DE LIjliUiK Via I.LAS G. WOLZAK te ALKMAAR, Gemaakte Kleedingstukken Gebrs. KIX' PER Klccdcrmakcrs aan de Zaadniarkl te ALKMAAR, van NIEUWE STOFFEN Harddraverij Attentie. Katgooijen. bericht door deze aan zijne fjeëerde Slad- en Landgenootendat op Donder dag 1 October a.s. zyue AFFAIRE in 8875 Lakens, Buxkings, Wollen en Katoenen stofTcn, verplaatst wordt van de Appelmarkt naar de Langestraathoek Payglop. Ad ver tent iën roor dit Blad worden voor Rot terdam aangenomen door neven staand Bureau, dat voor de spoe dige en accurate plaatsing zorg draagt. Dit blad verschijnt des "Woensdags-avond. PRIJS DER ADVERTENTIFN 15 Cts. per Regel. REKL&MES 20 Cts per Regel. MJCII en van DITMAR. Zorgt met spoed en naauwkcu- righcid voor de plaatsing van Ad- verlcnlicn in DIT blad en in alle Binnen- en Bnitenlandsche Dag-, Week en Advertentiebladen. 8869 berichten aan linnne geachte begunstigers dat zij weder ruim voorzien zijn voor het ingegaan zijnde saizocn. Dames-Mantels, groolc sortering Waterproef voor Regenmantels, in alle mogelyke kleuren. De nieuwe sluitende Dames Jaqucttcn worden by hem fraai gegarneerd en naar de maat afgeleverd. 8876 EEN BEROEP OP HET GEZONDE MENSCHEN VERSTAN d. G. H. Steggerda in de HOEC te SC HAGEN, J. Marees Az. paabdesteeg alkmaar. BOERENPAARDEN laten ver tl raven zal Maandag a October e.k Eerste prijs f 10.— Tweede 5.— Openbare verkooping 4J, 4J en 5 PCt rente 's JAARS SPAANS Compt Revalenta Arabica. Du Barry's Revalenta A Meeting: ADVERTENTIE-BUREAU Rotterdam. Uitgaaf van J. VAN DER ENDT, te Maassluis. aanbevolen VOOR DE GEZONDHEID DER LEVENDEN 8874 en UIT EERBIED VOOR DE DOODEN. naas WE GMANNER COLAÜI. Gr. 8vo., 112 pag. Prijs f 1.00. Voorhanden bij allo Boekhandelaren. Voor Jongelieden bestaat gedurende de winter avonden goedkoope gelegenheid om zich te oefe- 1 nen, of verder te bekwamen in 't 11011 MAR i MEREN enz. hij 8873 Huls en KMtuigachilder bij wieb tevens ook nadere inlichtingen zijn te bekomen. EN Thans verkrijgbaar tegen f 5.50 per bos. Zo lang de voorraad strekt. 8882 S. Tl/OES, kastelein aan het ZAND zal op Maandag 12 October 1874, des namiddags 2 ure, 8880 DOOR een frnniie PRIJS en PREMIEen op gelijk uur laten KATGOOIJEN mede naar PRIJS en PRE MIE. Hecrcn liefhebbers worden verzocht deze partijen met bnnne tegenwoordigheid te vereeren. Zegt het voort. Te SCHAGERBRUG Gemeente Zijpk, des voormiddags elf ure, ecne TENTOONSTELLING worden gehouden van geboren in 1874, afkomstig van Meniën gedekt door den HENGST, behoorende aan de Vereeniging tot verlietering van het PAARLEN RAS te Zijpe De Veulens moeten des morgens van dien dag te 10 ure geplaatst zijn in den stal van S. db W IT te Schagerbrug. De Voorzitter der Vereeniging, 8887 G. C. HULST. op Donderdag, 15 October 1874, des f^LV jmiddegs te 12 uren, in het logement Vredelust, aan de markt te Schagen, van: 1. eenc Huismanswoning met afzonderlijke Boet, Boomgaard en Erf, genaamd üecima, aan de Grootesloot, in de Zijpe, sectie A, Nos. 542 en 543 groot 36 roeden 40 ellen. 