Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 28 smmuu. Gemengde berichten. M 905. Negentiende Jaargang. Ao. IS75. 3 Hckcndmaking. Menschel ijkc wijze van oor logvoeren. Dit blad verschijnt op Woensdag avond doch worJt met een bijvo»gscl bevattende het jongste Sehnger- mnrktlierigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pairs per jaar f 3,franco per post 3,ou. Afzonderlijke nummer» f 0,074. ADVERTKNTiëH van een tot vij'f regel» f 0,73; iedere regel meerder ƒ0,15. Groofe letter» ntar d» ruimt© die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Het hoofd van het plaatselijk bestuur der gpmoen- te Schagen, brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen dier gemeente, dat het kohier der grondbelasting op de gebouwde en ongebouwde eigendommen over het jaar 1875 op den 20Jnnu- nrj II. door den heer Provincialen Inspee'eur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard en op lieden aan den heer Ontvanger der directe belastrgeji binnen deze gemeente ter invordering is ter baud gesteld. Ieder ingezeten die daarbij belang heeft, wordt nlzoo aangemaand om op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde alle gercgtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zou den voortvloeiden, te voorkomen. Schagen, den 25 .lauuarij 1875. Het hoofd van li'-t plaatselijk bestuur voorn G. J. MULLER. Toen voor 15 jaren de Max Havelaar van Multatuli op eens in aller handen kwatn, was <-r misschien gceuc zinsnede in het merkwaardige Imek, dat don waarachtigen Nederlander dieper in het harte moest snijden dan die bekende regels iu hel roerend verhaal van Radi, de Nederlandsche troepen zegevierden en natuurlijk werden de dorpen der arme Javanen verbrand. In «lat woord nar ii ti r 1 ij k lag zulk eene ontzettende hesehui digitig tegen het nederlandsche leger in Oost—indien, «lat inen zich moest afvragen is zij waar en zoo ja? verbeurt het Nederlandsche volk dan niet alle aanspraak op den naam eener christelijke beschaafde natie, zoo het zulk eene barbaarsche wijze van oorlog voeren nog langer toelaat. Mis- seinen onder den indruk van deze woorden, gaf de Generaal van Swieten in 1860 een dagorder, waarin hij eene humanere wijze van oorlog voerer. aanbeval. Het welgezinde gedeelte der natie juichte dien dagorder toen van ganscher harte toe, en het waren juist de militaire elementen in ons volk, die het meeste deel hadden aan die toejuiching. De uilnemendste penvoerders uit het nederlandsche leger hadden bij de beschrijving der militaire ge beurtenissen elke in den oorlog gepleegde daad van onmenschelijkheid gebrandmerkt. Hoe zeer had o.a. Bosscha het verbranden van Zwammerdam en Bodegraven in 1672 door de Fran«chen onder den Hertog van Luxemburg veroordeeld, hoezeer had de Generaal Knoop de volle schaal zijner veront waardiging uitgegoten over het gruwelstuk van den franschen generaal Pélissier die om de Al gerijnen in bedwang te krijgen, honderden van vijanden door den damp liet verstikken. Toen dan ook in den Fransch- Duitschen oorlog van 1S70, de ongelukkige fransche dorpen, ingevolge het beweerde oorlogsregt, werden verbrand en ver woest, steeg er uit den boezem var. onze kort te voren nog zoo duitsch gezinde natie een kreet van verontwaardiging tegen deze barbaarsche over winnaars. Het goede is dood gemakkelijk, zoo lang men zich blootelijk op het veld der bespiegeling blijft bewegen, het is zulk een aangenaam gevoel zijne verontwaardiging bot te vieren als men een daad van onmenschbeid ziet plegen of als men van baar hoort gewagen, maar het is dikwijls moeijelijk en lastig die onmenschelijkheid te mijden, als het eigenbelang er bij