missen als men haar, gelijk het behoorde, als een eenvoudige regts kwestie had behandeld't is trouwens ook viij wat aangenamer in zijn opstellen over zulk een zaak te kunnen uitwijden over de groote beginselen van gelijkstelling aller godsdiensten en vrijheid van geweten, dan eenvoudig zich de vraag voor te leggen, wie heeft naar de uitspraak onzer wettten in deze zaak goed gehandeld? Men keurt de handelwijze van den minister Heemskerk af, maar kon deze anders handelen dan hij gedaan heeft? Hoe toch heeft de zaak zich toegedragen Eenige protestantsche ingezetenen hadden zich tot den minister Geertscma gewend, met de vraag of zij regt hadden hunne lijken te doen begraven op het kerkhof, dat in de nabijheid van dc R. G. kerk lag en waarop de R. C. gemeente een uitsluitend regt van eigendom beweerde te hebben. Naar ons bescheiden gevoelen had de minister zich onbevoegd moeten verklaren om op deze vraag eenig positief ani woord te geven, immers lezen wij in art. 148 der grondwet: salie twistgedingen van eigendom of daaruit voortspruitende regten, behooreu bij uitsluiting tot de kenuis van de regterlijke inagt.» Het oordeel van den minister kon dus geen meer waarde hebben dan van ieder landman Uarmeijer tot den grond toe afgebrand de bewoners hadden neits van hun goed of aroeube* lement naauwelijks hun leven kunnen redden. Voor zooverre bekend was het gebouw legen brandschade verzekerd. Des namiddags ten 5 ure van bovengenoem de dag had te Amsterdam de opstijging plaats van den luchtballon van den lieer Godard; twee passagier» de heeren H. Eisen van Antwerpen en F. Elias Hacke, van Amsterdam, vergezelden hem op zijn tocht door het luchtruim. De reis was niet zonder gevaar, de ballon nam - ander; hij had daarom de adressanten inoetcu Z,J" koers over de Zuiderzee en toen hij er uiid- aatiraden over de regtskwestie een bekwaam regts- ^cn boven was begon hij dennate te dalen, dat geleerde te raadplegen, maar het gemeente bestuur ('e •fhangendc touwen door liet water sleepten; aanschrijven om te zorgen, dat de protestanten <lo°r het over boonl werpen van alles wat inen eene geschikte gelegenheid werd gegeven om hunne j begreep dat eenige verligting kon aanbrengen, be- lijken te doen begraven. Er bestond voor den mi- f-'°" gelukkig weder te rijzen, zelfs tot op 3400 melen boven dc zee. Ten 9 ure 's avonds landden de luchtreizigers, in blakenden welstand op dc kust van Friesland, na bij lllokzijl. Z, M. de Koning heeft gepasseerden Maan dag de beide kamers der Staten Generaal geopend de rede welke Z. M. bij die gelegenheid uitsparak beval, als van ouils, niet veel nieuws, alles gaat uaar wcusch. nister te meer aanleiding oin voorzigtig in zijn advies te zijn, daar liet toch te voorzien was, dat men op eene zeer belangrijke reglsvraag zoude stuitenkerkhoven worden namelijk beschouwd als goederen buiten den handel, nu kunnen zulke zaken ingevolge art. 593 I5.W. geen voor werp van bezit opleveren. Het uitwendige bezit, dat in de mee«te gevallen voor den eigendom be- i slist, kan dus hier geen waarde hebben. Zoo stonden dc zaken toen do kwestie den minister Heemskerk werd voorgelegd. Wat kon hij anders antwoorden Naar wij vcrnemon heeft dc Ilarmonickapcl dan breng de zaak voor den burgerlijken regter J 'e behagen, door «le bijdragen van vele welwillende en vermijd alles wat naar geweld riekt. Ieder des- ingezetenen daartoe in staat gesteld eene Muziektent