2. een Huis en Erf, op Tjallewal in de gemeen te Schagen, sectie D, No. 244, groot 9 roeden, 55 ellen, thans bewoond door j.Kramcaen j. Depee; 3. een stuk Weiland, gelegen in de gemeente Schagen, sectie A, No 122, groot 2 bunders, 56 roeden, 30 ellen, in huur bij K. Rezelmau; 4. een stuk Weiland, gelegen aan den Surmen- huizerweg aan den Enigenburg, in de gemeente Sint Maarten, sectie C, No. 148, groot 1 bunder, 44 roeden, 90 ellen, in buur bij 1'. van Dijk; 5. twee stukken Weiland, gelegeniu het noord westelijk deel van de Kerkmeer, bezuiden de Ringsloot, in de gemeente Oudkarspel, sectie C, Nos. 597 en 598, groot 3 bunders, 59 roeden 90 ellen, in gebruik bij K. Borst. 0. vier stukken Weiland, gelegen in den Waar landspolder onder de gemeente llarencarspel, sectie E, Nos. 306, 307, 308 en 309, groot 1 bunder, 33 roeden, in huur bij j. Groothuis. 7. vier stukken Bouwland, aldaar, sectie E, Nos, 629, 622, 641 cn 638, groot 1 bunder, 34 roeden, 13 ellen. Inlichtingen worden eegeven ten kantore van den Notaris ii. j. de LANGE, aan de Breedstraat te Alkmaar. 8883 De PLATTELANDSCHE BANK- VEREENIGING, gevestigd te BAR- SINGERIIORN, onder de firma SPAANS Coinp. neemt voortdurend gelden in deposito tegen al naar gelang der voorwaarden welke bij het de- doneren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend uiet het koopen cn verkoopen van BINNEN- en BUITENLAND- SCIIE effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te BARSINGEli- 1IORN, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, eii op deu wekelijkschen marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer A. KNIKKER, van 10 tot 12 uur. 8885 Dagelijks krijg ik, gunstige berichten over de goede werking der Revalenta, hetgeen ook blijkt door den toencmenden verkoop. Deze week verkocht ik een bus van f3.50, en om reden die menschen al vroeger kleinere bussen hadden gehad, vroeg ik of het gnnstige Resultaten gaf, waarop de lieer C. mij self antwoord de, dat hij zoo voldaan was over de heilzame werking der Reva lenta, dat zijn kind, na lang vergeefs andere middelen gebruikt te hebben, hierdoor geheel herstelde. Nadere inlichtingen zjj« bÜ mij mondelings te verkrijgen. Franeker. J. DRAGEE is een zaohj, inwikkelend middel, dat alle irritatie tegengaat, i» de vochten voorhanden scherpte en bederf verwijdert, de inge wanden versterkt en de noodige afzonderingskracht geeft, waardoor de sappen gezuiverd en het geheele ligchaam gezond wordt Maag- cu onder binkskwalen, koorts, zinkings, verstoppingen maagkramp, maagpijn, hoest, aamborstigheid, diarhaea, oprisp» gen kolgk, zennwziekte, stuipen, vloed, slijm, hartklopping», hoofdpijn, duizeling, graveel, scheurbuik, klieren, tering, rhanw üsche aandoeningen, griep, misselijkheid cn braking ea alle «a- dere ziekten, die door abnormalen toestand, der spijsvertering»- werkingen ontstaan, worden spoedig genezen door Du Barrv's Revalenta. P"B8 der Revalehia is; kleine bussen 1.10, 1 k* f 2 10. 2 pond f3. 90 5pond f 8. 75 12 pond f 1 rr®, kfte er vooral op, dat iedere bns, tot waarborg, der hei", door „F. \on Wihdheim en Co., Verkoophuis," ge"*" ken ^-ïs. 1'erlioophuis tc Amsterdam. Alkmaar J. Brengers Gt Schagen, W. A. Hazen. Enkhuizen, J. Ricnderhoff. Haarlem, J. P. Karthaus. ii ^Ved. de Lange, en van Eb. Hoorn, Broeve Dijkheffen. Koog aan de Zaan, H. de Jager. Medemblik, K H. Idema. Monnickendam, k. Slot Nieuwediep, Carel A. J. v. Eosendael. Pnrmerendo, S. J. Veen. Z^dT'l5 S' Trï A*en en K" Kieuwenhuis. Eu de bekende Depot" in andere steden. Schagen - Wed. Diderkh.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4