2 A U d'Anvers Openbare Verkooping Burgerlijke Stand der gemeente Schagen. Ingeschreven van 15 tot en met 21 September 1874 Eurgerl. stand der gemeente Earsingerhorn CORRESPONDENTIE. Advcrtenticn. Burgerlijke Staud gemeenteHaringcarspel SARRTBERISTEN, Yoorlöopigc aankondiging. twee wegen. Pillen van Hoiloway. Openbare vckooping Openbare Verkooping haver 2e pr. J. Brpebanrt Kz. Lange haver 2e pr. J. Breebaart Kz. Groote groene en blaauwe erwteu. Ie pr. J. Breebaart Kz. Wijkcr vale entten 2e pr, J. Ilulleman. PaarJenboonen 2e pr. J. Breebaart Kz. Kar wij zaad le prijs J. Breebaart Kz. Tweejarige meekrap le pr. N. Loder, 8e pr. Berkenbosch Driejarige mee krap, le pr. Gebr. Berkenbosch, 2e pr. N. Loder. Mangel wortelen 2e pr. N. Loder. Zuivklbkkbidixg. Derbij en machinale kaas, 3o pr. voor beide soorten de Wicrir.gerwaarder kaas- fabriek. Veeteelt pinkstieren, geb. in 1873. van vreemd of gekruist ras: 1ste pr. W. Mclten, te Schagen twee kuispinken, van inl. ras gcb. in 1S73, 2de pr. F. Slot, te Twisk; 3de pr. D. Breebaard Kz., te Winkel. Het beste graskuikalf van inl. ras, lste pr. J. Ilulleman, te Twisk voor liet stierkalf, geb. in 1874, dat de meeste en beste kenmerken heeft van veel melkgevend ras: 8de pr. J. Bak ker Jz., te AVieringerwaardvoor het kuikalf, geb. in 1873, dat de meeste cn kenmerken heeft van veel melkgevend ras: lste pr. J. Laan, te Twisk, 2de pr. D. Breebaard Kz.; springrammen, geb. in 1873 of vroeger, van vreemd ras: lste pr. K. Bezelman, te Winkel; spingrararaen, geb. 1873. van Lincoln ras: lste pr. J. Uulleman; spiingram- men, geb. in' 1873, van Lcicester ras: dezelfde; drie ooijen, geb. in 1S73 of vroeger, van gekruist ras: lste cn 3de pr. dezelfde; drie ramlammercn, geb. in 1874: lste pr. J. Mol Jz„ te Beikhout, 2de pr. K. Rezeiman, te Winkel; dc beste vette koe, lste pr. S. Laan, te Benningbrock; twee stuks vette ooijen, 2de en 3de pr. J. Hullemati. GEBOREN: 15 September. Maria Johanna, dochter van Hendrikus Bcrnardus Voorman cn Dirkje Kooijman. 10 dito. Neeltje, dochter van Jan Schouten en Trijntje Krans. 20 dito. Arie Cornelis, zoon 7au Simon Gerard van dcrllaag en en Sijtje Schenk. ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD. Geene. OVERLEDEN. Geene. Ingeschreven van 15 tot £2 September 1874. GEBOREN. 10 Sept, Immetje, dochter van Jan Bas en van Neeltje Duijves, 17 dito Maarije, dochter van Klaas Tuinman en van Grietje Kuiper; 17 dito Neeltje, dochter van Leendert van der Klooster en van Guurtjc Bood. 18 dito Cornelis, zoon van Arien Braaf en van Aagje Kooij. 22 dito. Jan, zoon van Willem Portegijs en van Maartje Slikker. ONDER TBOUWD: Geene. GEHUWD: Geene. OVERLEDEN: Geene. Na de slagters alhier het vleescli met f 0.10 per kilo hebben afgeslagen, wordt het stukje van den heer Z. ter tijde gelegd. Het dichtstukje »hkt Roosje" zal in het volgend No, geplaatst worden. Red. Ingeschreven van 7 21 September 1S74.. GEBOREN: 10 Sept. Jan, zoon van P. Hoog land en Antje Nottelman. 16 dito. Pieter, zoon vau A. Groeu en Aaltje Brussel. 18 dito. Piefer zoon vau H. Berkhouwer Pz. en Maartje Borst. ONDERT ROL"WD Geene. GEHUWD: 9 Sept. Jb. Kossen jm. oud 25 jaren en Antje Glas jd. oud 25 jr. beiden wonen de te Haringcarspel. OVERLEDEN: 15 Sept. Dirk dc Geus oud 18 jaren Schagen .17 Sept. Aangevoerd 6 Paarden f 50 a 200, Stieren f 60 a 100,Ossen f 90 a 160 Geldekoeien f 220 a 270, Kalfkoeien f 200 a "230, Vaarsen f 70 a 140, 1000 Schapen f 14 a 21, vette dito f 24 a 31, Lammeren f a 3 Bokken en Geiten f Ij a 5, magere Varkens f 10 a 15, vette Varkens f - a -, Biggen f 4 a 10, 30 Konijuen f 0,10 a 0,65, 50 Kippen f 0,30 a 1, Eenden f a Boter 120 a 126 ets. per kilo. Kaas 0,40 a 0.50,ets per kilo Kippen—eieren f 3, a 3,25 Eenden-eieren f a per 100 stukt. Purmerende, 22 September. Boter, f 1,30 a f 1,40, 30 Paarden. 