Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. APBÏlt 1875. ADVKRTBNTiëx van een tot vijf regels f 0,75; ieder regel meerder ƒ0,15. Oroote letters naar de ruimte die zij beslaan. Gemengde berichten. JSo 917. JVegentiendc Jaargang A o Bekendmakingen. POLITIK. GEVONDEN. Een zwart bont bulkalf. Grondbelasting. Jagt cn Visscherij. Algcmecne verkiezingen, I Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch word met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktberigtden volgeuden avond verzondenaan hen die znlks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Aboune-menten op dit blad worden door alle Prl»s per jaar 8.Franco per post f 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07J .U Naar volksheil zonder deugd te dingen Is aribed aan etn rots te biêu. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Regthebbcnde wordt verzocht zich zoo spoedig mogelijk ter Secrtarie dezer gemeente aantemelden. Da Burgemeester van Schagen Gezien art. 17. Ede lid der Wet van 22 Julij 1873 Staatsblad No. 116. Bre£ ter algemeeite kennisse dat de opgaaf der laatste schatli ig van de belastbare opbreugst der gebouwde eigendommen itl deze gemeente van af heden gedurende dertig dagen ter secretarie ter algemeeue inzage is nedergelegd. Scharen, den 19en April 1875. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. De Burgemeester van Scbagen brengt ter kennis van de ingezeten, dat de aanvragen ter bekoming van jagt- e.u vischaeten en van kostelooze vergunnin gen tot uitoefening der visscherij, voor het saizoen 1875176 ter Secretarie dezer gemeente voor de belanghebbenden ter invulling verkrijgbaar zijn, da gelijks (Zon en feestdagen uitgezonderd,) des voor middag* van 9 tol 12 uur. Sclngen, 20 April 1875. De Burgemeester voornoemd V G. J. MULLER Geheel Europa is voor korten tijd in onrast ge bracht door het gerucht als zou Duitschland twist gezocht hebbeu met Belgie. Even spoedig aD zij ontstond verdween die onrust weder en gelukkig schijnt er geen ernstig gevaar bestaan te hebben.jToch valt gemakkelijk na te gaan, dat er tasschen staten iu zoo geheel verschillenden geest bestuurd al. Belgie en Pruisen, vaak veischil moet ontstaan. Wat voor Belgie geldt is ouk toepasselijk op Nederland en daar uit vloeien een paar verplichtingen voort, welke wij lort in herinnering wenschen te brengen. Vooreerst de erkenning van Duitschlands recht om zich te laten regeeren naar eigen goedvinden. De kritiek, die in Duitschland niet geduld wordt mag niet straffeloos door en van Duilschers hier worden uitgeoefend. Wij gevoelen hoe moeilijk bet is hier omtrent juiste grenzen te stellen: intus- schen was het punt van aanraking tusscheu Pruisen en Belgie juist hierin gelegen. Dat kan niet anders dan aan ieders oordeel worden overgelaten. Het is niet alleen de strafwet, maar bovenal de wet der kieschheid die hierin gehoord moet worden. Iu het algemeen zal men zich aau den regel kunnen honden van een ander niets dan goeds mede te deelen. Het spreekt van zelf, d3t dit niet behoeft te leiden tot eene verzaking van eigen meening en opheffing- van alle zelfstandigheid; alleen de rechtsgeleerde zou zeggen, het is eeue zaak inter alios, wat gaat ze ons aan? Laat dus de Duitsche regeering ongemoeid in den strijd, dien zij in het Duitsche be'ang tegen het hof van Rome, gelijk zij legt, heeft aangebonden en hoeden wij ons zorgvuldig in die zaak, eene vreemde zaak, partij te kiezen. Wij hebben er toch niets mede noodïg dan voor eigen leering. En dit is het wat ik de tweede verplichting zou willeD noemen, die hier omtrent op ons Ne derlanders ligt. Wij zijn niet zonder vrees dat wij op die wijze niet te werk gaan. Er wordt ook in