Allerlei, Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad 38 Jiï 90S. Negentiende Jaargang. Ao. 1875 LOTING Nationale Militie. «Daar overigens de ondervinding «heelt geleerd, dat vele lotelin^cn «zich op den tlag der loting schuldig «maken aan het misbruik van sterken «drank zoo verzoek ik de burgemeesters «om al de hen ten dienste staande mid- «delen te bezigen, om dit misbruik zoo- Teel mogelijk tegen te gaan. Herziening van de belastbare opbrengst der gebouwde eigendommen. Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager— marktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 8,Franco per post f 3,ou. Afzonderlijke nummers f 0,07|. ADVERTKsriën van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder f 0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren an Postdirecteuren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen; Brengen, ter voldoening aan het tweede gedeelte van Art. 28 der Wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), voor de eerste maal ter kennisse van de belang hebbenden, dat de Loting, van de in 1874 voor de Nationale Militie ingeschrevenen, overeenkomstig de ontvangene aanschrijving van Zijne Excellentie den lieer Commissaris des konings dezer Provincie dato 5 Januarij 1875 No. 8(11 M|S 4de afd. verzamel. No. 1, zal plaats hebben op Zaturdag den 20 Fcbruarij 1875 ten Raadhuize dezer ge meente en worden zij, welke daaraan moeten deel nemen, gelast, om op dien dag aldaar, des voor- middags ten tien ure aanwezig te zijn, of, bij verhindering, zich door zijn vader, moeder of voogd te. doen vertegenwoordigen. Alsmede dat, overeenkomstig Art. 34 van gemel de Wet, dadelijk na dn trekking van het Nummer de redenen van Vrijstelling, welke de Ingeschre venen mogt hebben, moeten worden opgegeven Indien hij verneemt vrijstelling te kunnen erlan gen wegens broederdienst of op grond van te zijn eeriige wettige zoon, zal hij op Maandag, de 22e Fe'oruarij, des voormiddags van 10 12 uur, in het Gemeentehuis moeten verschijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en ter goeder naam en faam staande meerderjarige inge zetenen, die de vereischte getuigenis kunnen afleg gen en het aldaar op te maken getuigschrift onder- teeksnen. Wanneer hij aanspraak maakt op vrijstelling wegens broederdienst, zal hij mede voorzien moeten zijn van zijne geboorte—acte en van de geboorte—acten van al zijne nog in leven zijnde broeders. Voorts zullen door den Burgemeester bij den Konrinandant van het korps waarbij zijne broerders dienen of gediend hebben, worden aan gevraagd de bewijzen van werkelijke dienst of een uittreksel uit het Stamboek, mits hij zich binneu drie dagen na de loting ter Secretarie vervoege, ten einde aldaar de voor die aanvrage noodige opgaren te doen. Schagen den 2e Februarij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. De Burgemeester der gemeente Schagen, Gelet op de circulaire van den Heer Commissaris des konings in deze Provincie, dd. 5 Januarij 1875, No. 8(11 MjS. 4e Afdeeling (verzameling No. 1) waarin, met betrekking tot de aaustaande loting voor de Nationale Militie, onder meer, voorkomt het volgende, Gezien art. 119 en art. 121 van het Policie- reglement dezer gemeente luidende als volgt: 119. Het is verboden: le. Zich in kennelijk beschonken toestand op de publieke straat of den openbaren weg te bevinden. 2e. om in zoodauigeu geschonken toestand een rij— of voertuig met één paard of meer paarden bespannen te besturen. 3e. op de publieke straat, of op den openbaren weg onzedelijke liederen te zingen. 121. Iedere overtreding van art. 119 zal worden gestraft met eene boete van een tot drie gulden Brengt ter algemeene kennisse dat door hen Burgemeester, met den mcesten nadruk, «an het verzoek van den Heer Commissaris voornoemd gevolu zal worden gegeven, en mitsdien, gedurende den dag der loting voor de Nationale Militie alhier, de voor deze gemeente geldende verbods bepalingen betrekkelijk de openbare dronkenschap ten strengste zullen worden toegepast. Wordende ten slotte nog aan de tappers in her innering gebragt art. 28 in verband inct art. 31 van genoemd poliliereglement, waarbij onder meer, straf is bedreigd tegen het verstrekken van sterken drank aan personen kennelijk reeds verkeerende in beschonken toestand. Schagen den 16e Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd G. J. MULLER. De Burgemeester van Schagen, brengt ter open bare kennis naar aanleiding *»h eene bij hem inge komen circulaire van den Provincialen Inspecteur der directe belastingen, in— en uitgaande regten en accijnsen voor Noord-Holland en Utrecht, dat bij resolutie van den Heer Minister van Financien dd. 5 dezer No 109 is bepaald, dat de werkzaamheden betrekkelijk de herziening der belastbare opbrengst van de gebouwde eigendommen, bevolen bij de wet van den 22 Julij 1878 (Staatsblad No. 116) op Donderdag den 18e dezer eenen aanvang zou den