128 vette Kalveren f 60 a 80 ets. per N. P. 42 Nuchtere Kalveren f 10 N.28 per stuk 59 vette Varkens 48 a 60 per N. P. 81 magere Varkens f 10 a f 16 432 Biggen f 3 a 5, 1650 Schapen en Lammeren Kip-eijeren 3.60 af—. Eendeijeren f op nader te bepalen plaats en tijd, eener BOE RENPLAATS groot 17 Hectaren, 44 Aren, 60 Centiaren, uitmuntend WEI— cn BOUWLAND, gelegen in de gemeente Wieringerwaard aan de Nadere iuformaticn verkrijgbaar bij D. WAT— BOER Hz., te Wieringerwaard en JA'N KRANS te Schagen. 8856 Belangrijk voor iedereen. Gedurende meer dan dertig jaren, hebben deze geneesmiddelen bo ven alle anderen den voorrang genoten, om de alles voldoende reden, dat zij nimmer verkeerd gebruikt kunnen worden, liet zij, bij in-of uitwen dige ziekten, llolloway's Zalf moet goed ingesmeerd worden op Jdc keel en borst in gevallen vau zeere keel, zwelling der klieren, langdurige hoest in ge drukte ademhaling. In gewone gevallen van Ca- tarch en griep, bewerkt deze Zalf, goed op de zijden der borst ingewreven cn geholpen door eeltige doses der Pillen, eene spoedige en volkomene ge nezing. Dezelfde behandeling naauwkeurig opge volgd, verdrijft keelziekten, aamborstigheid, bronchi tis en pleuris, voorkomt de vurige ontsteking, die meestal tot verzwering overgaat en gewoonlijk liet gevolg is wanneer kecl-of borstziekten ver- waarioosd worden. 8843 op Donderdag, 15 October 1X74, des 'T middags te 12 uren, in het logement -'Vredclust, aan de maikt le Schagen, van: 1. eene HuismailSWOning met afzonderlijke Eoet, Eoomgaard en Erf, genaamd Decima, aan de Grootesloot, in de Zijpe, sectie A, Nos. 542 en 543 groot 36 roeden 40 ellen. 2. een Huis en Erf, op Tjallewal in de gemeen, le Schagen, sectie D, No. 244, groot 9 roeden, 55 ellen, thans bewoond door J. Kramer cn J. Depee; 3. een stuk Weiland, gelegen in de gemeente Schagen, sectie A, No 122, groot 2 bunders, 56 roeden, 30 ellen, in huur bij K. Rezeiman; 4. een stuk Weiland, gelegen aan den Surrnen- huizerweg aan den Euigenburg, iu de gemeente Sint Maarten, sectie C, No. 148, groot 1 bunder, 44 roeden, 90 ellen, in huur bij P. van Dijk; 5. twee stukken Weiland, gelegenin bet noord westelijk deel van de Kerkmecr, bezuiden de Ringsloot, in dc gemeente Oudkarspel, sectie C, Nos. 597 en 598,- groot 3 bunders, 59 roeden 90 ellen, in gebruik bij K. Borst. 6. vier stukken Weiland, gelegen in den Waar landspolder onder de gemeente Harencarspel, sectie E, Nos. 306, 307, 308 en 309, groot 1 bunder, 33 roeden, in huur bij J. Groothuis. 7. vier stukken Bouwland, aldaar, sectie E, Nos, 6&9, 622, 641 en 638, groot 1 bunder, 34 roeden, 13 ellen. Inlichtingen worden gegeven ten kantore van den Notaris II, J. db LANGE, aan de Breedstraat te Alkmaar. 8 863 Men kan zich geen liefelijker, aangename' ■neer verfrissclienden en gezonder reuk voor stellen dan die Aan het van AUG. DE MARBAlX,te Antwerpen (België Er bestaat geen Geurwaicr dat u.et-r genot verschaft dan het EAU D'ANVERS. Bevochtiger uw zakdoek mede en wrijf de slapen, liet voorbood, den hals goed in, en gij zult een wonderlijke verkoeling en vcrfri33ching ontwaren die U geheel verkwikt opfrischt en herstelt. 