Algemean Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. BOfBEKMS 1 1 911. Ao. 1S75 MulIatuli s vorstenschool. Gemengde berichten. Negentiende Jaargang Politic. Gevonden 1 schaar met zilveren oogen. SCIIAGEII (DU RA AT. Dit blad verschijnt op Wnena lag avonddoch wordt met ren bijvoegsel bevattende het jongste Schager inirktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Drieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pkijs per jaar 3.Franco per post f 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07J AovBBTESTiëN van een tot vijf regels f 0,75; ieder regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die ij beslaan. Naar volksheil zonder deugl Ie dingen Ts aribed aan een rots te biën. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Begthebbende wordt verzocht zich aantemelden ter plaatselijke Secretarie der gemeente Schagen. Muliatuli's vorstenschool is dan eindelijk in ver scheidene plaatsen van ons vaderland ten tooreele opgevoerd hier met uitbundige toejuiching hegro-t, daar met ineerkalin'e ontvangen, heeft zij toch overal de grootste belangstelling gewekt. Van waar die buitengewone belangstelling Verdiende het stuk door strekking en denkbeelden de felle tegenkan ting die het van verschillende zijden, in den beginne ondervond, verdiende het door frischeid van uitdrukking en nieuwheid van behandeling de lof reden, die Vosmaer en anderen het hebben toegezwaaid Gelijk bijna altijd zoo ligt ook hier de waarheid in liet midden Multatuli's vorstenschool heeft, naar onze meening, eene wezentlijke verdienste, die haar moest gevrijwaard hchben voor de bittere kritiek, die haar van de zijde der nieuwe Rotterda nsche en Arnhetnsche Couranten is ten deel gevallen en deze verdienste beslaat in de uitnemende zedelijke strekking. Welk vriend der zedelijkheid zal niet elk tonnee), waarin Manna of de koningin Louise handelend optreden van harte to«juichen? Wie krijgt niet llanna om haar eenvondig, echt godsdienstig karakter lief? Wie juicht niet den triomf der zedelijkheid op de onzedelijkheid toe en wie keurt het in den dichter niet goed dat hij die zegepraal voor de overwonnen onzedelijkheid niet al te bitter heeft gemaakt Deze zedelijke strekking heeft, naar onze meening het stuk meer goed gedaan dan de ellenlange en zoo weinig ter zake doende bespiegelingen der kouingin over conservatieven, libtralen en radicalen. Zeker die redevoeringen zijn in muze-woorden uitgedrukt, maar zijn ze hier op haar plaats, staan zij in eenig verband met de handeling? Ia den I)ou Carlos van Schilder zou nhmand, al heeft de kritiek ze veel aangevallen, de zoo poëtische redevoeringen van den Markies van Posa willen missenzonder die redevoeringen zou het stuk een zijner grootste aanlreklijkheden verliezen. De beloovering welke van Posa's woorden op de aan schouwers uitoefenen, maken den invloed, die zij heeft op het week gemoed van den dweepzieken prins begrijpelijk. Zulk een man moest met al zijn gevoel voor deugd, vrijheid en menschheid een slecht raadsman voor den jeudigen vorst zijn. Maar in de rVorstenschoolr is bet daar niet of de koningin, daar zij in een prieel geze ten, tegen haar bejaarde moeder spreekt, al die mooije woorden aan de winden ter overtuiging geeft. De moeder der koningin is niets anders dan rene ijdele figurante, wat vcor nut kan zij van al die strenge redenen hebben? In den beginne heeft men aan het stuk, ten onregte de eene of andere politieke beteekenis wil len geven en aller bespottelijks! was het zeker om in het, ten tooneele gevoerde koniuklijke echtpaar een scliil.ltring van onzen koning en koningin te willen zien Naar onze mening was het beter, veel beter geweest, zoo iu het stuk dat toch als drama (de bewonderaars van