nemen. Voor zooveel noodig brengt hij in herinrtering dat volgens art. 15 van genoemde wet tot het be palen der belastbare opbrengst het onderzoek van bezwaren en het verrigten van herschattingen de le den der Commissie dagelijks de Zon— en algemeen erkende Christelijke feestdagen uitgezonderd van des voormiddags 8 uur tot Zonsondergang toegang hebben tot de gebouwde eigendommen. Schagen 16 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen, Gelet hebbende op art. 264 der Wet van 29 Junij 1851 [Staatsblad No. 85]; Brengen ter openbare kennis, dat het door hen voorloopig vastgestelde voljaars kohier van den Hoofdelijken Omslag en dat voor de belasting op de honden, voor het loopende dienstjaar, gedu rende veertien dagen, en wel van Woensdag den 17 Februarij tot en. met Dingsdag den 2 Maart aanstaande, ter Secretarie, dezer Gemeente, voor eeu ieder ter lezing zal nederliggen. En is deze afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Schagen, den 16 Februarij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. Het Humoristisch Weekblad, Wij ontvingen het eerste nummer van een onder dien titel bij Albracht te Zal t—B o m m e 1 uitge geven weekschrift, Zaturdags uitkomende, franco per post f 6.Wij meeneu aan het verzoek niet beter te kunnen voldoen dan door den korten inhoud van het nummer hier achter te laten volgen. Vooreerst, de kwinkslagen; wellicht doen zij onze lezers lachen, hetwelk eene zeer gezonde beweging is. 1Mama. Laura, als wij op het bal zijn, dan moet ge niet zeggen, dat ik uwe moeder ben, geef mij liever voor uwe oudere zuster uit. U eens voor Dochter. Waarom, Mama? M a m a. De heeien konden. te jong houden. 2. Dam e. Maar mijnheer X, zeg mij toc'i eens wat ongeduld is. Heer. Ongedald, mejufvroaw, is het e en i g e geduld <!at de dames bezitten. 3. Schuldeischer. Meneer, ik wou u s vragen wanneer u je schulden betaalt? Student. Dat gaat je Diets #an. Schul deische r. Maar ik wil eindelijk mijn geld hebben. Student. Dat gaat mij niet aan. 4. Kindervraag. Papa, gij zegt altijd, dat de min beter kookt dan de keukenmeidwaar om neemt u dan de keukenmeid niet voor min? 5. En kan je het in ons dorp nog al met den kost vilden? O, heel goed - Waar eet je? Ik rijd icderen middag naar de stad om te eten. 6. Wat zie ik Emma, rook je sigaretten, Ja. In de eerste, plaats omdat ik me wil emancipeeren, en in de t-eede plaats omdat ik, als ik rook, altijd aan hem denk. En wordt je dan niet misselijk? De plaatjes, welke deze snedigheden aanschouwelijk maken, zijn heel sardig geteekend, Een ongelukkige dag. De geschiedenis van iemand die aangebrande zuurkool had ge geten ea daarover zoo knorde,dat zijn vrouw tranen in het oog kreeg. Tevens te lezen wanneer men pakjes per spoor heeft te verzenden. Als moraal wardt gegeven de les om niet met het verkeerde been uit bed te stappenminder praktisch wordt het been niet aangeduid, hetwelk de dagreis heeft te beginnen. Voor de wandeling. Een tooi eelstukja waarin de Heer en Mevrouw B optreden. Daarin wordt de hebbelijkheid via sommige dames ge kastijd, welke daarin bestaat, dat zij nooit klaar zijn voor eene wandeling. Eene Sint Ni,colaas vertelling. Een ee ste hoofdstuk van eene novelle, dooreen paar aardige pl.atjes versierd. Dit kan wel goed worden. Wij rekenen op den titel eind goed alles goed. L ij d e n. Een gedicht op Lisette op wier wang bleekheid is gelegen. Zonderling dat dit verschijnsel aan het bijten van muggen wordt toegeschreven. Bericht dat aan de dames Mina Kruseman en Elise Baart het diploma van doctor in de letteren honoris causa zal worden uitgereikt bij het 300 jarig bestaan der Leidsche hoogeschool. Het Zalt—Bommelsche zout is nog niet zoo smakelijk als het Attische! Het Leidsche feest. Het Nederlandsch At heen is op zijn 300en verjaardag vol jeug dige levenskracht gebleken. Uit de meeste taten van Earopa waren er geleerden te Leiden samengekomen om de viering van het feest bij te wonen. Jong en oud 6tudent bevond zich op zijn post. De Koning en het Koninklijk gezin nam deel aan het feest en de beroemste mannen van Nederland zetten luister bij aan die herinne- ringsdagen. Er is gewezen op het grootsche en eigenaardige van dit feest. Is gewoonlijk militaire praal eene niet te missen opluistering bij een nationaal feest, hier werd deze geheel gemist. Hier trad de wetenschap geheel op den voorgrond. Het feest was zoowel een nationaal als een internationaal feest. De hooge school van Leiden, opgericht in den bangsten tijd van onze worsteling tegen Spanje is en blijft nog onze grootste vertegenwoordigster op wetenschappelijk gebied. Een volk dat een dergelijke instelling bezit is zeker van zijn bestaan. Maar de wetenschap behoort niet san een volk en al hare tempelen zijn het gemeen schappelijk goed van alle natiën. De algemeene deelneming die dit feest bij de geleerde wereld

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1