8846 Een weinig EAU D'ANVFaRS des morgens vermengt door het wasehsvater, verzacht de huid en verspreidt eene ffissche lucht door le kamer; op een doek gegoten en sterk inge-' daeind, yerdrijft liet spoedig de hoofdpijn ook wordt liet veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht le vernieuwen cu te verfrisschen en voor zickeii-kamers is het bijzonder aan te- bcvclen. (Zie het Prospectus). liet wordt verkocht de flacon: dc Roijalo f 1,50. de dubbele f 1,25. Ie kwaliteit 1.2e kwaliteit» 0,75. De halve flacon voor de helft vau het ge noemd bedrag. De roijale en dubbele worden bijzonder aan bevolen, ze zijn verkrijgbaar bij J. RANKE op de llooGzuoR S C H A G E N. Deze lijue parfumerie is aanbeveling» waardig als het meest verfrissend reukwater dat qcstaat cn het duurzaamste op de reis en in de warmte, 't Is ook 't voornaamste pro dukt tegen rlienmatismus cn kwalen. «fcAjMjKjS-R-Jrv i,cn zal °P Hingsdag, den «"E3K"''*h1*3 October 1874, des voor- middags te 10 uren, in het logement Veerburg te Anna Paulowiia, iu tegenwoordigheid van den Ed. Achtb. Heer Kantonrcgter voor het kanton Schagen, ten overstaan van den Notaris HENDRIK JAN iir LANGE, gevestigd te Alkmaar, in het ojxnibaar verkoopen 1. De BOERENHOFSTEDE CORNELU'S HOE VE, beslaande in eene woning met afzonderlijke schuur, erf, wei- en bouwland, gelegen in liet westdeel van den Anna Paulownapoldcr, aan Hen Middenweg en aan beide zijden van de«i Meerweg, in de gemeente Anna P.ulowni, sectie K, No. 1061 tot en met J065, 1067 tot en mei 1073, 1317 en 1319, groot 26 hectaren, 5 aren, 40 centiaren. 2. Een HUIS en ERF, met het ERFPACHTS- RECllT van den grond waarop hel slaat en van een stuk bouwland, aan de zuidzijde van de Molenvaart, in de gemeente Anna Paulowna, sectie K, Nos. 663 en 664, groot 24.aren, 30 centiaren. 3. Een stuk GROND, aan de Molenvaart (uoord- zijde), in de gemeente Anna l'aulowna, sectie L, Nos. 1095 eu 1096, groot 27 aren, tot 1 November 1888 in erfpacht bij J. C. Gklbliks, voor f 26 in het jaar. 4. Twee stukken GROND, gelegen als en ten wes ten van liet vorige, sectie L, Nos. 1094 eu 1093, elk groot 9 aren, in erfpacht tot 1 Januari 1895, het eene bij W. Siewers Jr. en het andere bij J. Blankenvoort, voor f 18 in het jaar. 5. Vijf stukken GROND, in de gemeente Anna Paulowna, aan de Molenvaart (zuidzijde), ut sectie L, alle tot 1 Januarij 1895 in erfpacht voor 2 cents per centiaren, het eerste No. 642 643, 644, 645 en 679, groot 34 aren, 7 cen tiaren, bij J. Blanken voort; het tweede No. 680; 6S1, 682, 683 en 684, groot 23 aren, 93 cen tiaren, bij J. van Gijteubeek; het derde No. 685, 1085 en 1086, groot 40 aren, bij de weduwe P. C. Kiel; het vierde No. 896, 1087, 10S8, 1089, 1090, 1091 en 1092, groot 19 aren, 55 centiaren, bij F. Romar; en het vijfde No. 689, groot 12 aren, 87 centiaren, bij P. de Boer; zijnde de beide laatste perceelen gelegen beooéten van den spoorweg, en de drie overigen bewesten den spoorweg, alle vijf op korten afstand van het station. Op elk der onder No. 3, 4 en 5 vermelde gronden staan gebouwen? 8861 Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van den bovengenoemden Notaris, staande aan de Breed straat, te Alkmaar, alsmede van kantore van den Notaris Mr. 11. OBREEN,tc Levden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 2