Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. s: JIS 909. Negcnnticndc Jaargang Ao. 1875 VEKLOKEN. Krica. 1873. Gemengde berichten. O K Politie. Bek endmakingen. Jagt en Visscherij. Koepok-inenting en herin- enting. Goede raadgevingen van een niet bevriende zijde. Jaarboekje der maatschappij van weldadigheid. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktherigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pkim per jaar f 3.Franco per post 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07 ADvmTZWTië* tan een tot vijf regels f 0,75; ieder regel meerder f 0,15. Oroote letters naar de ruiinte die ij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is aribed aan etn rots te biên. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. A5 Een vijfde lot van de 2S7e staatsloterij voor alle klassen Nummero 2111, onderteekend door A. L. Leuw. De vinder wordt beleefd verzocht zich aan te melden ter plaatselijke secretarie der gemeente Schagen. waarbij met geldboete worden bedreigd, diegenen «•elke nalttig geweest zullen zijn, de ovens, schoor- sternen of stookplaatsen waar gestookt wordt te onderhouden, te herstellen of te vegen. Schagen den 23e Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd G. J. MULLER. De burgemeester der gemeeote Schagen, breng' ter kennis van belanghebbenden het hierna volgeuu besluit l)e Commissaris des Konings in Noord—Holland, Gezien het Besluit van Gedeputeerde Staten dier Provincie van 3 Februarij 1875, No 21 Gelet op Art: 11 der Wet van 13 Junij 1857, (Staatsblad uo 87): Brengt ter kennis van belanghebbenden: lo. dat df jagt op eenden voor dit jaar in Noord—Holland zal worden gesloten met 6 Maait a. na welken tijd ook het kooijen niet meer zal mogen worden uitgeoefend, zullende de kooi eenden opgesloten of gebokt moeten zijn tot 1 Met aanstaande 2o dat de jagt op ander waterwild voor dit jaar in Noord—Holland zal worden gesloten met 17 April a. s., 8o. dat het weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnet zal mogen worden uitgeoefend van 1 Mei tot 15 .1 ulij aanstaande, en 4o. dat de visscherij met uitzondering van die met aalkorven, aaldobbers en paling fuiken, van die met het schepnet of de gebbe om kleine visch jes te vangen voor de aaldobbers, en van die op snoek in de gemeente Texel, voor dit jaar in Noord- Holland zal z in gesloten van 15 Maart tot en tuet 15 Mei aanstaande. En zal dit besluit in het provinciaal blad worden geplaatst en in iedere gemeente van Noord-Holland worden aangeplakt. Haarlem 8 Februarij 1875. De ou.uiissaris des Konings voornoemd (gel Höel. Schagen 23 Februarij 1875. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. Burgemeesrer en Wethouders van Schagen Gelet op art. IS der wet van 4 December 1872 (staatsblad no. 134). Brengen ter algemeene kennis dat op Maandag den le en Dingsdae den 2e Maart aanstaande telkens des voormiddags van 10 tut 12 uren, ten Raadhuize alhier, door den genees heer C. S. Timmers gelegenheid zal worden gegeten tot koslelooze inenting en herinenting. Schagen, den 23e Februarij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Pe Burgemeester van Schagen; Gezien art. 164 van het politie reglement voor deze gemeente, Brengt ter openbare kennis dat eerstdaags de schouw zal worden gedreven over de sehooisteenen voor zoo verre die onderhouden, geveegd en schoon gemaakt behooren te zijn. oor zooveel noodig brengt hij bij deze art. 47 L. le. van het wetboek van alrafrtgt in herinnering Naar wij gelooven ligt er veel dat behartenswaar iligis in <ie ocschouwingen van den Tijd ov(T denbrief van den Graaf van Zuijlen. Het kan toch niet genoeg herhaald worden, dat Nederland zijn onzijdigheid moet handhaven in elke buttenlar.dsche twist, het zij van slaatkniidigen, het zij van godsdienstigen «ard. Klke zimenspanning, 't zij dan in minderen of meerderen graad met Dnitschland tegen de eene of andere godsdienstige rigting maakt ons, juist ten opzigte van eene zaak, die ons dierbaar hoven allen moet zijn, on lerworpen aan onzen inagtigen nibunr een bondgenootschap met magtigen is nimmer aaiiteradeti J3«ophus en Phasdrus hebben ons dit reeds geleerd in de fabel van het bond genoo'sch >p des leeuws met den os en den ezel loei» liet np verdeden van den buit aankwam, hield de leeuw liet eene deel voor zich omdat hij liet hoofd van het bondgenootschap was, het tweede omdat hij koning der dieren was en het overige omdat hij lpedw htette. En wij vragen welke voordeden hebben tot nog toe de zwakkere Rijken geput voor hun bondgenootschap met het magtige Prnissen Men vrage dus aan Oostenrijk, aan Heijoren en Wurtenhurg? Welke wrange vrachten h eft niet Oostenrijk geplakt van zijne zimenspanning met Prnissen tegen het zwakke Denemarken P En wij zonden ons aan voorbeeld en niet spiegelen? Er is meer, eene