Wordt gevraagd "ftlKR U'ïfHM'SHlh sclieepshout brandhout, Abr. SLOOS Bekendmaking. verpachten 2. het Marktgeld, 2. de Opbrengst, 3. OPHALEN 4. Rietgewas, 5.1 Set Grasgewas, C. S. TIMMERS. S 0 d'Anvers Pondordap: 17 December 1874, SPAANS Comp. Geëerde llccr Doktor 1 J. Harbrink Nuraan. De Kevalcnta Arabica. Gezondheid kracht enLevensinst Doosjes van 25 en 40 cents, Namaaksels zijn hiervan niet bekend, Een zindelijke dienstmeid. Adres bureau Schager Courant. IVled. Doet. en Arts, IÏIAvüJ 11«I SCHAGEN van eene EIKEN publiek vcrkoopcu vond n anatiiekin—mondwater ik tegen li. onder hypothecair verband op landerijen* mits de eigenaars zich persoonlijk aanmelden, 2o. Het in déposito nemen van geld; Dagelijks ki-ije ik gan«1ig» berigten over de goede werking J der Rna'emt». li tge ook blijkt door de toen- mende Terkoop. 5 lVze woek verkocht ik een bas van f 3.90, en om reden die menschen al vroeger kleinere boxx-n ha Iden gehad, rroeg ik of het gnnxtige Resultaten gaf waarop de Heer C. mi} zelf antwoor- t da, dat hij roo voldaan aas over de heilzame werking der Reva- lento. omdat aija kin.1, na lang vergeefs n lere midlel n gebruikt j te hebben, hierdoor g--h -1 b-rstelle. Na tere inlichtingen zijn bij mij mondelings te verkrijgen. Franeker. J. DRAGER. Da RrsalenJa heeft eene verwonderlijke geneeskracht Er gast gwn dag voorbij, waarop niet het een of ander merkwaardig feit van genezing bekend wordt; niet ait varwjjderde landen, van onbekende lijders, maar ia ons eigen land, in onze steden en dorpen, oni r onze oogen rien wij ze plaatst hebben. Zij ge- - noest volkomen al de volg-ude ziekten, door de spijsvertering»- werktnigen te Tersterken, derzelver verrigtingen te regeleu en i het bloed te zniveren. Koorts, zinking, hoofdpijn, slgm, znnr, maagpijn, maagkramp, galziekten, aamborstigheid, hoest, verstoppingen, diarrha. a, slis h- te spijsvertering, oprispingen spanning ep dc meag en eene menig te andere ziekten geneest zij spoedig en met weinig kosten. De prjjs der Revalenta is: kleine bossen 1 1.10, 1 pond 2.10 2 pond f 8.90, 6 pond f 8.75, 12 pond f 17. De Revalenta-BucuUt in bossen -van 1 pond kosten ƒ2.10. Men lette er vooral op. dat iedere bns, tot waarborg der oeht- heid, door „F. VON' WINDHEM Co. VERKOOPHUIS," ge- teekend is. t'erlioophuis tv Amsterdam. Behagen, W. A. Hazeu. Alkmaar J. Brengers Gz. Enkhuizen, J. Rienderhoff. Haarlem, J. P. Karthans. Wed. de Lange, en van Ek. Hoorn, Btoeve Dgkheffen. Koog aan d>- Zaan, H. de Jager. Medemblik, K. H. Idem». Monnickendam, K. Slot Nieuwediep, Ca rel A. J. v. Rosendael. Pnrmerende, S. J. Veen. Zaandam, H. G. van Aken en K. Nieuwenhuia. En de bekende Dép^t-s in andere steden. 9147 geven, de in algemeen gebruik zijnde Engelsche GEZCNDIIEIDS-PILLENook bekend onder den naam van ENGELSCHE GAL- SLIJM- en MAAGPILLEN De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel geval.