mÊMt KIESPIJN 30 C«. i 1UREANUS PILLEN. FllkE EKELSCIIE lilllHMCIIEIl(ILE\ VOORBEELDEN EAU d'Anvers ANATHERIN MONDWATER lEfatitllcidhig, Rad van Avontuur, Dr. J. Gr. POPP. Holloway's Zalf en Pilleu. KI. de GOEDÉ, DE SYUERUEN VAN SAVILEL KIEWIIT. De doctor tegen wil en dank De-onfeilbare Waarzegger vcop I^ecapitulatie W. A. AnZt-U, Apotheker. Beproeft de heilzame we kin» hun door eene ondervinding van vele eeuwen toe- bekend. Men kan zich geen liefelijker, aangenamer meer verfrisschenden en gezonder reuk voor stellen dan dip van het van ATJG. DE MARBAlX,te Antwerpen (Belgie Er bestaat geen Geurwater ut -i.ecf penot verschaft dan het EAU D'ANVERS. Bevochtiger uw zakdoek mede en wrijf de lapen, het voorhood, den hals goed in, en gij zult een wonderlijke verkoeling en verfrissching ontwaren die U geheel verkwikt opfrischt en herstelt. 9004 Een weinig EAU D'ANVERS des morgen vermengt door het waschwater, verzacht de huid en verspreidt eene frissche lucht door ie kamer; op een doek gegoten en sterk inge daeind, verdrijft het spoedig de hoofdpijn ook wordt het veel gebruikt op buitenplaatsen otn de lucht te vernieuwen en te verfrisschen en voor zipken-kamers is het bijzonder aan te bevelen. (Zie het Prospectus). Met wordt verkocht de flacon: de Roijale f 1,50. de dubbele f 1,25. Ie kwaliteit 1.2e kwaliteit 0,75. De halve flacon voor de helft van het ge noemd bedrag. De roijale en dubbele worden bijzonder aan bevolen, ze zijn verkrijgbaar bij J. ilANKE op He Hooozudb S C H A G E N. -9*3" Deze fijne parfumerie is aanbeveb'ngs waardig als het meest verfrissend reukwater dat bestaat en het duurzaamste op de reis eu in de warmte, 't Is ook 't voornaamste pro dukt tegen rheumatismus en kwalen. Het eenige middel, om de zwaarste KIESPIJN onmiddelijk te doen opbonden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJN TINCTUUR van Dr. DEL MINA uit New-York, welks deug delijkheid door kiespijnlijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan bevelend middel en hetgeen hoven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD-, OOR- en AA'N GE ZICHTSPIJN worden door deze tinctuur ouraid- delijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij den Hoofd-Agent voor Ne derland H. W. van Thefelen, St. Jansstraat, J. 236. Amsterdam en bij de wed. Kiske te Ewijksluisen H. Bakker, te 't Zand en J. Zwakman te Schoorl. door Dr. JULES JANLLL, pract. Geneesheer er.z., in Weeuen, van de heilzame werking in verschil lende gevallen van het uitgevonden door Het kan met goed gevolg aangewend worden bg alle gebreken van mond en tan len, waarvan het aantal zoo groot ia, dat ik hier slecht* enkele der meeat voorkomende gevallen aanvoer® en uit eigene ervaring ter algemene kennis brengen wii 1. Bet iedaart, of neemt geheel teeg de kiespijn, die door holle Heten veroorzaakt wordthet belet bet verder hol worden der reeda aangestoken tanden en bewaart de gezonde, die er naast staan, voor beemeting. Wanneer een aangestoken kies of tand aan zijn lot wordt overgelaten, bederft hg meestal ook de andere tanden en breidt zoodoende het kwaad aich telkens verder "it V 2. Ook is het meermalen gebleken te zjjn, een reedt spoedig bedarend middel bij rkeamatiteke, jichtige en zenuwkietpijn. S. Het is zeer aan te bevelen bij ligt bloeden van het tand- vleeteh, waarvan de oorzaak alleen ligt in rwakte en alapheid van het vleeech dat de tanden omsluit. Wanneer men na Dr. P opp's d na t herin Mondwater aanwendt dan zal de daarin vervatte zamentrehhende en versterkende