Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 10 Gemengde berichten. .la 898. Achttiende Jaargang. Ao. J87 4. WJQ ra F s 1 Bekendmakingen. Politic. PATENTEN. Frankrijk. i T pw V Dit blad verschijnt op Woensdag avond doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager- marktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad vrorden door alle Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Prijs per jaar 3,Franco per post. 3,ou. Afzonderlijke nummers f 0,07|. ADvr.RTRVnës van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. GEVONDEN. Op de markt van 26 November 11. een geel lederen Sigarenkoker, waarin een Sigaar. Regtbebbende wordt andermaal verzocht zich ter plaatselijke Secretarie alhier te komen aanmelden. zaakt Thiers tot haren voorzitter koos en deze met gen eerzucht lief heeft. Noch sltijd wordt in Frankrijk jongelingsinoed de reusachtige taak aanvaardde om de roem begeerd en om hem ook de C'aezar. Dit een geweldigen opstand te stuiten, een ongehoorde j dreigend gevaar doet elk uitstel der beslissing met Het hoofd van het plaatselijk bestuur der gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennis van de inge zetenen dier gemeente, dat het 8uppletoir kohier voor de patenten, (8e kwartaal) dienst 1874)75 op den Se December jl. door den Heer Provincialen In specteur in de Provincie Noord-Holland is execu toir verklaard, en op heden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente ter jnvordening is ter hand gesteld. Ieder ingezeten die daarbij belang heeft, wordt alzoo aangemaand om op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle peregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zou den voortvloeiien, te voorkomen. Schagen, den 5e December 1874. Het hoofd van het plaatselijk bestuur voorn. G. J. MULLER. De Burgemeester van Schagen maakt hekend dat van af Maandag den 14e lot en met Woensdag den 16e December a. s. des voormidnags van 9 tot 12 uren Ier Secretarie dezer gemeente kunnen wordeu afgehaald De patenten aangevraagd in de maanden Augns- tus, September en October 11. 2e kwartaal dienst 1874)75. Wordende de patentpligtigen herinnerd dat de afhaling persoonlijk moet geschieden Schagen den 8 December 1874. De Burgemeester voornoemd G. J. MULLKR, De Burgermeester van Schagen, brengt den inge zetenen in herinnering dat volgens art. 160 van het politie reglement voor deze gemeente: ede schoorsteenen voor zooverre die des zomers rgestookt worden, moeten ten minste tweemaal #'s jaars; in Maarten December worden geveegd en schoon gemaakt, op de straffen bij art: 471 *no. 1 van het Wetboek van strafregt bedreigd.» Schagen 8 December 1874. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULDER. De Nationale vergadering in Frankrijk is weder bijeengekomen en Mac—Mahon heeft eene boodschap gezonden, waarin hij zegt, dat hij tot op den laatsten dag zijn gezag zal handhaven. Het heeft er meer van of dit laatste het plan ia van de Nationale vergadering. Bijeengeroepen na de capitulatie van Parijs, roet het bepaalde mandaat om den vrede te sluiten, zit de vergadering nog. Eene opmer kelijke bijdrage voor de waarneming dier eigenschap det atof, welke men traagheid noemt. Eenmaal zittende kan deze vergaderiug niet ophouden te zitten. Toen zij door de omstaudigheden genood- leeniug te sluiten en het frsnsche grondgebied van den vijand te bevrijden, was en bleef zij steeds naijverig op haren voorzitter. Wanneer Tiiiers met verklaarbare zelfvoldoening op dit alles wees als verkregen resultaat, bracht wel de vergadering haren dank, maar liet toch niet na op te metkeu dat Thiers dit gedaan had met haar. liet niet moeielijk vraagstuk om den anders, eenigzins eigen lievenden, maar toch vooral Frankrijk liefhebbenden man te plagen en kwaad te maken bleef de taak van den dag en als noodzakelijk kwaad, werd hij als noodzakelijkheid geduld, maar als kwaad in al zijne bewegingen belemmerd. Er kwain een oogeublik van gevaar voor de vergaderiug. Bijna was zij door Thiers verschalkt. Toen wat iedereen kon zien behalve de vergadering zelve, met de ontruiming van het grondgebied haar gezag ein digde en de staatsman in constitutioneele wetten eens constitutie van de toekomst voordroeg, baatte de kunstige goochelpartij niet, die Thiers teu be- lieve zijner toehoorders met de wontden provisior en definitief, opdat toch de taak aelve gered zou worden, speelde. De vergadering begreep het ge vaar dat haar dreigde en besloot om zich zelve te redden, ook al moest zjj de zaak zelve schaden. Thiers moest vallen en viel en Mac-Mahon door eene kleine meerderheid gesteund werd de opvolger. Ken verwisseling van persoon, niets meer, zoo niet de verwisseling een achteruitgang moet genoemd worden. Voor een Franschman bij uitnemendheid, een