kundige zoude een zelfde advies hebben gegeven; j °ntvangen, en zal daarin bij gunstig weder, op had de minister aangeraden om de afsluiting met j aanstaanden Zondag 27 September des namiddags geweld open te breken, «lan had hij den persoon, ten ure» °P marktplaats een volksconcert dien hij dien Hst opdroeg, blootgesteld aan eene j worden gegeven. strafvervolging. Wij lezen toch in 43G van het \yerd den hoofdonderwijzer der gemeente C. P. ral wie in liet geheel of ten dcele omhei- Callant?00S onlangs eene gratificatie van f 100 ningen, waarvan ook gemaakt, afgebroken ui geschonken, thans is door den gemeenteraad, behou- bebben, zal gestraft worden met eene gevangenis, den8 Iia(lcre goedkeuring besloten, het tractement die niet beneden óen maand, noch boven een jaar v des hoofd-ondcrwijzers met f ]00 te verhoogen, zal mogen zijn,* en wanneer nu de arrondissements ingaaniIc i Januari 1875. regtbank later uitmaakte, dat het kerkhof aan de Callantsoog toont ten alle tijde veel voor ouder- R. G. gemeente behoorde, dan zou deze straf j w;js cll onderwijzer over te hebben. Ware dit noodzakelijk moeten worden toegepast. W ij vragen overal zoo, er zouden nergens hongerlijdende op- *elk een oordeel zou dan over den minister, die l voeders der jeugd gevonden worden, zulk een raad had gegeven, zijn uitgesproken? Aanzienlijke rijke gemeenten in Nederlandspie- Lene andere vraag is echter of het gemeente geU u het nederigc dorpjein de duinen bestuur van Strijp in deze wel de noodige zelfstan-van Noord-Holland! digheid heeft aan den dag gelegd. Ligt er eenige waarheid in de bewering van sommige couranten, dat liet gemeentebestuur den sleutel van bet kerkhof vrijwillig aan den pastoor heeft afgestaan, dan heeft het eene zwakheid aan den dag gelegd, die naar Tot lid van den raad der gemeente Callants oog is in de plaats van den heer C. Iloek, overleden, gekozen de lieer P. Kossen. Zaturdag is te Dordrecht de algemeene ver ons gevoelen, in geen geval door den minister mag gadering gehouden van de Hollandsche Maatschappij gedoogd worden. 5 van Landbouw. Er waren 49 afdeelingen vertegen- Deze regeering ligt bij een groot gedeelte der woordigd. De Maatschappij telt 62 afdeelingen met natie onder verdenking dat zij de Ultramontanen 11,250 leden. In de rekening over het afgeloopen door toegevendheid tot hare bondgenooten wil jaar werd ruim f 700.verantwoord, als ontvangst maken, daarom heeft zij groot belang er bij in van onafgehaalde prijzen in 1873. De volgende den aanvang reeds te toonen dat zij alle zwakheid vergadering zal te Zaandam worden gehouden. Tot jegens de R. C. geestelijkheid afkeurt. In den avond van Zaturdag den 19 dezer is in den Roigenweg gemeente Zijpe, waarschijnlijk door onvoorzigtigheid van een der bewoners de ten vorigen jare geheel nieuw gebouwde hofstede van Mevrouw de wed. Koelman, bewoond door den voorzitter werd gekozen mr. W. van der Vliet te Amsterdam, nadat de heer mr. J. P. Amerfoordt verzocht had buiten aanmerking te blijven. Tot lid van het hoofdbestuur voor Noordholland is de heer H. F. Bultman gekozen. Onder de bekroonden op de Dordtsehe landbouw tentoonstellihg, lezen wij onder anderen voor: Akkerbouw, witte wintertarwe le prijs X. Loder, 2e pr. J. Breebaart Kz. Zomer tarwe le pr. N. Loder. Chevalier gerst le pr. J. Breebaart Kz., 2e pr. N. Loder. De beste korte cn fijne

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1