Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. POSOHHBAS 11 mu. X 925 Ao. 1S75 Prijs per jaar 3.Franco per post 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07$ SCHUTTERIJ. Patenten. Xcgcntiendc Jaar^anj; t* SCIIAGER COURANT. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Scbager marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan etn rots te biên. ADVKRTB.wrtë.v van een tot vijf regels f 0,75; ied r regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren eD Postdirecteuren aangenomen. Bekendmakingen. POLITIE. Vermist. op Donderdag 20 Mei 1875 van de markt EEN WIT LAM, langstaart gemerkt met eene blaauwe streep over staart en kop, en op Donderdag 27 Mei d. a. v. EEN WIT LAM, gemerkt roode stip op het regter oor, deneusen staart FEN WIT LAM, gemerkt roode streep over de regter bil, teerst reep voor de lengte van den kop en ecne dito loopen de van het neusbeen tot het regter oog. EEN WIT LAM, gemerkt met een teerstreep aan het linker oor. Zij die hieromtrent eenige inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegeu ter Secretarie van Schagen. Burgemeester en wethouders van Schagen: Gelet op het art. 228 der wet van 29 Juuij 1851 [Staatsblad No 85,] Gezien de art. 2 en'3 der wet van 8 November 1815 (Staatsblad No 15.) Brengen ter openbare kennis dat de termijn voor de indiening der vorderingen ten laste der gemeente over het dienstjaar 1874 op den laatsten Junij a.s. zal zijn verstreken. Wordende alle schuldeischers der gemeente mits dien aangemaand hunne vordering voor het verstrij ken van den aangewezen termijn ter secretarie der gemeente in te leveren, ten einde de nadeelige ge volgen van verzuim in deze niet te ondervinden. Schagen den 15 Junij 1875. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen. Gelet op art. 11 van bet koninklijk besluit van den 21 Maart 1828 (Staatsblad No. 6) en de arti kelen 10 eu 11 der wet van 11 April 1827 (Staats blad no. 17.) Breugeu ter kennis van de Ingezetenen lo. dat de alphabe'hische naamlijst voor al de binneu deze gemeente voor de Schutterij ingeschreve nen van af beden tot en met 16 Junij voormiddags van 10 tot 12 uren ter Secretarie voor eeu ieder ter inzage is uedergelegd. 2o. dat de loting zal plaats hebben ten raadhuize op Vrijdag deu 18 Junij a. s. des voormiddags ten 10 ure. Schagen den 11 Junij 1875. Burgemeester en Wethouders voorn G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Uitslag der verkiezingen. De naaste gevolgen van deze verkiezing zullen toch niet groot zijn; het ministerie Heemskerk zal wel blijven, maar zijn leven zal ook een leven bij den dag zijn. Nu de conservatieve rigting uit de Kamer zoo goed als gebannen is, heeft het ministerie eigenllijk geen geestverwanten steunt het op de Ultrainoutaiieii, dan krijgt het, zoowel het inel de Orthodoxen als met de Liberalen te kwaad, steunt het op de Liberalen, dan zullen de tvree andere partijen het van verraad beschuldigen. Het is dus niet te verwachten dat dit ministe rie iets belangrijks tol ktand zal brengen, geen der partijen zal bet daartoe den nooligea steun g ven. Gemengde berichten. Burgemeester en Wethouders van Schagen brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de patenten tot uitoefening der beroepen van slijters in wijnen en sterke dranken, tappers, kroeghouders en koffijhuishouders voor het dienstjaar 1875;76 ter Secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens van 9 tot 12 uren, onder overleggnig vau de kwitantie wegens voldoening der helft vau den aanslag. Schagen 15 Junij 1875. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris. DENIJS. Ons verhaal uit Abdera is, gelijk wij wel voor zien hadden, geweest als het woord van Cassandra. Bij de jongste verkiezing heeft weder kleur-liefd. boven gedreven en de vaderlands-liefde verschalkt. Wij hebben dati weder eene Kamer van welke het bijna zeker ia, dat zij en defensie, èn regts pleging, èu belasting-stelsel, èn hooger onderwijs in den gebrekkigen toestand, waarin zij hen vindt, zal laten, daarentegen zal elk die lust heeft, bij de el te melen, redevoeringen in het bijblad kunnen lezen, voor of tegen het restitutie stelsel; Clerica- len en anti-Clericalen zullen elkander weder duch tig iu het haar zitten en schiet er dan nog eeni- gen lijd over dan zullen wij weder kleine twistjes krijgen, gelijk aan die wegens de uiagtiging tot verkoopingen van vast goed door minderjarigen, die op iiandligtingen, enz. en zal onze Kamer op nieuw het bewij* levéren, dat het inaken vau wet ten eigenlijk boven haar sfeer ligt. De natie en hare voorlichters, de dagbladen zul len geen reden hebben van zich er over te bekla gen, zij wisten wat zij van een dus ter wille vau hare kleur gekozen Kamer hadden te wachteu; tu 1'as voulu, George Dauditi! In onze wetgeving zijn wij dan, door de keuze van deze Kamer we der tot twee jaren stilstand gedoemd. Ons parle ment zal in die twee jaren geen plaats van wet geving, maar een worstelperk van Clericaleu en anti-Clericalen partijschappen zijn. Geen zaak hoe slecht ook, of zij heeft hare goe de zijde en zoo is het ook met deze verkiezing gesteld. Deze verkiezing heeft wat licht gebragt in een donkeren onzekeren