MUZIEK EN DINS PRIJS-KATGOOIJIN RAAS m HULP MM-fUMIPPIJ. m k KIESPIJN 30 Ct. fCngeland lil 1IIIMI TE kl)0P. Abk. Sloos, voor zieken. Derde Veiling HARDDRAVERIJ Ringsteken ts Paard DROOGGEMAAKTE GRONDEN HÜISIÜANSWONIÏJGEN en MUZIEK en DANS. Oudslioorus Iloilandscli Hotel, j Openbare Vrijwillige Verkoopin J. Harbrink Numan. SPAANS Comp. door Boerenpaarden en Amstcrdamschc in liet Y. 025 Hectaren l'rescentMieoricsE. I'. London BRANDWAARBORGKASTEN T. M. Kronenburg, drie kapitale S C IJ R E N, EU V E N 170 bunders LAND. EELL1MD, publiek verkoopen: op ZONDAG 27 SEPTEMBER 1871 ten huize van de Wed. GROOTES kasteleines op de Nts te Schaden, op MAANDAG daaraanvolgende cn op D1NGSDAG 20 SEPTEMBER 8857 ZEGT HET VOORT. Geen haarlok of klecdingstuk is noodig bij de clairvoijaute van wijlen den Heer WETELIXG, Mej. C. A. VAN DER HEIDE die onder leiding van een geneesheer alle werkdagen te consulteren is zoowel per brief als in persoon alleen op naam eu ouderdom. Adres: DOCTOR TOLLENERS, Prinsengracht L. L. 352 tusschcn de Leliegracht cn Westermarkt Amsterdam. Voor het eerste consult wordt 4 cn voor de overige 3 gulden vergoed. 8862 Het boven de bekroonde cn alle audere soorten uil muntende -r> JO is te verkrijgen bij dm lieer J. IS voorheen 8 1$ van Lo?j, cn bij den fabrikant 8818 A. BAKKER te Schagcn. liet cenige middel, om de zwaarste KIESPIJN onmiddelijk te doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJNTINCTUUR van Dr. DKLMIXA uit Ncw-York, welks deug delijkhcid door kiespijnlijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan bevelend middel en hetgeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD—, OOR- cn AANGE ZICIITSPIJN worden door deze tinctuur onmid delijk verdreven. Verkrijgbaar in llacons met ge bruiksaanwijzing bij den lloofd-Ageut voor Ne derland 11. W. van Thefelcn, St. Jansstraat, J. 236. Amsterdam en bij de wed. Kiskc te Ewijksluisen 11. Bakker, te 't Zand en J. Zwakman te Schoorl. VAN 1 Op ÏVOENSDAG den lle GCTOBER 1871 en Zoo noodig den volgenden dag, zullen door do AÏSTERDA1SCI1E KANAAL-MAATSCHAPPIJ ten overstaan v«n de Notarissen C. J. G. DE ROOÏ te Haarlem, IVDOERLAGE te Velzcn en J.D. i AN OER MOER te Haarlemmermeer, in de groote zaal der Sociëteit „De vereeniging" in de Lange Bagijuenstraat te Haarlem, telkens te be ginnen des voormiddags teü 10 ure, in het open baar ten verkoop worden aangeboden: beveelt zich bij zijne landgenooten beleefdelijk aan. geheel verkaveld en in kuituur gebracht, gelegen in den Houtrakpoldcr, afdeeling A. B. C. en G ten Zuiden vao liet hoofdkanaal, en zulks bij per- ccelen en Combinatiën zooals in de Notitiëu en op de Kaart der te veilen Gronden staat aangewezen. Do volledige Veilingsvoor waarden zijn tegen be taling van f 0,25 verkrijgbaar aan de kantoren van meermalen bekroond <>p dc tentoonstelling en de proef kunnende doorslaan zijn in snorlcn voorhan den met cn zonder sleutels zeer net bewerkt bij 8866 op het hof te Alkmaar. met cn circa De ondergeteekeiide lid der (irina Edward Bos en Co. in EFFEC TEN te Amsterdam, berigt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E. Witman, Hoog zijde aldaar, te spreken zal zijn over: lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 8S60 li. onder hypothecair verband op landerijen, mits de eigenaars zich persoonlijk aanmelden, 2o. Het in deposito neinen van geld; A. voor céne maand tot twee maanden a 4; B. drie maanden of langer A 5|J; 3o. Den in— en verkoop van effecten. "Brieven voor de firma te adresseren: EDW ARD "BOS Co. in Effecten, Kloveniersburgwal, boek Oudemanhuispoort te AMSTERDAM. De PLATTELANDSCEE BAN K VEREENIGING, gevestigd Ie BAR SINGEKHORN, onder dc firma SP.4ANS k Comp. neemt voortdurend gelden in deposito tegen 4, 4§, 4J en 5 PCt rente 's JAARS al naar gelang der voorwaarden welke bij het de' doneren der gelden worden overeengekomep. