lil 3 rw Ei TREKKING 7 DECEMBER 1874. SCHUTTÜRSM A ALT IJ D. m MA Maatschappij voor Landontginning y E R HUIS i> W. VAN HE WAAL Spuistraat bij de Lijnbaansteeg G 248. M. J. VAN DE WAAL EN Co. Abr. SLOOS, ABR. SLDOS Prinsengracht bij liet Molenpad, Uil 303 364 305 Lijsten met raam en doek en desverkiczendc vernist worden door «len ■ondcr^etegkendcn van f '»40 af (jcleTerd, b955 ALKMAAR I nidscn C. 23. P. J. en T AI KROP Meubelmakers. 9 Stroohocdcnfabrikant Ic Alkmaar, Micnt, heeft de eer zyn fjeëerdc bejyunslijjers te berichtende ontvaiiRsl der nieuws!' Modellen Dames- en Kindcrliocdcnalsmede van een ruime collectie Vormen Bloemen, Veercn, Linten, Gitten, FiuwceJcn enz. 8932 Nouveautés van llecren- en Kinder-Faiilasieboedon, Pellen, Clubs enz. gevestigd to APELDOORN Eco Hoofdprijs in vastgoed Ier waarde tan f 2'»000, 3184 prijzen in geld van f 3000 f 2300, r 1000 enz- Obligaticn ad f 4.90 per stuk, alsmede Prospectussen op franco aanvrage te bekomen ten kantore der Maatschappij en bij H.H. Agenten BURLAGE en ZOON te Amsterdam en bij den Heer H. VAN OS, te Schagerbrug. 8950 Advertenticn roor dit Blad Worden voor Rot terdam aangenomen door neven staand Bureau, dat voor dc spoe dige en accurate plaatsing zorg draagt. Dit blad verschijnt des Woensdags-avond. MJCII en VAN DITMAR. PRIJS DER ADVERTENTIFN 15 Cts. per Regel. REXLAMES £0 Cts per Regel. Zorgt met spoed en naauwkeu- righeid voor dc plaatsing van Ad- vertentien in DIT blad en in alle Binnen- en Ruilenlandsche Dag-, M eek- cn Advertentiebladen 8945 Magazijn van Zijden, Wollen cn Katoenen Manu facturen. AGENT VOOR DE HEEREN 4e AMSTERDAM. Notaris te Winkel, ral op Woensdag, 4 jNovember 1874, des morgens 11 uren in jde heiberg van C. BONT, te Zjjdewiud gemeente Oude Niedorp, publiek verkoopen: Een HUIS en twee perceelen BOUWLAND, staande en gelegen in den Slootgaard polder, ge meente Haringcarspel, en aldaar kadastraal bekend in Sectie D, Nos. 497, 449 en 498 to ramen grqpl '5'0 aropj 90 ceatiawtr. 8957 Gezondheid, kracht én .Levenslust* Doosjes van 25 cn 40 cents, publiek verkoopen UKVALENTA AllAlilCA. Alkmaar, Langestraat. 8954 Bahlmanii cn O. l)c Revalenta Arabca Biedt hulp aan allen H. H. Boekhandelaars genieten rabat Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 10 Ftbruarij 1873 No, 8. (krachten Art. 7 der Statuten.) Afdeeling: ADVEKTENTIE-EUREAU Rotterdam. NAAR DE 895C geven, de in algemeen gebruik zijnde Etigclsche GEZCNDHEIDS-I'ILLKNook bekend onder den naam van ENGELSCHE GAL- SLIJM- en MAAGPILLEN. De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa cn Amerika teil deel gevallen en reeds genoegzaam Ier hunner aanbeveling. Zij is vermaard door hunne zachte en toch veel vermo gende werking. Zij reinigen het ligcliaam, werken op de huid, welken den eetlust op, bevorderen de spijsvertering, versterken liet goheele gestel en houden de grzon dheid in den gimsligsien staal, als huishoudelijk middel zijn deze pillen ten hoogste Aanbevelingswaardig. Te verkrijgen bij \V. A. Ilazeu, Apotheker leSehagcn Amsterdam, II. II. Uloth, Apotheker Zeedijk, G. J. de