29 &PPJL., Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. J£ 918. Negentiende Jaargang: Ao. 1S75 Prijs per jaar f 3.Franco per post 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07 J Bekendmakingen. Jilgt cn Visc':(Tij, Ti jdsbeschou winden. De liberale partij en de verkiezingen. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager msrktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle ADVRRTzmë* van een tot vijf regels f 0,75; ieder regel meerder /"0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Js aribed aan een rots te biên. Boekhsndelaren en Postdirecteuren aangenomen. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen ter kennis van het algemeen, dat de Raad heeft besloten, dat de kermis in deze gemeente dit jaar zal plaats hebben, en invallen op Zondag den 20en Junij a. s. des namiddags ten 4 uren om te eindigen op Zondag den 27 daaraanvolgende. Schagen 27 April 1875. Borgcmeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. De Burgemeester, Hoofd van Politie der grmeenle Schagen, brengt ter openbare kennis, dat gedurende de aanstaande Kermis in deze gemeente niet zullen worden toegelaten Waarzeggers, Liedjeszangers, Orgeldraaijrrs, Vertooningen in strijd met de goede zaden, alles ter beoordeeling van den Burgemeester voornoemd. Schagen 27 April 1875, De Burgemeester, Hoofd van Politie, G. J. MULLER MARKTWEZEN. Burgemeester en Wethouders van Schagen, brengen tor kennis van Ik-1 tngliebbendon, dat wegens den in vallenden Ilemolvaurtsd tg, de wokclijksohe Donderdag- scóo markt zal worden gehouden op WOENSDAG don 5on MEI 1875. Behagen don 27 April 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, O. J. MULLER De Secretaris DENIJS. Do Burgemeester van Behagen, tn aanmerking nemende dat do aanvragen ter heko- minc van jacht- en vischakton en van kostolooze vorgunningeii tot uitoefening der vissehorij, zeer ongoregeld plaats hohhen on do li oor Commissaris de» Koninys in deze Pro* incie vei langt dat op don 15 Mei n. s. do verzoekschriften aan hem zullen worden in gezonden. Brengt andermaal ter kennis van de belanghebbenden dat do blanco verzoekschriften, hierboven bodocld, voor het Saisoen 1874J75, ten Secretarie der gemeente ter invulling verkrijgbaar zijn dagelijks (de Zondag uitgozonderd) des voormiddags van 9 tot 12 uren. Behagen 27 April 1875. De Burgemeester van Schagen, O. J. MULLER. Burgermester cn Wethouders van Schaden: Gelet op art. 11 on 12 van het Poliricregleutont lietreffende. de aangifte van verhuizingen binnen de gemeente Brengen voor zoovocl nood tg is herinnering van de ingezetenen de navolgende bepalingen. Art. 11. In geval van verhuizing binnen de gemeente, zal daarvan binnen acht dagen hobooren te worden kennis gegeven ter Secretarie der gemeente, op don Toet als hierna is bepaald te weten Vooricen geheel gezin, inwonende dienst en werk- boden daaronder begrepen, door het hoofd van dat gezin Voor afzonderlijk levende personon door hen zclvcn. Art. 12. Overtreding van het vorig artikel wordt gestraft met oene boete van een gulde^. Schagen 27 April 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. Restitutie stelsel. Wij Nederlanders houden er, en dit vooral in onze couranten en tijdschriften, een talent van heel bijzonderen aard op na. Wij vreten iedere kwestie van den dag zoolang te bespreken en weder te bespreken tot dat zij ons eindelijk begint te vervelen, wij spinnen de zelfde argumenten en redeneringen tot het onrin dige uit, ja! zoo lang tot dat wij er een doods hemd voor de zaak, welke het geldt, uit kunnen weven, hetzij zij dan door ons parlement het levenslicht onwaardig worde gekeurd, hetzij