I\ ederlaiidsch Weekblad. ABÏISTHBÏÏHÏ VISITE KAARTJES mvjjURS kitws.irs 1 KIESPIJN 30 Ct. WEI- 1 BOUWLANDEN 11 c Jood. Geïllustreerd Kerkboeken G. VAN OS, Voor de plaatsing van Betaaldag 1 JUNI 1875. J. Harbrink Numan. Uitgave van 1VIJGH en van D1TMAR, te Rotterdam. Fraaie letteren. - Geschiedenis. - Land en Volkenkunde Kennis der Natuur. - Staatswetenschap - Staatshuishoud kunde. - Handel cn Nijverheid, - Gezondheidsleer. - Op voeding. - kunst. - Tooneel. Onder Redactie van L. H. BEERSTEOHER. De abonnementsprijs van dit blad bedraagt per 3 m f2.- Franco per post f 2 25 Advertentien per Regel 20 cents. Belgie, Duitschland. Engeland, Frankrijk, Oostenrijk, SIJCII cn TAI DITVAl i r o.i5. Wed. Didcrich. Aan de drukkerij van dit blad kunnen geplaatst wor den 1 of 2 knappe jongens, zij die goed lezen kunnen zul len de voorkeur verdienen. Een Historische Roman C. SPINDLER. verkoopen i Eiken leggers, lang p.rv 13 Meter, dik 0.14 Meter, voorts halken, ribben, planken en ccne aanzienlijke partij tim mer- werk- en brandhout. l)e levering van eenige school hoeken en school- bchoeften voor <le openba re lagere school tc YVie- ringerwaard in het jaar 1875 benooriigri. Het is bekend op hoeveel succes buitenlandsche Geïllustreerde Weekbladen zich mogen beroemen De Frsnsche, Duiteche en Engelscho Bladen in dit genre tellen hunne lezers bij tienduizenden. aar iets dergelijks verschijnen zal, van geheel Nederlandsch karakter, doch daf, wat inhoud en uitvoering betreft, de vergelijking met buitenlandsche illustratien niet behoeft tc vreczen, daar mag men veilig op den steun van het geheele Nederlandsche publiek rekenen. Alle Boekhandelaren nemen bestellingen aan. 9205 tü a 3 ALGEMEEN ADVERTENTIE-BUREAU PLJJTSIJ) G AH liotterdam in alle bestaande Binnen— en Buitenlandsche DAG-, WEEK- EN AD VERTEN TI EB LA DEN. 9195 ADVKRTENTlëN rkklamks f 0.20. per Rï'C kl. Voor dit blad worilt met den meeaten spoed en met naanwjcietbeU ö..r bovengenoemd bdvertentte-Bareaii zorg gedragen. ZQ S/5 sa Amerika, Spanje, Zweden, ^oirwcgen, Deieaarken, enz. Ruine voorraad K IN DER- P R EN TE BOEK JES vo.r NIEU W'JAARSGESCHENKEN. ep dof rn glacé carton, netjes gedrukt en spoedig gereed. 9200 in soorten. in alle formaten bij Het eenige middel, om de zwaarste KIESPIJN onmiddelijk te doen ophouden, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, is de KIESPIJNTINCTL'ÜR van Dr. DELMINA uit New-York, welks deug delijkheid door kiespijnlijders en geneeskundigen herhaaldelijk is erkend voor' een uitstekend en aan bevelend middel en hetgeen boven de vele der gelijke in den handel gebrachte soorten verre de voorkeur verdient. HOOFD-, OOR- en AANGE ZICHTSPIJN worden door deze tinctuur onmid delijk verdreven. Verkrijgbaar in flacons met ge bruiksaanwijzing bij den Hoofd-Agent voor Ne derland H. W. van Thefelen, St. Jansstraat, J. 236. Amsterdam en bij de wed. Kiske te Ewijksluis en H. Bakker, te 't Zand en J. Zwakman te Schoorl op ÜINGSDAG 5 JANUARIJ 1875, voormiddags elf ure, bij den Heer A. HEIJN te i e r i n- g e r w aa r d van 15 Hectares, 59 ares en 90 centiares, uitmuntende te WIERINGERWAARD, sectie A. No. 80, 81, 82, 83, 81, 85, 86, 95 en 96, Informatien wor den verstrekt ten kantore van den Notaris VAN OS te Zijpe. 