Burgerlijke Stand der gemeente Schagen Burgerl. stand der gemeente Barsingerhorn Burgelijke Stand der gemeente St- Maarten MARKTBERIGTEN. Ingezonden. L Waar blijven dc DubbeltjesP graotendecls een gevolg te zijn van de wertslake- j niimen, Het vooruitzicht is zeer donker, want j verbetering is cr tegen den winter niet te wachten. De politie te Parijs heelt van tijd tot tijd met onbeschaamde deugnieten te doen, maar het volgende feit, door Martin en zijn kameraad uitge- voerd, verdient eene eervolle onderscheiding. Zie hier wat Martin met zijn kameraad uitvoerde. Een herbergier in de straat Copernic No. 13, j weigerde hem drank te leveren, waarschijnlijk vree- zende dat de betaling zou achterwege blijven. Een oogenblik daarna stond hij met zijne vrouw op straat voor de gesloten deur van zijn winkel. Zonder praat- j jes was het echtpaar door de twee indringers het j huis uitgeworpen. Terwijl de herbergier woedend tegen de deuren de luiken stompte, deed Martin zich met zijn kameraad te goed aan het beste wat de winkel opleverde, i De politie kwam wel te hulp, maar het duurde een half uur, eer de deur bezweek. Binnen tredende i vonden de agenten Martin deftig achter de toonbank zitten; deze riep, toen hij den herbergier zag nade- i ren, met een schorre, maar vriendelijke stem toe: i »Zeg eens, oude Pescheux, je zult wel dorst hebben. Nu, je kunt van mij wel drinken krijgen, als je maar vooruit betaalt.r Het scheelde weinig of de herbergier kreeg bij deze woorden een beroerte van kwaadaardigheid. Hij beweert dat zijne ongevraagde gasten voor een waarde ven zeventig francs hebben opgedronken. Driemaal elke week heeft te Petersburg van ambstwege een opvangen van honden plaats. De fraaije exemplaren van de gevangen dieren worden dan aan de policiewacht vasthouden, terwijl de vil der de overigen krijgt. Nu heeft in den laatste» J lijd een eerzaam worstfabriekant dit vildersambt i op zich genomen, die de van wege de policie op- j gepakte honden zonder omslag tot versche f/Prank-1 forter" en delicieuse //Weener worsten// verwerkte., De man kreeg langzamerhand de meeste worsthan- J delaats in de stad tot zijn klanten en maakte i goede zaken. Daar de policie zich om de eenmaal' afgegeven honden niet meer bekommert, vernam men gedurende langen tijd niets van de zaak, en zoo menige oude dame, die het verlies van haar wJoliof »Ami* beweent vermoedde niet, dat haar knecht het beesje misschien als worst gemakkelijk verteerd had. Een medelid van de Petersburger vereeniging tot bescherming van dieren, dat zich eens een al te zeer mishandelde hond ijverig aan trok, en de pijnigers op den voet volgde, was het voorbehouden, het etablissement van den vilder binnen te dringen en de worstfabriek daarin te ontdekken. Hij deed aanstonds verslag over den zonderlingen vondst, de zaak kwam door de dag bladen ter ooren van het publiek en geheel Peters burg is nu in opschudding. De worstartikelen zullen in elk geval te Pelersbnrg wel, gedurende eenigen tijd, sterk in prijs dalen. Als een zeldzaamheid zag men op de kermis te Asperen verleden week in den draaimolen den eersten hulponderwijzer met den eersten wethouder, een man van 84 jaren oud, die zich door den eerste had laten overhalen, toch ook ééns mede te draaijen, hetgeen de 84jarige nog nimmer had gedaan. De Utrechtsc'ne St. Nikolaas-kommissie zal op 6 Dec. a. s. aan 8000 kinderen van mingegoede ouders een aaugenamen dag verschaffen. Sedert eenige dagen hebben de groote slagters te Utrecht het vleeseh weder 5 c. per kilogram afgeslagen, zoodat het nu in eene maaod 15 cents per kilogram goedkooper is geworden. - Een predikant te Marple Bridge is in on gelegenheid geraakt, doordien hij, na pas van de pokken hersteld te zijn, den hem ingeboren trek naar gezellig verkeer niet gedurende een zeker tijdperk heeft kunnen weerstaan. Zijn