Terugblik. Algemeen Nieu\v3-, Advertentie Landbouwblad. 1 Negentiende Jaargang. i>ckcndmakihg. Vü 902. Aow 1875; SIIUI.TII Dit blad versehijnt «p Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager- marktberigt, de» velgenden avond verzonden, aan hen die zulks verlangen. Brieven franco ui Ie uitgeefster. Abonnementen ap dit blad worden door alle Prijs per jaar .A3,Franco per post f 3,öU. Afzonderlijke nummers f 0,07 j. ADVERTZSTiëv van een tot'vijf regels f 0,75; iedere regel meerder 0,13. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. -eS, inde in P3EKG, i ceoige luute-id snde Boekhandelaren en Po«tdireetewrcn as-i?snomen. Burgemeester en Wethouders van Schagen, noo* digen hij deze belanghebbenden uit, die over den jarc '1874 iets te vorderen hebben hunne.rekening vóór of uiierlijk op den len Fehrnarij aanst, ter Secretarie dezer gemeente in te leveren. i' Schagen den 5e Jariuarij 1875. - i>' Burgemeester en Wethouders voornoemd buo.lini! <4 Luo G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. .»IM .nel V j O W animeer wij in ons eerste nummer van 1S75 'bet gebgurfle in 1 S_74- nog eens overzien willen, dan biedt dit jaar voor de geschiedenis van ons land slepbts enkele punten aan die dadelyk onze aandacht trekken. Wij behopren onder de gelukkige volken die een vergeten bestaan voeren; weeden man,, 'wee! het volk, waarvan de naam dagelijks op de lippen komt. Wat over ons spreken dort, is in den regel niet wat ons gunstig ouders heidt. Wij hebben onder de volken van Europa den naam van een vredelievend, orde minnend en welvarend volk en de getuigenissen die in 1S74 door vreemden omtrent oiis zijn afgelègd, spreken niet meer over ons als over eeij uitgedoq/d volk of als van de Chinezen in Europa. Onkunde en kwaadsprekendheid kan alleen de verschijnselen in ons waarnemen, die 'bij die benamingen passen: nog altijd is er geen land in Europa binnen welks grenzen, orde, welvaart en vrylirid veiliger is, wy eindigden in 18.74 den oorlog in Atchin. Het ligt niet in onze bedoeling daarover breed nit te weiden. Xach moet de geschiedschrijver van 1874 danrby stilstaan. De oorlogs verklaring was in onze omstandigheden, pene gewaagde zaak. Wij zijn een vredelievend volk. De geest der voorvaderen, die tuk op ondernemingen en gevarón, over den gan- schen aardbol zich gelden lipt en in elk werelddeel zich invloed en bezittingen wist ie verschaffen, die geest is de onze niet meer. Haasten wij ons om er bij te voegen~dwt de omstandigheden, dip 300 jaar- geleden, «en dergelijk pógën begunstigden, thans eenft. dergelijk* politik .onfoo^ljjlr inakeij. De .we. rèla is verdeeld en dat daarin niet gemakkelijk verandering is te brengen- bewijzen de machtelooze pogingen vsn Duitschlan'd otn zich Ipt eene koloniale mogendheid te mak'én. Waar verovering haar uit weg mist, treedt op den voorgrond den plicht om wat men bezit te behoiiden. Maar, het is moeielijk om bij dien óvergang. den geest wakker te doen blijven en na een bloei als van Spanje, eens de groote koloniale mogendheid, volgt niet zeldzaam een val als van Spanje, wiens laatste bezitting een buit voor vreemden is. Een dergelijke val is de onze niet geweest. Schoon verdrongen uit menige kostbare beaitting is het groote erfstuk onzer va- dergrv-is.jpaan ons goblpven, vollediger dan dit ooit vroeger bet ^cval was. Doch wij zonden ons bedriegen, zoo wij dit enkel aan eigene kracht inspanning foeschreven. M el is ons Indisch legei te recht bpkenu om zijn verdiensten, maar toch het veeljarig bezit handhaafde ons voornamelijk in onze stelling. -j Daar dreigt een gevaar! De noodzakelijkheid dringt tot krachtsbetoon! Wij moeste®tjpnoprlog vprk.arca. Wij lijden, eene pijnlijke- nederlaag. Niet, al een ofluts van geld, offers- van bloed worden van Ne derland gevraagd. Dit was harde, eisch. Mij hebben hem gedragen, 'jrjj hebben *Jên p>;chl