Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 18 M 912. Negentiende Jaargang Bekendmakingen. Visscherij. JAGT EN VISSCHERIJ. NATIONALE MILITIE. PATENTEN. NATIONALE MILITIE. GEMEENTE SCHAGEN. .Uitspraak van den Militieraad. Liberaal anti-ultramonta- nismc. Dit blad verschijnt op Woensdag avouddoch wordt mot een bijvoegsel bevattende het jongste Schager raarktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de nitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Paus per jaar 3.Franco per post 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.074 ADVERTKSTiëx van een tot vijf regels f 0,75; ieder regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die ij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is aribed aan etn rots te biên. POLITIE. GEVONDEN: EKS ÖCII AA II MKT ZILVEREN OOGEN. Regthebbeude wordt andermaal beleefd verzocht zich ter plaatsel jke Secretarie aan te melden. 2 w 12 uren. Schagen, 11 Maart 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Burgemeester en Wethouderen der gemeente Schagen; brengen mits deze ter kennisse van de Ingezetenen, dat de lijsten aanwijzende de personen, die bevoegd zijn tot het kit zen van Leden van de Tweede Kaïner der Staten Generaal, van de Provinciale Staten en van den Gemeenteraad, zijn vastgesteld en dezelve alzoo van he-leu af, gedurende veertien dagen, op de Secretarie dezer Gemeente, van des morgens 10 tot des namiddag) 2 ure (de Zondagen alleen "uitgezonderd) voor <en ieder ter inZnge zijn gelegd, en dat mitsdien zij die zich daarop niet geplaatst vinden of verineenen moglen dat anderen daarop ten onregte waren gebragt, worden uitgunoo- digd hunne bezwaren bij veizoekschrift, door de noodige bewijsstukken geslaafd, binnen veertien dagen |>a dato dezer aan den Gemeenteraad in te dienen. Schagen, den 15 Maart 1875. Burgemeester en Wethouderen voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. De Burgemeester der gemeente Schagen Brengt ter kennis van belanghebbenden het volgend besluit: De Commissaris des Koning* in Noord-Holland Oeiien bet Besluit van Gedeputeerde Staten dier provincie van 10 Maart 1875 No 2: Brengt ter kennis van belanghebbenden dat, met wijziging van bet geen bij zijne beschikking van 8 Februarg 1875 No 59(1181, Afd. 2, (Provinciaal Blad No 8.) werd medegedeeld, is bqiaald; dat de visscherij in dit gewest eerst met 1 April 1875 zal wor den gesloten, en dat alxw de visscherij. met uitzondering van die met aalkorven, aaldobbera, en palingfniken, van die met het schepnet of de gebbc om kleine vischjes te vangen voor! de aal dobbers, en die op snoek in de gemeente Texel., voor dit jaar in Noord-Holland zal zijn gesloten van 1 April tot en met 15 Mei aanstaande En zal dit besluit in bet provinciaal blad worden geplaatst en in -edere gemeente van Noordholland worden aangeplakt Haarlem 11 Maart 1875. De Commissaris des Konings voornoemd (Get.) Roell. Schagen den 16 Maart 1875. De Burgemeester voornoemd G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen. Gelet op Art 35 van de Wet van 4 Jnlij 1850 (Staatsblad no. 37.); Brengen ter kennis vnn de belanghebbenden dat bij de herzie ning der lijsten aanwijzende de personen die bevoegd zijn tot het kiezen van leden voor de Tweede Kamer der Staten Generaal, de Provinciale Staten en den gemeenteraad, de namen der navolgen de personen daarop zijn geschrapt, als daarop verkeerdelijk te zijn gebragt of wegens het verliezen van een of meer gevonlerde vereischten uithoofde van overlijden en vertrek te weten. Voor de verkiezing van leden voor d& Tweede kamer der Sta Oproeping vail ten Generaal en de