«u en reeds genoegzaam ter hunner aanbeveling, /.ij is vermaard door hunne zachte en toch veel vernion gende werking. Zij reiuigeu het ligchaam, werken op de huid, wekken den eetlust op, bevord-ren de spijsvertering, versterken het geheele gestel et houden de gezon dlieid iu den gunstigslen stna, als huishoudelijk middel ziju deze pillen teu hoogste aanbevelingswaardig. Te verkrijgen bij XV. A. Ilazeu, Apotheker teSchagen Amsterdam, H. H. Uloth, Apotheker Zeedijk, v G. J. de Beurs, Marielaarsgr. L 55 L. P. v. Son, Apotheker Muiderplein. Amsterdam Algemeen Verkoophuis. Wiurda Co. D. Spui 22, Alkm. Ansigh en Mesman. Avenhorn, M Popps. Aalsmeer. N. van Heessn. A. P. Polder, P. Wilms. Beverwijk, D. Mijsberg. Bullewijk, J. Kranenbuig Beets Jb. Brouwer. Barsingerh. J. B. Upman. g Smit. Dirkshom, J. Lodder, Edam, Akkerboom; Bijerland, wed Jongerling Enkhuizen, Rienderhoff, Heemstede v. d. Aardweg Hoorn, D. v. d. Deuren, ilelder, wed. Zevenhuizen. Hem, C. Water. Huizen, Adr. Kooij, Haarl. meer, B. Labrijn. lloocarspel, P. de Wit. Knollendam K. XX oudt Krommenie K Veenboer Monikkendam K. Slot Medemblik, J. Neavcl. Naarden, H. van Dijk, Nieuwedam, J. Wit, Oudesluis, Jb. Gootjes. O.Carspel, D. O. van Dijk Opperdoes, J. Brouwer. Purmerende, S. J. Veenr Rijp, A. K. Wincke, Schermh., wed. Nieuwland Vinkerv. J. B. Kemmen. Westgrafdijk, G. Kaai. Wieringen, M. Koorn. ■Vormerv., J. W. Schoiidt. r wed. G. Pette. Winkel, P. J. Bijbouder. Wieriugerw. R. Schrieken. Zuid scharw. P. Klingeler. Muiden, IJ. Leijenaar. 9161 heeft zich te Schagen gevestigd ter uitoefening der genees-heel- en verloskundige praktijk iu hare gausche uitgebreidheid. 9165 Meu kalt zich geen liefelijker, au .getiainrr neer verfrisscheuden en gezonder reuk voor stellen dan die van het 'an AUG. DE M.VRBAlX.te Aiitaetj eu (Brlgie Er bestaat geen Geurwat-r vlnt .«.«er genot verschaft dan het E A l' 1) 1 A N V E R S.j Bevochi ger uv zitlo-k mede en wrijf de Tapen, het voorbood, den hals goed in, en ;ij zult een wonderlijke verkoeling eï« verfrissching ontwaren die U geheel verkwikt ipfrischt en herstelt. 9150 Een weinig EAU DENVERS des morgens vermengt door het waschwater, verzacht dt huid en verspreidt eene frissche lucht door le kamer; op ecu doek gegoten en sterk inge laeind, VCrdl'ijlt liet spoedig de hoofdpjn lok wordt hel veel gebruikt op buitenplaatsen om de lucht te vernieuwen en te verfrisechen n voor zieken-kamers is h<t bijzouder aan Je hevelen. (Zie het Prospectus*. Het wordt «eikucLt de flacon: dc Roijale f 1,50. dé dubbele f 1,25 le kwaliteit n 1.2e kwaliteit g 0,75. De halve flacon voor de helft van het ge iioeind bedrag. De roijale eu dubbele worden bijzonder aai bevolen, ze zijn verkrijgbaar bij J. RANKE >p de Hoogzijub SCHAGEN. Deze fijne ]iarfumerie is aanbevelings waardig als het meest verfrissend reukwater lal bestaat eu het duurzaamste op de reis en iu dg warmte, 't ls ook 't voornaamste pro Jukt tegen rheu;nati8mus en kwalen. r~ np MAANDAG 21 DECEMBER 1874, des morgens teu II ure op de MARKTPLAATS te groote partij uitmuntend T.cfr geschikt voor BXLKKN, PLANKEN RIB BEN en PALEN; alsmede eene groote hoeveelheid alles afkomstig van de werf aan het NIEUWE— DIEP. 9150 ZEGT HET VOORT. notaris le Winkel, zal op Dingsdag 2 2 December 1874, *s morgens 11 uur, in de herberg het wa pen van I laringcaispela bewoond door J. PEETOOM te Dirkshorn 9163 1. Een welbeklante flink ter nering slaande GRUT- TER IJ met WINKEL, BIJGEBOUWEN en ERF, staaude en gelegen op een der gunstigste plaatsen in de kom van het dorp DIRKSHORN gemeente Haringcarspel, kadaster sectie B, uo 5, groot 4 aren 60 centiaren. 