vpl- voerd 1.874Beloonde ons. Niet zonder h ruï neringen die ons doen bfoozen herdenkt then evenwel daaraan tetug. Pditick liet zich bewegen om de regeering, tö bemoeijelijken op het oogenj)jik van het gevaar, maar het Nederlandsehe voik hee.t geen oogenblik geweifeld. Afgescheiden van de partij,-intriganten stond hóóg en laag, Koomsch Naar volksheil zonder deugd f e dingen Is arbrid aan een rots te biêu. en Oarooi.nsch kloA.niic-lig' der regeeriug bij en tnqp de jnichtoon dat de Kraton was genomen in Nederland gehoord werd, gaf dit ter<>cht hut sein voor eene nationale vréugde en dankbetoon. In 1874 weler eéne ministctiele crisis. Het liberale ministerie vj'ol uit gebrek anti sijmpathie'. SVij hebben het son^ervntleVe ministerie als noodzake lijkheid erkend 1 let heofl zijn winterveMthcht gemaakt en gaarne zouden wij het een lang leven toewenschen.' Niets toch verslijt meer mannen^dan die telkens weder keerenden crisissen. Het gaal Uier te lande soms bijna als in Spanje. Otvge lacht st^at in het politieke, kamp, een generaal op, dringt onder de eene of andere lenze voorwaarts, weet de meerderheid le rangen en liet bestaande ministerie is verslagen orr, plaats te maken voor den nieuwen indringer. Eene regeering zonder duur kan evenwel niets uitrichten. Toch zijn wij niet zonder vrees dat ook dit mini sterie slechts van korteu duur zal zijn. Wij kunnen toch ^»een spoor ontdekken vnn het streven naar sijmpathie tusschen regc*eri.ng en volk. Ons heeft althans leed gedaan de houding van dep minister Heemskerk in do Thorbecjcè kwestie.- ij kunnen hein niet toegeven dat geen lands belang is waar liet te doen is om de. 'vereering vnn een gro jt man; wij moeten de schouders ophalen over zijne inmenging, waardoor hij de oprichting vnn het standbeeld tegenhoudt, maar, boe zullen wij bet noemen? de otikieschlieid, die elk woord en elke handeling van den minister in dit opzicht ontsiert, wordt in Nederland niet Ijzt vergeven- M ij zijn meer dan vroeger bel gevoelen van (1 r 0 e n toege daan, een andere tegenstander van Thorbecke dan Heemskerk dathet denkbeeld aan eene nationale helde te voorbarig is geweest;- dat er te veel partijzucht in oeweging, te weinig natiQpglitei', voor bet nogeubjik, in de vereering kon zijn, oin haar den man, dien het gohl, waardig te maken. Maar deze opmerking is eene andere dan die van ons Mini-terie, die alleen blind, schijnt - voor de popuhyilrit, welke Thorbecke vooral sedert zijn dpod, lu efl verworven en die werkelijk van mezuing schijirt, dat N^derUm) er niet door verliezen zou, indien liet dien man vergat. Een gelukkig geëindigde oorlog, ern nieuw mi nisterie, ziedaar de twee feiten die 1S74 vooral kenmerken. Ze vallen samen .met een tijdperk van ongekende materielen blocil Van volksrampen bléven we ver schoond; -welvaart was ieders deel; 'g;óote werken werden er voltooid of der voltooing dader gebracht; hieuwen, ontworpen. Hoogewé tietajigen-, onderwijs, wetenschap godsdienst en zed^jkjueid ropc^en.^n gunstig leven leiden t in liet afgtluopeH jaar- en -de Schatkist is bel niet allee*;;., dip een vqoideeüg saldo oter 1S74 aan te wijzen "beeft. Gemengde berichten. Den 5 dezer werd,. als naar gewnante, te Schagen, ih hei Noo'rl hollnudsphp koffiehuis, iae eerste Volksvoordracht gehóudende groote, zaal was geheel bezet, de orde werd geen oojjenjblik gestoord. De commissie heeft eer van haft "wérk*. InarravoD „ff, v,hfc>I> ta«A jol» 6 .maol -7- Te Zeist Jieeft zieh'een geval.