Multaluli zullen het zeker wel toegeven) zich niet zal kunnen staande houdeu, eecige politieke tendenz waren ziglbaar geweest. Nu zweren alle personen, alle tooneelen, alle gedachten uit dit stuk in de lucht. In welken tijd, aan welk hof worden wij verplaatst De intrige waarvan de koningin bet slagtoffer dreigt te worden, behoort bij ons niet te huis. Bij de lezing vau Multatuli's vorstenschool was het ons of wij een strafrede over de weelderig heid der hoven, in een gezin van een slaapzieken eerzameii winkelier, hoorden voordragen. Wal gaal zij or.s aan die zamenspanning vau ecnige laffe hovelingen tegen de koningin, wat gaan ze oii« aan die dronkeuir.ans praatjes van koning en ad judanten. Dat aPes gaat geheel om buiten h- volks—en staatsleven. Ons volksleven heeft zijn afrigtelijke gebreken, onze staat en onze maatschappij lijden aan ziekten, op wier genezing inen inoeijelijk hoop kan voeden. Er zijn dingen die vrij wal meer te betreuren zijn, dan dat een groot deel van ons volk niet iederen dag vleerch krijgt, verbete ringendie nog vrij wat noodiger zijn dan de herziening van de opbrengst der gebouwde eigen .lommen. En gij zwijgt*van dat alles? Wnt gaat dan, O Multalulions uw vorstenschool aan lebi «ij ons willen terug brengen tot het eenvoudig christelijk geloof vau uw Hanna? Zeker niet 1 Hebt «ij ons uwe beminnelijke kouingin Louise ten voorbeeld willen stellen Maar zeg ons dan toch ook, hoe wij haar moeten navolgen. Hebt gij onze ministers in uwe ininis'ers willen doen af spiegelen? Maar niemand ter wereld zal ecnige gelijkheid tusschen hen vinden. De groote fout van den tegenwoordigen Multa luli is i'at hij geheel vreemdeling is geworden in onze tegewoordige maatschappij. Ieder dichtstuk, welk ondeiwerp liet ook gelde, rischt studie, diepe studip, welke niet zoo zeer de détails als het we zen der zaak moet betreffen. Hoe zou nu i.-mind zonder innige vertrouwdheid met volk, hof en rege ring een vorstenschool kunnen schrijven, die der natie en den koning eenig nut kan geven Zoo was het niet toen Mutatuli zijn Max llavelaar schreef, iedere bladzijde van dat boek getuigde van bekendheid met indische toestanden, indische rege ring en volksleven. De schrijver had slechts te putten uit den rijken bron vau zijn levens—ervaring, daardoor heeft dat werk een onvergankelijken roem verkregen, maar zijn vorstenschool zal met zijn bruid van boven, spoedig in het diepe ver trek der vergetelheid rusten. De raad der gemeente Schagen, heeft in zijne vergadering van den 3 dezer goedgekeurd het out werp vau een adres aan Zijne Excellentie den Mi nister van Binnenlansche Zaken, waarbij die gein. enle, in navolging van Wormerveer, 't welk daartoe hel initiatief nam, tot Z. Exchet verzoek rigl dat de spoorlijn Zaandam-Amsterdam, welke eerlang zal worden gelegd, hoofdzakelijk om vooreerst te die nen tot aanvoer van zand ten behoeve van de daar te stellen werken voor Amsterdam, reeds dad.lijk dienstbaar gemaakt moge worden aan het publiek verkeer, en de kortere verbinding, via de Zaan, met de hoofdstad des rijks welke blijkens de door de Regering gegeven inlichtingen eerst tegen het jaar 1882 kan worden te gemoet gezien, en waarbij een groot deel onzer provincie zulk een overwegend belang heeft, daardoor eeuige jaren te vervroejen. Het is te hopen dat vele aau en nabij de lijn gelegen plaatsen, het voorbeeld van Schagen z> !len volgen, oin door adressen van gelijke strekking te doen blijken hoe zeer hel wenscheüjke eener communicatie lan«s korteren neg met de Amstelstad ook buiten handeldrijvende streken en bloeijende marktplaatsen algemeen wordt gevoeld, besproken en ter harte genomen. In Uskwert is een man van middelbaren leeftijd (37 jaar oud,) bezig zijnde met het vervaardi gen of leggen van een rieten dak, van den steiger geva'.ien, zoodat hij terstond een lijk was. Hij laat een weduwe en zeven kinderen na. Als een bewijs, dat kei veevervoer uit het Noorden enorm groot is, dient, dat de vorige week niet minder dan 60 geladen wagens van Zwolle langs den cent nul-spoorweg zijn verzonden, meest bestemd voor België en Frankrijk. Jl. Maandag avond is de conducteur d. R. van de Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoor- wegen, bij het vertrek van trein 78 (een goederen tr.