1 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. J\o 924 IVegcntiendc Jaargang Ao. 1875 Bekendmakingen. POLITIE, VERMIST Do Tijd. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch vrordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktberigt.den volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07 advbrtzstiën van een tot vijf regels 0,75; ieder regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen ls arbeid aan e«n rots te biên. Boekbandelaren en Postdirecteuren aangenomen. op Donderdag 20 Mei 1875 van de markt ken wit lam langstraat gemerkt inet eene blaanwe streep over staart en kop. en op Donderdag 27 Mei d. a. v. kitn wit lam gemerkt roodc slip op het regter oor de neus en staart een' wit lam gemerkt roorle strerp over de regter bil, teerstreep over de lengte van den kop en eene dito loopende van het neusbeen tot het regter oog een wit lam gemerkt met een teerstip aan het linker oor. Zij die hieromtrent eenige inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich le vervoegen ter secre tarie van behagen. GEVONDEN op Donderdag 3 Junij 1875 een zwart lam met en wit plekje naast de bek gemerkt met een blaauwe stip op het schoften een met teergeteeken de bril over den kop. Regthebhende wordt verzocht zich aan te melden ter secretarie van behagen. NATIONALE MILITIE. Onderzoek van Verlofgangers te lande. Burgemeester en Wothouders van Schagen; Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in deze provincie, dd. 19 Mei 11. No. I.r>i966 M.jS. Verzainelings no. 25, houdende nadere bepalingen, bij Missive van don Heer Minister van Binnenlandscbe Zaken, d.d. 15 derzeli'de maand, omtrent het onderzoek der verlofgangers te lande, in het vorig No. dezer Courant aangekondigd, tegen Vrijda den 11 Junij e. k. des morgens ten half tien ure. Brengen ter kennis van belanghebbenden; dat van dat onderzoek zijn vrijgesteld de Verlofgangers welke dit jaar zullen worden opgeroepen tot deel neming aan herhalings- en andere miliiaire ocfenin- gen. dat mitsdien voor het te houden onderzoek niet behoeven optekomen le de verlofgangers der ligtingen 1872 en 1873 van het regiment grenadiers en jagers, en der re gimenten Infanterie. 2g dio der ligting 1872, van het korps Ponton niers. 3e. dio der ligting 1871 van het 2e regimen Husaren. 4o die der ligtiug 1872 bij do kompagniën Hos pitaalsoldaten 5e die der ligting 1872 van de regimenten ves tingartillerie, met uitzondering van die der torpedo kompaguie C. die der ligting 1872, van het Batt ïillon Mineurs en Sappturs; 7c die der ligting 1872, van de regimenten Hu garen, voor zoo verre zij den lste Mei zijn overge plaatst bij het legimeut Veldartillerie. Wijders worden aan belanghebbenden in herinnering gebragt de navolgende bepalingen uit de "NV et op de Nationale Militie van 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72) Art. 130. Het Crimineel Wetboek en het regle ment van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande zijn op de manschappen der Militie te land, die zich onder de wapenen bevinden, van toepassing en met opzigt tot do verschillende gevallen van deser tie op al de bjj de militie te land ingelijfde». Die manschappen worden geacht onder de wapenen te zijn: lo. zoolang zij zich bjj hun corps bevinden; 2o. gedurende den tijd, dien het in art. 138 be. bedoeld onderzoek duurt 3o. in het algemeen, wanneer zij in uniform zijn gekleed. art. 140 Be verlofganger verschijnt bij het onder zoek in uniform gekleed, en voorzien van de kleedng en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlot medegegeven, van zijn zakboekje en van zijn verlof pas. Art. 141. Behoudens het bepaalde in art. 130 kan eon arrest van twee tot zes dagen, te ondergaan in de naastbij gelegen provoost of het naastbij zijnde huis van bewaring of arrest, door den militie-commis saris worden opgelegd aan den verlofganger, lo. die zonder geldige reden niet, bij het onder zoek verscijnt: 2o. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige reden, niet voorzien is ven do in het voorgaand ar tikel vermelde voorwoqien wions kle-ding-of uitrustingitu ten, bij het onder zoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4o. die kleding- of uitrustingstukken, aan eon ande bolioorondo, als do zijne vertoont. Art. 142 Is d-s verlofganger, wion krachtens het voorgaand artikel arrest is opgelegd, bij het onderzoek tognwoordig, dan kan hij dadelijk onder verzekerd geleide in arrest worden gebragt. Is hij niet tegenwoordig en onderwerpt hij zich niet nan do hem opgelegdo straf, dan wordt hij, op scliriftoljjko aanvrage van den militie-commissaris, te rijten a >n den burgemeester der woonplaats van dien verlofganger, aangehouden on ond r verzekerd gelei de naar de naastbij golegon provoost of hot naastbij zijnde buis vau bewaring of arrest overgebragt. Art. 143. Onverminderd de straf, in art. 141 vermeld, is do verlofganger verpligt. op den daartoe door den militie-commissaris te bepalen tijd en plaats, en op do in art. 140 Voorgeschreven wijze, voor hem to verschij nen om to worden onderzocht. Art. 144. Do verlofganger, dio zich bij herhaling schuldig maakt aan het feit, sub. 4o van art. 141 be doeld, of niet overeenkomstig art. 143 voor do mnn- liiie-i-oinmi. saris verschijnt, of, aldaar