Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. M 922 Negentiende Jaargang Prijs per jaar 3.Franco per post 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07J 91 Bekendmakingen. BEVOLKING. pol:tie. Een wit lam B)c kandidatuur >an den Heer de Bruijn Kops, Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle ADVERTENTiëN van een tot vijf regels 0,75; ieder regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deug] te dingen Is arbeid aan etn rots te bicn. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. JACOBA OUT, in do maand Februarjj II. uit do gemoento Helder binnen deze gemeente gekomon wordt in haar belang aangemaand zich zoo spoedig mogelijk to vervoegen tor Secrcturio van Schagen. VERMIST, op Donderdag 20 Mei 1875 van de markt TWEE WITTE LAMMEREN, langstaarten gemerkt met eoue blaawo stroep over staart en kop. gomorkt met eene roodo stroop in don nek en roode stip aan het regter oor. Zij die hier omtrent oenige inlichting kunnen geven werden verzocht zich te vervoegen ter Secretarie van Schagen. Bnrgemeester en Wethouders van Schagen: Gelet op art: 11 on 12 van hot Policiereglement betreffende de aangifto van verhuizingen bin.ien do gemeente Brengen voor zooveel noodig is herinnering van de ingezotouen de navolgende bepalingen. Art. 11. Ingeval van verhuizing binnen do gemeente zal daarvan binnen acht dagen bohooren te worden kennis gegeven tor Secretarie dor ge meente, op den voet als hierna is bepaald te wetan Voor een gohcel gozin, inwonondo diensten werk hoven daaronder begrepen, door het hoofd van dat gezin Voorts afzonderlijk levende personen dcor hen zelvon. Art. 12. Overtreding van het vorig artikel wordt gestraft met eene boete van een gulden." Schagen 25 Mei 1875. Burgemeostor en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER, De Secretaris DENIJS. SCHUTTERIJ. Burgemeester en Wethouders der gemeente Sohagon roepen mits deze op, alle zoodanige Ingezotouen, die op den 1 Januarij 1875 hun 25ste jaar van ouderdom zijn ingetreden, benevens de zoodanigon, die zich van Buitenlandsch in deze Gemeente gevestigd hebben, voor zoovere zij nog in oen der Klasse van de Schutterjj vallen, om zich tusschen 15en Mei en le Junij aaustaande, ter Secretarie dezer Gemeente voor den Dienst der Schutterij to doen inschrijven, zullen de tot ontvangst van hun aangifte te dier plaatse speciaal worden gevaceerd gedurende des voormidd.igs van 10 tot 12 ure. (Zon en Feestdagen uitgezonderd.) Tot nirigt der belanghebbenden-dient: Dat als Ingezetenen in deze worden beschouwd, alle Nederlanders, in het Rijk hun gewoon verblijf houdende, en allo Vreemdelingen in het Rijk woon achtig, welke hun voornemen om zich aldaar te ves tigen zullen hobben aan den dag gelegd. Dat de aangifte tot Inschrijving in allo gevallen voor de ingezetenen van den hierboven bedoelden ouder dom behoeven gedaan te worden, ook dan zelfs wanneer de belanghebbenden verm enen tot de vrij gestelden of uitgestotenen tot den Schutterlijken Dienst te bohooren, dat zij, die bevonden zullen worden zich niet voor den len Junjj 1875 te hebben doen Inschrij ven, door het Plaatselijk Bestuur ambtshalve worden ingeschreven, en ter zake van hun verzuim in een geldboete vervallen, terwijl dezelve daarenboven zon der Loting zullen worden ingelijfd. En worden overigens de Ingezetenen aangemaand om zich tijdig van een Geboorte-Extract te voorzien, en zich alzoo van hun juiste ouderdom te verzekeren, ten eindt de Inschrij ving behoorlijk geschiede, en alzoo niet komen te vervallen in de straffe bij de Wet bepaald. Schagen den 25e Mei 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER- De Secretaris DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Scbjgen: Gelet op art. 228 der wet van 29 Junn 1851 (Staats blad No 85.) Gezien de art. 2 en 3 der wet van 8 