doctor had hem verlof gegeven om uit te gaan, doch, daar hij nog besmetting overdragen kon, jhem verboden zich op de straat of oneer menschen te begeven. De eenzaamheid, intusschen, had voor den her stellende niets bekoorlijks. Hij besloot derhalve- in spijt van des geneesheers verbod, aan zijn ge. meente een verrassing te bereiden, door onverwacht weer in den kansel voor haar op te treden. De gemeete, gevoelig en verheugd, stroomde toe; de. herder stichte haar en gebruikte daarna bij een der ledeD van zijne kudde 't middagmaal met dien gevolge, dat de vrouw van dit al te gasvrije lid de pokken kreeg. Dit was zeker door den predikent niet zoo bedoeld; maar des niettemin werd hij door de regtbank strafbaar bevonden, en beboet voor 't gedrag van 20 schil- liügpii mitsgaders de kosten. Zóó gaat 'i iu Engeland met lieden, die hun J verheven begrippen van persoonlijke vrijheid niet weten te matigen in 't belang van de gezondheiJ hunner medeburgers! Een bediende bij een Parijsche bankier had een inkomen van 1500 francs per jaar en moest maandelijks eenige'duizende innen. Hij kon van zijn inkomen niet rond komen, veel minder overleggen, en zijn hoogste ideaal om een eigen stukje grond te bezitten en met zijn vrouw buiten de gaan wo nen was onbereikbaar. Op een namiddag toen hij weder eene aanzienlijke som had geïncasseerd, stortte hij het bedrag van den kleinsten wissel, die 72000 francs beliep, niet en zeide tot den kassier dat hij hierover met den patroon zeiven spreken moest. Hij werd bij dezen toegelaten en zeide: Zeventien jaar lang, mijnheer, ben ik in uwe dienst en ik heb nog geen stuiver kunnen over .leggeu om een stukje grond te koopen en mijn wensch om buiten te gaan wonen te bevredigen. Ik heb u altijd hooren zeggen, dat gij in een failliet de handen wreeft, wanneer gij vijftig percent ontvingt, Welnu, ik kom mij failliet ver klaren, Gij zijt niet wel bij 't hoofd, zeide de bankier. Toch wel, zeide de bediende. Ik heb 72000 francs teruggehouden en deze in twee ge lijke deelen verdeeld en afzonderlijk begraven. Wilt gij nu de zaak in der minne schikken, 50 pet. aannemen en mij quitantie voor het volle bedrag geven, dan noem ik U de plaats waar de helft begraven is. Zoo niet welnu; dan laat ik mij veroordeelen en over vijf jaar ben ik toch grond eigenaar. De bankier was te goed financier om te weigeren; hij nam de schikking aan en thans is de voormalige looper een welgesteld plattelands bewoner en wethouder in zijne gebeente. Dit is wel eene manier om rijk te worden, maar niet de beste. Ingeschreven van 10 tot en met 16 Nov. 1874. GEBOREN: 11 Nov. Johannes Gerardus zoon van Pieter Heddes en van Anna Johanna Kroon. 15 dito, Hendrik zoon van Teunis Harp en van Antje Blauboer. ONDERTROUWD. Geene. GEHUWD- Geene. OVERLEDEN: 10 Nov. Willem Hulleman, oud 51 en 10 maanden laatst weduwnaar van Jannetje Velthman. 11 dito Sjoerd Bouritius van Lon. oud 49 jaree en 5 maanden gehuwd aan Aagje Mnntjewerff. 15 dito Antje Melker oud 1 jaar en 5 maanden dochter van Willem Melker en van Maartje Kuileboer. 4 i Ingeschreven van 10 tot 17 November 1874. GEBOREN: 11 Nov. Grietje, dochter van i Pieter Mars en Guörtje Keesman. 15 November Trijntje dochter van Jan Timmerman en van Dieu- wertje Portegijs. ONDERTROUD: Geene. GEHUWD: 12 Nov, Cornelis Kooij, jm. oud 26 jaren, wonende te Wieringerw ard en Antje Eriks, jd. oud oud 27 jaren, wonende te Barsin gerhorn. OVERLEDEN. Geene. Ingeschreven 7an 3 tot 17 November 1874. GEBOREN: 5 Nov. Gerrit, zoon van Dirk Berkhout en van Cornelia Wit, 12 Nov. Immetje dochter van Pieter Koopman en van Cornelia Baas, 15 November Maartje, dochter van Willem Govers eu van Grietje Brommer. