Lappeweek NIEUWE WINKEL SCHAGEN. Burgerlijke Stand der gemeente Schagen Burgelijke Stand der gemeente St. Maarten Burgel. Stand der gemeente Barsing ;rhorn. Ingezonden. KARKTBERI5T3!Ï. Ad ver ten tién. Alle LAPPEN zullen van af 3 tot en met 10 JANUARIJ buitengewoon laag worden opgeruimd. H. MICKLINGHOFF. overigen te redde». Wij Heten 't lot beslissen, door middel van stukjes bont; wie «t kortste bontje trok moest sterren,t kortste houtje viel den knaap Shufus ten deel. Ik kon op 't gelaat van den jongen geen verandering bespeuren; bij zweeg stil. Een oor lang draalden wij nog. De Italiaan bad gednrende dien tijd op zijne knieën. Ave Maria hoorde ik hem herhaleu J Genoeg, vijf uren later, doch juist vijf uren te laat- kwam een zeil in 't gezicht en werden de zwer velingen opgenomen.# Een lord, die oit liefhebberij de schilderkunst beoefende, toonde den schilder Tararr een zijner werken. De groote kunstenaar zei tot hem #Mijlord u ontbreekt niets dan armoede, om een verdienste lijk schilder te worden.# De veehouder K. te Breukelen, die geen aangifte gedaan had voor ziek vee op zijn stal, stond jl. Donderdag voor de arrondissement*—regtbank te- regttegen hem werden voor dit feit twee geld boeten geëischt, ieder van f 15, en de kosten van het proces. Aangenomen het beroep naar Broek op Lan- gendijk door den heer J, D. van Arlcel, candi- daat. Uit Renkum wordt onder reserve aan de Wag. Crt. medegedeeld, dat erin het dorp geruchten de rondte doen, die zeer veel bijdragen tot de treurige vergiftigings-geschiedenis te Haarlem. De bewuste juffer, die hare famillie, hetzij dan ook in krankzinnigheid, vergiftigde, is een paar jaren geleden als gezelschapsjufvrouw in dienst geweest bij den heer Nvan wien toen, onder bijzon dere omstandigheden, een jeudig dochtertje kwam te overlijden, De geruchten zijn van dien aard, dat men vermoedt, dat ook zij aan den dood van dat kind niet onschuldig zou zijn en sprake is er, dat het lijkje zal worden opgegraven. Is alles waarheid, wat men verhaalt, dau zou reeds bij den docter van wege de justitie om ir.lichtingeu gevraagd zijn Hè, jij hier te Parijs Zooals je zittik ben op mijn huwelijksreis. En je vrouw dan? waar is je vrouw Mijn vrouw is te Utrecht geblevenom ons huis verder in orde te brengen, Deze week is ts Parijs door de doofstommen aldaar de 162sten verjaardag der geboorte van den abt de 1' Epèe met een banket gevierd. Een ooggetuige schrijfi, dat meu zich geeu denkbeeld maken kan van den treurigen, zonderlingen, letter lijk onbeschrijfelijken indruk, dien dat schouwspel gaf. Vroolijke gezichten, levendige gebaren en doodelijke stiltel De toasten werden door middel van de vingerspraak ingesteld. Een der bedienende knechts, die volgens gewoonte bij het aanbieden van deu wijn den naam van het merk* overluid noemde, werd in hooge mate verlegen, toen zijn stem alleen weerklonk en hij op hetzelfde oogen- blik zich zijner onnadenkendheid bewust werd. De man maakte het echter toen nog erger, door met schaamrood gelaat eene verontschnldigidg uit te stotteren. Toen ik de zaal verliet#, schrijft de berichtgever, had ik letterlijk behoefte om geluid geraas te hooren.# De drukte, het gewone rumoer op straat, voldeed mij nog maar half. Ik verlangde bijna kanongebulder te hooren.