29 MhM. Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 'J& 931 Negentiende Jaargang Ao. 1875. Bekendmakingen. HOOISTEKERS. Iets over de politieke strek king van den Lucifer. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch word' met een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pbijs per jaar 3.Franco per post f 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07J AnvEETESTiës van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder f 0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te ding:n, Is arbeid aan etn rots te bièn. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gezien art. 174 en 175 vau bet policis regie- ment voor deze gemeente. Gelet op art. 176 lett. O der wet van 29 -Tunij 1851 (Staatsblad No. 85). Brengen bij deze ter kennis van de ingezetenen dat door ben voor het jaar 1S75 tot booistckers zijn aangesteld in Wijk A, 11. Borst Oz. en dan Kee. w ff B. en C. Bems. Leek, v D. Stolp. ff I). Dirk Grnotes Mz. ^ri II. Kerkmeer. ff E. Arie Bakker en Thijs Bijpost.. ff F. Hens de Vries en P. van der Oord, ff G. Jan de Boer Jbz. en G. Borst Cz, Wordende tevens de belanghebbenden herin: nerd aan de bepalingen voorkopiendc in de hier- boveiigenoemde artt. 174 en 175, Schagen, 22 Jnlij 1875. Burgemeester en Wethouders voora G. J. MULLER. De Secretaris. DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen Gezien art. 103 van het policie-regleinent voor deze Gemeente. Brengen bij deze ter algemeene kennis dat van af heden de eenden binnen deze gemeente zullen moeten worden vastgehouden of opgesloten op de boete bij liet policieregleinent bepaald. Schagen den 27 Julij 1875. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schagen. Gezien art; 2(9 2 en 3 alinea der Wet van dpn 29 Junij 1851 (Staatsblad »o 85) regelende de zamenstelling, inrigting en bevoegdheid der ge meente besturen. Brengen ter kennis van de ingezetenenen dat de Rekening dezer gemeente voor het afgeloopen dienstjaar 18 74 (er Secretarie voor een ieder ter leting is nedergelegd van af heden lot en met den 9en Augustus e. k. vau acs voormiddags 10 tot des namiddags 2 ure, en hetzij in druk hetzij in afschrift tegen betaling der kosten algemeen ver krijgbaar is gesteld. Schagen 27 Julij 1875. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris, DENIJS. ii. De eerste engelsche oorlog, was een der ramp spoedigste dien ons vaderland ooit gevoerd heeft. Vooral drukte de band des tegenspoeds zwaar op Amsterdam. Alle handel stond stil, drie duizend huizen stonden leeg, een handschoenmaker die 48 knechts had gehad, moest zelf knecht worden, een handelaar in zijde, die 400 man in bet werk had gesteld, had er nu drie. Was het wonder dat Amsterdam voor alles naar den vrede haakte? was het ook wonder dat men een bijgeloovige vrees begon te koesteren voor den vreeslijken man die aan het hoofd der engelsche regering stond? De naam van Cromwell oefeode toen dezelfde allen weerstand verlammende werking uit als de naam van Napoleon in het begin dezer eeuw deed en die van von Bismarck nog doet op velen. Men hield het er voor dat die raio noodzakelijk moest over winnen. Zoo diep was onze republiek gezonken, dat Cromwell een voorstel tot zamenvoeging van Nederland met Engeland durfde doen. en in Amsterdam waren de gemoederen door den te genspoed zoo ten neder geslagen dat somra en zelfs daarin wilden bewilligd hebben, indien d vrede er slechts door werd verkregen. Zoodanig was de stemming van de Amsterd m- rners toen Vondel zijn hand aan een nieuw treurspel „de Lucifer" begon te leggen. Moest zijn bloed niet kooken, moest er geene bitterheid in zijne ziel heerschen, toen hij de getuigo was van deze slaafsche houding van vele zijner stadgeno >ten tegenover den uian des bloeds, des koningsmoiHs en der huichelarij, den man die Vondel nog slechts eenige maanden te voren had genoemd De plaag van inhccmsch en uitheemse!) Dit gedrocht, dat met zijn dolle honden In 't bloedig moordhol, aan den Theems, Den groofjii Herder had verslonden; De moordpest, zonder God en schaamte De vloek des volks Den prolecteur Weerwolf; Maar op wat wijze kon Vondel zijn stadgenooten tegen dien man in het harnas jagen De arusier- damsche regering, die Cromwell naar de oogen wilde zien, zou eiken openlijken aanval met boelen en verbanning, zoo niet inet erger hebben gestraft. Zelfs bet maken van duidelijke zinspe ngen zoude hein even gevaarlijk als die iu „d e n P a- I e m e d e s" hebben kunnen zijn. Maar Vondel is onuitputtelijk rijk in kunstgrepen. Engeland is immers het land der engel en, dat land is in opstand tegen zijn koning geweest, en Cromwell heeft a8i) het hoofd der opstandelingen gestaan, wie zal het dan niet begrijpen dat onder den naam van Lucifer, Cromwell wordt afgeteekend. Men vergist zich ten eenemale als men denkt dat Vondel in zijne treurspelen, bij voorkeur gebeurtenissen uit de vaderlandsciie geschiedenis op het oog heeft; wie Vondel goed heeft bestudeerd weet dat dit anders isde gebeurtenissen in het Oosten en het duiden van Europa wekteu vooral zijne be langstelling, doch ook de