betr kken is, en men daarbij de zekerheid heeft dat bij wel gelnkken van den aanslag de publieke opinie zulk een vergrijp tegen de menschelijkheid veel te zwaar zal aanrekenen, Bij den oorlog tegen Aichin beeft de Generaal t van Swieten deze menschelijke wijze van krijgvoeren in praktijk gebragt, geen enkele wreedheid is be- j gaan, geen onnoodig bloed is vergoten, geen I kampongs zijn verbrand. Is het Nederlandsche volk nu te vreden, prikt het in den wakkeren en ed len grijsaard, deze humaniteit als een waardijen tegenhanger van den Christenzin van onzen grootste» v'ootvoogd. Neen het is er verre van af, dat deze humaniteit eenparig in hem zoude worden geprezen Natuarlijk kannen de liefhebbers van brand en moord in den oorlog het eene en andere voor hnnnr z.iak aanvoeren, zij kunnen ze /gen dat bij halfhe- schaafJe volken schrik en vrees alleen ontzag kunnen inboezemen, dat humaniteit jegens de vij»nden dikwijls inhumaniteit tegen de eigen soldaten is, en d.in zullen zij zeggen de oorlog is nu eenmaal inhumaan, hij kan daarom ook niet met huma niteit gevoerd worden. Wil men een humaniteit» man zijn, goed zoo, men worde zendeling, predikant of pater in een liefdadigheids gesticht maar voor een generaal deugt inen niet. Men kan vin zulk een redenering zeggen dat rij gebezigd kon worden om iedere wreedheid, in den oorlog bedreven, le verdedigen. Zelden of nooit zijn daden van onmenschelijkheid uit loutere wreedheid maar meestal nm staatkundige redenen, voornamelijk met het oogmerk om sclieik aan te jagen, begaan. liilij dc verwoester van Maagdenburg was geen wreed man, hij liet de ongelukkige stad uitplunderen en moorde/i met geen ander doel dan om de prote stanten schrik voor een verbond met Zweden in te boezemen. Napoleon I was in het bijzonder een teergevoelig en humaan mensch toch heeft het hem niet weerhouden om in den oorlog wreedheid op wreedheid te stapelen. Keuren wij dit af, dan moeten wij ook evenzeer afkeuren alles wat zulke wreedheden in den oorlog aanmoedigt. indt men de handelwijze van den generaal van Swieten niet yoed, men zij dan toch ook cons.-- jtrent en rehabilitere Tillij, Luxembourg, Ilanau en anderen, die op zulk eene ruwe manier oorlog hebben gevoerd, en komen er dan ook vooruit dat de humaniteit in den oorlog niet anders dan een herschenschim is, maar men zij er dan ook op bedacht, Hat op ons vroeg of laat zal worden toegepast, met de inaat waarmede gij meet, zult gij ook gemeten worden. 7.ij die zoo op het ver branden en vernielen der Atcliineesche kampongs verdringen, r ullen het ook moeten billijken als de vijanden eenmaal ook onze dorpen en steden in brand steken. Alle redenen, die wij bezigen om tot zulke gruwelen aan te zetten, kunnen >ok tegen ons aangevoerd worden. Keurt men daarentegen met ons elke onnoodige wreedheid af, men prijze dan in den generaal van Swieten dat hij in dezen oorlog steeds de menschelijkheid in het oog heeft gehoudeu. Bingsdig avond den 26 dezer woonden wij in de schouwburgzaal A. Knikker, de opvoering bij van het drama »de Kaper—Kapitein* gevolgd door het blijspel *Art. 1ÖI burgerl. Wetboek» door het gez.