Beurs, Martelaarsgr. I. 562 n L. P. v. Son, Apotheker Muider plein. Amsterdam Algemeen Verkoophuis. W i.irtla Co. I). Spui 22, Alkm. Ansigh cn Mesman Avenhorn, M I'oppes. Aalsmeer. N. van llcessn. A. P. Polder, P. Wilins. Beverwijk, D. Mijsberg. Pullewijk, J. Kranenburg Beets Jb. Brouwer. Barsingerh. J. B. Upman. u Smit. Dirkshorn, .T. Lodder, Edam, Akkerboom; Bijerland, wed Jongerling Bakhuizen, Rieiiderholl', Heemstede, v. d. Aardweg Hoorn, 1). v. d. Deuren. Helder, wed. Zevenhuizen. Ilem, C. Water. Huizen, Adr. Kooij, Haart, meer, B. Labrijn. Hoocarspel, P. de Wit. Knollendam K. Woudt Krommenie K. Veen boer M.inikkendam K. Slot Medemhlik, .1. \euvel. Naaiden, 11. van Dijk, Nieuw edam, .1. Wit, Oudesluis, .lli. (tootjes. O.Carspel, II. O. van Dijk Opperdoes, .1. Brouwer. Purn erende, S. J. Vcenr Rijp, A. K. W incke, Seherinh., v»eil. Nienwland Vinkerv .1. B. Ketnmeii. VVestgrafdijk, G. Kaai. Wieringen, At. hoorn. Wormerv., .1. W. Sehmidf. wed. G. Pelle. Winkel, P. .1. Rïjliouder. Wieringerw. R. Kcliri' ken. Zuid schar*'. P. Kllngelur. Muideu, IJ. la-ijcnaar. 8959 Notaris te Winkel, zal op Dinsdag den 27 ()c. lober 1874, des morgens 10 ur< n, leu huize van den heer L. ijk PATER aldaar 8 Kalfkoeijen, 3 Kalfvaarzen, - 3 Geldekoeijen, t (irosksilveren 1 bruin Paard; oud II) ii I I trklfej jaren, 2ö Schapen (Overliouders), 55 wagens puik Hooi, 1 overdekte Kar op vceren (z<x> goed als nieuw), 1 overdekte Speelwagen, l Boerenwagen, 1 Melkwagen inet Karn, cii voorts Boerengereed schappen, waaromier een iiieuwcrwelseh« Kaaspers en hel geen verder ter vcikoop zal worden aan geboden. 8958 Ken Boer hier uit de onistrekou meldtle mij jl. marktdag, dat hu vier maanden aan slechte spijsvertering leed, waardoor hij i i T\1i- x»i. zee die Bij deze hebben wij de eer de ontvangst te berichten der nieuwste modellen van DA MES-WINTERMANTELS, REGEN-COS- TUMES, DOEKEN, NIEUWE STOFFEN CAPUCHONS, SORTES, AVOLLEN KINDER MANTELS, DAMES—ROKKEN, en diverse andere WOLLEN FANTASIE ARTIKELEN. kunnen hervatten. V R LAGRO. die aan maagkramp, slechte spijsvuring, verstoppingen, diarrhaen roodon loop, aambejjen. maagpijn. maagwater, winden, opgezetheid hartkloppingen, maagkanker, loomheid, lusteloosheid, duizeligheid, verzwakkingen en honderd andere ziekten lijden, die uit eene gedesorganiseerde spijsvertering voortspuiten. De prijs der Kevalenta is: ideine bussen 1.10, 1 pond 2.10, 2 pond 3.90 5 pond 8.75, 12 pond 17. De Iletainta-Bucnitt in bussen van 1 pond kosten ƒ2.10. Mon lette er vooral op. dat iedere bus, tot waarborg der echt heid, door .F. von Windheim en Co., Verkoophuis," geteekendiff. Verkoophuis te Amsterdam. Schagen, w. A. Hazen. Alkmaar J. Brengers gx. Enkhuizen, J. Bienderhoff. Haarlem, j. P, Karthaus. Wed. de Lange, ea Tan Ek. Hoorn, Broeve DijkheBon. Koog aan de Zaan, H. de Jager. Xedemblik, K. H. Idema. Monnickendam, K. Slot. Nieuwediep, Carel A. J. v. Bosendael. Punnerende. S. j. Veen. Zaandam, H. G. van Aken en K. Nieuwen huis. En de bekende Dépot" In andere steden. 8943 Schaden, Wed, Dtóeritc.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4