Jons. Dfm.is Magazijn iefiif attentie. I PUIN TE KOOP KIESPIJN 3® O. UT DE IIUD IE MP. Hoogzijde Scliagen. Til W Alm SLOOS, Abr. SLOOS, Prospectus IIA AIIVER W i I ordt gevraagd goud, zilver juweelen. horologiën pendules. Wed. K. W. Bakker Voor de plaatsing van AD;"™ir6x Inmiddels uit de hand te koop. van en Repareert niet cjcn moesten spoeil alle soorten van gouden en zilveren werken, horologiën pendules en klokken. 9129 van en België, Puilschland. Engeland, Frankrijk, Oostenrijk. ADVERTENTIE BUREAU TAS ÜIJtH U\ DIT1AR Amerika, Spanje, Zweden. Noorwegen. Oeaenirken. enz. liggende te Scliagen aan de steenfabriek alhier. Brieven franco. publiek verkoopen: publiek verkoopen: Aan de drukkerij van dit blad kunnen geplaatst wor den 1 of 2 knappe jongens, zij die goed lezen kunnen zul len de voorkeur verdienen. Holloway's Zalf en Pillen* Een nieuwe ALGEMEEN 1 PL^JTSIJ)G 16? Jiotterriam in alle bestaande Binnen- en Buitenlandsche DAG-, WEEK- r.s 901 A D VER TEN TI EI) UDFJf. j 33 i 5 fat 0.15. RKKLAMES i f 0.20. PER RMOTL. I oor tilt blad wordt met den mneitea «j»oed en met navnrqciotliold door bovengenoemd Advertentie-Bureau rnrg gedragen. Die werkelijk fraaije en keurig gelijkende portret ten verlangen voor billijke prijzen, koinen te Alkmaar aan het photographisch atelier aan de Langestraat no. 98. 9132 Al bumtpor fretten per dt>x{jn f 3 3 O J. CHRISPIJN. PHOTOGRAAPfl. \ERDR0\KEN00RD te ALRIAAR heeft ontvangen vette gerookte wintcrzalm en dito Eng' sprot en bokking, versche Texelsche kór-mesters en fljne Engelsche Bieren, fljne zoute bootmans-winterharing en g-marineerde haring, gebeukte rondstok. visch en leng. Bergsche Ansiovis. paling in gelei, puike hammen, gerookt vleesch en sauciBe de Boulogne. 9139 Tiet eenfge middel, om de zwaarste KIESPIJN onmiddelijk te doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJNTINCTUUR van Dr. DELMINA uit New—Turk, welks Heng delijkheid door kiespijnliidprs en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor een uitstekend en aan bevelend middel en hetgeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD-, OOR- en AANOK ZICHTSPIJN wordendoor deze tinctuur onmid delijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij den Hoofd-Agent voor Ne derland H. W. van Thefelen, St. Jansstraat, J. 236. Amsterdam en bij de wed. Kiske te Ewijksluisen H. Bakker, te't Zand en J. Zwak man te Sclioorl. notaris te Winkel, zal op Donderdag 7 .Tanuarij 1875, des morgens 11 uur, in nagemeld logement toebeboorende aan den Heer F. K O R V E R te Scliagen 9133 Het zeer gerenomeerde en sedert onheugelijke jaren een ruim bestaan opleverende logement vde ROOS" met ruime gelag-, logeer- en woonkamers, keuken, kelder, benevens erf, in— en doorrijdstal, ruime paardenstallen, bergplaatsen enz. een en ander allergunstigst staande en gelegen op een der beste standen van bet dorp Scliagen en bij die gemeente kadastraal bekend in sectie Cno. 1 en 308, te zamen groot 6 aren 80 centiaren. Inforraatien verkrijgbaar bij den eigenaar en ten kantore van bovengenoemde» notaris. notaris te Winkel, zal op Dingsdag den 