li 1 1 VOORBEELDEN KIESPIJN 30 ft. Engeland Handleiding, EAU d'Anvers Rad van Avontuur, Wed. K. W. Bakker Advcrtcntiën. Klêcrenmag&zijn tc Schagen: Dames wintermantels van ar 8 guid' eu liooger Kinder 4 Abr. SLOOS. Hollovvay's Zalf eu Pillen. De doctor tt^ren wil en dank De onfeilbare Waarzegger Oudshoorn's Hollandsch Hotel, Geëerde Heer Doktor! Wordt te koop aangeboden. lleercn Winterjassen -14 tot 50 gulden. Regenjassen 7 25 Mans en Jongens Bonkers van af en honger Alle soorten van Dames en Meisjes regen mantels, 9055 Publiek vcrkoopen: DE S.YIKEIIIJEN Y\\ SAJIl'EL KIEM IET, VERDRI»kE\00RU Ie UilUl heeft ontvangen vette gerookte zalm, fijnh westvaalsche Hammen en gerooktvleesch als mede, de echte Saucise de Boulogne welke voor Alkmaar en omstreken alleen en uitsluitend bij haar verkrijgbaar is. CresceotMinories, E. I. Lodüod, De op te haleu gelden geschieden slechts voor eenmaal. Met het oog op den naam van het fonds en op de aanleiding tot oprigting daarvan, vertrouwen wij op eene ruime deelname. De Sub-Commissie van het Willem III fonds, A. PRINS Az. President. A. CONIJN Ar. Jb. HELLING. G. J. VAN LEUWEN. A. R. MULDER. A. J. DE JONGlf, Thesaurier. J. FORTUIN Bz. Secrtlaris. Heden ochtend overleed zacht en kalm onze gelielde Zuster, Mejufvrouw ANTJE GRIN, in den ouderdom van 54 jaren en 2 maanden. St. Maarten, 8 November 1874. Uit aller naam, 9041 C. GRIN Gz. Heden overleed na een langdurig doch ge duldig lijden, mijne dierbare echlgenoote DIEU- WERTJE BLANKMAN, in den ouderdom van 24J jaar, Met diepen weemoed staar ik, met mijn eenig overgebleven zoontje, de overledene vrouw en moeder na, en hoop te berusten bij hetgene een hoogere inagt over mij beschikt* l S. T. GROOT. Haringhuizen, den 7 November 1874. Algemeene kennisgeving. 9042 Heden overleed na een langdurig lijden tot diepe droefheid van mij en mijne twee overge bleven kinderen, na een gelukkige echtvereeniging van 271 jaar. mijne geliefde Echtgenoot de lieer S. B. VAN LON in den ouderdom van 49J jaar. A. MUNTJEWERFF Wed. S. B. VAN LON. Schagen den 11 Novemher 1874. Eeltige algemeene kennisgeving. 9048 P. S. In 't bovengemeld Magazijn worden oude inodel mantels weer in nieuwe modellen verandert. Alle soorten van mantel garneersels voorhanden. S. KEET Dz. Notaris te Winkel zal op Woensdag 18 |B"H November 1874, des avonds ten 6 uur in ®^®het Logement, „De ZwaaD," van den heer A. Strijker, te Winkel 1 Een HUIS, ERF en SCHUUR en een perceel JEEILANDstaande en gelegen in de gemeen te Winkel, kad. bekend in sectie C no. 526, 527 en sectie B no. 516 te zameu groot 50 aren 34 centiaren, en Een perceel BOUWLAND gelegen in de ge meente Nieuwe Niedorp kad. bekeud in sectie B no. 521 groot 22 aren 50 centiaren, in eigendom toebehoorende aan den Heer P. V. Bruinvis en Mejufvrouw Bregje van Nienes, Weduwe van den Heer J. S. Bruinvis, 2, twee perceelen WEILAND gelegen in de ge meente Winkel eu aldaar kad. bekend in sectie A 110. 22 en 23 te zameu groot 2 Hectaren 64 Aren en 80 Centiaren en Een perceel BOUWLAND gelegen in de ge meente Nieuwe Niedorp en aldaar kad. bekend in sectie B no. 93 groot 1 Hectare 9 Aren 40 Centiearen, in eigendom toebehoorende aan de weduwe en Erven van den Heer Simon Zeilemaker, inmiddels uit de hand te koop. 9046 3. Een HUIS en ERF, staande en gelegen in de gemeente Winkel, en aldaar bekend in sec. tie C no. 477 groot 5 Aren 56 Centiaren in eigendom toebehoorenden aan de Gereformeerde kerk te Winkel. Breeder bij billetten omschreven. Men kan zich geen liefelijker, aangenamer jmeer verfrisschenden en gezonder rcnk voor stellen dan die van het van AUG. DE MARBAIX,te Antwerpen (Belgie Er bestaat geen Geurwater dat n.ter genot verschaft dan het EAU D'ANVE R S. Bevochtiger uw zakdoek mede en wrijf de slapen, het voorbood, den hals goed in, eu gij'zult een wonderlijke verkoeling en verfrissching ontwaren die U geheel verkwikt [Opfrischt en herstelt. 