kraekt in koiten tjjd aan het tnmlveesch de natunrljjkeen onmisbare veerkracht terng geven, zoodat het de tanden vast omsluit en daardoor de vloeistof kan bewaren, die noodig is tot voeding van tanden en tandvleesch, zoodoende belet het de verderfelijke gevolgen die het gednrig bloeden na zich sleept 4. Bij het telkens afwisselend gebruik van verkoelende en warme spijten of dranken, dat vooral in het warmere jaargetijde dikwijls voorkomt en veel w hade doet aan mond en tanden, omdat zjj daardoor, vooral bjj reeds bestaande prikkelbaarheid, in een ziekelijke toestand geraken, die zich in den regel eerst bij zjjn geheeeln omvang openbaart, wanneer de weergesteldheid konder wordt 5. Onwaardeerbaar is het tot het behoud van een welrieken den, suiveren adem, ook tot verbetering en volkomen herstel van een reedt slecht stekenden ademdaartoe behoeft men alleen verseheidene keeren op een dag den mond te spoelen met het Ana- t h er i n Mondwater. 6. In zulke gevallen, wanneer de wijnsteen zich reedt op de tanden begint te certoonen. 7. Om de zelfde reden als bij ligt bloedend tandcleesch be wijst Dr, P opp's Anatherin Mondwater goede dien sten bij bederf in kei tandcleesch. 8. Voor het weder vastmaken van loszittende tanden, een ge brek waaraan zoo vele klierachtige menschen lijden, en waardoor ook op meer gevorderden leeftijd het wegteren en telkens minder worden van het tandvleeseh veroorzaakt wonlt 9. Zrr dienstig tot het zuiver houden van kuntttanden. 10. Geeft het aan den mond een aangename fritekkexd en een suiveren smaak, daar het de verharde slijm oplost en deze daardoor gemakelyker kan verwijderd worden; zoo verbetert en verfrisekt kei den smaak. 11. Tegen zweertjes en gezwellen in den mond. 12. Het geeft aan de tanden hunne tehoone, natuurlijke kleur terng, daar het elke verkeerde stof die ze bedekt orstep n verwijdert en het glasuur der tanden in zijne natuneallyk kleur herstelt IX Tegen zweren in mondholten, die dikwijls teer pijnlijk op de spraakorganen werken. 14. Ia het bovendien zeer geschikt tot reiniging en bewaring van gezonde tanden. 15. Tot genezing van gevorderde ontsteking van het tand- vleeteh, als ook 16. Tegen seorbutiek, waartoe het vooral aan zeevarenden bij- i tonder is aan te bevelen. Te verktijgett bij: W. A. Hazeu Apotheker 1 en J. Groot Winkelier te Scha genF. von Wind- i heim verkoophuis te Amsterdam; J. C. Vaesen en J. Brongers Gz., te Alkmaar; J. J. Ooijtvaar, Kapper te Hoorn; H. G. van Aken, Verkoophuis te Zaandam; J. Spanjaardt te Kakhuizen; J. P. Karthaus Verkoophuis te Haarlem; Jan Lal te EdaraP. J. de M olf Wz. te Purmerendc; W. V. Bruinvis te Nieuwediep; P. de Wit te Hoog- karspe); J. Drost te Medemblik. 9008 Zij, die geen» nagemaakte verlangen, maar de EC'lTE, die lierei I zij %ol-.-ns het authentieke voor-rhrif van Pms LhiH vV S VIII, hale dezelve te S''.|IA(»EN alieen liij d-II h'cr Heele d osjes f 1.50, halve f 0.75 en kwart, doosjes f 0.37. En verder te Amsterdam Algemeen verkoophuis, Wiarda Comp Spui 22, en Wed. G. J. der Heus Martelaarsgracht. Bevrijding van Ziekten. De verborgen oorzaak, de onverdachte bron van menige kwijnende ziek te verminderende krachten, is door deze bewonde renswaardige Pillen aan het ligt gebragt, en de aanwending, der Zalf voor de aldus ontdekte ziekte heeft menig kostelijk menschenleven van eene voortdurende kwelling en vroegtijdigen dood bevrijd. Aanbeijeo in al de verschillende vormen onder welke zij het menschdom kwellen zoo als