-lschap van het theater Frascatie, on der directie van de lieeren D. W. Jacqui en A. J. de Boer. Door de zoo gnnstige recensie van het genoemde drama, die wij in ons vorige nummer uit het algemeen Handelsblad overnamen, waren wij op iets goeds voorbereid, maar onze verwachting is verre overtroffen. Met het Handelsblad erkennen wij het verdien stelijk spel van Mej. Larondelle cn de beeren Jacqui en Hermans doch men zal ons, naar wij vertrouwen, moeten toegeven dat niet minder Mw. van D a m-de Koning en de heer Reggers op hunne plaats waren. In een woord het stuk vond algetreenen bijval. Drie misdadiger» in een Russische gevange nis werden behalve tot verbanning naar Siberië tot de vrerselijke straf van twee duizend stokslagen veroordeel.I, omdvt zij een vierdm-d -gevangene in hun rel, die hij 't kaartspel hij gebrek aan een ander inzet zijn leven op de kaart zetie, inderdaad vermoord hebben. D booswichten appeleerden tegen de stokslagen, die als een liberale ver ordening in de pDat» van He vroegere afschu welijke knoet «lagen si i rt de laatste jaren in Rusland ziin ingevoerd, en verlangden naar oud bekend gebru'k geranseld te worden. De regtcr had er niets tegen iu te brengen en de vergunning dan ook gegeren, om de tweedu zend stokslagen in honderd houwen mi t de knoet nsar oud vader- laudsch gebruik te veranderen. Deze zullen aan- de schuldigen worden toegcteld, zoodra een beul zal zijn gevonden, die iu 't heilige Rusland nog de knoet op de regte manier wedt! lianteeren. Een onderwijzer die op een kleine plaats stond en maar wein'gR leerlingen had, kreeg een» bezoek van den schoolopziener. Deze vond noch onderwijzer, noch leerlingen in de school, maar zag hen allen in den tuin wieden. Hij ging er dus ook heen en gaf zijne verwonde ring te kennen, hi n daaraan te treffen. *0, mijn- icer!" zei de meester ik geef les in de natuurlijke historie.» Sedert een paar weken is op het rijkstele- graafkantoor te Amsterdam de toestel van Meijer in dienst en voldoet aanvankelijk zeer gord. Zooala men weet, werkt deze toestel op vier draden tegelijk, zoodat men b.v. van Utrecht of 's Gravenhage of van het kantoor, waarmee het verbonden is, vier berichten op hetzelfde oogenblik kau out rangen en ook overseinen. Zatnrdsg morgen, 19 dezer, tussehan 7 en 8 uren, begaf zich de 83jarige grijsaard. Abr. van den Ban, te Nieuwenhorn uit zijn vertrek nsar het achterdeel van zijne woning. Nauwelijks komt hij daar of ontvangt vsn een daar aanwriig per soon drie hevige slagen met een esschen knuppel tegen het lioofd. Hij bezwijmt er gelukkig niet door, maar heeft de tegenwoordigheid »au geest en den moed om den aanvaller met een waterpot zulk een hevige slag toe te brengen, dat die ia stukken op den grnud valt, waardoor en op t' hulpgeroep van den aangevallene, de booswicht, met achterlating van het hout, op da vlugt gast. Naar de verklaring van van den Bsm is er op weer dan ééne plaats inbraak in de schuur der woning geschied, doch er wo*dt t«?t nog toe niets vermist. De vermoedelijke dader, dis reed» meer malen met de justitie ui aanraking ia geweest, is Zaturdag-morgen geTat, en des avonds gevankelijk naar Brielle gebragt. De aangevallene bevindt «ich tamelijk wel, doch de sporen der toegebragts sla gen zijn duidelijk zigtbtar. Te Schiedam zijn in den laatston t(jd een of meer geheime raadszittingen gehouden. Dit wordt in verband gebragt met een plan van de Nederl. Rijnspoorweg-maatschappij, om namelijk een spoor weg te leggen langs den aieuweu waterweg aaar zee, naar den Hoek van Holland. Die lijn zou loopen over Maassluis, over Vlaardingen naar Schie dam, van daar zich nsar het noorden buigen, om zich bij de lijn Gouda 's Hsge aan te sluiten. Ten noorden van de stad zou dan een centraal goederenstation komen. Op zoodanige wijze zou de Hoek van Holland met het Europesehe spoor wegnet in verbinding gebragt worden zonder Rot terdam aan te doen. Maar men verneemt, bestaat het voornemen, om het handgeld voor een engagement voor het Ind. leger op f 500 te bepalen. Tn een dorp nabij het stadje Trévoux aan de Saóne, in het Fransche departement Aix, had»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1