verschenen zijndis in hot geval verkeert, sub 2o. on. 3o. van art. 141 vermeld, wordt onder do wapenen geroepen en van drie tot zes maanden gehouden Art. 145. Do verlofganger der militie, die niet vol doet aan eene oproeping xoor do werkelijke dienst, wordt als deserteur behandeld. Burgemeester en Wethouders voornoemd, verma nen allen wie dit aangaat om, door in achtneming van hunne verpligtingen, zich voor onaangenaamheden on straffen te vrijwaren. Schagen don 8 Junij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. Do S-cretaris, DENIJS- Pu'grmeester en VI ethouders van Schagen Gelet op het art. 228 der wet van 29 Junij 1841 (Staatsblad No S5.) Gezien de art. 2 en 3 der wet van 8 Novem her 1815 (Staatsblad No. 15.) Brengen ter openbare kennis dat de termijn voor de indiening der verdelingen ten laste der gemeen te over het dienstjaar 1874 op den laatsten Junij a. s. zal rijn verstreken. Wordende alle schuldeischers der gemeente mits dien aangemaand hunne vordering vóór het verstrij ken van den aangewezen termijn ten secretarie der gemeente in te leveren ten einde de nadeelige ge- vo'gen vau verzuim in deze niet te ondervinden Schagen den 8e Junjj 1875. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris. DENIJS. Bil-A-INT IDSIP TJITZDIIEIISTST- Burgemeester en Wethouders van Schagen; bren gen ter kennis van het dienst doend personeel: 1 dat op verzoek eervol is ontslagen onder dank zegging voor de diensten in zijne betrekking aan de gemeente bewezen bij de Roode Spuit Ni- col aas Schellings, kwartiermeester, wegens Mijopia, 2 dat zijn bevorderd bij bovengenoemde spuit tot kwarmeester Jacob Gude pomper, en tot kommandeur Johs Baars. Bij de Blaauwe Spuit, tot kommandeurs Willem Bleeker kwar tiermeester en Dirk Stolp, kringsluiter, kwartiermeesters Bartholomeus Ranke en Anthonie Bakker beiden pompers tot officier der kringsluiters, Jacob Vis kringsluiter Schagen 8 Junij 1S75. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris. DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen maken bij deze bek"nd dat op Zaturdag den 12en Junij a. s. dos namiddags ten zes uren, op de Marktplaats aldaar proeyen zullon worden gonomon met do ROODE en BLAAUWE BRANDSPUITEN. en roepen drartoe op al het dienstdoend personcol bjj genoemde spuiten, om op dien dag voor of op gemold uur aldaar tegenwoordig te zijn op verbeurte eener boete van een guldon voor ieder afwezige welke boeto voor do hoofdliedon verdubbeld wordt. Schagon den 8e Junij 1875. Bargemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen; Gelet op art. 11 van het koninklik besiuit van den 21 Maart IS28 (Staatsblad no. 6) en de arti kel 10 en 11 der wet van 11 April 1827 (Staats blad No- 17.) Brengen ter kennis van de Ingezetenen i lo. dat de alphabetische naamlijst van al de ingezetenen binnen deze gemeente van af heden tot en met den 13e a. s. vooriniddags van 10 tot 12 uren ter Secretarie voor een ieder ter in zage is nederge'egd. 2o. dat de loting zal plaats hebben ten Raad- huize op Vrijdag den 18e Junij a. s. des voormid dags ten 10 uren. Schagen den 8 Junij 1875, Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. Niet het dagblad «rde Tijd/r, hetwelk ook zon der dat wij het lastig vallen, in Nieuwe Rot terdammer en Handelsblad genoeg gehekeld wordt, niet genoeg echter naar den zin der ultra Roomsche heeren, voor wie dergelijke bestrijding een goedkoop martelaarschap en vaak gevvenscht koren op den molen is; neen! de tijd zelve, algemeen goed van allen, trekt deze maal ons als onderwerp aan. Zoo ver zijn wij van eene staat kundige beschouwing verwijderd, zoo geheel nemen wij voor deze week vacantie van het politieke ter rein, dat wij over dit onderwerp sprekende niet eenmaal willen denken aan de bizondere eigen aardigheden, welken onzen tijd kenmerken; aan de richtingen, die hem doorkruisen, aan de denk beelden, die hem beheerschen: we willeu eenvou dig een zomer avond praatje houden over het gfbruik van den tijd, een der voornaamste schatten van den tnensch, een algemeen bezeten goed, maar vaak schandelijk verspild en onverantwoordelijk ver waarloosd. Wie gewoon is rondom zich te zien moet het treffen, hoe sommige menschen altijd en voor al'es tijd hebben en anderen immer ge brek bebben aan tijd, waaraan kan dit liggen? Daar waar ons dit raadsel voorkwam kan het geene verklaring vinden in drukke bezigheden bij den een of in bet niets aan de hand hebben van den ander, want vaak zien wij bij hen, die den tneeslen arbeid leveren den grootsten rijkdom aan lijd en omgekeerd voortdurend gebrek aan lijd, waar men niets te doen beeft. Een zelfde verschijnsel heeft U zeker ook wel op ander gebied getroffen. Hoe vaak hebt gij U niet moeten verwonderen over het vele dat met weinig geld gedaan wordt en over het doellooze van schatten in de hand van menige» rijke. Niet slechts daar waar bekrompen gierigheid den rijke arm maakte, maar zelfs waar bet tegenovergestelde gebrek woekerde, zaagt Gij soms bij verspilling van schatten het geld ontbreken voor de onont- heerlijkste uitgaven. Tijd is geld, dit spreek woord van onzen tijd, het beroemde woord van F r a n k 1 i n handhaaft zich ook, wanneer men beiden uit dit oogpunt beschouwt. Het is waar

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1