# Ts 's-Hage is thans een vereeniging tot invoering der lijkenverbranding in Nederland tot stand gekomen, lot voorloopig bestuur, belast met het ontwerpen der statuten, waarvoor de grondslagen zijn vastgesteld, zijn beuoemd de le den van het comité van oproeping: de bh. M. P. A. G. Campbell, Dr. L. J. Egeling, die de vergadering leidde, M. P. Lindo, J. Rutgers. W. C. A. Staring en J. E. de Vrij, alsmede Dr. A. C. Oudemans, na herstemming met Mr. S. van Houten. Het aantal oprichters is 500; zoodra het leden tal 1000 is, zal eene vergadering gshouden worden tot het vaststellen der door het voorloopig bestuur te ontwerpen statuten. Het doel der vereeniging blijkt nit de volgen de drie punten der bovenbedoelde grondslagen: a. Men zal aandringen bij de wetgevende macht op eeu wijziging van de wet op het begraven, zoodat ook het vsrbranden van lijken worde toe gelaten. b. Men zal trachten juiste begrippen te versprei den omtrent het begraven en verbranden van lijken. c. Men zal trachten, zoodra de wet de vrijheid geeft om de lijken te verbranden, kapitaal bijeen te brengen voor de oprichting van lijkovens. Maandag namiddag i* in een koffijhuis te Amsterdam twist ontstaan tnsschen den hospes en eenige personen, welke zich in zijn huis bevonden. Die twist sloeg al spoedig tot dadelijkheden over met het gevolg dat de vrouw van den kastelein ernstig gewond werd door een messteek, volgens tegger. zou zij een doodelijken steek in den huik gekregen hebben. De politie, heeft de schuldige gearresteerd, Het spoorwegverkeer te Zweden is door de sneeuw gestremd. Ongeveer 400 schepen met turf heiaden, liggen alom in de Zuiderzee op gunstigen wind te wachten, ten einde hunne vracht te kunnen over brengen. Schipper A. de V. is maandag namiddag met zijn schip tegen de brug te VYilhclminadorp aangevaren, aan de stadszijde, ten gevolge waarvan die brug belangrijk werd beschadigd en de pas sage gestremd. Van een en ander moet proces verbaal zijn opgemaakt. Waarom blijft ge nog maar steeds onge. trouwd? vroeg iemand aan een jonguiensch. Och.» klonk het antwoord, #ik zoek naar een vrouw, die niet mooi en niet geleerd of ge'etterd is die geen hoed draagt en daarbij gezond is naar lichaam eu geest.# Onder den titel van »De ware vrouw# zegt een Engelsch schijver van naam. „De ware vrouw moet gezocht worden. Zij stelt zich niet te kijk als uitgestalde goederen. Zij is niet wat men noemt naar de mode. Over het al gemeen is zij niet rijk, maar als gij haar liefde wir.t zijn uw twee of drie duizend gulden een miljoen waard. Zij zal u niet om een rijtuig vragen, noch ook om eeu groot huis. Zij draagt eenvoudige kleeren en teert ze als het noodig is. Zij houdt alles zindelijk en net in huis en uiaakt het u zoo plettig, als gij te huis komt dat gij uw te huis hooger stelt dan welk ander huis ook. Zij zal goede vrienden met weinig uitmuntend ont halen en u verbazen met de nieuwe gedachte, hoe weinig het geluk afhankelijk is van geld. Zeg niet meer, gij het niet kunt bekostigen om te trouwen. Ga, zoek de w*re vrouw en gij kunt het wel degelijk bekostigen. Werp de sigaar weg, verbrand het flaneerstokje en ontvlucht het jon- geheeren-leven, dat iedereen tegen de borst begint te sluiten, eer het telaat is, om het vaarwtl ts zeggen. Ingeschreven van 22 tot en met 28 Decb. 1874. GEBOREN28 Decb. Guurtje dochter van Jacob Gude en Trijntje Kosswn. 24 Dec. Maria dochter van Marten Vleugel en Johanua Staa. ONDERTROUWD: Geeue. GEHUWD: Geene. OVERLEDEN* 28 Decb. Cornelis Hofland, oud 43 jaren en 4 maanden, gehuwd aan Neellje Klos. 27 Drc. Levenloos aangegeven kind van Cornelis Franken en Elisabeth Lindeboom. 27 Decb. Elisabeth Lindeboom oud 36 jaren gehuwd aan Cornelis Franken. Ingeschreven van 8 tot 29 December 1874. GEBOREN10 Dec, Simon z. van Cornelis Mars en van Aafje Koorn. 11 Dec. Pieter van Cornelis Dekker en van Wilhelmiua Dorothea Hagen. 