Nederland een eftigen strijd geToerd tegen de Roomsche kerk, een strijd, die nog niet het aanvallende karakter heeft verkregen welke dien in Pruissen kenmerkt, maar toch is er een streven iu die richting. Dit en niet anders bedoelde de oud Minister van Z u ij- 1 e n. Dit en niet anders beoogen de liberale cou ranten met ltaar dagelijksch geschrijf tegen Rome; dit ligt ten grondslag aan de houding van de meer derheid der jongere kamerleden. Hetgeen in Duitschland gebeurt schijnt hier den strijdlust aan te wakkeren. Hebben zij dan op huu eenzijdig standpunt volstrekt geen oog, voor het harde der maatregelen, welke van de Pruisische regeering uitgaan Zien zij in hun overmoed Vol strekt niet welke dreigende evenredigheden die strijd in Duitschland aanneemthoewel iederen das de toestand hachelijker wordt en munschelijker wijs gesproken of de regecriug liet onderspit moet delven of ten laatste zal moeten overgaan tol eene vervolging, die zij zelve zegt te duchten Vergeten ze niet, dat wij hier in Nederland nog altijd bezig zijn om de eerste termijnen te betalen van eene schuld, die wij uiet aan Rome, maar aan onze Roomsche lanrlgeuooteu schuldig zijn van eeneon- regtmatige, schoon uit de geschiedenis verklaarbare, achter uitzetting, eerst goed gemaakt in 1848? Zal uu het goede beginsel van liersiel van grieven reeds worden o, gegeven om al dadelijk weder te reiigeren tegen het hoofdbeginsel der herziening onzer grondwet, waarachtige gelijkheid tusscheu de verschillende kerkelijke gezindten Toch zullen de al»emeene verkiezingen inJur.ij aanstaande vermoedelijk plaats hebben onder de leus: wering van kerkelijken invloed. Het ministerie Heemskerk wordt geacht met de kerkelijke partijen te heulen en ten einde fcieh zelf eene meerderheid te verschaffen, staatkundig onrecht te willen plegen en welke zijn de bewijzen, die ineu daarvoor inbrengt? S t r ij p en de schoolwet zijn al weder achterop geschoven de nieuwste aanklacht is de voorgestelde indeeling van kiesdistricten, waardoor volgens eene liberale raming 3 ultramonlaneu inde Kamer zitting zouden krijgen. Mij dunkt dat het ontbreken van elk ander argument voor de nieuwe indeeling moeielijk zal te bewijzen zijn. Mij dunkt dat deze 3 utiramoi-- tanen ons land nog niet aan Rome zullen overleveren en dat wij vóór dat wij de verkiezingen onder kerkelijke of antikerkelijke leus ingaan, het volgend paar stellingen wel eens even inogten overwegen: le. De wasschende stroom der Roomsche eisoben zal de tegenpartij doen gebruik maken van de voordeelen, vau de waarborgen der wet. De loene ming van kerkelijken invloed is voor eeu groot gedeelte het gevolg van een schandelijk laisser aller der tegenpartij. Tot handhaving der wet driugt elke uieuwe overwinning der ultramontaneu en die handhaving is het onneembaar palladium der Nederlandsche vrijheid. De behoefte daaraan zal steeds sterker worden gevoeld naar mate een haar vijandige partij die tracht tegen te houden en daardoor zal eerder de uitvoering der wet ver zekerd worden dan indien er geen tegenstand be stond. 2e. Hoe meer vertegenwoordigers de Roouvschen erlangen, hoe minder eenzijdig deze de kerk zullen vertegenwoordigen. Het belang der kerk als zoodanig is slechts sijuoniem met dat vau het kleinste ge deelte der Roomschen, tenzij die kerk eene vervolging dreigen mocht. Dan natuurlijk worden alle krachten in het belang der kerk ingespannen. Maar waar dit niet gebeurt daar zal, indien den staat gevaar mocht dreigen van de kerk, dit gevaar hoofdzakelijk bestreden moeten worden door dc Roomsche ingezetenen van den staat. Wij zouden wel willen dat bij de algemeene verkiezingen in Juni onze kiezers zich niet ver diepten in kerkelijke