-iii waarop geen kaartjes te contróleeren zijn a.n het «ration te Tegeleu van den trein gevallen hij geraakte onder de wielen en is aan de gevolgen overleden. De Raad der gemeente Landsmeer heeft besloten om de kermissen, die tot dusver te Lands meer en te Watergang werden gehouden, af te schaffen. Te Gorinchem is zekere vrouw S, in hechtenis genomen, onder verdenking dat zij een 78jarige vrouw, die dezer dagen overleden is, kort voor haar dood met een kachelpijp moedwillig mishan deld heeft. Uit de termen van de onlangs door den Koning verordende aanvulling van het algemeen reglement voor de spoorwegdiensten zien wij met genoegen, dat het verbo I ten opzigte van het zicli bewegen langs de wagens niet alleen op het op halen der kaartjes betrekking heeft. Het is thans de hoofd conducteurs en beambten verboden, zich gedurende den loop van den trein buiten langs de wagens of rijtuigen van het eene rijtuig naar het andere te begeven, behalve in geval dit voor de veiligheid van den trein of van de daarin gezeten reizigers dienstig mocht zijn. Er loopen geruchten, dat de opvoering van le Vorstenschool in de residentie en te Arnhem door de Burgemeesters dier plaatsen verboden zou zijn. Mevrouw Kleine— Gartman heeft dezer dagen bij haar optreden te Alkmaar een treffend blijk va i waardeering ondervonden. De heer Nuhout van der Veen, secretaris der gemeente, bood haar met een hartelijke toespraak, namens eeltige ingezetenen, een fraaien fauteuil aan. Verschillende bouqnetlen waren bij dit geschenk gevoegd. Te Vlijmen is dezer dagen een brutale bal dadigheid gepleegd, Bij A. v. d. L. werd namelijk op een avond petroleum in den waterput geworpen, waardoor deze voor het gebruik totaal ongeschikt is geworden. De eigenaar heeft den put reeds laten leegmaken en daarna met stroo uitbrandenhet heeft echter niets geholpen; liet water dat wéér te voorschijn kwam was niet drinkbaar. De politie beeft zich met de zaak bemoeid, doch tot heden is zij nog niet op het spoor dezer nieuwe vpetro |euses*. Ten behoeve van de studentenfeesten te Leiden in Juni a. s. en van het muziekfeest te Rotterdam in Juli, wordt een vervoerbaar houten feestgebouw ge maakt, waarvan de vervaardiging, plaatsing enz. bij aanbestediug gegund is aan den Heer J. Verhagen te Delfshaven, voor f 32,000. De winter, schrijft men uit Weenen, is buitengewoon streng. Een Engelsche jager, die de bergsteden bezocht, zag op een dag 50 doodge hongerde dieren in een bosch liggen. Herten ver toonden zich tot midden in de domen, werden met de hand gevangen en strierven spoedig daarop ten gevolge van uitputting. Indien er een plotselinge dooi komt, zullen de overstroomingen zeer ernstig zijn. Thans kan met zekerheid worden gemeld, dat het ontwerp van een nieuw wetboek van straf- regt ter perse is op de landsdrukkerij. Te Coksdorp, op Texel zijn zeven menschen aangebracht, die gedurende meer dan veertien dagen met hunne schuiten door het ijs ingesloten waren geweest. In dien tijd is al wat brandbaar was opgestookt, en bestond het voedsei ten slotte slechts in een weinig gort, in zeewater gekookt. De geredden hebben een onbeschrijfelijke dorst geleden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1