9206 Bij S. W. N. van NOOTEN te Schoonhoven komt van de pers de EERSTE AFLEVERING eener GOEDKOOPE UITGAVE van DOOR 9209 Derde herziene drulc. Spindlek's beroemd werk vDE JOOD» was in onze taal sedert lang uitverkocht. De tegenwoordige uitgevers roeenen dat een nieuwe, herziene en goedkoope uitgave van dat boek aan velen welkom zal zijn. Zij herinneren, dat de lezer in Spind- lkr's JOOD wordt verplaatst in het concilie van Gonstanz. De toestandeD en personen uit die da gen worden daarin met levendige trekken, maar bovenal historisch getrouw geteekend, terwijl de verhaaltrant boeiend en de intrige interessant mag worden genoemdt Deze derde, goedkoope druk van Spixdler's JOOD zal worden uitgegeven in 12 afleveringen Iedere afleveringeni bevattende 64 80 bldz. duidelijken druk, is gesteld op den uiterst geringen prijs van 30 Cents. Om de drie weken verschijnt eene aflevering. De inteekening staat bij alle boek handelaren open en de etrsle aflevering is alom ter inzage voorbanden. Notaris te Zijpe zal op VRIJDAG 8 JANUARIJ 1875, voormiddags elf ure, Jaan de Schager'ruj, in de Zijpe, in het openbaaar 9207 Alles liggende nabij het water zeergeschikt om te traesporteeren. op Woensdag den 20e Janoarij 1875, voormiddags 10 ure. in het Regthuis Ie UITHOORN, van eene kapitale, onlangs nieuw gebouwde en bijzonder goed ingerigte HOUWMANSWÖNING, met zomerhuis, dubble sta'ling voor paarden en rundvee, twee hooi- of korenbergen, schuur, loodsen, tnangelhuis, varkenshokken, bergplaats voor turf enz.en twee hechte en welbetirainerde arbeiderswoningen, met regenbak, voorts tuin, met plantsoen en boomgaard en zestien stukken uitmuntend BOUW- of WEI LAND van de beste klei voorzien, ten deele be zaaid met winterkoren of geploegd of bemest voor zomergewas, alles in de derde bedijking der Mij- drechfsche droogmakerij gemeente Mijdrecht, zeer gunstig aan hardgemaakte wegen gelegen, te zameti groot 60 hectaren, 24 aren, 60 centiaren, in per- ceelen en Combinatiën bij gedrukte billelten om schreven, de woning en landerijen zijn vrij van hnnr en dagelijk*, behalve Zon- en feestdagen, te bezigtigen. Een goeil deel van den koopprijs kan voor ge- ruimen tijd hijnothecair op de perceelen gevestigd blijven, de veilcondilien met uittreksel van hel ku- dastrale plan en den legger zullen in tijds ter in zage lignen ten kantore van den Notaris G. D. BOERIaGE te Uithoorn, waar nadere informatien te bekomen. 9204 Op PINGSDAG den 12 JANUARIJ 187 5, des namiddags ten 2 ure, zal aan het Raadhuis der gemeente 1Wieeingerwaard in het openbaar- alleen bij inschrijviug worden aanbesteed De voorwaarden dezer besteding liggen op de gewone kantoren ter lezing aan de secretarie der gemeente. 9210 Wieringerwaard 28 December 1874. Burgemeester en Wethouders dier gemeente P. AN FOREEST Burgemeester. Jb. XOOIJ, Wethouder. De oudergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, berigl dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEiN len huize van den Heer K. E Numan, Hoogzijde aldaar, te spreken zal zijn over: lo. Het geven van geld A. op onderpand van effecten; 9208 B. onder hvpoAecair verband op landerijen, mits de eigenaars zich persoonlijk aanmelden 2o. Het in deposito nemen van geld; A. voor ééne maand tot twee maanden a 4; B. 11 drie maanden of langer tk 5»; 3o. Den iü- en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresserenEDtt ARD B OS i: Co. in Effecten, Kloveniersburgwal, hoek Oudemauhuispoort te AMSTERDAM. Sct»ge| Wed. DIDERICH.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1874 | | pagina 4