zamenspanning in deze zaak met Duitschland zoude ons vervreemden van onze natuurlijke hondgenooten. Bij den strijd die vroeg of laak zal ontbranden moeten wtj toch in de eerste plaats steunen op ons oudsten broeder—volker, op Belgie, en bij ren al te hevigen strijd tegen de clrricalen zullen wij dat door en door catholiek belgische volk van ons vervreemden. Een der sociaal democraten te Frankfort sprak verleden jaar bij de verkiezing voor den Rijksdag het volgende «wij democraten hebben twee vij auden, die altoos met elkander aan 't bakkelrijen zijn, de eene is de duitsche regeering, eene leeuwin uiet ijzeren tanden en ijzeren nagelen, de anmlre is het priesterdom, een luipaard, aan hetwelk voor het oogenhlik de klaauwen zijn afgesneden en de tanden zijn uitgebroken. Laat ons niet zoo dwaas zijn om in dezen strijd partij te kiezen voor de leeuwin, want heeft zij het luipaard voor goed overwonnen dan zal zij op ons aanvallen, helpen wij daarentegen zooveel wij kunnen den zwakke legen den sterke,"uit een zedelijk oogpunt beschouwd i> er zeker veel in deze redenering dat men moei afkeuren, want de strijd tusschen het rijksbestuur en het priesterschap moet nadeelig werken op de zedelijkheid des velks en mag daarom door geen enkele partij uit zelfzuchtige bedoelingen worden aangemoedigd, maar er ligt toch naar ons voor komt de waarheid ten grondslag dat het van stoffelijke dwangmiddelen beroofde priesterschap op het oogenhlik minder voor de ware vrijheid is te duchten dan het met miljoenen geweeren gewapende roilltorismus, of zoude ieder niet teregt vrij wat banger zijn voor een Generaal die hem kan laten doodschieten dan voor een bisschop die ons alleen in den geestelijken ban kan doen. Elke raad van welke zijde o"k afkomstig, die op eer.ige wijze «trekt om ons aantesluiten bij DuUschland en de ioepas«:-;g van dsang oiddelen tegen de R. C. geeste lijkheid, achten wij daarom ten hoogste kortzigtig sii met den Tijd stellen wij dien met een soort van lands verraad gelijk. Van de andere zijde hopen wij dat de R.C. organen eindelijk eens leeren inzien, dat kunnen zij het met ons al niet eens worden over den toestand van vroeger, er reelis in den toestand v«n lieden dat zij met ons moeten verdedigen en beschermen, maken zij door altijd le willen strijden en altijd het tegenwooidige te veroordeelen den trgcnwo irligen toestind onmogelijk dan dringen zij de pronte meerderheid juist naar de duitscbii zijde. Zonder wederkeerige inschikkelijk heid is op den duur de za uien woning van geen enkel huisgezin mogelijk. In iederen slaat, in iedere maatschappij, in ieder huisgezin zijn er van die stilzwijgende over eenkomsten, zonder welker eerbiediging geen zamen zijn, veel minder znmenwerken kan beslaan. Hoe vaak is willens en wetens op deze overeenkomsten inbreuk gemaakt, door allen, maar zeker niet het minst dour de clericale partij. Wederom heeft de maatschappij van weldadigheid een keurig jaarlioekje U'tgegeven, een boekje, waarvan dj lessen geheel zullen strekken tot bevordering en aanmoediging van het onderwijs in de koloniën. Zoowel om deze strekking als oin den inhoui kunnen wij het niet genoeg aanbevelen. De inhoud is rijk aan afwisseling, in prosa en |ioësie eu dubbel waardig om gelezen te worden, onder de dichtstukjes beviel ons dit van Derksen de Spanjaarden hebben het land overstroomd, wel het beste, de drie laatste coupletten vaii dat stukje laten wij hier volge De Spanjaarden hebben het land overstroom 1 Met tal van papieren miljoenen vVij hebben van hooge percenten gedroomd Kn zagen een Eden reeds groenen. Een Eden, dit vorst Amadeus ons schonk. Een winstje van honderd ten honderd Toen eensklap de tijding in de ooren ons klonk. Hij weg en de schatkist geplunderd Eii wat hen beweegt, tot berouw en geween Die led'n in plaats van te winnen l)e vleeschlijke Spanjaarden z uid Filips hierheen, Maar de anderen hielden ze binnen. De opvoering van het, door de ou 1—leden en leden der Rederijker- kamers «kunst kweekt kennis# teZijpe en Phijlotechnie* te Wieringer- waard, aangekondigde drama Salomon Von Cans, had Dingsdag avond den 23 dezer, in het «chouwbnrg—lokaal van den heer Knikker te Schagen plaats. De zoo raime zaal was meer dan bezet; de belangstelling was groot, de verwachting, van kan- stenaars, zooals de ineesteu stooden aangeschreven verheven. En die verwachting werd niet beschaamd; het stuk werd flink afgespeeld, een ieder wpg in zijn rol te huis, het ontbrak dan ook niet aan applaus en teragroeping. Als wij gedwongen werden ééne aanmerkieg te maker., zou die zijn dat de pauzen tusschen de tafereelen, meer dan de helft te Dng wirtn. H. M. de Koningen heeft twee prachtige lampen toegezonden aan de commissie voor de Yineentius-loterij te Alkmaar.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1