Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Jti. 935 Negentienden Jaargang A 1875. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch word' met een bijvoegsel bevattende het jongste Scbager marktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Hckciirimaking. Jagt. Koepokinenting en herinênting. Patenten. Een treurig teeken des tijds. Gemengde berichten. 9 Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar 3.Franco per post f 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07 J ADVERTsyriëN van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid' aan etn rots te biên. Boekbandelaren en Postdirecteuren aangenomen. De Burgemeester der gemeente Schagen, brengt ter kennis van belanghebbenden het navolgend besluit De Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland, Gezien het besluit van gedeputeerde Staten van 11 Anzustus 1875, No. Gelet op art. II der wet van 13 Junij 1857 (Staatblad No. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden: lo dat de jagt op klein wild in Noord-Holland voor dit jaar zal worden geopend op Zatur dag den 4 September aanstaande met Zonsop gang: 2o dat de korte jagt dagelijks, met uitzondering van den Zondag, en de lange jagt alleen op Woensdags en Zaturdag zal mogen worden uit geoefend. En zal deze in het provinciaalblad worden ge plaatst en voorts in elke gemeente der provincie wor den aangeplakt. Haarlem, 18 Augustus 1875. De Commissaris des Konings voorn. ROËLL. Schagen, 23 Augustus 1875. De Burgemeester voornoemd. G. J. MULLER. liet hoofd van het plaatselijk bestuur der gemeente Schagen, brengt bij deze ter kennis van de Inge zetenen dier gemeente, dat het Kohier voor de belasting op het personeel, No 3 dienstj. 1875|76 op den 20en Augustus door den Heer Provincialen Inspecteur in de provincie Noord-Holland is exe- cut'"" „iKlaard, en op heden aan den Heer Ont vanger der Directe Belastingen binnen deze Ge meente ter invordering is ter hand gesteld. Ieder ingezeten die daarbij belang heeft, wordt alzoo aangemaand om op de voldoening van zijnen aanslag behoorlijk acht te geven, ten einde Jle geregtelijke vervolgingen welke uit nalatigheid zouden voortvloeijen, te voorkomen. Schagen den 23 Augustus 1875. Het Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voorn. G. J. MULLER. De Burgemeester van Schagen: Brengt ter kennisse der ingezetenen, dat over eenkomstig de beschikking van den Heer Minister van Binneulandsche Zaken, dd. 27 Julij 11. opge nomen in de Staatscourant van den 28e dier maand van af heden ter Secretarie ter bezigtiging is gesteld het model der muilkorven, door honden te dragen wanneer dit krachtens de Wet van 5 Junij 11. (Staatsblad No. 10) is bevolen. Schagen 23 Augustus 1875. De burgemeester G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders van Schagen. Gelet op art. 18 der Wet van den 4en Decem ber 1872 (8taatsblad No. 134). Brengen ter algemeene kennis dat op Vrijdag den 27 dezer des namiddags van 2 tot 3 ore door den geneesheer C. S. Timmers, ten zijnen huize aan een ieder de gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloora inenting en herinênting, Schagen 24 Augustus 1875. Burgemeester en Wethouders voorn G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. D« Burgemeester van Schagen maakt bekend dat van af Woensdag 1 tot en met Dinsgdag den 14 September a.s. (de Zondagen uitgezonderd) des voormiddags van 9 tot 12 uren ter Secretarie kunnen worden afgehaald de voljaars patenten voor bet dienstjtar 1875(78. Wordende de patentpligtigen herinnerd dit de afhaling der patenten persoonlijk tnoet gescheiden. Schagen 21 Augustus 1875. De Burgemeester voornoemd, G. J. MULLER. De portugesch Israëlische gemeente te Auister dam herdacht onlangs het tweehonderdjarig be staan harer synagoge. Het Israëlitische kerkbestuur rigtte aan alle autoriteiten, met welke het in be trekking stond en kerkgenootschappen van il<- hoofdstad eette uitnoodiging om deel te nemen aan de feestviering ter dier zake. De algemeene ketke- raad van de nederduitsch hervormde gemeente, gaf hierop ten antwoord, dat het hein onmogelijk was deel te nemen aan eene feestviering, die van hel stand punt zijner belijdenis voor hem veeleer een oorzaak van smart dan van vreugde geacht moet worden. Kan men een treuriger teeken van achteruitgang in godsdienstige verdraagzaamheid denken dan zulk een smadend antwoord, uitgaande van de vertegen, woordiging der grootste godsdienstige gemeente in ons vaderland? Sinds eeuwen is het een der schoonste eeretitelen van de nederlandsche natie geweest, dat zij verdraagzaamheid betoonde jegens de afstammelingen van het eens uitverkoren volk. Ieder Nederlander moest ze buiten kennen de even schoone als ware regels, waar Helmers, voor meer dan 60 jaren, deze deugd der Nederlanders prees: Het kroost van Abram, vlugt van Taag en Iberboorden. Ontmenschte Christenen I durft gij dus uw vadren moorden Iloe is uw godsdienst niet ontloken op hun grond Heeft de achtbre Leeraar van de volken