Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. BOU0EE»A6 15 JA 929 jXcgcuticiidc Jaargang Ao. 1875. Bekendmakingen. Verloren: Patenten Jacht en Visscherij. Gemengde berichten. Iets over de politieke be- teekenis van Vondels E neiler SCHAGER COIIRAMT. Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktberigtden volgenden avond verzondenaan ben die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pbijs per jaar 3.Franco per post 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07J ADVzRTBsnëx van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd fe dingen Is arbeid aan etn rots te bièii. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. POLITIE. Een rood koralen armbanitje met vierkant goud haarslotje waarin drie letters J. P. O. en een goud kinder oorbellrtje. geven worden verzocht zich te vervoegen ter Secretarie I r,a| j jat jjj, van Schagen. |>siand inde hemelen begon er eene afbeelding i Oranje? De aanslag van Willem II had ja! veel van den kardinaal de Granvelle. I kwaad bloed gezet, maar de ontijdige dood van de opsla kardinaal de Granvelle. I kwaad bloed gezet, maar de ontijdige Men ziet onze antipapisten hebben even als I den prins had ook veel weder verzoend. De En- vroeger de koltenjagers een scherpen reuk in de gelsche oorlog had aller afkeer tegen Engeland verborgendste ho kjes ruiken zij den mutsaard. Wat I gerigt. is er waar van deze beschuldiging tegen Vondel, I De ainsterdamsche regeering was dan ook nooit had hij na zijn overgang tot ue Roomsche kerk I /.oo bijzonder vijandig tegen het huis van Oranje, geen vaderland dan Komr, keurde hij den opstand I Toen eenige jaren later de jeugdige prins vergezeld Zij die hieromtrent eenitre inlichtingen kunnen I teg™ fP»"je _"f' ™e" de Sro°te moeder, Amsterdam een bezoek bragt J. .„„i... „„„.«.h, ,5,U i.-r Secretarie I °PsUnd hem Lucifen-ten geworden, zag h.j n Ne haastten zich de zonen van de aanzienlijkste pa- eens had vergeleken met Israël, I triciers, als de Graefs, de Waverens en Tulpen verlast als het wate uit de hand der Farao's een I hen als eene eerewacht te vergezellen en ter ten vloek gewijd Babij'.on? Indien men deze I dier gelegenheid zong Vondel Lang leef Oranje en handhaaf 't recht der staten, De vrijheid en de rust van 't vaderland Ten schimp van al die Holland's wclvaaart haten, Zoo blinkt hij als in goud een diamant. Het zoude dus zeker niet gesproken zijn, Burgemeester en Wethouders van Schagen bren- strekking in den Lucifer wil vinden dan zal men die vtagen inoeijelijk anders dan bevestigend kunnen gen hij deze ter kennis van de belanghebbenden dat de men^ patenten tot uitoefening der beroepen vsm slijters in wijnen en sterke dranken, tappers, kroeghouders en koffijhuisliouders voor het dienstjaar 1875|7ti ter secretarie kunnen worden afgehaald, des morgens. 1 9 tot 12 uren, onder overlegging van kwitantie wegens voldoening der helft van den aanslag. Schagen 13 Julii 1875. Burgemeester en Wethouders voorn O. J. MULLER. De Secretaris. DENIJS. men daartoe het regt hebbe moeten onderzoeken, wie Vondel tijdens en na het sclirijveu van den De Burgemeester der gemeente Schagen De Lucifer werd geschreven in lf!5t dat is 6 L 1JCV ,AW1UC uus 2exer mei gesproken zijii, naar jaren na den vrede te Munster en een jaar na den I den zin der amsterdamsche patriciërs als hij Willem eersten oorlog met Engeland. Zijn er blijken dat del I had vergeleken bij Lucifer. Zoude hij het hart vadeilands liefde bij Vondel na zijn ove'gang tot van zijne nieuwe geloofsgenooten