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUITENLAND- SCHE effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te BARSINGER- HORN, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, en op den wekelijkscben marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer A. KNIKKER, van 10 tot 12 uur, 8865 Men is van maening Woensdag 14 October 1874 bij opbod cn Woensdag 21 October 1874 bij afslag, beide des voormiddags elf uren, ten overstaau van den te Schoorldara residerenden Notaris P. van LEEUWEN", in bet Logement dk Toelast, te ALKMAAR, in het openbaar Ie verkoopen: 1. Eene HU1SMJNSIVONING, inet BOET, TUIN, ERVE en diverse perceelen uitmuntend LAND, in liet Koegras onder de gemeente Helder, kad. sectie C, No, 1868, 1869, 1870, 1871, 1S73, 1874, 1875, 1890 tot en met 1898 4161. 4103 en 4165, samen groot 81,62,30. Verhuurd aan J. van ESSEN. Huis, Boel en Erf tot 30 April 1875 cn dc overige perceslen tot Kerstijd 1 8 74. Verdeeld iu 9 perceelen. 2. Eene HULSMANS WONING met BOET en ERl E cn diverse perceelen uitmuntend L.iND, in bet Koegras, onder de gemeente Helder, kad. sectic C. Nos. 3093 tot en met 3107, 4179, 418Ó, 4184, 4185 en 4186, zamen groot 49,83,20. Verhuurd aan C. PRONK. Huis, Boet en Erf tot 30 April 1875 en de overige perceelen tot Kerstijd 1874. Verdeeld in 4 perceelen. 3. En eene HUISMANSIVONING en ERVE en diverse perceelen uitmuntend LAND, in het Koegras onder de gemeente Helder, kad. Sectie C, No. 4166, 4167, 4169, 4171, 4174, 3056 3057 en'3058, samen groot 37,98,80. Verhuurd aan P. Pz. DELVER. Iluis en erf tot 30 April 1875 en de overige perceelen Kerstijd 1874. Verdeeld in vier perceelen. 8853 Alles zeer gunstig gelegen in de nabijheid van den Noord-Hollandschen Spoorweg en van het Nieuwediep. Breeder bij biljetten omschreven. Nadere informatien te bekomen ten kantore van de Notarissen Mr. K. A. POORTMAN te Schie dam en P. van LEEUWEN te Schoorldam. taling van f 0,25 verkrijgbaar der Amsterdamsche Kanaalmaatschappij te Amster dam en te Velseu en bij bovengenoemde Nota rissen. A a n w ij zi n g der gronden zal Dinsdag en Vrijdag van elke week, des voormiddags ten elf ure uitgaande van Halfweg gedaan worden. Extract uit de Veilconditiën, aan wijzing der Perceelen, Combinatiën enz, zullen verkrijgbaar zijn op 17 dezer en volgende dagen ten kantore der Maatschappij eu van de bovenge noemde Notarissen. Het Rapport, uitgebracht door den lieer Dr. J. M. VAM BEU MELEN, betreffende het scheikundig onderzoek van de Grondeii met daarbij behooiende tabellen en de profillen van de borin gen, is voor zoover de voorraad strekt, tegen be taling van f 1.verkrijgbaar ten kantore der Maatschappij. De Directie: J I T T A, President. P. H. BRÜYH Secretaris. Amsterdam 1 September 1874. 8861 raA Eene partij puik tevens geschikt ter beweiding, gelegen in de derdo bedijking ouder MIJDRECHT; dadelijk te aanvaarden. 8849 Informatien zijn te bekomen bij den Notaris BOERLAGE te Uithoorn en den lieer J. HEL DER Uzn. te Hoogwoudergouw. notaris te Winkel, zal op Donderdag 6 October 1874, des voormiddags 11 ure, in het logement i VEER BURG* te Anna Paulowna 1. Een welbeklant WINKELHULS met ERF, en een perceel BOUWLAND, staande 'en gelegen te Anna Paulowna, kadaster sectie L, No. 706, 707 en 127, te zamen groot 50 aren. 8859 2. Een HUIS, met een perceel BOUW - LAND, staande en gelegen als voren kadastraal 'bekend in sectie K, no. 819 en 820 te zamen groot 24 aren 90 centiaren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 3