Bekendmaking. Abr. SLOOS Handleiding, VOORBEELD verpachten, het Marktgeld, tic Opbrengst, OPHALEN ÏUET G EVA 'AS, Het Grasgewns, UÏMMJ1 El DIJÏEÜ 1 ANATHESIS ÏSOSDWATER Rad van Avontuur, d'Anvers Recapitulatie J. Harbrink Numan. Eenige publiek verknopen DE SMKHIJEJ VV> SA12UEL KIEVt lET, De doctor tejren uil en dank. De onfeilbare Waarzegger Donderdag 17 December 1874, r De gewone verhuring van SPAANS Comp. door Dr. JULES JANELL, pnct. Gener«beer enz.» in Weeuen, van de heilzame we-Vrt-g in verschil lende gevallen van liet uitgevonden dnor p> T f -n T_)f"^Il>C> i taling der gelden, in vake hare in dato 2.' 'A* - j,l.t afgebrande boerderij Ie Valkoog. TV ondcrgrleekende ANTJF, l. g&flj^^-ilOFLA^D Wed. JaN DEKKF.lt jwonemlc te Valkoog, gemeente St, Maarten, kan niet na'aten bij deze aan de Directie drr le Noordhollandsehe Brand— Waarb. Maaiseli. te Oudkarsjjcl haren dank te be'nigen, areg. i.« de goede en juiste bi handeling door haar nndervo-idrn ronsel in het afmaken der schade als in de niil.e- 28 Scpf, Burgemeester en Wethouders van Scliag'-n zullen op Hrt kan met gned gevolg aangewend »or!"H r>'j c-breken an mooi en tanden, waarvan het aantal ioo gr*"' dat ik hier «lechta enkele der meent voorkomende gevallen aanvoer# en nlt eigene ervaring ter algemeene kenni* brengen wil. 1. Het bedaart, of neemt geheel weg dr kiczjrnn, die door holle kiezen veroorzaakt wordt; het belet het Verder hol worden der reedn aangestoken tanden en bewaart de geronde, die er naast staan, voor benmeting. Wanneer een aangestoken kif» of tand aan rijn lot wordt overgelaten, bederft hij meent al ook <le andere tandan en breidt soodoende het kwaad akh telkens verder uit 2. Ook is het meermalen gebleken te rjjn, re« reed» tpoedig bedarend middel bij rheumali'ehe, jiehtige en zenuwkierpijn. 3. Het is reer aan te bevelen bij ligt bloeden tan het tand- rleeteh, waarvan de oorraak alleen lift in swakte en slapheid van het vleench dat de tanden onislnit Wanneer men nu D r. Pop p'z Anat herin Mondwater aanwendt, dan ral de daari n vervatte zasz-ntrekkende en versterkende kraeht in korten tijd aan het taudveench de natuurljjkeen onmisbar' veerkracht terug geven, roodat het de taaden vast omsluit en daardoor de vloeistof kan bewaren, die noodig is tot voeding van tanden en het gedurig bloeden na rich sleept 4. B*j het telken» afwisselend gebruik van verkoelende en tcarme tpijzen of dranken, dat vooral in het warmere jaargetijde dikwijls voorkomt en veel schade doet aan mond en tanden, omdat rjj daardoor, vooral bij reeds bestaande prikkelbaarheid, in een ziekelijke toestand geraken, die sich in den regel eerst bij rijn geheeeln omvang 0(>enbaart, wanneer de weergesteldheid konder wordt 6. Onwaardeerbaar is het tot het behoud van een welrieken- den, zuiveren adem, ook tot verbetering en volkomen herttri van een reed» slecht riek enden ademdaartoe behoeft men alleen verscheidene keeren op een dag den mond t« spoelen met het A na- the r i n, Mondwater. 6. Ia snlke gevallen, wanneer de wijmleen zich reed» op de tanden begint te sertoonen. 7. Om de selfde reden als bij ligt bloedend iandvleetch be te ijlt Dr, Popp't Anathcrtn Mondwater goedo dien sten bij bederf het tandsleeseh. 