toestand. De openbare ouzijdige volksschool was bij deze verkiezing de leuze, maar in werkelijkheid gold de strijd zeker vau ouder dagteekeuing, voor of tegen Rome, voor of tegeu Dordl, dat was het eigenllijk wal de gemoederen in beweging bragt. Onze kiezers, die door de schrandere kiesvereenigingen reeds waren gepromoveerd tot staatsmannetjes voor wie de godsdienst naar het gemoeds-leven der vrouwen en kinderen was verbannen, zijn van hun verheven standpunt afgedaaldgodsdienst, en nog eens weder godsdienst, was de eenige drijfveer in dezen strijd. Onze politici, die zich te voornaam voelden om deel te nemei. aan de godsdienstige bewegingen dezer dagen, zullen zich er thans wol mede moe ten inlaten; want zonder twijfel zullen de groote vragen van God, onsterfelijkheid, zon de, Christus, enz. inhei parlement overge- bragt woiden, eu het zal niet meer helpen zich met een ui daarvan af te maken. De godsdiensti ge vraagstukken zullen thans, wil men iu de Kamer niet een mal figuur maken, even goed bestude-rd worden als die van staal Huishoudkundi gen en wetgevende» aard. Iu zooverre is er voor uitgang, want de slaatkuude, die uit-l voornaamheid op de godsdienst nederziet, heeft van nu af uitge diend. Maar als ons de vraag wordt gedaan, wat denkt gij van de toekomst des vaderlands mei betrekking tot godsdieust, en gewetens vrijheid, dan meeuen wij dat de hemel alles behalve on bewolkt is. In 1848 vertegenwoordigde alleen Groen van Prinste- rer de streng orthodoxe rigting; in 1850 kreeg hij in de heeren van Lijnden en Mackaij, twee adjudanten, bij iedere verkiezing nam dit getal met een of twee toe, nu is het tol £0 gestegen; het tijdstip is dus te voorzien, dat de streng protestausche rigting iu onze Kamer de meerderheid zal hebben. Eii dan zal ook het uur geslagen zijn, waarin aan de libirale meerder heid iu de Kamer, strenge, rekenschap zal gevraagd worden voor hare betweterij eu tijdverspilling. Men denke toch niet dat tijdstip is nog ver af waut met eene Kamer als deze zull.'u der vrije vrijheid vijandige rigtingen snel toenemen. Eeu Kamer die niet doet dan twisten brengt het parlementaire leven in gevaar. En juist hij eene kwijning vau het parlementaire leven schieten de verkeerde nijgingen De uitslag der verkiezingen is als volgt 32 van de 41 aftredende leden van de 2e Ka mer zijn herkozen; voor wijlen den heer v. Nispen v. Suvenaar is te Nijmegen verkozen jr. C. J. C. H. v. Nispen v. Sevenaar, die tevens te Breda her kozen is; voor wijlen den heer v. Fo'eest te Alk maar air. VV. v. d. Kaay; jr. Rutgers v. Rosenburg heeft te Haarlemmermeer met 449 st. moeten wij ken voor tnr. F. J. J. hu. v. Heemstra (557 st.) de heer Tak v. Poortvliet te Middelburg met 1059 st. voor jr. J. L. de Jonge f1099), de heeren 's Jacob en v. Reeueu, met 863 eu 92ft st. te Amsterdam voor tnr. G. de Vries (1410) en mr. S. A. Veiling Meineisz (1354 st.); graaf v. Zuylen v. Nijevelt en tur. Brouwer waren te Arnhem en te Utrecht niet op nieuw caudulaai gesteld; aldaar zullen herstemmingen moeten plaats hebben te Arnhem tusschen mr. J. 11. Geertsema Uz. (1025) en inr. A. F. de Savornin Lohnan (9S8), en te Almelo tusschen mr. J. Oorver Hooft (858) en mr. S. J. bn. v. Pallaudt (695;; te Utrecht komt het aftredeu de lid Kien inet 663 st. iu herstemming met den beer J. N. Baslert (741) en te Delft moet ter vervanging van den heer v. Kuyk, thans Commissaris des Konings in Drenthe, herstemd worden tussclien jr. F. de Caseinbróot met 1126 eu dr. C. J. Vaillant uiet 932 st. Te Parijs werd eergister morgen om zeven uu', op den boulevard de Grenelle een krankzinni ge gearieteerd die zich had toegetakeld, als eeu echte wilde. Hij liep gchzel naakt was gelatoueerd en had op zijn hoofd een tooisel vau gekleurde vederen. Hij verklaarde, dat lijj tot koning uitge roepen was op een alg>-ineene vergadering van Botocndos, en dat hij thans bezit ging nemen van zijn troon. De ongelukkige had vroeger bij de ma- riue gediend. Uit Zuid-Rusland wordt melding gemaakt van 'l volgende eigenaardige dui 1. Twee rijke jon gelui van goede familie, die langen tijd in vriend- schapjielijke betrekking hadden gestaan, geraakten in twist wegeus een actrice, aan wie beideu het hof maakten en zouden huu zaak met een duel beslechieu. Beide mededingers haddeu herhaalde malen bewijzen van persoonlijken moed gegeven, beiden waren met het hantperen der wapenen ver trouwd, beiden waren jong en levenslustig. Zij kwamen eindelijk overeen het dud niet met pistolen of degen, maar door het lot uit te inaken. Hij die van twee stroohalmen de kleinste trok, zou niet verplicht zijn door zelfsmoord eeu einde aan zijn leven te maken maar hij zou zijn positie iu de maatschappij, ziju woonplaats eu zijn vermogen laten varen, om geheel zonder middelen zich een nieuw beslaan te verschaffen. De trekking van 't lot had plaal9; en weinige dagen daarop trok de verliezer, nadat hij zijne zaken geregeld en zijn geheel verinogen voor ver schillende doeleinden had weggeschoukeu te voet zonder een kopek iu deD zak, ziju woonplaats uit, om door Lel bekleedcn vau ccn plaats als onderwijzer in de buurt zich dz middelen te

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1