uitstekend begaafd en eene door latn/e onder vinding geleerd Staatsman koos men een maarschalk met een buiteulandschennaain en politiek vangeenerlei beteekenis. Geeneriei vooruitgang in bestendiging. Integendeel, om tijd te winnen en haar armzalig leven te rekken heeft de vergadering wettelijk het provisoriuin met 7 jaren verlangd en daardoor aan het heilige getal 7 eene nieuwe kroon gegund. En de handhaving van dat gezag, dat dag aan dag afbrokkelt en in verdubbelde kracht verliest naar mate het einde nadert, noemt de Maarschalk eene handhaving tot den laatsten dag. Welk een toestand! Moedwillig de gelegenheid afgesneden om tot een besluit te komen. Men wil geene republiek, noch eenhoofdigen regerings vorm men wil enkel de vergadering en helaas Frankrijk schijnt aan haar niet te kunuen ontkomen. Terwijl zij zelve eene republikeinsche meerderheid beeft, lel zij er niet op, dat de tijd slechts den eenhoofdigen regeeriDgsvorm in de hand werkt. De republiek, voo* een paar jaren, de eenig mogelijke regeeringsvortn, wordt hoe langer hoe meer op den achtergrond geschoveu en legitimisten, orleanisten en bonapartisten spelen hun spel. Hoe lang zal dit duren? Tot de vergadering uit elkander wordt gejaagd en een nieuwe coup d'état bestendigheid brengt, het onrecht door nienw onrecht verdrin gende. We ke zijn toch de oorzaken van dezen toestand, die Frankrijk en Enropa steeds met nieuw gevaar bedreigen Ze zijn voor een groot deel specifiek Fransch. De laatste geschiedenis van Frankrijk j Qp het plat(eland in de pr0Tincie Utrecht hoeveel talent en grootheid van geest daaraan ook worden in de laat,te da„en groote aankoo peu geofferd zij, niet bemoedigend. Zij spreekt van een gedaan van „^artikelen. Men betaalt voor bet lijdend volle onder de fransche koningen voor de j U,e Wo boU;r ïan 75 tot „5 wnts> Urvijl de revolutie van 1789 en doet na 1789 ons een volk kaas verkocht wordt voor f 25 to. f 30 de 100 zien, dat zegt de vrijheid te beminnen, maar in- kjiogfam. aankoop geschiedt voor het grootste middels door het despotisme gekneveld, slechts ei- dee) voor ,t buitenland gretigheid aannemen. Mr.ar een uitstel schaadt altijd den vreesachtige. Het oogeublik door Thiers gekozen om de republiek te vestigen,1 was daartoe bij uitstek geschikt. Waarlijk, deze regecringsvorm had zich in zijn kortstondig bestaan titels verworven niet door de wanreg'-ring der dijnastien, maar door Hercules werken door hem volbracht. Doch men ha d van meer republieken gehoord, die in despotis men gesmoord, waren en daarom pleitte men op uitstel. Dit geldt voor vele vaderlandslievende mannen in Frankrijk, waardoor zij, uit vreez om door een begin het einde nader te brengen; den blunder begaan om bij den dag te willen le- vtn. En hierin worden zij gesteund door een zucht niet alleen der Fransche natie eigen, maar ook onder ons volk niet vreemd. Het is het leven bij den dag, dat begeerd wordt; het zijn de vraagstukken, niet hare oplossingen, die gezocht worden. Wat zou hier toch, volgens veler meenintr, de politiek zijn, indien men eens een transactie sloot opzichtens het onderwijs; indien men bestaande grieven eens gewillig overgaf en het zoeken van kwestien op hield een blijk van staatkundig talent te zijn Wat dan de politiek zou zijn! Voor de middelmatigheid van velen, niet meer het tournooiveld, waarop zij hare kunstvaardigheid ten toon spreidt, tnaar voor alle krachten den vruchtbaren akker om ten dienste van het vaderland werkzaam te zijn, slaan wij het oog in eigen boezem. Hoe vele belangen eischen beslissing in den kleinen kring van onze gemeente. Aan aanwijzingen ontbreekt het niet om wat te doen. Aan raadgevers evenmin. Maar de raadge vers luisteren niet naar elkander dan voor zoover dienstig kan zijn om hen vsn elkander te verwijderen. Nadeel voor de publieke zaak. Men weet- hoe een jong advokaat, die van zijn vader een proces had overgenomen dat jaren lang had geduurd, toen hij met opgetogenheid dezen mededeelde, dat dit pro ces door hem gewonnen was, ten antwoord ont ving: botterik, daar hadt Gij noch jaren van kun nen leveu! Iutusschen ware dat al schade voor den jeugdigen rechtsgeleerde; partij zelve was er mede gediend en indien ook al onze «ijzen in plaats van elkander te bestrijden en in dien strijd bun levens taak te zoeken, zich zeiven schaadden, door aan zoo menigen twist een uitkomst te geven: Scha gen zou daar wel bij varen 1 Voor de herstemming voor een lid van den Raad op 8 December 1874 te Schagen gehouden werden ingeleverd 124 geldige billetten. Bij de opening der bus bleek dat stemmen wa ren uitgebragt als volgt: op den heer Jan Schenk 64 en op den heer K. E. Numan 60. Zoodat eerstgenoemde tot lid van den raad is benoemd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1