er door gestolen de R. C. kerk is verkoeld in geenen deele! Geene I hebben? Wij geloven het niet, waar de catholieken overwinning door de Nederlanders behaald die I bij ons in die dagen naar wenschten door Vondel niet is tiezongen. Iedere zege door hel I draai-zaamheid en niets meer. vaderland bevochten, onverschillig of het was op I Laat Luther, Geus, Papist vergeten namen zijn. Roomscheu of onroomschen ontstak zijn ijver tot I Zoo sprak de Itoo.nsche Jan Vis, en hij sprak dichten. Al kende hij ook de overhelling der I uit all« r gemoed. Geen roomsclie die eraan dacht Brengt ter kennis vau belanghebbenden bet na I Sluarts tot de ILC. godsdienst, al eerde hij ook 0|J Willem I een klad te werpen, eerst in ou/.e volgend besluit: I in de bisschoppen van Munster cn Keulen gewijde I dagen werd dit een liefhebberij van sómmigen De commissaris des Konings in de provincie I mijter-vorsten hij toch was de eerste om den lof- Vondels Lucifer heeft dus geen ultramout'aansche Noord-Holland. I zaug aan te heffen zoo dikwerf hunne vlooten strekking, hij heeft ten doel om de Nederlanders Gezien het besluit van Gedeputeerde Staten e„ legers door de Nederlanders werden verslagen. zjjner <]ageIl legen Cromwell te waarschuwen. Wij dier provincie d.d. 30 Junij 1875 No. 11. I Is het dan waarschijnlijk dat het papisinus h0pen jat |a(er aantetoonen Gelet op art: 11 der Wet van 13 Junij 1S57 I Je vaderlandsliefde bij hein bij de aanschouwing Staatsblad no. 87) I wel van het verleden inaar niet van het lieden Brengt onder verwijzing naar het provinciaal I zoude onderdrukt hebben? Maar droeg Vondel reglement op de uitoefening der jsgt en visscherij 1 misschien bet huis van Oranje, haat toe en kan in deze provincie van 4 November 1858 en 7 I Jeze hem verleid hebben om in den grondvester November 1873 (Provinciaal blad no. 108 en 1873 I onzer vrijheid een satan en verleider te zien? Vondel no. 102), ter kennis van belanghebbenden dat I *as zeker meer staats-gezind dan prins-gezind, Gedeputeerde staten bij het aangehaalde besluit I maar Willem I wrrd door allen, als boven en buiten I e ver lezins P aat> le en vatl rle e en v°or hebben bepaald: de partijen staande, beschouwd. den gemeenteraadaan de beurt van aftredingztjn io dal de opening der jagt op waterwild in I Zagen de prinsgezinde., in den Zwijger den de heeren Jacob De,,ijs W> Jau Schenk en Jaa Noord-IIollaud voor dit jaar zal plaats heb- I stamvader van het geslacht, dat zij vereerden, de I (j0VL'rs- beu op Donderdag 15 Julij e.k. I staatsgezinden prezen heiu als de grondlegger van I Zondag j. 1. had, in het locaal de kolfbaan te 2o dat de kooilieden hunne kooieenden opgeslo I jg staatkunde die zij volgoe i. II as toch Mauriis I schagen, naar aanleiding van de oproeping vervat ten of gehokt moeten houden vau 15 Julij I zijn vleeschelijke zoon, Oldenbarnevrld kan als zijn I jn een ingezonden stuk in ons vorig No, eene tot 1 September 1875. I geestelijke voedster-zoon beschouwd worden. In I bijeenkomst vau ingezetenen plaats. En zal dit besluit in het provinciaal blad wor- I 1654 had Vondel bijzondere redeneu het huis van I Nadat door een der onderteekeuaars van genoemd den geplaatst en in iedere gemeente van Noord- I Oranje een goed harte toetedragen. De toen le-1 stu|{j Let plan dezer te zamenkomst, het houden Holland worden aangeplakt. I veude telg van dat huis was een weesken van 4 I van fecsten te Schagen, was uit eeu gezet, werd Haarlem 2 Julij lsi5. I jaren, een kleinzoon van een Koning, dieti doo: I je benoeming eener definitieve commissie over- De commissaris des Konings voorn. 