24 Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 926 jm Negentiende Jaargang Ao. 1S75 Bekendmakingen. Palenlcn. Onze Goden. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager roarktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die znlks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post 8.60, Afzonderlijke nummers f 0.07 ADVERTEXTiëx van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder f 0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil Is arbeid zonder deugd te rofs te biên. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. dingen op POLITIE. Vermist. Donderdag 20 Mei 1875, van de markt KEN WIT LAM, langstaart gemerkt met een blaauwe streep over staart en kop, en oj) Donderdag 27 Mei d. n. v. EKN WIT LAM, maken hebben. Vt ilt Ge de Goden der tn-nschen kennenaan liet veel godendom en aan 'Ie aan bidding van hout en steen zijn wij niet ontgroeid. Geld is een der meest aangebeden zaken in het leven de machtige oorzaak van menschelijk doen en laten; wat oin ons heen gebenrt is on verklaarbaar dan uit de aanbidding van het goud. Eer en macht zijn de beide andere raderen, die beweging brengen in de Maatschappij; ach! wat staatslieden levert Nederland niet op, wanneer wn de drukte der verkiezing»—periode overzien, maar gemerkt roode stip op het regter oor, de ueus en staart I 1 EEN WIT 1 \M hoe is tucht naar eer en in a c h t de groote gemerkt roode sjreep over de regter bil, teerstreep voor de lei.gte van den kop en eene dito loopcu de van het neusbeen tot het regter oog. EEN W'IT LAM gemerkt met een teerstreep aan het linker oor. Zij die hieromtrent eenige inlichtingen kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter Secretarie van Schagen. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gelet op het art. 228 der wet van £9 Junij 1851 [Staatsblad No. 85.] Gezien de art. 2 en 3 der wet van 8 November 1815 (Staatsblad No. 15.) Brengen ter openbare kennis dat de termijn voor de indiening der vorderingen ten laste der gemeente over het dienstjaar 1874 op den laatsten Junij a. s. zal zijn verstreken. Wordende alle scliuldeischers der gemeente mits dien aangemaand hunne vordering voor het verstrij ken van den aangewezen termijn ter secretarie der gemeente in te leveren, ten e;nde de nadeeligege verzuim in deze niet te ondervinden Schagen 22 Junij 1S75. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris. DENIJS. volgen van Burgemeester en WelhAders van Schagen brengen bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de patenten tot uitoefening der beroepen van slijters in wijuen en sterke dranken, tappers, kroeg houders en kodljhuishouders voor liet dienstjaar J875(76 ter Secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens van 9 tot 12 uren, onder overlegging van kwitantie wegens vuldoeuiug der helft van den aanslag. Schagen den 22 Junij 1875 Burgemeester en Wethouders voorn G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Het is bekend boe onjuist de voorstellingen omtrent de Godheid waren bij de meest beschaafde volken der oudheid. Het gemoedsbestaan der vol ken in hunne kindschbeid was zamengesteld uit het geloof aan een veel godendom. Wij EuropeaueD, kinderen van dfze verlichte eeuw, kennen en die nen slechts één God. Zoo zeggen we. Of het daarom zoo is, is eene andere vraag. Wanneer we nagaan welke de drijtveren zijn, die de harten der men- schen in beweging zetten dan vrees ik dat slechts weinigen baar oorsprong zullen vinden in het ge loof aan God. Wij zijn geen persimisten, die aan den mensch alle deugd ontzeggen en schrijvers als Tbackeraij, die ons willen diets maken, dat al bet