provinciale Staten. Klaas de Beurs. Willem Bleeker, Pieter Cam, Pieter Dekker, Adriaan Willem Gezellen, Willem Uulleman, Sjoerd Bouritius van Lon, Johanues Mul, Iicijer Mulder. Cornelis Roggeveen. Lz Dirk Schoorl, Jan Selderbeek, Jan Smit, Jacob Smit, Dirk Stolp, Nan Wagemaker. en voor den Gemeenteraad Pieter Cam, Jan Dekker. Az. Pieter Dekker, Jan Fortgens, A- driaan Willem Gezellen, Willem Hulleman, Adrianus Keet, Sjoerd Bouritias van Lon, Reijer Mulder, Jacob van der Oord, Pieter Rob, Jan Selderbeek. Leendert Chistiaan Slingerland. Jacob Smit, Is»».- Snoek, Dirk Ven, Wilhelmus Adriaans Voorman. Schagen 13 Maart 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. De Burgemeester van Schagen brengt ter kennis van de ingezeten, dut de aanvragen ter bekoming van jagt en visch acten en van kostelóoze vergunningen tot uitoefening der visscherij, voor het Saizoen 1875[76 ter Secretarie dezer gemeente voor de belanghebbenden ter invulling verkrijgbaar zijn dagelijks, Zon en feestdagen uitgezonderd, des voor- middags van 9 tot 12 ure. Schageji, 14. Maart 1875. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. flet hoofd van het plaatselijk bestuur der gemeente Schagèn brengt bij deze ter kennis van de Ingezete nen dier gemeente, dat het kohier van het patentregt over het dienstjaar 1874(75 (derde kwartaal) op den 14 Maart jl. door den heer Provincialen inspec teur in de Provincie Noord—Holland is executoir verklaard, en op heden aan den heer Ontvanger der directe belastingen binnen deze Gemeente ter invordering is ter hand gesteld. Ieder ingezeten die daarbij belang heeft, wordt alzoo aangemaand om op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, Un einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zou den voortvloeijen, te voorkomen vrijwilligers voor de Zeemilitie. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen Gelezen de missive van den heer Minister van bitinenlandscho zaken van den 5e Maart 1862 medegedeeld bij provinciaal blad No. 24 van dat jaar. Gezien art. 150 der wet van 19 Augustus 1861 staatsblad No. 72. Roepen bij deze op alle die lotelingeu welke genegen zijn om bij de Zeemilitie te dienen om zicb daartoe aantemelden ter Secretarie der gemeente, vóór den le April a. s. dagelijks van des morgens 9 tot des middags 12 ure des Zondags uitgezonderd. Schagen, 16 Maart 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Schagen, den 13 Maart-1S75. Het hoofd van het plaatselijk bestuur voorn. G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders van Schagen; brengen ter kennis van belanghebbenden dat de Patenten aangevraagd in de maanden November Dece nber en Jauuarij 3 kwartaal dienst 1S74[75, aan de plaatselijke Secretarie in persoon kunnen woiden afgehaald, van af Maandag den 22e tot en met Zatnrdag den 27e Maart 1875 van des voormiddag; Ligting ISfj. IdOlinga Xo. 1. Brnijn, Barend aangewezen. Komen, Cornelis in dienst vrij. Aqaila, Cornelis te klein Trij. Kossen, Dionitins Dominions broederd. (ben. 2e zitting.) Rootjes. Pieter aangewezen. Bleek, Cornslis eenige zoon vrij. Jemmink, Willem eeaige zoon vrij. Smit, Arie eenige zoon vrij. Boender, Arie te klein behandeling in de 2e zitting.) Denijs. Jon in dienst vrij. Kots, Klaas broederdienst (behandeling in de 2e zitting.) Slot, Dominions eenige zoon vrij. Kiezeling, Klaas te klein vrij. Bras, Arie aangewezen. Verdwaald Dirk aangewezen. Melker Klaas aangewezen. Stöve, Cornelis aangewezen. 2. *3- 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. H nisraan, Lammert eenige zoon vrjj. 23. Munter, Wjjhraud aang»wtzen. 