8. Voor het weder sari maken van loszittende tanden, een ge brek waaraan soo vele klierachtige menschen ljjden, en waardoor ook op meer gevorderden leeftijd het wegteren en telken» minder worden van het taudvleesch reroorraakt wordt 9. Zeer dienstig tot het zuiver honden van kunsttanden. 10. Geeft het aan den mond een aangename fritchkeid en een zuiveren smaak, daar het de verharde slijm oplost en dere daardoor gemakeljjker kan verwijderd worden; soo verbetert en verfrischt het den smaak. 11. Tegen zweertje» en gezwellen i» den mond. 12. Het geeft aan de tanden hunne tehoone, natuurlijke kleur terug, daar het elke verkeerde stof die ze bedekt orstep n verwijdert en het glazuur der tanden in zjjne na'.nneollijk kleur herstelt 13. Tegen zweren is mondholten, die dikwijl» zeer pijnlijk op de spraakorganen werken. 14. Is het bovendien zeer geschikt tot reiniging en bewaring van gezonde tanden. 15 Tot genezing van gevorderde ontsteking van het tand- vleeteh, nis ook 16. Tegen teorbntiek, waartoe het vooral aan zeevarenden bij zonder i» aan te bevelen. Te verkrijgen hij: W. A. Hazeu Apotheker en J. Groot Winkelier te SohagenF. von Wind. heim verkoophuis te Amsterdam; J. C. Vaesen en J. Brongers Gz.te Alkmaar; J. J. Ooijt-vaar, Kapper te Hoorn; H. G. van Aken, Verkoophuis te Zaandam; J. Spanjaardt te Enkhuizen; J. P. Karthaus Verkoophuis te Haarlem; Jan T.al te EJam; P. J. de Wolf Wi. te PortoerendeW. V. Bruinvis te Nieuwediep; P. de Wit te Hoog- karspelJ. Drost te Medemblik. 9130 De ondergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E Numan, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over: lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 9128 B. onder hypotheeair verband op landerijen, mits de eigenaars aich persoonlijk aanmelden 2o. Het in deposito nemen van geld; Avoor ééne maand tot twee maanden A 4 B. i drie maanden of langer 5J; 3o. Den in- en verkoop van effecten. Brieven voor de fi»ma te adresseren EDU ARD BOS Co. in Efifctss, Kloveniersburgwal, hoek Oudemanhuispoort te AMSTERDAM. 9142 Valkoog 30 November 1874. A. HOFLAND Wed. J. Dkkkkb. notaris te Winkel, zal op Dingsdag 2 2 December 1S74, 's morgens 11 uur, in de herberg het wa pen van llariugcaispel* bewoond door J. PEET» >OM te Diikshnrn 9131 1. Een welbeklante, flink ter nering slaande GRUT. TERM met WINKEL, BIJGEBOUW EN vu ERF, staande en gelegen np een der gunstigste plaatsen in de kom van het dorp I>1KKSIl()K\ gemeente Haringcarspel, kadaster si ctie B, nu 5, groot 4 aren 61) centiaren. 2. Een WOONHUIS inet ERF, staande en gelegen als voren, kadaster sictie B, no. 343 groot l are, 80 centiaren. Brecder bij biljetten omschreven, yr^rggp.Bij wed. P. J. G. D1DERICH te SCHALEN, is in het licht verschenen I voor jeugdige predikanten; bevattende eene verza meling van uitgezochte teksten met aanwijzing v»n daarop toepasselijke verzen uit de psalmen en evangelische gezangen, door A. de Heer f. I 00 Dit werkje voorziet in eene lang gevoelde behoefte "kunnen gedurende den winfe* werk bekomen hij P. WILMS te Anna Panlowna. 9145 tot aanmoediging en waarschuwing voor kinderen bijeenverzameld door J. van den Bos. 0.25. Een schoolboekje, dat geacht wordt de verou derde Vader Jacob en Moeder Anna, met vrucht te kunnen vervangen. 