menschelijke niet alleen nietig maar slecht is, rullen ons het geloof niet ontnemen, dat om ons, ja in ons, veel goeds leeft en werkt. Maar toch kunnec wij evenmin ontkennen, dat wij waar wij over het menschelijk bestaan in zijn geheel een oordeel vellen willeD, wij gedwongen zijn toe te geven, dat de meeste drijfveeren der meDscbeu niets met God of met het goede te wekk'T van dat staalkundig leven. Praalzucht en begeerte om te schitteren deelen de wereld met al de reeds genoemde Goden en driften als misbruik van sterken drank, spel, ver- pilling, ja, haat en afgunst, vermeesteren wat nog onbeheerd bleef. En toch trots dat alles beweren wij recht te hebben op den Christen naam en God lief te hebben boven alles. Om ons heen staat een staatskundige partij, die in den naam van God opkomt voor Godsdienstige rechten, het is een woord niet meer; het ii niet om Gods eer, inaar om eigen eer en macht te doen, en niet zelden we toonden het vaak reeds aan is het gekrenkte godsdienstig gevoel, voor zoover zich dit uit in de anti-schoolbcweging, eenvoudig, een gekreukte beurs. Daar tegen over de liberale partij, inet de groote woorden van vaderland en v r ij li e i d in den mond, maar eigenlijk hunkerend naar het gezag, om aan het gpzag gekomen, vaderland en vrijheid op te offeren aan de kleingeestige vergoding van eigen begrip. Is liet te verwonderen, dat zoo weinig goeds tot stand kan komen, inaar het goede met zoo weinig ernst gezocht wordt. We staan zoo ver af van de tweede Kamer, dut wij gevaar loope.i inis te raden als wij naar de oorzaak lnrer machteloosheid zoeken. Als kind van ons volk als vertegenwoord:ger daarvan, vrees ik, dat zij even als wij het veel godendom dient. Daar ifordt niet om geld gediend en het geweten wordt daar niet verkwanseld, maar zon de zucht naar eer en inaclit, zou de begeerte om te schilleren, zou haat en afgunst, ook daar niet sterker spreken dan de eenige slem waarnaar de mensch mag hooren, het goede, dat zijn krachten vraagt? Wij staan ver af van de tweede Kamer inaar durven wel aannemen, dat onder elke part ij van welke kleur ook deze zwakheid bestaat. De kleur doet er niet too. De een noemt het zwart en de ander wit, maar het is lietzelfJe. Men weet dat toen een Ethiophisch vorst, voor het eeist een Europeaan zag, hij dezen hield voor een verinotnd dier. Hij gaf daarom bevel hem te onlkleeden en toen hem bleek dat hij wit was, liet hij zich out vallen: hij is wit als de duivel. Bij de Ethio- phirrs was de duivel w i t, terwijl wij het er voor honden dat hij zwart is. Die gebreken, welke zich openbaren bij de leden van de Kamer, die zich het meest op den voorgrond zetten, onver schillig tot welke staatkundige partij zij beboeren vinden een grooten steun ia de lijdelijke houding der meerderheid. Ontegenzeggelijk bestaat de tweede Kamer voor het grootste gedeelte uit bekwame mannen, die het wel meenec, maar boe nu den God te noemen, die door hen wordt aangeboden. Zou bet ook gemakzucht kunneu zijn of de niet ongewone vrees voor he! schitterend talent, dat zich vrijpostig op den voorgrond plaats, hoe blijkbaar h.