ze in een wet haar beslag krijge, in beide gevallen kan zij voor liet wezentlijk volksleven als do-.d en begraven worden beschouwd. Het gaat tnet het Restitutie-stelsel als inet wijlen Kapipo, ongeluk- kiger gedachtenis, eerst zag men den vreemden naam in de couranten, daarnn hoorde men spreken «nn Kapipo-sigaren, Kapipo-bitter enz. enz, en eindelijk daar werd eindelijk het boek met dien naam aangekondigd. Maar toen men het las had inen geen lust noch in het boek, noch in de «igaren, noch in het bitleren kwamen en schrijver en uitgever van al die aardigheden vrij bekaaid af. Het boek stierf aan kinderstuipen zoodat zelfs geen hulp van den blaauwen beul (zoo als Hildebrand den Gids noemde) meer te pas kwam. Naar ons voorkomt heeft ook Mr. P. P. v»n Bo«se in zijn welgeschreven brochure een duoikvounis over een doodgeboren en ook nooit voor leven vatbaar kind uitgesproken, hij had zich uaaawelrjks die moeite behoeven te geven. De vroine beschermers van het ongelukkige wicht laten dan ook, zijn levensvatbaarheid hut liefst in het midden, zij brengen het liever op het terrein van de volksconseienlie maar heeft het volksgeweten er iels mede te maken Zullen de zielen der ge- loovi'gen er dan werkelijk door bezwaard worden als zij hoofd voor hoofd f 0.59 f 1.of f 5. zonder Restitutie-stelsel meer moeten betalen dan wanneer het wordt ingevoerd. V\ ij dachten dat het christendom toch eigentlijk boven de geldkwestie was verheven, dat Jezus dat ingewikkeld in zijn antwoord op de vraag der Joden, of zij den Keizer schatting mogteu geven, had uitgedrukt. Doch wij willen daarover niet met zulke twistgeleerdru twisten, «ij willen hen daarin dan maar gelijk geven. Maar bij een geldkwestie komen berekeningen en be cijferingen veel meer dan uitspraken des gewetens te pas, men zal dan met de cersie moeten beginnen, met andere noorden men zal ons moeten zegden hoeveel het restitutie-stelsel san den Staat, de gemeenten en aan ieder onzer zal kosten. Als de te betalen som dan niet te boog is, wie weet welke wonderen dan niet de volksconscientie zal doen, hoeveel guldens en hoeveel centen dan niet ter stilling van hare kwellingen zullen worden opge bracht. Een boekverkooper annonceerde eens de kunst om zalig te leven en zalig te sterveu voor f 0.50 te koop. De eeuwige zaligheid was dus bij dien boekverkooper nog al gemakkelijk te krijgen. De voorstanders van het restitutie-stelsel die zich op ons geweten beroepen, zullen het Toorbeeld van den boekverkooper moeteu volgen, zij zullen ons moeien leeren, op hoeveel geld de kunst om onze consciëntie te vreden te stellen zal komcu te staan. Met een gebogen hoofd en angst in 't harte gaat de liberale meerderheid der tweede K amer de verkiezingen van Junij aanstaande te geinoet. Niet als vrije mannen met open voorhoofd en fonkelende blikken, maar als beschuldigden, gebukt ouder liet gewikt der aanklagt staan zij daar tegen over de natie. Na een viertal in kibbelarijen en vitterijen verwoeste jaren, zullen zij daar beschaamd voor bun lastgevers moeten staan. Niets hoegenaamd dau een paar mislukte wetten is in dien tijd lot stand gebragt. Wat zulleu zij ter hunne verontschuldiging zeggen, zullen zij de In D». Knijpen werkje F«ta morg»E* werd het gebruik na het vreemde woord religieus in plaats van godsdienstig, teregt veroordeeld: maar waarom dan ook in de JShmdaarti' niet liever van geweten dan van consciëntie gesproken, of klinkt het laatste misschien wat vromer? Wg meen en het tegendeel. Alleen de woerden van eigen oorsprong, worden door het^taalgebruik. in den adelstand verheven, op vreemde woorden big ft altgd de vlek der onechtheid kleven. schuld «>p de ministeries werpen, tnaar de ministeries waren toch grootelijks hun eigen werk, zullen zij met de verdedigers van de Kamer zeggen: zij is slechts eer» trouwe spiegel van de natie, de ondeugden en gebreken die er in haar huiziyi vindt men in haar •erug. Maar is dat niet juist liet ergste verwijt, dat men der Kamer kan doen. Een volksvertegen woordiger die niet boven het volk staat is zijn betrekking onwaardig, wee hem, zoo hij op het staatstonneel de lage en kleine bartstogter., die het volk aankleven medebrengt. Zijn voorname taak is de ware belangen der natie, waarvoor deze i n den maalstroom der beslommeringen en hartsioclilen geen oog heeft, nategaan. Een predikant die zich niet boven de laagte zijner gemeente, een geneesheer die zich niet boven de vreesachtigheid van zijn patiënten, een onderwijzer die zich niet boven de hekrompenheid zijner leerlingen weet te verheffen, kunnen hunne taak niet met eerc vervullen, en een volksvertegenwoordiger die zich in zijne gedragingen dooT het volk den weg laat wijzen hewft geen begrip hoegenaamd van zijne ware roeping. Ia dezen stand voor zaken kan aan de natie geen andere raad worden gegeven: kiest zooveel mogelijk nieuwe man nen. Nieuw versch bloed moet in de Kamer worden gebrast. De kieswet wil dat iedere vier jaar de helft der vertegenwoordiging aftreedt, men mis kent den geest der wet als men eeuwig en altijd de zelfde in.innen naar de Kamer terug zendt, maar ze leruir te z.enden na zulk een onvruchtbaar tijdvak als wij be'eefJ hebben, zou een aanmoediging voor de Kamer zijn oin toch maar zooveel mogelijk met haar tijdverinorsiug voort te gaan. Twee van de drie Kransche luchtreizigers, die verleden weck Donderdag met de Zenith te Parijs waren opgestegen om wetenschappelijke waar nemen en te doso, hebben 't met den dood moeten bi koopen op een hoogte van 8000 nretess gekomen, zijn zij in onmacht gevallen en niet weder ontwaakt. De derde reiziger daalde na verloop van eenigen tijd met de twee lijken in bet departement lncre neder. Sedert den 15den dezer maand zijn de brie venbestellers ten plattelande in Duitsland et sein- fluitjes voorzien, om door hun fluiten den bewoners hun komst bekend te maken. Men wil langs dezen weg 't bestel'en bespoedigen en den landbouwers het meegeven van brieven enz. gemakkelijk maken. De toestand van Keizerin Charlotte, die nog altijd te Ter Vueren verblijf houdt, gaat in den laatsten tijd achteruit, zoodat het verscheiden van de Vorstin eerlang wordt te gemoet gezien, zonder dat er hoop bestaat dat zij van den waanzin geneest. Men meldt uit Stoten (Noordholland Eene zonderlinge reis werd voor eenigen tijd door een roomsch-kalholiek ouderloos mei-je in deze gemeente ondernomen. Door dweepzucht, naar het schijnt, in haar verstandelijke vermogens gekrwtkt, had tij zich ia bet hoofd gezet, eene goddelijke ooenboting te hebben ontvangen om naar Rome te trekken en dóór vhet huishouden van den H. vader waar te nemen. Zelfs verhaalde zij in vollen ernst, die reis te zullen doen in gezelschap van den Paus, rdie eenigen tijd te Amsterdam had vertoefd,» dat zij boeken had geschreven van godsdienstigen en politieken inhoud, en opgezonden aan den aarts bisschop Schaepman te U'.recht, doch nooit eonig aw»woord van hem had terug bekomen enz, enz. Meerderjarig, en dus aan geen toezicht van familie of voogden onderworpen, beeft zij werkelijk aan haar voornemen gevolg gegeven. Met «en weinig geld in de beurs, dal zij bij bekenden gebedeld bad, beeft zij baar reis tol Rijssel voortgezet. Dair werd zij, blijkens berichten bij de familie ontvangen, in

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1