29 De- cembor 1874, 's jnorgens 11 are, in het logement „de HOOF' te Oude Niedorp g. Vier perceelen uitmuntend WEI— en weltoegemaakt BOUWLAND, gelegen te Heerhugowaard in de onmiddelijke nabij heid van het dorp Oude Niedorp, kadastraal in de gemeente Heerhngowaard bekend in sectie J. no. 309 en 311, en sectie F, no. 263 en 264, te zamen groot 3 hectaren, 36 aren, 86 centiaren. Informatien te bekomen bij den eigenaar P. KOEMAN, te Oude Niedorp en Jb. STRIJBIS te Broek op Langedijk en bij bovengenoemden Notaris. 9134 kosteloos te verkrijgen te Amsterdam, Prinsengracht L.L. 852 tosschen de Leliegrachten en W eier markt, alwaar Mejufvrouw C. A. VAN DF.R HEIDE Clairvoijante van wijlen den heer WETEL1NG, on der leiding van Dr. TÜLLEXERS alle werkdagen, uitgezonderd Woensdag namiddag te Constate ren is. 9146 1* Een HUIS en ERVE, san het Hof en de 1 gedempte Nieowcsloot te Alkmaar, in de on middelijke nabijheid van de marktplaatsen, met ACHTERHUIS, uitmuntend geschikt tot inrig- ting en uitoefening van onderscheidene affaires. 2. Een WINKELHUIS en ERVE, aan den Ko ningsweg, te Alkmaar, uitkomende aan de Kanaalkade. 3. Een KOEPEL met ongeveer 4 roe TUIN GROND, in den Stadshout, te Alkmaar, en 4. BOUWTERREIN aan de Kanaalkade, te Alk maar, nabij het Spoorwegstation. Te bevragen ten kantore van den notaris W. F, G. L. GOUWE, gedempte Nieuwesloot te Alkmaar. Alwaar gelden disponibel zijn, tegen eerste hypotheek. 9141 Geheime Pijnen Overwonnen. Er bestaat menige kwaal de de lijder liever 111 stilte draagt dan om die, zelfs aan den meest vertrouwden vriend, bekend te maken. Geene aanwending van renig middel kan met Holloway's verkoelende en heelende zalf vergeleken worden, in verligting van pijn en gun stige uitkomst ter genezing van aanbeijen, fistels en andere dergelijke lastige plagen. Een vroeger martelaar schrijft aldus. Meer dan zes maanden leed ik allerverschrikkelijkst aan aanbeijen. .Gedu rende dien tijd betaalde ik meer dan tien pond sterling aan dokters, zonder het minste nut van hunne adviese» te trekken, tot dat ik eindelijk besloot uwe medicijnen, in plaats van dte door ben voorgeschreven, te gebruiken. Eene matige hoeveeldeid uwer Zaif en Pillen was genoegzaam om mij volkomen te genezen. 9 11 4 i' om aan haar en baard de natuurlijke kleur terug te geven. D i t m i d d e 1 is vrij van alle schadelijke be- standdeelen, en in het gebruik bijzonder gemakkelijk. Ook verwijdert dit middel alle onreinheid van het hoofd, en bevlekt noch huid noch linnengoed. De flesch kost f 2. VrrUnnphui* te Amsterdam. Rchagwi, w. A. Hazen. Alkmaar J. Brengers Ga. Enkbniun, J. KienJerhoff. Haarlem, J. P. Karthana. Wed. de Lange, en van Ek. Hoorn, Broev» Dijkheffen. Koog aan de Zaan, H. de Jager. Medemblik, K. H. Idema. Monnickendam, K. Slot. Sienwediep, Carel A. J. v. BosendaeL Pnmerende, S. J. Ywn. Zaandam. H. G. Tan Aken en K. Nienwenhuia. Ka de bekend. Dépot» in ander, steden. 9023 Eene zindelijke DIENSTBODE. Adres brieven franco of in persoon aan bet bureau van dit blad. Schagen Wed. diderich.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 2