24. Kamp, Pieter eenige zoin r'j 25. Sngders, Jacob beenbreuk vrj. 26. Jongebloed, Dirk aangewezen. 27. Zomerdijk. Gerardus aangewezen. 28. Piers, Jan n-ngewezen. 29. Scbeijen. van Arie aangewezen. 30. Boouacker, He iri eea g.« aoon vrij. 31. Rotgans, Gerrit aangewezen. 32. Glas, Jan eenige zoon vrij. 33. Raven, Jan lroederdien.it (behandeling in de 2e zitting.) 34. Bakker, Arie id. id. 35. Hekelaar, Jan aangewezen. 36. Bosman, llenedRtui broederdienst (beh. in de £e zitting.) 37. Klerk, Hemlerik aaogewezen 38 Blaaiboer. Jan broe i rdieust (beh. in de '.e zitting,) 39 Grootes, Willem id. id. rgemeester en Wethouders van Schagen, brengen 'e k mis van de lotelingen dat het aantal te dragen in de ligting der Nationale Militie van 1875 door Ueeren Gedeputeerde Stateu voor de gemeente Schagen is bepaald op 13 man. Schagen. den 15 Maart 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. De waarnemende Burgemeester in den Bosch verbood de opvoering van een tooneelstuk. Diu bevoegdheid verklaarde hij te ontleenen aan art. 188 der gemeentewet. Enkele Bosschenaren hebben zich over die wei gering beklaagd aan de Tweede Kamer der -Staten Generaal. De conclusie der com nissiu voor verzoekschriften leidde tot ned 'rlegging van het adres ter griftie. Maar die conclusie kon niet zonder tegenspraak de goedkeuring der Kamer verwerven Niet dat men het stuk in bescherming nam Het schijnt een gemeen, liederlijk stuk le zijn. Daarover wireu allen het vrij wel eens. Maar hoe kwaut er dan toch terzet tegen een maatregel, dien elk fatsoenlijk uian behoorde goed te keuren? Wij willen rond onze meening zeggen. Die aan leiding lag niet in art. 188. Men beproefde liet wel oin de bevoegdheid des Burgemeesters in twijfel te stellen, maar geen sopbisme slaagde om de noodzakelijkheid weg to redeneren van eemg toezicht, preventief van aard, waken, noemt de gemeentewet het, op openbare vertoonirigen, opdat orde en zedelijkheid eenige bescherming zou hebben in de wet. Neen! wanneer wij tot den grond der kwestie doordringen gelooveu we dat de oorzaak van het spektakel grootendeels gezocht moet worden in de omstandigheden dat het een burgemeester uit d e n Bosch was, die de opvoering verbood; oubetnimpeld geeft een der voornaamste tegen standers van de conclusie te kenneni vin Brabant, waar deze overdreven inmenging vau het openbaar gezag niet op zich self en niet alleen staat, is, meen ik, dubbel waakzaamheid in dit opzicht noodig, opdat niet te eeniger tijd zekere partij in de ka- tholijke kerk haar invloed op het openbaar gezag aldaar kunne misbruiken, om de ingezetenen iu de vrije uitzetting van bun leven onnoodig te be lemmeren eu te beperken.r Zou niel, met allen eerbied voor den spreker zij het gezegd, in die woorden eene leelijke in sinuatie liggen? onderstellen ze niet schendig van plicht door den R. C. ambtenaar, ten koste vau de belangeu vau allen, ten believe van eene denk beeldige macht vau enkelen? Want hoe hoog ook van die macht der ullramoutaansche part'j wordt opgegeven: zij kan in ons vaderland alleen sterk zijn, wanneer zij op de wet steuut en het recht voor zich heeft. De burgemeester van den Bosch wordt niet aangesteld door de kerk, legt in die betrekking geen eed af aan de kerk en elke macht, die de kerk op hem als zoodanig kan uitoefenen is geheel denkbeeldig. De kouing ontslaat hemde com missaris des konings schorst hem; elke zijner Hazen, Willem Arnoldns broederd. (behand. 2e zitting.) publieke daden is aan het publieke oor .eel onder- Mflné, Hfifrik ragewexea. I Zwaag, Jan id. Ia het nu niet en karakterloosheid ex het ver- t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1