Het Roosje. Burgerlijke Stand der gemeente Schagen Burgelijke Stand der gemeente St Maarten. Burgerl. stand der gemeente Barsingerhorn MARKTBERIGTEN. Zcdckundc. Ingezonden. Advcrtenticn. Abr. SLOOS, publiek verkoopen huis toebehooteude aan Gerrit van Oenen. Hoewel spoedig ook de twee belendende huizen biaudende waren, mogt het aan de brandweer aldaar, bijge staan door die van de timmerwerf van Beemsler, gelukken den brand tot het eerste perceel te beperken, dat totaal is uitgebrand. Geene onge lukken zijn te betreuren. De oorzaak is onbekeud; enkelen vermoeden, dat het ooweder, dat juist woedde, dien veroorzaakte, ofschoon dit ver verwijderd was. Gebouwen, koopmansgoederen, huisraad enz» waren verzekerd voor eene gezamelijke waarde van f 950# bij de Noordhollandsche Brandwaarborg- Maatschappij te Oudkarspel. Hetzefde perceel werd in 1872 vernield door een brand, die toen moedwillig door den knecht was aangestoken De jaarwedden der Onderwijzers "in de gem. Oude Niedorp zijn- wederom met vijftig gulden verhoogd. Te Oudkarspel heeft in tegenwoordigheid van het Polderbestuur de proefuialing plaats ge had van het nieuwe stoomgemaal van het Geest- mer-Ambacht, (Oostcrdijk en Molengccrsen). Dit gemaal, dat uit drie stoomketels en twee zware stoomwerktuigen bestaat, heeft twee vijzels, die gezamenlijk Sene hoeveelheid van 250 kub» meters water per minnut verzetten. De machines en ketels, welke door de hb. W. C. en K. de Wit, ingenieurs te Amsterdam, zijn geleverd, werkten met den bes ten uitslag en tot grootc tevredenheid van het Polderbestuur. Het ontwerp van het geheele gemaal, werd eveneens door bovengenoemde ingenieurs ge maakt. Op het station Hasselt van den spoorweg llasselt-Maeseijck is een trein, die aldaar manoeu vreerde, in botsing gekomen met een trein met grind komende van Genck. De schok was lievig. Twee man van het personeel van den trein van Genck zijn gedood, Een gerucht wil, dat do machinist op den trein die aan het manoeuvreeren was, in slaap gevallen was, zoodat die trein zon der besturing in de richting van Genck liep. Ingeschreven van 22 tot en met 28 September 1874 GEBOREN: 21 Sept. Sijtjc, dochter van Jerc- nome Kossen en Antje Koster. 24 dito. Margare- tha Maria, dochter van Johauues Denijs en Marga- retha Maria van der Haagen. 28 dito. Nicolaas, zoon van Aldert Ploeger en Siberla Gieling. ONDERTROUWD: Reindert de Boer jm. oud 28 jaren, en Maartje Kwast jd. oud 23 jaren, beiden wonende te Schagen. GEHUWD: 25 Sept. Frederik Lans jm. oud 2 5jaren, wonende te Schagen, en Cornelia Lute jd. oud 23 jaren wonende te Zijpe. OVERLEDEN23 Sept. Cornelia Kossen, oud 3 jaren eu 5 maanden dochter van Pieter Kossen en Eva Breed. 27 dito. Cornelis Dirk Stins, oud 7 maanden, zoon van Dirk Stins en Grietje Kooij. Ingeschreven van 25 Augs. 29 Sept. 1874. GEBOREN28 Augs. George Willem, z. van Pieter de Boer, en van Jacoba Maria Immink. 4 Sept. Maria Johanna d. van Cornelis Bruin en van Adriana Blaauw. 19 dito. Tijs z. van Wil lem Tesselaar en van Maartje Glas. 22 Siinon z. van Dirk Wit en van Maartje Dekker. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. OVERLEDEN: 1 September, Willem Boekei zoon van Willem Boekei, en Maria Cornelia Koor des oud 21 dagen. 