Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Negentienden Jaargang Jl?. 936 A 1S75. Bekendmakingen. Jagt. Patenten. Losloopen van Honden. Het oostersche vraagstuk. Dit blad verschijnt op "Woensdag avonddoch word' met een bijvoegselbevattende het jongste Schager marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Prijs per jaar S.Franco per post f 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07J Advertextox van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder ƒ0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan etn rots te biên. ■i De Burgemeester der gemeente Schagen, brengt ter kennis van belanghebbenden het navolgend besluit: De Commissaris des Konings in de provincie Noord-Holland, Gezien het besluit van gedeputeerde Staten van 11 Augustus 1875, No. 6; Gelet op art. 11 der wet van 13 Junij 1857 (Staatblad No. 87); Brengt ter kennis van belanghebbenden lo dat de jagt op klein wild in Noord—Holland voor dit jaar zal worden geopend op Zatur dag den 4 September aanstaande met Zonsop gang; 2o dat de korte jagt dagelijks, met uitzondering van den Zondag, en de lange jagt alleen op Woensdags en Zaturdag zal mogen worden uit geoefend. En zal deze in het provinciaalblad worden ge plaatst en voorts in elke gemeente der provincie wor den aangeplakt. Haarlem, 18 Augustus 1875. De Commissaris des Konings voorn. ROËLL. Schagen, 23 Augustus 1875. De Burgemeester voornoemd. G. J. MULLER. De Burgemeester van Schagen Brengt ter kennisse der ingezetenen, dat over eenkomstig de beschikking van den lieer Minister van Binnenlandsche Zaken, dd. 27 Julij 11. opge nomen in de Staatscourant van den 28e dier maand van af heden ter Secretarie ter bezigtiging is gesteld het model der muilkorven, door hondeu te dragen wanneer dit krachtens de W et van 5 Junij 1! (Staatsblad No. 110) is bevolen. Schagen 30 Augustus 1875. De burgemeester G. J. MULLER. De Burgemeester van Schagen maakt bekend dat van af Woensdag 1 tot en met Diusgdag den 14 September a s. (de Zondagen uitgezonderd) des voormiddags van 9 tot 12 uren ter Secretarie, kunuen worden afgehaald de voljaars patenten voor het dienstjaar 1875(76. Wordende de patentpligtigen herinnerd dit de afhaling der patenten persoonlijk moet gescheiden. Schagen 30 Augustus 1S75. De Burgemeester voornoemd. G. J. MULLER. Burgemeester en Wethouders der gemeente Schagen Brengen naar aanleiding vau art. 203, alinea 3 der Wet vau 29 Junij 1851, (staatsblad No. 85) ter openbare kennis, dat de Begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven voor 187 4, zoo als zij aan den Raad der gemeente is aangeboden, op de Secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing is nedergelegd en dat ieder daarvan, tegen betaling der kosteu, een afschrift zal kunnen be komen. Schagen den 31 Augustus 187 5 Burgemeester en Wethouders voorn G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. Burgemeester en Wethouders van Schaaen Gelet op de circulaire van den Heer Coinmissa ris des konings in dit gewest van den 28 Augus 1875 No. 75(72 83 Afd. (verzamelingen No 34 j; Brengen ter algemeene kennisdat bij resolutie van Z.E. den Minister van Financien van den 7 Augustus 11. No. 64, afd. registratie, krachtens de daartoe door den koning verleende magtiging, is vast gesteld de 289 staatsloterij, bestaande uit 21,000 loten, 10,500 prijzen en twee premie, overeenkom stig het plan daaraan gehecht dat de resolutie en het daarbij behooreud plan in de staatcourant zijn geplaatst en ter inzage berusten ter plaatselijke Secretarie. Schagen 31 Augustus 1875. Burgemeester en Wethouders voorn. G. J. MULLER. De Secretaris DENIJS. De Burgemeester der gemeente Schagen. Geltt op de openbare bekendmaking van den 7e Julij laatstleden. Gezien art. 102 van het policie reglement de zer gemeente. Brengt ter altieineene kennisse dat van af den Ie September dezes jaars de honden in deze ge. raeente weder inogeu losloopen, mits zij zijn voor. zieu van een muilkorf overeenkomstig de beschik king van den Heer Minister van Binnenlandsche zaken dd. 27 Julij 11. waarvan het model ter bezigtiging ligt op de plaatselijke Secretarie alhier. Scha-jen 31 Aug. 1875. De Burgemeester voonoemd, G. J. MULLER. De Beurs, de politieke barometer (altijd onzuiver evenwel door de invloeden vau speculatie, welke zich bij rijzing of daling doen gelden) wees op slecht weêr, toen de tijding aankwam van den opstand in de Herzegowina. Geen wonder want ze bracht plotseling voor een oogenblik de oostersche kwestie weder op liet tapijt. Solidair als de be langen zijn van alle volken,hebben ook wij belang bij het geen in die ver verwijderde deelen van Europa gebeurt en al is het niet een dadelijk materiaal belang, dezelfde vragen en strijd/ragen, die ons bezig houden en verdeelen, zien wij daar werken en nopen ons onze aandacht voor een oogenblik daarheen te bepalen. Zoo als het met alle kwestiën gaat is ook de Oostersche kwsiie zoozeer bedekt onder het spin newt-b van allerlei tegenstrijdige belangen, dat het niet gemakkelijk valt haar zuiver te stellen. Het Turksche rijk vertegenwoordigt een politiek gods dieustig en wel een aan het Christendom vijandig godsdienstig stelsel. Het