omwentelingen in Engeland spraken tot zijne dichterlijke plautasie toen de opstaud er gelukte, dichtte hij zijn „L u c i f e r", toen Karei II weder den vaderlijken troon beklom zijn „David herstel d'\ In zijn Lucifer wilde hij zijn land— en vooral zijn stadgenooten toeroepen laat U niet als het eerste menschenpaar door deze Luciferisten mis leiden, want hun val is zeker. Lucifer en de zijnen zullen van hunne heerschappij en heerlijkheid ont zet worden, het wrekende zwaard is reeds getrokken de wraakengel Michaël is reeds slagvaardig. Misschien vieren wij onze plantasie te veel bot, maar toch meenen wij in den wraakengel Michaël eenc zinspeling te zien op den ouden leidschen held Michel of zoo als Vondel hem altijd noemt Michaël de Ruiter. De Lucifer ia namelijk n& den dood van Marten Tromp gedicht, aller hoop was toen reeds op de Ruiter gevestigd; dat Vondel iu zijn beschrijving van het gevecht tusschen de gevallene en Gode.getrouw geblevene engelen, den kampstrijd tusschen de Engelsche en Hollandsche vloten, min of meer op het oog had blijkt ook uit de volgende omstandigheden. In de zeegevechten volgden de Engelschen ter dier tijde bijna altijd de takt>ek van overvleugelen, de onzen die van concentreren op een hoofdpunt zoowel in den driedaagschen zeeslag als in dien bij Nieuwpoort, vielen de Engelschen ons in den vorm van een hal ven maan aan; en Vondel beschrijft den aanval aldus: Het (legerj groeide snel en wier gelijk een halve maan Het wet zijn punten, zet twee horens op ons aan. Vondel beeft dus in den Lucifer in de eerste plaats Engeland op het oog gehad, zeker beeft bij het verzwijgen van den waren leus, van den opstand, zoo als die in den aanvang van onzen tachtigjarigen oorlog plaats had op Engeland over gebragt, maar dat was slechts bijzaak het hoofddoel van zijn stuk was tegen Cromwell te waarschuwen, zijn tijdgenooten zagen dit al te gord, en het was juist daarom dat de opvoering van den Lucifer werd verbodenIn dat treurspel had dus Vondel een werkelijk patriotisch doel voor oogen, hij wilde Nederland tegin de anexatie met Eugeland waarschuwen. Eere zij daarvoor den dichter. ok in deze was bij een handhaver onzer nationaliteit, Tot leden van den raad der gemeente Cal- lantsoog zijn gekozen de Heeren G. Kater aftred. lid, met 11 (alle) stemmen, M. Mooij, aftr. lid. met 8 en A. Bakker met 6 stemmen. Verder waren uitgebracht op den heer C. Tho- masz, aftr. lid 5 en op den heer L. Thomasz 4 stemmen. Eenige dagen geleden ontving de president der vereeniging tot Heil des Volks, afd. Amsterdam een bezoek van een geacht bewoner dier gemeenie, den heer J., die de werkzaamheden der vereeniging reeds door menig bank billet van f 1000 gesteund heeft en hem ditmaal den wensch Ie kennen gaf, dat aan de kinderen der havelooze bewaarscholen een gelegenheid tot ontspanning kon worden ver schaft. Hij opperde het plan om met de kinderen per spoor naar het Gooi te gaau, en daar een dag in de vrije natuur met speleu, eten en drinken door te brengen. Toen de voorzitter den heer J. zijn bijval en den reeds lang gekoesierden wensch te kennen gaf, ook aan de ouders der kinderen -nu en dan eenc ontspanning to kunnen geven, stelde die beer hem weder f 1000 ter hand, om aan beide plaunen uitvoering te geven en het saldo van rekening aog ten behoeve der bewaarscholen te besteden. Te 's Hage is een kind van 2} jaar uit de tweede, zeer hooge verdi ping op straat gevallen. Bij onderzoek door den chirurgijn bleek, dat her geen der leden had gebroken. Alleen was het kake been geheel verschoven en het hoofüje van 't bewustelooze kind verdraaid, De moeder, hoewel doodelijk verschrikt eu ontroostbaar, had de tegen woordigheid vau geest, het hoofdje zelf dadelijk recht te zetten en 't kakebeen in te drukken. Waarschijnlijk zal het kind niet alleen behouden, maar zelfs spoedig geheel hersteld zijn. Meermalen hebben wij gewezen op het nut van de kleine vogeltjes voor den landbouw, om dat zij de insecten opeten, die zooveel schade toe brengen aan de gewassen. Daarom hebben wij aangedrongen op beschermi g van die dieren en gewaarschuwd tegen de groote verdelging, waaraan zij onophoudelijk zijn blootgesteld en van wege de jeugd, die de uesjes met eieren uithaalt, en van drn kant der jagers eu lekkerbekken, die er vin- keubanen en andere moorddadige liefhebberijen op nahouden. Hoe nu de vogeltjes op de beste wijze te bescher men althans tegen de jeugd? Een onderwijzer in een dorpje iu Frankrijk, de heer Montigny te St. More iu het departement der Somoie, heeft op die vraag, naar onze meening een voortreffelijk antwoord gegeven en het tegelijk in zijne gemeente in praktijk gebracht. Hij heeft er namelijk een Vereeniging opgericht ter bescher ming van de vogels, die nuttig zijn voor den land bouw, en al zijn leerlingen lid gemaakt van die Vereeniging welke ook de aanzienlijksten der gemeente onder haar leden telt. Zij, die tot de vogelbescbermende Vereeniging behooren, verbinden zich om nooit een nest met eitjea of jongen uit te halen en om tonder wreed-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1