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD: 8 Nov. Cornelis Eriks jm. oud 23 jaren wonende te Schagen, en Antje Wit, jd. oud 23 jaren, wonende te St. Maarten, 12 November Cornélis Grootes jm. oud 20 jaren Yonen(^e t® Schagen, en Maartje Schrijver jd. oud 20 jaren wonende te StMaraten. OYERLFDEN: 8 Nov. Antje Grin oud 54 jaren. Schagen 12 Nov. Aangevoerd 2 Paarden f 40 a 100 338 stuks rundvee Ossen f a Stieren f 90 ,a 130 Gelde Koeijen f 160 a 260 Kalf Koeijen f a Vaarsen f 70 a 120 Hokkelingen f 80 a 50 Nuchteren Kalveren f 12 a 20 630 Schapen Ramen Eng. f a - Schapen f 18 24 Vette Schapen f 27 a 34 Lamineren f a Overhouders f 16 a 24 Bokken en Geiten f 1,J a 5 60 Varkens Mageren dito. f 10 a 12 Vette dito. f a Big«?en f 3 a 6 20 Konijnen f 0,30 a 0,50 200 Kippen f 0,30 a J60 Eenden f 0,50 a 0,70 Duiven f a Ganz-Eijeren f a Zwanen f a Boter f 1,33 a 1,53 Kaas f 0,40 a 0,50 per kilo Kip-Eijereu f 5§ a 6 Eend-Eijeren f a per 100 stuks. Purmerende, 17 November. Boter, f 1,45 a 1,55, 35 Paarden. 51 vette Kalveren f 70 a 90 ets. per N. P. 80 Nuchtere Kalveren f 10 a 26 per stuk 137 vette Varkens 46 a 58 per N. P. 20 magere Varkens f 8 a f 10 876 Biggen f 8 a 5, 1725 Schapen en Lammeren Kip-eijeren 6.50 af Eendeijereu f De Redactie vereenigt zich niet altijd met de ge voelens der inzenders van geplaatste stukke». Wat de Heer en wijzen Hoe tem de gekken prijzen. Daarom ingezetenen van Schagen berusten wij in de benoeming van deu wel bekenden Jacob Denijs Jz tot secretaris onzer gemeente. Er wordt nooit iemand zóó oud, of hij kan zich beteten. Dit zij onze troost. Maar wat zijn wij gek, dat we heeren in den raad kiezen, die niet alleen kunnen losloopen, zon der ingepakt te worden. Waarom niet lui te kiezen' die een hoofd hebben, met echte hersenen er in. Wij hebben het bovenstaande stukje geplaatst omdat wij er niets personeels in vonden; dat van den heer S. K. getiteld-» drie mannen van de vroed schap aan de galg» kan dus aangezien er bijna namen genoemd worden, niet worden opgenomen. Red. Geacht Redactie. Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen, co- pie van een ingezonden stuk in het Nommer van de N. A. Ct. van den 28 Okt., met het daarop ontvangen antwoord der Maatschappij voor Landontginning te Apeldoorn, geplaatst in No. 1174 dierzelfde Courant. Aangenaam zal het mij zijn, indien U deze stukken in de kolomen van uw geacht blad wilt opnemen, daar hierdoor aan een algemeen geuite wensch van belangstellenden in die Maatschappij zal voldaan worden. Hoogachtend, Algemeen UEd, Dv. Dr., Advertentiebureau KIEN. te Arnhem. Bij de exploitatie van loterij-leeningen, premie- leeningen, en wat dies meer bestaat van middeleD, om een klein kapitaal tot een groot te maken en die daardoor zeer aanlokkelijk zijn, rijst bij menigeen, die al eenige malen een lot genomen heeft en niets trok, de vraag, wie toch al die uitlokkende prijzen en premies trekt, van welke men nooit hoort, dat ze iemand getrokken heeft, 't Is, dunkt mij, voor het publiek niet onverschillig, te weten, dat er werkelijk prijzen en premies ge trokken worden door personen, die loten namen, en niet alligt de mooije sommetjes toevalliig meestal vallen op niet verkochte loten. Met de plaatsing van deze regelen zult u ver- pligten, UEds. Dw. Dienaar, A. B. Mijnheer de Redacteur! Naar aanleiding van het ingezonden stuk in uw geacht blad van heden, no. 1172, hebben wij de eer u te berichten, dat de prijzen onzer eerste lotterijnegotiatie dd. 1 Augustus des vorigen jaars bij de trekking op 6 December ll.vzijn gevallen als volgt: le prijs in vast goed, waarde f 25000, op no. 6098, winner H. Hamming te Stedum; 2e id. id. f 6900, op no. 14676, idem B. Vinkeborg te Doetinchem; 3e id. id. f 5000, op no. 18574, id. J. H. erhoeve te Herwen; 4e id. id. f 2500 op no. 3077, id. id. A. H. Paortman te Haarlem^, 5e id. id. f 1300, op no. 5598,'id. Jan E. Terpstra' te Lippenhuizen; 6é id. id* f 1300, op no. 2857,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4