2 Sept. Neeltje Otsen dochter van Pieter Otsen en van Maartje Bakker oud 7 weken. Ingeschreven van 22—2 9 September 1874. GEBOREN: 20 September Janzoon van Dirk de Jongh en van Dieuwertje Meuleveld; 27 dito. Jan, zoon van Jan Breed en van Antje Stoel ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: Geene. OVERLEDEN: Geene Schagen 24 Sept. Aangevoerd 5 Paarden f 50 a 115, Stieren f a Ossen f a Geldekoeien f 80 a 180, Kalfkoeien f 180 a 210, Vaarsen f 190 a 250, 1080 Schapen f IS a 24, vette dito f 25 a 81, Lammeren f 15 a 19 2 Bokken en Geiten f 1 a 7, magere Varkens f 12 a 25, vette Varkens f - a -, Biggen f 5 a 6è, 30 Konijnen f 0,10 a 0,50, 40 Kippen f 0,25 a 1,25 F.cnden fa Boter 133 a 146 ets. per kilo. Kaas 0,40 a 0.50, ets per kilogr. Kippcn-eieren f 8,25 a 3,50 Eenden-eieren fa per 100 stuk. Purmerende, 29 September. Boter, f 1,42 a f 1,60, 22 Paarden. 107 vette Kalveren f 6o a 80 ets. per N. P. 42 Nuchtere Kalveren f 10 N.30 per stuk 59 vette Varkens 48 a 60 per N. P. 17 magere Varkens f 10 a f 12 260 Bigge" f 2 a 4, 2346 Schapen en Lamineren Kip-eijeren 3. a f Eendeijcren f Wat staat de Roos daar lief en schoon Op 't geurend perk te pralen,. Wat spreidt ze een kleurenpraal ten toon, Waarbij geen vcrw kan halen Wat hofjonkvrouwen om haar troon, Verbleekeude :n haar stralen. 't Viooltje, dat iu 't grasperk staat Benijdt haar om haar geuren, De muurbloem durft haar geel gelaat Naast 't hare naauwlijks beuren De tulp, hoe trotsch ook anders, slaat Het oog neCr voor haar kleuren. liet zonlicht, neemt zijn zachtstcn gloed Om haar cr mee te streelen, Het doet aan 't weste windje goed Als 't soms met haar mag spelen Het stoeit en plaagt, maar als 't zoo doet Is 't om haar geur te stelen. De vlinders vliegen heen en weêr, Als om een kus te «innen; Maar zedig buigt zij 'l hoofdje neer, Steeds wars van 't dartel minnen Toch waagt nog 't schalksche bijtje meer En dringt haar hartje binnen. Ook Lize voelt bij 't zien der roos Haar hart op eens bekooren: Ach! mogt dit schoon, al waar 't een roos Alleen haar toebebooren Schoon 't kort bezit, ook voor altoos Zoo veler vreugd zal storen. Dus plukt zij 't roosje van den steel Om 't op beur horst te dragen 't Prijkt daar naast paarlen en juweel Eu voelt haar hartjes slagen O zoete troon, die 't viel ten deel Wie voelt geen afgunst knagen Maar glibberig is altijd een troon, Zoo als wij allen weten Eu zij de vrouwenboezeu schoon Zij kan zoo ras vergeten, De feestvreugd lokt op zoeten toon En 't roosje ligt versmeten. De zon ziet 's morgens van haar tin Met weemoed naar beneden, Het bijtje ziet zijn hartsvriendin Door 's wandelaars voet vertreden, Eu tusschen dorre helmen iu Door maaijers afgesneden. En was mij toen 'k haar lijkje vond, Of ik een kermend klagen Vernam nit aller bloemen mond, Die de verwelkte zagen En veler beeld weer voor mij stond Te vroeg naar 't graf gedragen. Maar Lize, die met speelsche hand De roos had weggenomen, Lag rustig in haar ledikant Van 's levenszoet te droomen. Zal nooit die roos, vertrapt in 't zand In haar gedachte komen Onder den titel: wDe lijkverbranding" aanbe volen voor de gezondheid der levende en uit eer bied voor de dooden. Een beroep op liet gezond- ai cnsclienverstand, naar Wegmann-Ercolai", heeft bij. den uitgever, J. Van der Endt, Ie Maassluis, een brochure het licht gezien, waarin de voordeelen der lijkverbranding boven het begraven der lij ken op wetenschappelijke wijze worden in 't licht gesteld. De vertaler, die zich verdienstelijk van zijn arbeid heeft gekweten, besluit zijn taak met den wensch, dat. in ons vaderland