Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 13 V* M 920. Negentiende Jaargang Ao. 1S75 Bekendmakingen. Ja«ten Yisslicrij. Wieclen van Straten. lol nari«i der belanghebbenden dient: UEYOLknr,. Kweekt (ie neutrale school verdraagzaamheid Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schagcr marktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Paus per jaar 3.Franco per post f 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07 J AovERTKSTiëx van een tot vijf regels f 0,75; ieder regel meerder f 0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Kaar volksheil zonder deugd te dingen Ts aribcd aan een rots te biên. Burgemeester en Wethouders van Schapen brengen ter kennis van het algemeen, dat de Baad heeft besloten, dat de kermis in d ze gemeente dit jaar zal plaats hebben, en invallen op Zondag den 20en Jnnjj a. s. des narr i lds ten 4 urn om te eindigen op Zondag den 27 i! .si mitivn gende. Schager. 11 Mei 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. MULLER. De Secretaris DENIJS. De Burgemeester, Ilor.fi van Politie der gemernt' Schagen, brengt ter openbare kennis, dat gedurendt de aanstaande Kermis in deze gemeente niet. zullen worden toegelaten NV aerzeggers, Liedjeszangers, Orgeldraaijers, Vertooningen in strijd met de g ed» zeden, ailes ter beoordeeiing van dm Burgeuit' ster voornoemd. Stil a gen 11 MEI 1S75, Hootf van Politie, G. J. MULLER oor do Ingezetenen van den hierboven borloelden onder- dom behoeven gedaan te worden, ook dan zolfs, wanneer do belanghebbenden verraeonen tot do vrij- gestoldcn of uitgeslotcncn tot den Schutterlijken Dionst to behooren, dat zij, die bevonden zullen worden zich niet voor den len Junij 1875 te hebben doen Inschrij ven, door het Plaatselijk Bestuur ambtshalve worden ingeschreven, en ter zake van hun verzuim in een geldboete vervallen, terwijl dezelve daarenboven zon der Loting zullen worden ingelijfd. En word n overigens de Iugozotonon aar. ge maand om zich tijdig van eon Gebóortc-Etract te voorzien, en zich alzoo van hun juisto ouderdom te verzekeren, ten einde do Inschrij ving behoorlijk peschioJe, <;n zij alzoo niet komen to vervallen in do straffe bij da Wet bepaald. Schagun den lten Mei 1875. Burgemeester on "Wethouders voornoemd. G. J. MULLER. Do Secretaris. DENIJS. Dc Burgeuie estei O Do Burgemcostcr van Schagen. In aanmerking nemende dat da aanvragen ter be- koming van jacht- en visehakton on van kost< looze vergunningen tot uitoefening der vissehorij, zeer on geregeld plaats hebben en de Heer Commissaris dos Koning» in deze Provincio verlangt dat op den 15 Mei a. s. do verzoekschriften aan hem zullca worden ingezonden. Brengt andermaal ter kennis van do belangheb benden dat do blanco verzoekschriften, hierboven bedoeld, voor het Saison 1874(75, ten Secretario dei gemeente ter invulling verki jjgbaar zijn dagelijks (de iondag uitgezonderd) des voormiddag» van 10 tot 13 nron. Schagen 11 Mei 1875. Dc Burgomeester van Schagen. G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders van Schagen: Gelet op art. 11 en 12 van het Politicreglement "betreffende do aangifto van verhuizingen binnen de gemeente Brengen voor zooveel noodig in herinnering van de ingezetenen do narolgonde bepalingen. Art. 11. In geval van verhuizing binnen de gemeento, zal daarvan binnen acht dagen behooren te wonlou kennis gegeven ter Secretario dor gemeento, op den voet als hierna is bepaald to weten: Voor een geheel gezin, inwonendo diensten werk boden daaronder begrepen, door het hoofd van dat gezin Voor afzondelijk lovende personen door hen zei ven. Art. 12. Overtreding van het vorig artikel wordt gestraft met ceue boetevan een gulden. Schagen 11 Mei 