fistels, zimentrekkingen, onstekkingeu, verzweringen, hetzij in of uitwendig, nieuw of veroorderd, zijn daardoor veilig en spoedig verzacht, en daarna volkomen en duurzaam genezen. Beide, Zalf en Pillen, zijn onschadelijk in zamenstel, beide zijn genezend, zuiverend en verzachtend, beide werken zacht en te zamen, elkander, altijd helpend en de erkende natuurwetten nimmer schadende.] EN zijn verkrijgbaar tot de naast mogelijke prijzen, bij 9023 SCHAGERBRUG. ~Aim. SL(H>S7 notaris *te Winkel, zal op Woensdag 11 November 1874, des voormiddags 10 nar in het logement van den heer A. HEIJN te Wieringerwaard publiek verkoopen Eene HU1SILLNSWON1NG met BOET, ERF, TUIN Alkm. Ansigh en Mesman Avenhorn, M P-ippi. Aalsmeer. N. van Heessn. A. P. Polder, P. Wilrns. Beverwijk, D. Mijsberg. Bullewjjk, J. Kranenburg Beets Jb. Brouwer. Barsingerh. J. B. Upman. Smit. Dirkshorn, J. Lodder, Edain, Akkerboom; Bijerland, wed Jougerling Enkhui/.en, Kien dei hofT, Heemstede, v. d. Aardweg Hoorn, D. v. d. Deuren. Helder, wed. Zevenhuizen. Hem, C. Water. Huizen, Adr. Kooij, llaarl. rueer, B. Labrijn. Hoocarspel, P. de Wit. Knollendam K. WouJt Andijk D. Bol. Aukeveen I\ de Kwant. .Assendeft G. H. Tliorborg Amstelveer J. Schmidt. Bennebroek, J. tokmnn.. Egm.aanZee 11. v. d. Pel Landsmeer,X. Wcaterveld Loenen, P. v. Elk Jz. St. Maarten, S. de Boer. Midwoud J. Leeuwrik, Krommenie K. Veenboer Monikkendatn K. Slot Medemblik, J. Neuvel. Naarden, 11. van Dijk, Nieuwedam, J. Wit, Ondesluis, Jb. Gootjes. O.Car-pel, P. O. van Dijk Opperdoes, J. Brouwer. Purmerende, S. J. Veenr Rijp, A. K. Wineke, Schermh., wed. Nieuwland Vinkerv. J. B. Keimnen. Westgrafdijk, G. Kaai. Wielingen, M. Kooru. Wormerv., J. VT. Schmidt. wed. G. Potte. Winkel, P. J. Bijhouder. leringei w. R. Sclirii-ken. P. Kltngeler. Zuid scilarw Muiilen, IJ Lcijeuaar. 9024 J. Xeuning P. de Geus. Nibixwoud, N. Scharvr. Oosterblokk. Schipper. Ransdorp,A. houte, Satiip., wed. Kaasembroa Soe<t, J. Vervoert t. Velsen, Alb. Visser. Wesezian, P. Grootes. t Zand, P. Stam. BOOilGAARD, twee perceel tjes BOSCH, en eenige per- ceelen WEI— en BOUWLAND, benevens twee RABEIDERSWONINGEN met ERF, alles staande en gelegen aan de twee wegen in de gemeente Wieringerwaard, kadastraal aldaar bekend in sectie A, nos 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 575, 577 en 578, ter gezamentlijke grootte van 17 Hectaren, 40 Aren, 24 Centiaren. 9()22 Alles breeder bij biljetten omschreven. Bij wed. P. J. G. DIDERICII te ktS-tujË' SOU AG EN, is ia het licht verschenen: voor jeugdige predikanten; bevattende eene verza meling van uitgezochte teksteu inet aanwijzing van daarop toepasselijke verzen uit de psalmen en evangelische gezangen, door A. de Heer f. 1.00, Dit werkje voorziet in eene laug gevoelde behoefte. tot aanmoediging en waarschuwing voor kinderen, bijeenverzameld door J. van den Bos. f 0.25 Een schoolboekje, dat geacht wordt de verou dsrde Vader Jacob en Moeder Anna, met vruch- te kannen vervangen. 9 21 - IT-, Wijders wordt door dezelfde uitgeefster bij voortduring met succes gedebiteerd: door D. E. Kraan, blijspel in 3 bedrijven f. 0.65. blijspel in drie bedrijven. f. 0.50. Beiden naar het fransch van Molière, voor rede rijkers bewerkt; en of het nieuwste en beste prijs f. 0.35. Gednrende de winteravonden het prettigste en koddigste tijdverdrijf voor joDge lieden. O Bij de heeren Schalekamp, van de Grampel en Bakker, boekhandelaren te Amsterdam, 1 zijn bovenstaande werkjes steeds voorhanden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1