weldra vereenigin- gen mogen verrijzen, die deze groote en heilza me zaak met alle kracht tot stand zoeken te brengen, opdat liet nageslacht niet, door steeds toenemende besmettelijke ziekten gekweld, zich te laat beklage over onze lauwheid en onverschillig heid, over onze dwaasheid en domheid opdat onze kinderen en kindskinderen ons niet vloeken en de schoone aarde niet worde éen pesthol een zee van besmetting, waar de dooden slechts slervcn om de levenden te vergiftigen en waar elke ademtocht zijn slachtoffers maakt, elke wa terdruppel den dood kan brengen. Wie zich op de hoogte van de quaeslie der zoo genaamde crematie of lijkverbranding, die thans aan de orde van den dag is, stellen wil, ver- zuime niet zich deze belangrijke brochure aan te seluffen. MAAGPIJN ENZ. Niets is beter voor deze kwaal als Fiau d'Anvers. Men neemt een stuk suiker, maakt dit goed voch tig met Eau d'Anvers en eet het dan spoedig op. Na eenige oogenblikken wordt de pijn al minder en minder om eindelijk geheel op te hou den. Twee of driemalen hetzelfde :edaan. te hebben, schaadt niet. Bizonder aanbevelenswaar dig is de beste soort de (Royale of Doublé. Zijne Heiligheid Paus Pius IX is r,oo aan ze kere zaken geheeld, dat hel lastig ja zelfs treurig is, indien men er hem geen kan verschafTen. Sedert 5 jaren maakt hij dagelijks gebruik van het Eau d'Anvers dat hij zoo aangenaam en heerlijk vindt dat hij het op ieder oogenblik gebruikt, hij stort er van op zijn zakdoek, op zijn priestelijkc kleeding, op zijn handen. Deze goede grijsaard waaraan God een lang leven toe staat, is zoo aan parfumerie gehecht, dat hij er haast geen oogenblik van scheiden kandoor ve len gekweld is het misschien het eenige genoegen wat hij nog in dit leven heeft en van alle hoeken der wereld wordt het Eau d'Anvers hem als ge schenk aangeboden. Een reiziger van een handelshuis, te inidcfln zijner kameraden zittende, roemde hoog het Eau d'Anvers, een artikel hetwelk hij vertegenwoordig de. De fabriek te Antwerpen won, zeide hij, met dit artikel 1 millioen francs. Iedereen be weerde dat dit overdrijving was. Neen zeide de reiziger, ik kan het bewijzen. Het huis heeft 12,500 cliënten. In België 1000, in Engeland 1200, in Holland 1500, in Frankrijk 1800, in Italië 2000, in Duitsland 400, in Spanje en Por tugal 400, in Turkije 600, iu Rusland 70 0, in Amerika 1600, in Zwitserland 400 en in Indië 400, en in andere kleine staten 530. Telt dit bij elkander en gij zult een geheel krijgen van 12,500 clienten. Als nu ieder cliënt 30 dozijn flacons per jaar neemt zou het 375,000 dozijn zijn. Len dozijn flacons kost f 8, zoodat het bij elkan der een som van 3 millioen gulden zou zijn. Op ieder dozijn wordt f li verdiend, zoodat de winst zou zijn f 562,500 waarvan de reis en Onkosten gerekend op f 62,500 moeten afgetrokken worden, zoodat er een zuivere winst over blijft van f 500,000 of 1 millioen francs. Een luid bravo, viel den knappen, reiziger bij het einde van zijn verhaal» ten deel. notaris te M inkel, zal op Maandag den 5 Oclober 1S74, des morgens 10 uur, ten huize van P. Cont' mandeur te Schagen 7 Kalfkoeijen, 1 Gelde Koe, 1 Zwart Ruinpaard, oud 10 jaar, _JlO Overhouders Schapen, 30.. Lammeren, 2 Knikalveren, 1 Stierkalf, 1 Dokke* ling (Stier) 2 Zeugvarkens, 2 Mestvarkcns, Booh Mest, Rijtuigen, Boeren- en Bouwgereedschap! pen enz. S8S®

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 2