is gegrond door het Ma- homedanisme, dat met de wapenen in de hand geboren is en in oorlog en geweld de Turksche leer verbreidde en met die leer de Turksche macht. Het onhoudbare van het politieke beginsel is ge bleken. Na de uitwerking van de eerste geestdrift, die een oogenblik het geheele Christendom be dreigde, is een tijdperk van werkeloosheid en ontbinding gevolgd, hetwelk van bet Turksche rijk niets dan een schim en een bouwval heeft nagelaten. Die schim is het tegenwoordige Otto- manische rijk. Het beslaat in Europa een der schoonste gedeelten van dit werelddeel. Het ligt tusschen twee zeëen in en kan niet alleen op een uitmuntende ligging, maar op een buitenge woon gunstigen bodem roemen. De regeeting is er onbetwistbaar slecht. Eerlijkheid is er onbekend. Het beheer is wanbeheer. De financiën maken de ambtenaren rijk. De landbouw kwijnt- De handel kan niet vooruit. Wegen ontbreken. Welvaart bestaat er niet. Doch hoe treurig die toestand zij, Turkije is niet het eenige land in Europa, dat er onder zuchten moet. Welk eene verwarring in Spanje en wie denkt er aan een Spaansche kwestie in den zin, dien men aan de Oostersche kwestie geeft? Die kwestie bestaat toch nit de vraag, wat er van Turkije worden zal als de Turken ziju weggejaagd? Het rijk bestaat uit rechtstreeks aan den Sultan onderworpen landen en uit schatplichtige of leen- plichtige landen. Deze laatste scheiden hel keizerrijk van het overig Europa. Zij bestaan uit de vorstendommen Moldavië en Wallachije, thans gedoopt met den schoonen naam van Rumeuie en nit het koningrijk Servië. Iii die gewesten is de Oostersche kwestie voortdurend aan de orde. Niet in het openbaar, maar heimelijk. Hoe onbetwist toch de stelling zij dat het Turksche gouvernement slecht isover de gevolgen dier stelling loopen de meeningen hemelsbreed uiteen, naar ieders bizonder belanjr. O liet gouvernement kan verbeterd worden; het is in alle geval beter dan geen gouvernement, zon z-ggen de mogendheden die Turkije willeu in stand houden. De wil om Turkije in stand te houden is evenwel niet een aan Turkije bewezen dienst, maar vindt zijn oorsprong in de onmogelijkheid het antwoord te vinden op de vraag, wie het Turksche gouvernement vervangen moet. Niet alleen Rusland en Oostenrijk bestrijden hier elkander maar beiden worden bestreden door Engeland en Frankrijk en door die verdceldhtid, die naar alle richtingen drukt, blijft Turkije wat het is. Boven dien laat men ten zij een enkele maal uit onvoorzigtigheid of onhandigheid den sultan zeiven ongedeerd, omdat de schending van liet Turksche rijk, afgescheiden van de onvermijdelijke gevolgen, waarin de mogeudheid gewikkeld zou worden, die zich dien inbreuk veroorloofde, eene politieke misdaad zou zijn en zelfs het politiek geweten is niet zoo ligt weg te cijferen. In de schatpligtige streken echter bestrijden de verschil lende Christelijke Staten elkander. De politiek, geheel op eigen belang gegrond en van alle nati onaliteit verstoken, heeft van die vorstendommen Staten gemaakt die de eer kunnen doen gelden, lat zij de meest zedelooze en ongeregeMste Staten vau Europa zijn. Hoe slechter de vorst, hoe meer hij te gebruiken i<; en daar dan eens deze, dan gene partij boven drijft, wordt nu eens de vorst vermoord, dan weer afgezet, naar dat buitenlandsche intriges dit noodzakelijk maken. Hierdoor tracht men te bewijz< n dat er iets in Turkije's toestand veranderen moet en dat de toestand onthoud baar is; niettegenstaande overluid door alle mogendheden wordt erkend dat de handhaving van Turkij's inte griteit noodzakelijk is. Maar, men moet natuurlijk verder gaan dan die vorstendommen, als men maar wist hoe. De Rus, de machtigste nabuur, heeft zich thans de bescherming aangematigd over Mon tenegro, een gedeelte van Bosnië, dat tot de aan den Sultan rechtstreeks onderworpen laudeu behoort. Van dat Bosnië is de Herzegowina, waar thans de vaan des oproers is ontrold, mede een gedeelte. Kan het twijfelachtig zijn dat ook hierin weder buitenlandsche mogendheden de hand heb ben Wie durft de opgeschroefde proc'amatien der opstandelingen te vertrouwen Het is een feit door de geschiedenis gestaafd, dat de vrijheid van eeti volk niet kan ondergaan, de strijd, dien een volk voert voor eigen onafhan kelijkheid verdient onze voüe sijmpatlpe maar niet een betaalde en gestookte opstand. Hoe ver het gevoel van vrijheid aan die schoone streken is ontvlucht bewijst het nieuwe Griekenland. Met geestdrift hebben de vrijheidsvrienden hare vaan omhoog gehouden, hier gestemd door de groote ^lassieke herinneringen aan den naam van Griekenland verbondtn liet koningrijk Grieken land is gesticht, omdat de heerschappij der Turken onhoudbaar was, maar die der Grieken is zoo mogtlijk nog slechter gebleken. Evenzoo, in de Vorstendom* men en eveuzoo in de Herzegowina, zoo door bui tenlandsche invloed een machtelooze opstand zich in zijn gevolgen moet staande houden. Zoo is dan een der heerlijkste streken van Europa op het oogenblik de inzet van ein spel tusschen de groote mogendheden, waarbij het stoken van oproer, een zeer geoorloofd middel is. En dit spel wordt de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1