Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. OOVBERB&O 3 .\o 923 Ao. 1875. Negentiende Jaargang Bevolking. POLITIE. Vermijt NATIONALE MILITIE. Onderzoek van Verlofgangers te lande Talenten H03DE en BLAAUWE BRANDSPUITEN. Deelneming hij verkiezingen. SCHAGE Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt me' een b:jvo?g«el bevattende het jongste Scbager marktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Drieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pr.ijs per jaar 3.Franco per post 3.GO, Afzonderlijke nummers f 0.07 J ADvitRTexTiëv van een tot vijf regels f 0,75; ieder regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die z-j beslaan. ■u-.. I Naaf volksheil zondpr deugd <e dingen Is arbeid aan e«n rots te b:<*n. Foekhsndelaren en Postdirecteuren aangenomen. 3U JACOBA OUT in de maand Februarij 11 uit do ge meente Helder binnen deze gemeente gukomon wordt iu haar belang aangemaand zich zoo spoedig mogelijk te vervoegen ter Secretarie van Schagen. op Donderdag 20 Mei 1875 van de markt KEN WIT LAM langstaart gemerkt met eene hlaiuwe stroop over staart en kop; en op Donderdag 27 Mei d a. v. EEN WIT LAM gemerkt roode stip op het regter oor, de neus en staart EEN WIT LAM gemerkt roode streep over de rogter bil, teer streep over de lengte van den kop en eene dito loopt-ndo yun het neusbeen tot aan het regter oog. EEN WIT LAM gemerkt met een teerstip aan het linker oor. Zij die hier omtrent eeniga inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter Secretarie van Behagen. Burg 'meester en Wethouders van Schngon; Gezien de circulaire van den lieer Commissaris dog Konings in deze provincie, dd. 19 Mei 11. No. 15(966 M.[S. Verzamelings no. 25, houdende nadere bepalingen, bij Missive van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken, d.d. 15 derzelfde maand, omtrent liet onderzoek der v 'rlofgangers te land in het vorig No. dezer Courant aangekondigd, tegen Vrijdag den 11 Junij e. k. des morgens ten half tien ure Brengen tor kennis van belanghebbend-ndat van dat onderzoek zjjn vrijgesteld de Verlofgangers welke dit jaar zullen worden opgeroepen tot deol- neming aan horhalings- en andere miiitaire oefenin gen. dat mitsdien voor het te houden onderzoek niet behoeven optekomon le do verlofgangers der ligtingen 18 72 en 1873 van het rogiment grenadiers en jagers, en der re gimenten Infanterie. 2e die der ligting 1872, van het korps Ponton- n iera. 3e. die der ligting 1871 van het 2o regiment Husaren. 4e die der ligting 1872 bij do kompagniën Hos- pitaalsolda'en 5o die der ligting 1872 van de regimenten ves tingartillerie, met uitzondering Tan die der torpedo kompagnie 6. die der ligting 1872, van het Battiillon Mineurs en Sappcurs; 7o die der ligtinz 1872, van do regimenten IIu- saren, voor zoo verre zij den 1ste Mei ziju overge plaatst bjj het regiment Veldartillerie. Wijders wordon aan belanghebbenden in herinnering gobragt de navolgende bepalingen uit de Wet op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72) Art. 130. Het Crimineel Wetboek en het regle ment van Krijg-tucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der Militie te land, die zich onder de wapenen bevinden, van toepassing en met opzigt tot de verschillende gevallen van deser tic op al de bjj de militio te land ingelijfden. Die manschappen worden geacht onder de wapenen te zijn: lo. zoolang zij zich bij hun corps bevinden 2o. gedurende den tijd, dien het in art. 138 be. bedoeld onderzoek duurt 3o. in het algemeen, wanneer zij in uniform zijn gekleed. art. 140 De verlofganger verschijnt bij het onder zoek in uniform gekleed, en vcorzien van de klee ing en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlof pas. Art. 141. Behoudens bet bepaalde in art. 130 kan een arrest van twee tot zes dagen, te ondereaan in de naastbij gelegen provoost of het. naastbij zij: de huis van