22 Dec. Pieter z. van Jacob Neefkes en van Maartje Hopman. ONDERTROUWD: Geene. GEHUWD; Geane. OVERLEDEN: 20 Dec. Antje Stuurman, laatst wed. van Wm. de Leeuw, eerder van Gerrit Roos, oud 61 jaren. Niet ontvangen. HOOFDPIJN. Wannerr men den zakdoek goed bevochtigd met met Eau d'Anvers, van Dr. Aug. de Marbaix, en sterk en dikwijls opsnuift, trekt men in de hersenen een deel geest op, bevattende eene groote kracht uit planten door distillatie getrokken. Geen reakwater, hoeveel wezenlijke verzachting ook inhou dende, geen geest of spiritus, die zoo licht of zoo fiju is als de wegneemt. De planten, bladeren bloemen, zaden, TsuVgcvnde houten, schorsen, wijngeest die gestookt, geven aan het Eau d'Anvers zulk een kracht en sterkte, dat de geur den niensch geheel herstek. Voor Iudië waar deze eirkte veel heerscht, is het zeer aan te bevelen. WonderMijnh. Z. in gezelschap zij ide van een tiental vrienden trok zijn zakdoek uit zijn zak om zijn voorhoofd af te wisschen, toen a'len in verrukking uitbarstten over de heerlijke geur welke de zakdoek van zich afwierp. Zij vroegen hem, wat dit voor een parfumerie was, raadt eens seide hij, zijn zakdoek zwaaiende, die de lucht met een heerlijke geu' vervulde, doch niemand kon de naam van deze parfumerie raden. Wel zeide Z. het is Lau d'Anvers en waar verkoopt men dat, bij, Mrkapper, straatKom laten wij er heengaan. Zes van hen kochten ieder een flacon van de beste soort, men opende de flesschen, stortte van het vocht op den zakdoek, doeh wie beschrijft de verbaiing liet was dezelfde parfumerie niet, het geleek er niet na, het schean wel Eau de Cologne of Bully la Lavande etc., het gt-leek, wel op alles, uitgezonderd de parfume rie van Z, het valt niet in den smaak. Mr. Z. lachtte in zijn baard en gif een teeken aan den parfumeur. Deze een welopgevoed man, door zijn uitgestrekte clientèlle geacht, stelt de heersn voor de geopende flacons weder terug te nemen, en men gaat ontevreden verder. Gedurende de wandeling gebruiken Bij eenige ververschingen jn het koffiehuis Z. haalt op nieuw zijn zakdoek voor den dag en de geur verspreidt zich weder. Maar r.eg ona toch wat dat is, zeide een van hen. Ik heb het gezegd. Uwe parfumerie is lekker, is aangenaam, terwijl, terwijl, dat dezeis en dit zeggende baalt hij zijn zakdoek voor den dagWell Wel' riep hij uit, geheel verrast het is veranderd! Oh wat is hel heerlijk! en allen kregen hunne zakdoeken, oh welkeen wonder! wat is liet lekker ware hunne kreten, hebt, gij daarom aan deu parfumeur teekens gegeven omdat gij wist dat de geur na eenige oogenblikken veranderen zou komaan laten wij dadelijk de flacons gaan ha len. Ik wist wel dat gij terug zoudt komen, was het antwoord van den kapper. Zij waren elf in geul, de parfumeur verkocht vier flesschen uaeer van dit wonderbare Eau d'Anvers. Schnjen 24 Pee. Aangeveerd 4 Paarden f 30 a 60 16 stuks Rundvee. Odïen f a Stieren f 120 a 140 Oeldckoeijen f 220 a 260 Kalfkoeijen f a Hokkeliggen f 30 a 40 Nuchtere Kalveren f 6 a 23 1935 Schapen f 16 a 25 vette dito f 28 a 38 Lammeren f a Overhouders f a Bokken en Gieten f a 52 Var kens f 8 a 22 Biggen f 4 a 6 Konijnen f 0,20 f 0,60 30 Kippen f 0,50 a j,25 Eenden f 0,80 a 0,90 Duiveu f 0,55 a 0,80 Ganz—Eijeren f a Zwanen f 7,50 a 8,50 Boter f 1,12$ a 1,27$ Kaas f 0,40 a 0,50 per kilo Kip-Eijeren f 5 a 6 Eend-Eijeren f a per 100 stuks. Purmerende, 29 December. Boter, f 1,30 a 1,35, 15 Paarden. 55 vette Kalveren f 70 a 90 ets. per N. P. 52 Nuchtere Kalveren f 12 a 25 per stuk 63 vette Varkens 48 a 56 per N. P. 4 magere Varkens f 8 af 10 150 Bigge" f 8 a 4, 1065 Schapen en Lammeren Kip-fcijeren 7.00 af Eendeijeren f INDEN 9215 TE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 2