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd. G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen. Gelet op art. 67 van het polieioreglemeiit voor deze gemeento, Brengen tor openbare konnis dat icdor gobruikor van e n pand, hui3, tuin of ander pereccl vorpligt is do straat voor on langs het perceel liggende behoor lijk schoon to houden van gras, ruigte en vuilnis; wordende do gebruiker of hij ontstentenis de eigenaar aangemaand zorg to dragen dat voor liet a. s. Pink- steifeest do straten gewied en schoon geveegd zul len zijn. Schagen 11 Mei 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. Do Secretaris, DENIJS. ^SCHUTTERIJ. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen roepen mits deze op, alle zoodanige Ingezetenen, die op den 1 Januarij 1875 hun 25ste jaar van ouderdom zijn ingetreden, benevens do zoodanigen, die zich van Buitenland sch in deze Gemeente gevestigd hebben, voor zooverre zij nog in een der Klasse van de Schutterij vallen, om zich tusschen löen Mei en le Junij aanstaande, ter Secretarie dezer Gemeente voor den Dienst der Schutterij te doen inschrijven, zullen de tot ontvangst van hun aangifte te dier plaatse speciaal worden gevaceerd gedurende des voormiddag van 10 tot 12 ure. Zon en Feestdagen uitgezonderd.) Dat als Ingezetenen in deze worden beschouwd, allo Nederlanders; in het Rijk hun gewoon verblijf houdende, en alle Vreemdelingen in het Rijk woon achtig, welke hun voornemen om zich aldaar te ves tigen zullen hebben aan den dag gelegd. Dat de aangifte tot Inschrijving in alle gevallen GRIETJE NTEUWBOER, in de maand Jannarij II. uit do germ ent» Hoogwoud binnen deze gemeente gekomen, JACOBA OUT, in do maand Februaiij 11. uit gemeente Helder binnen dezo gemeente gekomen en GRIETJE WIJN, in dc maand Maart uit de ge meente Wioringerwaard binnen deze gemeente gekomen. Worden allen in haar belang aangemaand zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen ter Secretario van Schagen. In een zeer lezenswaardig hoofdartikel heefi de Standaard onlangs deze vraag ontkennend beantwoord, daarin werd gewezen op de vele voor redden van verzoening tusschen partijen na dat het eerst tot formeele scheiding was gekomen. Door en ten gevolge van zulk een scheiding, zoo leerde de Standaard, zijn in onze kerk de Remonstran ten en contra-Remonstranten, oude en nieuwe Luthe ranen en op staatkundig gebied, de Noord-Ame- ricanen roei de Engelschen, de Tfelgen met de Nederlanders, de Italianen net de Oostenrijkers verzoend. De bewijsvoering door aanhaling van historische voorbeelden heeft iets zeer aangenaams en leerzaams, maar is zij afdoende? Uontesquicu en Rousseau bragten haar in prijktijk en men weet tot welke ongerijmde gevolgtrekkingen dat soc t van bewijsvoeren hen dikwijls hebben geleid. His torische voorbeelden bewijzen ten hoogste dat de eene of andere maatregel, die men voorstelt of be strijdt, vroeger zulke gevolgen heeft gehad en daar om weder zulke gevolgen kan hebben, maar vol strekt niet dat zij zulke gevolgen moet of zal hebben, leder ketter heeft zijn letter. Tegen ieder historisch voorbeeld kan men een ander van een tegenovergestelde strekking plaatsen. De Remon stranten en contra Remonstranten zijn na de formeele scheiding verzoend, maa>- de Goccianen en Voetianen zijn verzoend, zunder dat het zoover is gekomen Engeland en Noord—America zijn volgens den Stap daard verzoend na de scheiding, maar Engeland en Schotland zijn eerst regt broederlijk geworden naiat zij formeel bij elkander gebragt zijn. De gemeenschappelijkheid van het volksbewustzijn is in Dtiitscltlaml ten gevolge van de gedwongene annexatie van 1866 ontegenzeggelijk versterkt ei» zeer zeker zonden 7/anoVer, Pruissen, Saksen en /feijeren, zich