niet den niond Gekustde borst gezoogd, niet aan de knie gedarteld Van een Jodinne? en gij knevelt, vloekt en martelt Het schuldloos overschot van 't eerst verkoren volk En geeft het over als een prooi van vuur en dolk I Waarheen, o Jacobs kroost, waarheen zult gij thans vlugten? Heel de aarde spuwt u uit! Neen! Neerlands vrije luchten Ontvangen u met vreugd, hier dreigt u geen schavot Volg hier der oudren wet, dien heer der vadren God. Zoo sprak de vrijzinnige Helmers, en de regtzin- nige Bilderdijk hoe onverdraagzaam ook tegenover alle anderen, was den Joden toch goedgunstig, zong hij hun niet toe: Tc Bemin, ik acht n, ja geslacht van Abraham Dat uw verlosser wacht, uit Koning Davids stam. En onze Staring, de degelijke Nederlander van deu ouden stempel, roept hij niet uit bij het zien van eene Israëlitische looverbut Wie smalend tot uw butje kwam Niet ik, gij kind van Abraham, Ik schenk, uit een opregt gemoed Den drempel mijnen vredc-groet. Vijftig of zestig jaren nadat door de tolken der verschillende rigtingen in onze natie, zulke vrede— woorden zijn gesproken, denkt er de kerkeraad van Amsterdam geheel anders over; hij wil niet mede feestvieren, want voor hem is bel geen feestvreugde d:e herdenking aan de vestiging eener gemeente, die aan de boorden des Amstels eindelijk ruste vond, na een eeuwenlange vervolging, hem schijnt bet beter dat die arme vlugieliitgen in de kerkerholen en de vlammen der tnquisie van Spanje waren omgekomen Niet. als Rilderdijk, betuigt de kerkeraad der Joodsche natie zij ito achting; neen hij durft uit vreeze van ontreiniging dc hein toegestoken hand niet aanraken. Niet als Siating roept de kerkeraad der joodsche gemeente zijn vreugde-groet toe, neetil luidkeels spreekt hij: met u, o onreine»! wil ik niets te maken hebben. De joodsche natie heeft aan Nederland met woeker betaald, voor de gastvrijheid, die zij hier mogt genieten wat al welvaart, wat al rijkdom, heeft zij op onzen bodem verspreid, en welke groote mannen danken wij haar niet, men denke slechts aan Spino/.t, Meijer en da Costa. Maar wat geeft de Amstcrdainsclte kerkeraad om dat alles? Voor Item toch is liet eeue droefheid dat er nog een israëlische gemeente bestaat, dat Israéi is een gruwel in zijne oogen in die Jodelt ziet hij immers eenig en alleen de moordenaars en verlooclienaars van Christus. Voor dien kerkeraad heeft Lessing zijn vNathan de wijze* niet geschreven; ja men moet 4 of 5 eeuwen teruggaan in de geschiedenis om op het standpunt te belanden, waarop die kerkeraad zich heeft gesteld, de duisternis der midden eeuwen schijnt hem te omringen, al wat Spindler in zijn aangrijpensten roman *de Jood* daarover ge- "schreveit heeft, kan nog aan zijn adres gerigt worden. Zoo is in de aanzienlijkste gemeente van ons vaderland het licht op den kandelaar uitgedoofd, zoo schijnt er de duisternis hand over hand toe te nemen. Naar men zegt, was dit besluit van den kerkeraad tegen het advies van den heer Dr. Kuijper genomen. Zoo draven de volgelingen den meester vooruit; even als altijd worden de ultra's door nog grooter ultra's gevolgd. De handelwijze van den Kerkeraad is een vingerwijzing van datgene wat de kerkelijke reactie bij ous op het oog heeft, die kerkelijke reactie wil den oorlog verklaren aan de beginsels in artt. 164. 165 en 166 onzer grond, wet uitgedrukt, daarom hebben allen er belang bij tegen zulk een streven protest aan te teekenen. De op 18 dezer aangekondigde feestdag heeft te Schagen, onder het genot van prachtig weder en liefelijke muziek ongestoord plaats ge vonden, (ondanks herhaalde pogingen om enkele deelen uit de historie der 15e eeuw te doen mis lukken of onmogelijk te maken,) 's morgens zeer vroeg wapperde de Ned. driekleur vau bijna alle gebouwen zonder onderscheid, van alle kanten kwa men rijtuigen met menschen gevuld en voetgangers toestroouien en elke aankomende spoortrein bracht massa's menschen aan van beide kanten, zoodat kwart voor tien ure de gemeente als't ware reeds met menschen gevuld was, toen de groote klok begon te luiden, als teekeu dat het feest aanving. Ten tien ure bracht een courier het bericht dat de Heer van Schagen met zijn gevolg in aan. tocht was en zette zich de stoet in beweging van af het slotplein, oor de hooge gasten feestelijk in te halen. Aan den Loeterdijk gekomen ontmoette de Schagers bestaande uit Schout, Rurgemeesteren, Schepenen, Geestelijkheid, Schuttersgild, enz. de Hooge familie met gevolg, die door den Schoot een hartelijk welkom werd toegewenscht, namens de stede van Schagen, welke hartelijke toespraak door den Heer van Scha gen beantwoord werd door een schriftelijk document te overhandigen. Nadat de muziek het rWiea Neêrlands bloed* bad aangeheven en afgespeeld en de optocht ge organiseerd was, zette zich de geheele trein in be weging in de volgende richting Loet, Rensgaz, Noord tot op het erf van den Heer J. Htddes, terug de N. zijde der Markt. Hoogezijdc, dc T,a...

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1