twisten en de vele belangen die de beslissing wachten niet opofferden aan den kwaden tijdgeest, die elkander leert sarren met kerkelijke scheldnamen. Wij zouden wel wenscheu dat geen lid gekozen werd, waai vau men uiet de zekcr'ieid had, dat hij, op de boogie onzer staatsinstellingen, de ee.iheid van het vaderland begreep en godsdienstige verdraagzaamheid als Christelijke deugd iu beoefening bracht. Wij hebben genoeg vuil ultramontaneu en b e s t r ij- d e r s «au u 1 r r a in n ii t a n e wij hebben man nen noodig die niet in oii lerlinge verdeeldheid of wederkeerige bestrijding Nederlandsche politiek zoeken. Nederlandsche politiek zij die van erken ning van elkanders recht, handhaving der wet in rustigen arbeid. Dat is beter, veel beter, dan te vechten tegen of voor Roinc. In de onmiddclijke nabijheid van Rome zijn vier Engelsclie dames van al haar geld en juwee- len beroofd. Ev.cn later werden zij op nieuw door dezelfde dieven aangehoudendeze hadden begre pen, dat zij nog vergaten de oorringen van een der dames inede te nemen. De koetsier zag dit alles zeer kalm aan. De Fransche schilder Wa'deck, die eenigc dagen geleden zijn 109n verjaardag vierde, zal nog eenige jaren moeten leven om den ouderdom te berti- van Thomas Parr, een Kngelschen bedelaar, die trouwde in den ouderdom van 120 jaren. Hij werd in de 15e eeuw geboren en leefde tot in de 17e; hij zag negen koningen elkander opvolgen, nainel. Eduard IV, Eduard V, Ricltard IU, Hen drik VII, Hendrik VilI, Eluard VI, Maria, Eli- sabeth, Jacobus I cn Karei 1. Thomas Parr is niet de eenige Engclschtnan waarvan de geschiedenis het lang leven heeft op- geteekend. Toen de vermaarde Turktal de wereld verliet oin abt van Cloyiand te aorden, vond hij in dat klooster vijf lOUjirige monniken. Pater Claren- berg de oudste, iu 973, in zijn 169e jaar. Pater Swarling bereikte 142 en pater Turgar 115 jaren. De ouderdom der beide auderen is uiet kunueu bepaald worden. Een oud kroniekschrijver zegt, dat omtrent het zelfde tijdstip een Bisschop vau Sint David in den ouderdom vau 1C0 jaren overleed. De kanselier Bacon uiaakt gewag van eeu dame Osmond, zijn lijdgenoote, die anderhalve eeuw leefde, getuigenis 'af vau dingen die honderd jaren geleden waren, en die verscheiden malen nieuwe lauden kreeg. De Amerikaansche kapitein Bojton is, met zijn zwemtoestel toegerust, in den tijd van 16 uren van Dover naar Bonlogne een afstand van 26 En- gelsche uiijlen, het kanaal overgezwommen. Hij verliet Zaterdag ochtend ten 3 uur 15 minuten Dover en stapte des avonds ten 7 uur 30 minuten te Boulogne aan wal, onder de luide toejuichingen eener samen gestroomde menigte. Postduiven, bij tusschenpoozeu van het hem op een afstand volgend stoombootje, eti ook door hem zelveti opgelaten, brachten berich ten te Dover en te Folkestone omtrent den zwem mer, of misschien juister den zeevaarder. Een duif te Folkestone aangekomen, bracht de volgende tijding van hem zeiven wMidden op het Kanaal, 7 uur 13 min, des ochtends. Ik vorder onder de gunstigste omstandig heden. Ik ben 14 mijlen van mijn punt van uitgang, volkomen in orde en ik rook. Kaap Gris—Nez in 't gezicht. Boy ton.# Aan een particulier schrijven van een onder officier uit Pandetie Longbattah (Alchin), dd. 10 Maart, wordt het volgende ontleend:: In den nacht van 10 op 11 Februari jl. werd ik om twee unr geroepen, om op patrouille te gaan met last, indien 't mogelijk was, een p. in. 800 pas gelegen, oce vijandelijke benting bij verrassing in te nemen. Als generaal Pel zegt: «indien het mogelijk ts.« is het voor den Eden luitenant natuur lijk eeu bcvcL Het was eeu duistere nacht, doordien

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1