9138 Wijders wordt door dezelfde nitgeefster bij voortduring met succès gedebiteerd: door D. E. Kraan, blijspel in 3 bedrijven f. 0.65. blijspel in drie bedrijven. f. 0.50. Beiden naar het fransch van Molière, voor rede rijkers bewerkt; en of het nieuwste en beste prijs f. 0 35. Gedurende de winteravonden het prettigste en koddigste tijdverdrijf voor jonge lieden. W T) P>j de beereu Schalekamp, van deGrnmpel en Bakker, boekhandelaren te Amsterdam, zijn bovenstaande werkjes steeds voorhanden. de« namiddags ten HALF KEN ure, ten Raa tliuize aldaar, in het openbaar voor het jaar ISr 6 r van RUNDEREN, PAARDEN, SCHAPEN, LAM MEREN, GEITEN, VARKENS, enz., benevens der belasting op de SCHAPENHOKKEN en liet drr HAARD ASCII en Vl/ILNIS, alsmede het vnn liet looponde jaar, staande in het rietbosch A?in het Wad. an drie perceelen, nader aan hethoofd der conditiën omschreven. De voorwaarden dezer verpachting zullen van af heden ter secretarie ter lezing liggen, van des voormiddags 9 12 uren. Behagen den 8e December 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. MUILER. 9140 De Secretaris DENIJS. van de HERVORMDE KERK; het GERE FORMEERDE WEESHUIS; de DIACONIE der HERVORMDE GEMEENTE en de administratie der goederen van wijlen den heer C. BHEGMAN allen te Schagen, zal dit jaar plaats hebben y.in de POSTHOORN, bij J. NOË Jr. aldaar, op DONDERDAG den 24 DECEMBER e. k., des voormiddags ten 11 ure; wordende de perceelen bij gedrukte aanplakbjlletten in het breede vermeld. 9143 Men kan zich geen liefelijker, aangename meer verfrisschpnden en gezonder reuk voor stellen dan die van het van AUG. DE M.\RBAlX,te Ah', verpest (Belgii Er bestaat geen Geurwat.-r dut i.et-r tenoi verschaft dan het EAU D A N V E R S. Bevochtiger uw zik Inek mede en wrijf de lapen, liet voorhond, den hals goed in, en rij zult een wonderlijke verkoeling; ei verfrissching ontwaren die U geheel verkwik' opfrischt en herstelt. 912 6 Een weinig EAU D'ANVERS des morgens vermengt door het was<h«ater, verzacht de huid en verspreidt ?ene frissehe lucht door le ka.ner; op een doek gegoten en sterk inge laemd, verdrijft liet spoedig de hoofdpjn lok wordt hei veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te vernieuwen en te verfrisscher en voor zieken—kamers is het bijzonder aan te hevelen. (Zie het Prospectus). liet wordt verkocht de flacon: de Roijale f 1,50. de dubbele f 1,25. le kwaliteit 1.2e kwaliteil n 0,75. De halve flacon voor de helft van het ge noemd bedrag. De roijale en dubbele worden bijzonder aan bevolen, ze zijn verkrijghaar bij J. RANKE i|> He llooozuns SCHAGEN. Deze fijne parfumerie is aaubevelings waardig als het meest verfrissend reukwater lat beslaat en het duurzaamste op de reis en in de warnlte. 't Is ook 't voornaamste pro dukt tegen rheumatismus en kwalen. De PLATTELANDSUHE BANK VEREENIGING, gevestigd te RAR- SINGERIlORN, onder de firma SPAANS Comp. neemt voortdurend gelden in deposito tegen 4, 4J, 4' en 5 PCt rente 's JAARS al naar gelang der voorwaarden welke bij liet do- poneren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- en BUITENLAND- SCHE effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te BARislik GER- HORN, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, en op den wekelijkschen marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer A. KNIKKER, van 10 tot 12 uu'. 9131

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 1