9028 Een weinig EAU D'ANVERS des morgen» vermengt door het waschwater, verzacht de huid eu verspreidt eene frissche lacht dooi de kamer; op een doek gegoten en sterk iuge dsetnd, verdrijft het spoedig de hoofdpijn, |ook wordt hel veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te vernieuwen en te verfrisschen en voor zieken-kamers is liet bijzonder aan Ie beveleu. (Zie het Prospectus). Het wordt verkocht de flacon: de Roijale 1,50. de dubbele f 1,25. Ie kwaliteit v 1.2e kwaliteit r 0,75. De halve tlacon voor de helft van het ge noemd bedrag. De roijale en dubbele worden bjjzonder aan bevolen, ze zijn verkrijgbaar bij J. RANKE op de Hoogzijdk SCHAGEN. Deze fijne parfumerie is aanbevelings waardig als het meest verfrissend reukwater dat bestaat en het duurzaamste 'op de reis en in de warmte, 't Is ook 't voornaamste pro dukt tegen rheumatismus en kwalen. - Geene verontschuldinging. Wanneer dulzeu- den vrijwillig verklaren, dat deze middelen hen van vreesselijke ziekten hebben bevrijd, welke hunne gezondheid verwoesten en hun leven bednig- den, dau is er geene verontschuldiging voor lijders, welke weigeren dezelve te beproeven. Ilolloway's Pillen zijn bijzonder geschikt om alle ongeregelde werkimr der hersenen, longen, hart, maag, lever, nieren en ingewanden te herstellen. Deze bewonde renswaardige Pillen werken versterkend eu zamen- trekkend op de dierlijke vezels, wikken den eetlust op, verbeteren de spijsvertering, versterken de zenuwen, regelen de werking der lever, longen en het bart, en verwekken opgeruimdheid. Zulk uitgebreide weldadtn waren nooit te voren bekeud uit eeu enkele bron te vloeijen, maar Professor Hollowy vraagt alleenlijk allen lijders, hoe ernstig ongesteld ook, en een proef te nemen en dan zel ve te oordeeleu. Bij wed. P. J. G. D1DERICH te SCHAGEN, is in het licht verschenen voor jeugdige predikanten; bevattende eene verza meling van uitgezochte teksten met aanwijzing vau daarop toepasselijke verzen uit de psalmen en evangelische gezangen, door A. de Heer f. 1.00. Dit werkje voorziet in eene lang gevoelde behoefte. tot aanmoediging en waarschuwing voor kinderen bijeenverzameld door J. van den Bos. f 0.25. Een schoolboekje, dat geacht wordt de verou* d-rde Vader Jacob en Moeder Anna, met vrucht te kunnen vervangen. 9044 Wijders wordt door dezelfde uitgeefster bij voortduring rret sucrès gedebiteerd: door D. E. Kraan, blrspcl in 3 bedrijven f. 0.65. blijspel in drie .bedrijven. f. 0.50. Beiden naar het fransch van Molière, voor rede rijkers bewerkt; en of liet nieuwste en beste prijs f. 0 35. Gedurende de winteravonden het prettigste en koddigste tijdveidrijf voor jonge lieden. O Bij de lieeren Schalekainp, van de Grampel en Bakker, boekhandelaren te Amsterdam, zijn bovenstaande werkjes steeds voorhanden. liet eenige middel, otn de zwaarste KIESPIJN oumiddelijk te doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de A/ESPIJNTINCTUUR van Dr. DELMINA uit New-Yotk, welks deug delijkluid door kiespijulijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan hevelend middel eu heigeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkpur verdient. HOOFD-, OOR-en AAR GE ZICIJTSPIJN worden door deze tinctuur oumid delijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing hij deu Hoofd-Agent voor Ne-! derland II. W. van Tliefelen, St. Jansstraat, J. 236. Amsterdam en bij de wed. Kiske te Ewijksluisen H. Bakker, te't Zand en J. Zwakman te Sclioorl.' beveelt zich bij zijne landgenooten beleefdelijk aau. Ik gevoel mij ten zeerste verpligt den Heer K.K, Hoftaudarts J. G. PüPP, wiens door hem uitge vonden ANATHERIN-MONl/WATER ik tegen herhaald bloeden van het tand vleesch, losgaan der tanden, herhaalde rhiima- tieke tandpijnen, en eindelijk ook tot wegneming van den tabaksreuk ge bruikte deu welverdienden lof te geven en dezen Heer Tandarts voor mijne herstelling van eene niet alleen smartelijke maar ook lastige ziekte, deu in- nigsten dank te betuigen. Weeneu LIBERET HELFER m.p. Fabrikant van meubelstoffen, Gumpendorf, 535. Te verkrijgen bij: W. A. Hazeu Apotheker en J. Groot Winkelier te Schagen; F. von Wind- heim verkoophuis te Amsterdam; J. C. Yaesen en J. Brongers Gz.te Alkmaar; J. J. Ooijevaar, Kapper te Hoorn; H. G. van Aken, Verkoophuis te Zaandam; J. Spanjaardl te Enkhuizen; J. P. Karthaus Verkoophuis te Haarlem; Jan Lal te Edam; P. J. de Wolf Wz. te Purmerende; W. V. Bruinvis te Nieuwediep; P. de Wit te Hoog- karspel; J. Drost te Medemblik. 9033 Een WOON en WINKELHUIS staande ujmEfien gelegen in de hoep te Schagen. Informatien worden gegeven door J. KEET Cz. Commissionnaris. 9084

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1