-t ook zij, dat er misbruik van talent plaats heeft? In plaats van zich te verzetten tegen de duide lijkste pogingen in de verkeerde richting, ruimen zij als 't ware het slagveld en verspillen soms nog moeite en tijd om eene redenering te zetten tegen O'er woorden, die alleen gesproken worden om te schitteren en geene andere strekking hebben dan eene eieep te doen naar de macht. Indien die middenleden, zij, die niet willen opkomen als al weters, als redders van den staat, a's de beschermers van God en godsdienst, zich wilden aan een sluiten om dergelijke aanmatigingen te kreren, om op de behandeling aan te driDgen van zaken en nooit zich lieten overhalen om af te gaan van hun man daat ede belangen van het Nfderlandschc volk te vertegenwoordigen» zou rr veel -gewonnen zijn. De welsprekendheid van Kappeijnc is voor welwil lende, neen voor alle niet onwelwillende ooren aangenaam zijne talenten zijl. bewonderenswaardig, maar wat geeft het een en het ander? De strek king van al wat bij zegt is de meening te kweeken, dat hij knap is, dat hij elke stelling verdedigeu kan, maar hij past wel op, dat hij geen minister wordt; wat baten dan al zijn woorden aan liet al gemeen belang Zij doen veel schade want de 'crzoeking is te groot om hein te laten spreken •n ongevoelig sleept hij mede. Doch niet een zaak. hij slechts behaalt zegepralen. Er is een af gunst op het talent, die den slaap rooft en wij keuren die kleinhartigheid af, maar er is eene vereering van het talent, die vergeet dat- niet buitengewone menschen, maar gewone, zeer gewone mensclien de groote arbeiders zijn op elk gebied, en de oogen te sluiten voor dien plicht wegens de schittering die van eenig talent uitgaat, is ceu afgodsdioiist, waarvoor wij waarschuwen. De Schager kermis is in vollen gang, hoewel de verscheidenheid aan tenten en kramen, op verre na niet zoo groot is als ten voripen jare; het prachtige weder van Maandag en Dingsdag, lokte vele vreemdelingen uit haar te bezoeken, op straten en grachten was schier geen doorkomen. De salon des Vaiiétés van de lieeren Boas, Ju- dels en Bouwmeester, was bij elke voorstelling goed bezet: Dingsdag avond toen „de twee \V e c ze ii« werden opgevoerd, kon ze de bezoekers niet be vatten de acteurs en actrices speelden onverbeterlijk, en toch hoorde men van tijd tot tijd, mopperen «jammer dat Bouwmeester er niet bij is.» Naar wij vernemen zal de heer Bouwmeester Don derdag optreden, inaar wij gelooven het niet. Verder mogen wij niet onopgewerkt laten voor bijgaan het theater van den lieer Hamberg, liet vindt algemeen grooten bijval, elke voorstelling wordt druk bezocht. Wijders mag als erne zeldzaamheid vermeld worden dat onder de Koek- cu Banketkrainen er eene is, waarvan de eigenares voor de vijftigste maal de Schaker kermis bezoekt. Op de jaarlijksche paardenmarkt alhier van Maandag den 21 Junij waren 249 paarden en 5 veulen aanwezig, de prijzen varieerden voor de paarden van f 60.tot f 595.eu voor de veulens van f 50.— tot 110. De handel was niet zeer levendg. Om Mahoniehouten meubels spiegelblank te maken. Men laat 17 gram alkannawortel mot 55 6 eet lepels vol lijnolie in een nieuw potje boven een zacht kolenvuur koken. Als bet koud ge worden is, bestrijkt men de meubels er mee en wrijft ze 24 uur later. De Rotterdan?sche 'en de Amsterdamsche kermis zullen, naar wij vernemen, zich kenmerkeu door de opvoeringen van een melodrama, dat alle anderen van dien aard overtreffen moet. Te Pa rijs en Brussel, thans ook in Duitschland, Enge land en Amerika, werd en wordt gespeeld een stuk, getiteld: De reis om de wereld in 80 dagen, naar den roman Le tour du monde quatre vingt jours, van den geestigen schrijver Jules Yerne- Het is vol aktie, fraaie tooneelen en kunstmatige macbineriën een stoomboot in volle zee; eeu spoortrein op de Pacificbaan, in de sneeuwvelden van Kearnv (Noord-Amerika) door de wilden aan gevallen, enz. Dit stuk, naar aanleiding van roman en drama, voor ons tooneel bewerkt door den beer W. N. Pevpers zal, met veel kosten eu moeiten, door de heeren- Aibregt van Ollefen ten tooneele worden gebracht. Genoemde direkteu-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1