November 1815 (Staatsblad No. 51.) Brengen ter openbare kennis dat de termijn Toor de indiening der vorderingen ten laste der gemeen te over het dienstjaar 1874 op den laatsten Junij a s. zal zijn verstreken. Wordendo allo schuldeischers der gemeente mitsdien aangemaand hunno vorderingen vóór het verstrijken van den,aangewezen tormijn ton secretarie der gemeonto in te leveren ten einde do nadecligo gevolgen van vor- zuim in dezo niet te ondervinden. Schagen don 25e Mei 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. Do Se'crctnris DENIJS. Brundspuitdienst Burgemeester en Wethouders van Schagen. Gelet op art, 184 on volgendon van het policioroglo- ir.cnt voor de/e gemeente. Roepen op allen die vermeonen regt to hebben op ontslag van de brandspuitdienst, hetzij weg-ns den bereikt hebbenden leeftijd van 50 jaren het zij wegons ligchaams gebreken of eene zwakke gezondheid om uiterlijk binnen vijf dagen to rekenen van af 24 dezer d;uirvau aangifto to doen ter plaatselijke secretarie ouder inlevering van liunno ondorscheidingsteekens. Zjj welke de aangifto verzuimen worden weder voer een jaar ingedeeld. Schagen 25e Mei 1875. Burgomecstcr on Wethoudors voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. net Hoofd van hot Plaatselijk bestuur der gemeente Gemoento Schagen, brengt bi) doze tor kennis van do Ingezetonen dier Gomoento, dat het Kohier voor do belasting op hot personeel dienstjaar 1874-1875 No. C op den 22o M.-i jl. door den Heer Provincalen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is executoir verklaard, on op heden aan den II >er Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze Gemeente ter invor dering is tor hand gesteld. Iodor Ingezeten die daarbij belang heeft, wordt al zoo aangemaand om op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten eindo allo gercgtelijke vervolgingen wclko uit nalatigheid zonden voortvloeijcn, te toekomen. Schagen, den 25e Mei 1875. liet Hoofd van hot Plaatselijk Bestuur voorn. G. J. MULLER. NATIONALE MILITIE. Onderzoek van Verlofgangers to lande. Burgemeester en Wethouders van Sehagen, bren gen ter kennis van de in die gemeente verblijf- houdende Verlofgangers der Militie te land, be- hoorende tot de ligtingon 1371. 1872. 1873. 1874. dat zij zullen hebben tegenwoordig to zjjn hij het onderzoek hetwelk zal plaats hobben to Schagen op Vrijdag dan Hen Junij aanstaando des voormiJdags ten half twee uro voor het Raadhuis aldaar. Wijders worden aan belanghebbenden in herinnering gebragt de navolgendo bepalingen uit de Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72) Art. 130, Het Crimineel Wetboek en het regle ment van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der Militie te land, die 'zich onder de wapenen bovinden, van toepassing en met opzigt tot de verschillende gevallen van deser tie op al de bij de militio to land ingeljjfden. Die manschappen worden geacht onder de wapenen te zijn lo. zoolang zij zich bij hun corps bevinden 2o. gedurende den tijd, dien het in art. 138 be. bedoeld onderzoek duurt 3o. in het algemeen, wanneer zij in uniform zijn gekleed. art. 140 De verlofganger verschijnt bjj het onder zoek in uniform gekleed, en voorzien van de'kleeiing en ui: rustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje ca van zijn verlof pas. Art. 141. Behoudens het bepaalde in art. 130 kan een arrest van twee tor zes dagen, te ondergaan in do naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis vaa bewaring of arrest, door den militie-commis saris worden opgelegd aan den verlofganger, lo. die zonder geldige reden niet bij het onder zoek verschijnt: 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden, niet voorzien is van da in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen wiens kletding- of uitrustingstukken, bij het onder zoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4o. die klecding- of uitrustingstukken, aan een ander bohoorondo, als do zijne vertoont. Art. 142 Is do verlofganger, wion krachtens het voorgaand artikel arrest is opgelegd, bij het onderzoek tegenwoordig, dan kon hij dadelijk onder verzekerd geleide.ia arAst worden gebragt. Is hij niet tegenwoordig on onderwerpt hij zich niet aan do hem opgelegde straf, dan wordt hij, op schriftelijke aanvrage van den militie-commissaris, to rigten a in den burgemeester der woonplaats van dien verlofganger, aangehouden en ond r verzekerd golei- do naar de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest overgobragt. Art. 143. Onverminderd de straf, in art. 141 vermeld, is do verlofganger verpligt, op den daartoe door den militie-commissaris to bepalen tijd en plaats, en op do in art. 140 voorgcschrovon wjjzc, voor hem te verschij nen om to worden ondorzocht. Art. 144. Do verlofganger, die zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit, sub. 4o van art. 141 be doeld, of niet overeenkomstig art. 143 voor den mii litio-commissaris verschijnt, of, aldaar verschenon zijnde in het gival verkeert, sub 2o. en. 3o. van art. 141 vermeld, wordt onder de wapenen geroepen en van drio tot zes maanden gehouden. Art. 145. De verlofgangor dor militio, die niet vol doet aan eene oproeping voor do werkelijke dienst, wordt nis deserteur behandeld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, verma nen allen wio dit aangaat om, door in achtneming van hunne verpligtingen, zich voor onaangenaamheden on straffen te vrijwaren. Schagen den 25 Mei 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS- Men zou ons vorig hoofdstuk slecht begrepen hebben, zoo men Abdera ver weg zoebt. Ons verhaal drukt ouze groote bezorgdheid uit, dat zoo de algemetne verkiezingen dezelfde leden in de nieuwe Kamer terug brengen, de oorzaak van de klacht der verlamming en werkeloosheid zal blijven bestaan, //et gaat toch in de ATaioer als in ons verhaalterwijl de doctors babbelen en disputeren gaat de tijd om te handelen voorbij. Maar wij protesteieu tegea eene zoo algcineeue opvatting van ons verhaal, volgens welke elke herkiezing, onraadzaam zon zijn. Er zijn onder de thans uitvallende leden zeer zeker hoogst bekwame man nen, op wie de schuld der verwarring niet mag gelegd worden. Daaronder tellen wij in de eerste plaats den vertegenwoordiger van ons district, den heer de Zfruijn Kops. Met groot genoegen namen wij dan ook kennis van zijne candidatuur eu onder steunen die met alle kracht. In een district als het ouze, waarin alleeu naauwe aaneensluiting den waarborg geven kan, dat de openvallende plaats niet door een tegenstander van het openbaar ouderwijs zal warden ingenomen, zou het onzinnig zijn van liberale zijde een andereu naam le noemen. Wij kunnen er niet genoeg op wijzen, dat bij de minste versnippering van stem men, bij de geriugste verslapping in de opkomst der kiezers aan de tegenpartij op staatkundig gebied de overwinning gelateu wordt. De heer de Aruijn Kops is zoo niet onze eerste, toch zeker een onzer eerste staathuishoudkundigen eu zijne adviezen in de Aamer kenmerken zich steeds door hunne helderheid en wetenschappelijkheid. Z/ierdoor reeds onderscheidt hij zich gunstig boven velen zijner ambtgenooten. Stellige weten schap ontbreekt aan het grootste gedeelte onzer kauierlieden en slechts bij zeer enkelen valt het zamen dat zij niet alleen deze bezitten maar ook de vaaudragers dier wetenschap zijn. De Aruin Kops is teu man van gezag, in den goeden zin des woords, hij is een man van wetenschap, wiens wooraen niet gemakkelijk ter zrde kunnen worden gezet. Daarbij behoort bij niet tot den kliek der liberalen, waarop ons vori^ hoofdartikel doelde.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1