bewaring of arrest, door den militie-commis saris worden opgelegd aan den verlofganger, lo. die zonder geldige reden niet bij het onder zoek verschijnt: 2o. die,- daarbij verschenen zijnde, zonder geldige zeden, niet voorzien is van de in het voorgaand artikel vermelde voorwerpen; wiaas kleoding- of uitrusting itukken, bij het onTor- zoek niet in voldoenden staat worden bevonden; 4o. die klceiing- of uitrustingstukkon, ain con ando behoorende, als de zijne vertoont. Art. 142 Is ds verlofganger, wien krvchtens hot voorgaand artikel arrest is opgelegd, bij het ond-rroe'c togn woordig. dan kin hij d idelijk onder verzekerd g'lcide in anvst worden gjbragt. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt h'j zich niet aan de hem opgelegde straf, dan wordt h'j. op schriftelijke aanvnga van den militie-commissaris, to rigten a n den burgemeester der woonplaats van dien verlofganger, aangehouden en ond r verzekerd gelei de naar de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest overgebragt. Art. 143. Onverminderd di straf, m art. 111 vermeld, is do verlofganger verpligt. op d >n daartoe door d->n militie-commissaris to bepalen tijd en plants, en op do in art. 140 voorgeschreven wijzo, voor hem to verschij nen om te worden onderzocht. Art. 144. De VLrlnfgan^or, die zi.-h bij herhaling schuldig maakt aan het feit. sub. 4o van art. 141 be doeld, of niet overeenkomstig ari. 143 voor den mo litie-eommi 'saris verschijnt, of, aldaar verschonen zijnde- in het geval vrkcert, sub 2o. en. 3o. van art. 141 vermeld, wordt onder de wapenen gerocpoa en van drio tot zes maanden gehouden Art. 145. De verlofganger der militie, dio niet vol doet aan eene oproeping voor do werkelijke dienst, wordt als deserteur behandeld. Burg 'me -st-r en Wethouders voomoomd, verma nen allen wie dit aanpaal om, door in achtneming van hunne ver(>ligtingen, zich voor onaangenaamheden on straffen te vrijwaren. Behagen den 1 Junij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De S cretnris, DENIJS- Burgemeester en "Wethouders van Schagm: Gelet op art. 228 der wet van 29 Junij 1841 (Staats blad No 85.) Gezien de art. 2 en 3 der wet van 8 November 1815 (Staatsblad No. 51.) Brengen ter openbare kennis dat do termijn voor de indiening der vorderingen ten laste der gemeen te over het dienstjaar 1874 op dun laatstcn Junij a. s. zal zijn verstreken, Wordende a'le schuldoischcrs der gemrerto mitsd'on aang -maand hunne vordorimren vóór het vcrsti ijken van den aangewezen termijn ten srcretarie dor gemeente in te leveren ten eiudo fle nadi elige gevolgen van ver zuim in deze niet te ondervinden. Schagen den le Junij 1875. Bnrgemejstcr en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Tiet Hoofd van het Plaatselijk bestuur der gemeente Schagen, brongt bjj deze ter kennis van de Ingeze tenen dier Gemeente, dat het Kohier van het patent- rogt over het dienstjaar 1874(75 (vierde kwartaal) op den 26 Moi 1875 door den Heer Provir.ciilen Inspecteur in de Provincie Noord-Holland is execu toir verklaard, en op lieden aan den Heer Ontvanger der Directe Belastingen binnen deze gemeente ter invordering is ter hand gesteld Iider Ingezeten die daarbij belang heeft, wordt alzoo aangemaand om op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te gever; ten einde alle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zou den voortiloeijen, te voorkomen. Schagen, den 29 Mei 1875. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd. G. J. MOLLEK. Do Burgemeester van Schagen maakt hekend dat van af Donderdag 3 Junij tot cn met Zaterdag 5e Junij 1875 ter Secretarie alhier kunnen worden af- haald de patenten aangevraagd in de maanden Febru arij. Maart en April voor het dienstjaar 1874|75. Wordende de patentpligtigen herinnerd dat de af haling der patenten persoonlijk moet geschieden. Schagen den le Junij 1875. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER Burgemeester en "Wethouders van Schagen maken t>ij deze bekend dat op Zaturdag den 12en Junij a. s. des namiddags ten zes uren, op de Marktplaat» aldaar proeven zullen worden genomen raat de en roepen dia-tor op al het dionstdornd personeel bij g^noo-nie spuiten, om op dien d ig voor of op grtnold uur aldnr togsnwjordig te zijn op v»rbeerta ooner boete van een gilden vorr ieder afw-zigr welke boete voor dj hoofdleiden verdubbe'd wordt. S'hagen den le Junij 1875. Burgomecstor en We'houders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris. DENIJS. Eene drukfout in liet slot van ons vorig arti kel heeft den zin d inrvan Wtl niet onverst ïanbnar, maar toch minder duidelijk gemaakt. De onver- «cliil'igheid hij verkiezingen, schreven wij, is een bewijs voor de ongelukkige stelling, dit wij zilfs voor een kiesstelsel in 25 jiar lijd nog niet rijp zijn geworden, //et is bekend dat van zekere zijde gedurende geruitnen tijd aangedrongen is op uit breiding van ons kiesrecht. Politiek deed dien eiscli op den voorgrond zitten en politiek beeft dien weer nchtrrgepchoven. Maar hoe kan e: g<- dacht worden nan eene uitbreiding van liet kies- recht, wanneer onloochenbaar is, dat zij die door de wet geroepen worden, voor een groo t gedeelte achterblijven? In sommige districten is het daar mede veel erger gesteld dan hier. Maar toch laat in dit opzicht de toesta d ook hier veel te wcnschen over. Welke zijn de redenen, die in den regel terughouden van liet uitbrengen der stem zijn van zeer luttele waarde, van beschaniende onbeduidendheid. Velen denken er niet aan, ze vergeten het. Anderen is de moeite te groot. Bij sommige is het volkomen onverschillig heid, hij anderen, overtuiging dal het maar het het is niets te doen. In het tegenwoordige geval znllen de meeste rijer reunien toch wel niet klem men. Want in ons kirsdistrict zijn nu drie ver schillende candidaturen gesteld; de liberale partij, stelde de Bru ijlt Kops; de ronsprva'ieve de Casem liront en de antirevolutionaire d e Sa vo rn in Lo li ina n. leder dier candidaturen heeft ziju aanhang en hij dergelijke partijschaking kan dus geen stem onverschillig genoemd worden. ant zou liet nu volkomen hetzelfde zijn, wie dezer il«ie grkozen werd? l)e lieer de llruijn Kops, niet herkozen wor dende, moet- iets misdreven hebben, hetwelk ons onbekend is. De grieten, welke wij tegen menig liberaal lid der Kamer hebben, zijn door ons niet verzwegen. Door vele jongere leden der Ksmer is eene aanvallende, uittartendc liberale politiek om helsd, welke veel partijzucht heeft gevoed rn deed ontstaan. Ondeilii;g verdeeld miste die partij hare kracht en van daar de werkeloosheid en onmacht der vertegenwoordiging op wetgevend gebied. Doch in welk opzicht heeft deze man getoond tot de nieuwigheidszoekt-rs, tot de onverzoenlijken te behoo- ren; waaraan zal hij zijne niet herkiezing te wij. ten hebben? Alleen aan de niet opkomst der liberale kiezers, want nu de antirevolutionaire en conservatieve part ij goedgevonden hebben ieder een ranrii.laat to stellen, hebhen zij daardoor naar ons inzien, de kans op overwinning verspeeld, indien de liberale kiezers sleclrs niet te buis blijven. WH merken nog op dat de twee andere kandidaturen werkelijk partij keuzen zijn en dat de uitnoodiging aan antirevolutionairen en conservatieven om liet algemeen 1 elang ondergeschikt le maken aan het belang hunner partij, bij velen in ons dis trict met tegenzin zal worden bejegend. De par- (ijkleur is onder onze burgerij niet zoo kennelijk als men onderstelt. De eenvoudige burger, die in de vettfn zijne belangen vindt beschermd, is niet dadelijk bereid, daartoe geroepen, om uithoofde van zijn bizonder uitzicht, een poging tot veran dering dier wetten te steunen. Hij vraagtwaar heen gaan wij, als wij ons voegen bij die nieuwe

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1