-wan verthbe- delijke hnn-:ls(lolhci<l voorgcdaaaA liet vcvdwehtè beésl is dadelijk gedood en door ile politie is verboden honden voorloopig ougemuilhand te hilen ldopen. Den 31e' December l!s vierde te Zaandam de wisselwacfitcr H. van Til den dag waarop hjj voor 25 jaren in dienst bij de Hol!. IJzeren Spoor wegmaatschappij trad. Tan véle zijde on^vi^g de tronwe wachter blijken vari "deelneming, réu van de Maatschappij als van het dienstdoendpersoneel aan het station Zaandam en elders. Van de eerst genoemde ontving hij ter bclooning een- zilveren tabiksdoos en van laatstg.noem Ie een f.nleul met stoelen en 's avonds een serenade. In liet Zeiler 1 d, in Stiermarken, is de vorije week eene boerderij afgebrand, waarbij de b^er pit de krocht met veel moelc uit de vlamrnpn zijn ontkdmeu, doch de boerin-met vier kinderen en twee werk nojden het leven hebben verloren De boer verkeert, tengevolge van brandwonden, ut. een uiterst gevaarlijken toestaud. Men weet, dat do Paus gewoon is elk jiar eene gouden roos te schenken aan die Votsfin o Prinse^ van koninklijken bliede, welke zich hé meest aan de belangen der Room«c!te kerk liertt laten gelegen liggen. Deze onde'scheiding zal naar men verzekert, ditmaal ierf deel vallen aaii Kotïutg- in Maria van lleijereit, moe Ier v.vi <ieo rrg-rendea Koning, die onlangs tot het katliolteisme is oserge gaan. In den vroegen morg n van Donderdag jl- zijn te llatriem «eg-ns dief-l:ll bij insluiping br-Tfapt en door don bestol 110 aan de |>()liiie overgi levert', twee jongens, w tarvan de een ti jaren en de ande re 9 jaren telde. Hduanije van de familie B. te 's Gravenhagé lift Zonda.' ten zijner trommelstokken in den be- >tozei. regenput vali.-n- en aieo tiie-naud wülttl'Io vragen om het slokje er uit te halen, daar hij vermoedelijk zeer juist wel dacht, dat niemand het de móete Waaul eou vinden, maakte hij zich meester van bet zilverwerk, dat bij ma btig koiv worden en wierp het bj den trommelstok. Een ha'if nur later hoorde men in het huis roepen: het zilver is weg! Daar merkt EduarJ, die bijdehante joe.gen, dat er ie s ujjüstert in dqn put. Fluks cc-h ladder gcinald, en terwij! (nou het vaatwerk met cenige deuken weór naar bove.u bréngt, roept Eduard.f wOcli Jan, kijk meteen eens, of tnij i stokje et ook in hgtl' Een vrcese! jk voorval haefl de ontzetting ver- spreid door de s a 1 Arles. Zekere Bosc, een 011 t uian, die mit zijn vrouw een kl<-in buitenverblijf even buiten de voorstad bewoonde, werd tegelijk met baar op de gruwlijkste aijze vermoord. Do misdadigers zijn met ladders hei raam ingeklommen en traden de kvner binuen waarin de twee oude lieden sliepen die plotseling verschrikt ontwaakten. Zij waretfi niet in staat eenigc tegenstand te bieden. De bohswiehten slbégen hen herhaalde malen met een handspaak op het hoofd, zoodat zij spoedig waren afgemaakt: r Hoewel ■ihéfstnl r*isrréh:jn'jjk de aanleiding tot ^ozen moord was, zijn d<» modrder.hars, die in hun bedrijf schijnen gestoofd te zijn; vertrokken tonder iets tnedc te neirien, niett ^geiistaapde pr eene som van 590 francs wdka Bosc deazelfdcu dag, als opbrengst Van zijn klavr ontvangen Itpd, 'in de la de van een ka«t voor dfe hand Hig. Men heeft nog cenige hoop den wan in bet leven te behouden de toestand der vróuw 13 hopeloo-. Zekere vrouw Guillot was in gezelschap van een oude viouw bez:g aan bet roeien van aardappe len, in een veld, nabij het bosch van Gfairvaux. Onverwacht kwam ce:i groote wolf uit dat bosch te- voorschijn, die de Trouwen tot op een gerineen afstand nadefde.- Trouw Guillot wierp hem telkens met :teen«i, tnw dezw schenen hem niet zeer ta óivtfusten; daarop liep zij naar hem toe, waarop hy zicit .in de struiken terugtrok. De avond tegon reeds te vallen, maar de moedige vroow besloot 1 haar overwinning voort le zetten. De haakstok, t .armede z\j aan liet rooien was geweest, met heide handen opheffende, aarzelde zij niet c'en wolf tpt jn zijne schuilplaats.te vervolgen, hoewel jip apSere vrouw, die van angst gilde en dr vlucht r itam, baat trachtte terug te houden. De wolfstondi haar met vurige oogen en geopende fcee af te wachten, maar de heldhaftije vrouw bragt hem met zooveel kracht en snelheid twee slagen op

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1