2. Een WOONHUIS met ERF, staande eu gelegeu als voren, kadaster sectie B, uo. 343 groot 1 are, 80 centiaren. Breeder bij biljetten omschreven, De PLATTELANDSCHE BANK- VEREENIGING, gevestigd te BAR- S1NGERHORN, onder de firma SPAANS Cornp. neemt voortdurend gelden in deposito tegen 4, 4$, 4j en 5 PCl rente 's JAARS al naar gelang der voorwaarden welke bij het de poneren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen vau BINNEN- en BUITENLAND- SCHE effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz. Het kantoor wordt gehouden te BARSINGER- HORN, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, en op den wekelijkscheo marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer A. KNIKKER, van 10 tot 12 uur. 9167 Burgemeester en Wethouders van Schagcn zullen op des middags teu HALF EEN ure, ten Kaadhuize aldaar, iu het openbaar voor het jaar 1575 van RUNDEREN, PAARDEN, SCHAPEN, LAM- HEREN, GEUTEN, VA RKENS, enz., benevens der belasting op de SCHAPENHOKKEN, der IIAARD ASCII en VUILNIS, van het loopende jaar, staande in het rietb isch aan het Wad. van drie perceelen, nader a in het hoofd der ponditién omschreven. De voorwaarden di-zer verpachting zullen van af lieden ter secretarie Ier l« zing liggen, van dca voormiddag» 9 12 ur«'ii, Schagen den 8e December 1874. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. MULLE li, 9166 De Secretaris DENIJS. Ik gevoel mij ten zeerste verpligt den Heer K.K. lliiftandarts J. G. I'OPP, wiens door hem uitge- herhaald Bloeden van het tand rlecsch, losgaan «Ier tanden, herhaalde rhuma- tieke tandpijnen, eu eindelijk ook tot wegneming vau drm tabaksreuk ge bruikte den welverdienden lof te geven en dezen Heer Tandarts voor mijne herstelling van eene niet alleen smartelijke inasr ook lastige ziekte, den in» nigsleii dank le betuigen. Wee tien LIBERET HELFEB m.p. Fabrikant van ut e u bel sloffe a, Gumpendorf, 535, Te verkrijgen bij: W. A. Hazeu Apotheker eu J. Groot Winkelier te Schagen; F. von Wind» heim verkoophuis te Amsterdam; J. C. Vaesen en J, B.rougers Gz., te Alkmaar; J. J. Ooijevaar, Kapper te Hoorn; H. G. van Aken, Verkoophuis te Zaandam; J. Spanjaardt te Kokhuizen; J. P, Karthaus Verkoophuis te Haarlem; Jan Lal te Edam; P. J. de Wolf Wz. te Purmerende; XV. V. Bruinvis te Nieuwediep; P. de Wit te Jloog- karspel; J. Drost te Medemblik. 9154 De oudergeteekendelid der firma Edward Bos Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E Naman, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over: lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 9152 A. voor ééne maand tot twee maanden h 4 B. g drie maanden of langer 5? 3o. Den in- en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresseren: EDVX ARD BOS Co. in Effecten-, Kloveniersburgwal, hoek Oudemanhuispoort te AMSTERDAM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 5