minder broedei lijk gevoelen als de bind, die hen zamen trekt weder gebroken werd. De historische voorbeelden bewijzen dus niets. In het algemeen kan men zeggen dal de ve.deeldheid tusschen de volken ophoudt zoodra hunne belangen niet meer met elkander in strijd zijn. Een verstandige regering, die over verschillende volken gesteld is, moet daarom zorgen dat aller belang, zooveel mogelijk één worde. Eene verz lening die de formeele scheiding voorkomt is daarom veel beter en draagt veel schooner vruchten dan die welke na die scheiding pinnig grijpt. De vraag die in deze gedaan moet worden, met be rekking tot de onderwijs kwestie is deze: kan de verzoening tusschen de voorstanders van het neutraal en gods dienstig onderwijs niet zonder formeele scheiding lot stand gebragt worden en zoo neen, zal dan de scheiding de beoogde verzoening tc weeg brengen Wie die denkt aan de sccten—liaat, die de gemoe deren tijdens onze republiek verbitterden, zal, in dit opzigt den toestand, waarin zij verkeetde gezond durven noemen Wat een keten van geloofsliaten Iroeg ieder burger in zijn borst. In zijn hoedanig heid van Christen koesterde hij verachting en afkeer voor ieder niet-Chrisieo, ieder Jood, (uien zie daar over het (raai geschreven stuk van Mr. de Z/artog n «rde Gids») ten tweede haatte men als Protestant n dat met een regt innigen haat, de Rooinsclten f zooals het toeu luidde de i'aapschen, ten derde als contra-Reinontrant verfoeide men de Remonstranten en eindelijk als geloovig Voetiaan al wat besmet as met Cocciaansche ketterijen. Dat zulk een toestand twee eeuwen kon voort, uren mag te regt verwonde/ing wekken. En waarin had die bestendiging van godsdienstigen haat anders lar wortel dan in het onderwijs, dat ieder uit de hand van zijn, in de dienst der kerk staande meesters ontving. Het kind dat van zijn 6e en 7e jaar dagelijks moest hooren eu opzeggen dat de rooinschc mis een vervloekte afgoderij is, dat moest tanhooren dat de Joodsche natie ecu,- tengevolge van de verwerping des Messivs, van God vervloekt olk was, kon zich geen broeder van die afgoden dienaars en vervloekten gevoelen. Nog is er veel van dien ouden zuurdeessem bij ons blijven zitten nog is het onkraid van den secen—haat wijd en zijd verstrooid, maar toch m<t dat al zijn wij in le laatste twintig jaren met eenige schreden vooruit jegaan. Van de keten der godsdienstige haten zijn nok zelfs, hij den vurigsten godsdienst-haat-drager twee of drie schakels weggesleten. Deze gunstige uitkomst moet in de eerste plaats aan de gemengde s<.hool worden dank geweten. Als de godsdienstige en secten scholen de gemeng de zullen verdringen dan zullen wij wrder tot den ouden stand geraken en deze 2&1 erger zijn dan onder de republiek, want noch de Catholieken, noch de Joden zullen zich een onderdrukking als zij toen ondergingen laten welgevallen. De invoering der oude ecte scholen zal dan vroeg of laat een godsdienst oorlog voortbrengen. Ten slotte zij het ons vergund Thorbecke's ge voelen over de vraag of eene formeele scheiding al dan niet verdraagzaamheid voorbrengt, mede te deelenBij de behandeling der kieswet wilden velen de scheiding tusschen provinciën handhaven, want zeide men, de ingezetenen van twee, van drie onderscheidene provinciën zamen gebragt in een kiesJistrct zullen zich niet verstaan men bragt een beeld bij, men zeide sluit twee personen die elkander niet kunnen lijden in ééue kamer op en de betrekking zal niet beter worden, de twist zal klimmen. Thorbecke antwoordde hierop»ik neem het zelfde beeld, ik zie echter af van de opsluiting in ééne kamer en zeg: zet twee menscheu die elkander niet kannen lijden tezamen aan ééne

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1