1 Vondel als een martelaar was vereerd, van het I gPgaa„. Uit de stemming bleek dat de voorloopige 1 slagtoffer des irans, dien \ondel met innigen haat I inel meerderheid van stemmen was gekozen, haatte, Cromwell. \ondel verfoeide in Cromwell I Qp je aanmerking dat eene commissie van vijf den koningsmoorder, den vervolger der catholiekeu, I ;r(]en te klein werd geacht, verkregen de benoemdeu en den vijand van zijn vaderland. \V aarlijk men I jle( regj 2jcL naar hunne keuze te versterkeu. moet maar iets geproefd hebben van A oudels I Daarna werd het programma voorloopig vastge- teerhartigheia voor al wat weduwen en weezen steld, als volgt raakte om niet aanstonds te gevoelen dat hij in I Wnonsdno- IR Aruriistna 1R75 1654 zich niet kon onledig houden met het za Woensdag 18 Augustus 18 r 5, menstellen van een dichtstuk, waarvan het geheime I s- m- ongeveer lu uren Gecostumeerde historischo Op Dingsdag den 20 dezer zal te Schagen was get. ROËLL Schagen 13 Julij 1875. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. 12 5 (oogmerk zou geweest zijn het huis van Oranje De ultramontanen hebben geen vaderland dan I in minachting te brengen, eene minachting die op I Rome. Zie daar eene bescbuldigiug die door onze het onschuldige hoofd van een vierja:gen wees zoude I nam. hevige antipapisten niet alleen aan onze tijdgenooten I gedoeld zijn. Welk oogmerk kon ook de loege-i van die kleur, maar ook aan den vaderlands lievend- I dichte strekking van het gedicht hebben in de tijds- steu dichter, dien wij gehad hebben aan Vondel, I omstandigheden, waarin men in 1654 verkeerde! naar het hoofd wordt geslingerd. Het antipapismus I De oranje partij was bij gebreke van een aanvoerder dat zoo vele zaken, bij ons bedorven heeft, heeft I gedoemd tot magteloosbeid, die verscheidene jaren zich ook gemengd iu onze letterkundige kritiek. I moest duren. Ligt het nu in het ridderlijk karakter I gesteld uit acht leden. Uit dat antipapismus toch laat zich alleen ver-I van Vondel om zulk eene vergiftige pijl naar eeu I Van ganscher harte juichen wij de zaak toe en klaren de vreemde strekking, die sommige heden-I reeds verslagen partij te schieten! en zoude hij niet I hopen dat de commissie, bij de ingezetenen, die daagsche letterkundigen met professer Jonckbloet I met elk schot, dat hij in die rigting deed zich I ondersteuning mag ondervinden, die hare moeijelijke aan hun hoofd in Vondels meesterstuk, deu Lu- I een bondgenoot maken van den gehaten Cromwell I taak zoo ruimschoots verdient, cifer hebben gezocht. Volgens die letterkundigen I den bewerker van de akte van Seclusie? Onze I is de Lucifer niets anders dan een n'tramontaansche I dichter zag in de Amsterdamsche patriciërs aardsche I Onder dagteekening van 10 Julij bevat do veroordeeling van onzen opstand tegen Spanje, I godeD, wat zij prezen prees ook hij, wat zij afkeurden I Grondwet het volgende verhaal uit Nieuw—York, word» er Willem I als Lucifer, Alva en Michael I keurde ook hij af, hoe was nu de houding van del Het stoomschip State of Germania, dat heden voorgesteld en is die mensch om wiens verheffing amsterdamsche patriciërs tegenover het huis van morgen aankwam, bracht 5 matrozen van het Domi- optocht. Harddraverij. Op de Markt concert der harmoniekapel met mede werking van het stedelijk muziekcorps te Alkmaar. Prachtig Vuurwerk. Naar wij vernemen is de commissie thans zatnen-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1