Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. Bismarck. **£941 Negentiende Jaargang. Ao. 1875. *2 POLITIE. VERMIST. Een geel koperen muilkorf klein model. Gemengde berichten. Dit blad verschijnt op Woensdag avonddoch worl' met een b'jvoegsel bevattende het jongste Schager nvirktberigtden volgenden avond verzonden aan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de uitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pitus per jaar 3.Franco per post 3.00, Afzonderlijke nummer» f 0.07J ADVKRTRNTië.v van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder f 0,15. Groote letters naar de ruimte die zij heslaan. Naar volksheil zonder deugd te dingen Is arbeid aan etu rots te biêu. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. Zij die hieromtrent eenige inlichting kunnen geven worden verzocht zich te vervoegen ter Secre tarie van Schagen. In de laatste nommers van de Revue des deux monde» vindt inen een aller belangrijkst stuk, met het opschrift, twee kanseliers, over von Bismarck. De schrijver Julian Klasiko, is als genaturaliseerd Franschman zeker niet gunstig gestemd jegens den duitschen staatsman, ieder onpartijdig lezer moet zich er dus voor hoeden ora zich niet te laten medeslepen door de welsprekende voordragt, men tr.oet zich slechts houden aan de in het stuk voor opgestelde, door stukken geconstateerde, feiten om niet overtuigd te worden dat de dnitsche groot kanselier een der uitstekendste leerlingen is geweest, die Machiavelli ooit heeft gehad, men kan er uitzien dat de staatkunde der negentiende eeuw in geenen opzichte zedelijker is dan die der 16e. Eenige dagen voor den slag vau Sedan sprak een onpartijdig Engelsch staatsmanik wilde als men mij vraagde om partij te kiezen tusschen Bismarck en Napoleon III, in deze wereld gaarne aan de zijde staan van den eersten maar in de andere wereld aan de zijden des laatsten. Uit alles blijkt toch dat Napoleon III de dupe van Bismarck is geweest, 't is Bismarck die aan den fantastischen franschen Keizer het hersenschimmige plan heelt iugeblazen, om de kaart van Europa te veranderen. Napoleou bezweek voor de verzoeking even als hij twintig jaren vroeger bezweek voor de verleiding, om een coup d'etat te wagen. Bij Napoleon lag meer eene fantastische dan egoïsti sche nationale staatkunde ten grondslag voor zijne hervormingsplannen. Bismarck liet alleen zich drijven door de nationaal egoistische zucht om Pruissen des noods ten koste van Duitschland te vergrooten. Bismarcks staatkunde is door een buitengewoon geluk bekroond, maar heeft hij een duurzaam werk gesticht? Wij roeenen grond te hebben om dat te betwijfelen, een staatkundig ge bouw gevestigd op grondstellingen van Machiavelli kan niet blijven bestaan. Waar waarheid en goede trouw beschaamd de oogen moeten sluiten, waar stroomen. broederbloed werden vergooten, waar bezworen verbonden voor niets golden daar kan men geen werk verwachten dat tegenover een eeuwig regtvaar- dig wereld bestuur kan blijven bestaan. Ja! maar zal men zeggen gij hebt denzelfden zang al voor jaren gezongen en ondanks uwe profeciet» werd het Duitsche rijk al grooter en grooter. O ja 1 maar steeg de magt van Napoleon III van 1851 tot 1862 niet onophoudelijk, scheen het wereldrijk van Napoleon I met onomstootelijk en dat op eeu tijdstip toen zijn grondvesten reeds wankelden Ondertusschen plaatst het aangehaalde stuk Diet alleen de slechte zijden van Bismarcks politiek iu het licht, ook de goede hoedanigheden van den staatsman doet hij uitkomen. Duidelijk maakt hij het ons hoe in deze eeuw van phrases en woorden een man van energie ziin doel kan bereiken. De Duitsche liberalen die in het lagerhuis zetelden waren mannen van schoone phrases. Hunne redevoe ringen evenaren wat welsprekendheid betreft misschien die van Mirabeau, Fox en Pitt, maar Bismarck be schouwde al die mooije woorden teregt al kin derspel, de liberaliteit is, zeide hij eeu anders goed kind, dat men spoedig in een hoek ksn zetten, maar de revolutie is een brutale en sterke knaap, dien men in zijn dienst moet nemen. Onze liberalen anti-clericalen zweren, thans bij Bismarck, maar ik geloof dat hij alle liberalen als kinderen beschouwt, hun geschreeuw legen Rome en het ultramontanismus korat hem thans te stade, maar als het hem begint te vervelen zet hij ze een voudig allen in een hoek. Uit de geheele houding van Bismarck blijkt dat hij in den beginne althans de worsteling tegen de pauselijken hiërarchie voor een soort vau kinderspel hield, dat goed kon dienen om de liberalen wat te amuseren, Bismarck is er trouwens de man niet naar om, als Opzoomcr bij ons, de natie ten strijde te roepen, tegen een schim der middeleeuwen, een schim, die zoo weiuig magt heeft dat zij al hare vereerders in gevan genissen laat versmachten. De clericale strijd heeft voor hem een practischer beteekenis. Wat bij in de clericalen vreest zijn niet de kampvechters voor de middeleeuwsche begrippen, niet de bestrijders van den modernen staat, maar de tegenwioeters van Pruisen» overmacht, als zoodanig moeten zij ver pletterd worden. Onze zoo scherp ziende liberalen nemen natuurlijk den duitschen strijd voorgoede munt op, zij ineenen werkelijk dat Bismarck boreesd is voor schimmen, eu nu zeggen zij, als zoo'n groot man bang is dan moeten wij nok bang zijn, zij vergeten dat Bismarck vele dingen heeft gedaan om zijn waar doel te maskeren, die bekwame lieden zijn als de toeschouwers bij een schaakspel. De meester doet geen zet of zij wanen zijn spel te doorgronden, zij roepennu begrijpen wij het, het spel is zoo gedaan, maar de meester zegt Jag- chend tot de heeren, mijne heeren dat alles is slechts een voorspel, het ware spel zal spoedig beginnet). Omdat de heer W. van Voorst, voornemens is te Schagen in het lokaal yde kolfbaan op Dingsdag 19 dezer, eene soirée musicale en litte raire te geven, achten wij het niet ondienstig uil de Heldersche en Nieuwedieper courant over te nemen, hetgeen volgt Was de verwachting eenigzins hoog gespannen omdat men wist dat de blinde reiziger in wijnen, die de uiterlijke welsprekendheid en den zang, als dilettant beoefeut, in den wedstrijd van vonrdragten, (Febr. 75) te Schiedam den prijs behaalde, ze werd in geeneu deele teleurgesteld, want de voordragt was zoo eenvoudig en Datuurlijk, maar daardoor ook zoo schoon, dat het publiek deu declamator met ingehouden adem volgde, en bij 't einde door een luid applaudissement zijne goedkeuring te ken nen gaf. Het genre der stukken, die van Voorts voordroeg, was zeer verschillend: Abd-el-Kader en Huibert en Klaartje bijv. van ter Haar, waar hij toonde zoowel iu de eene als in de andere soort meester te zijn. Wat nu zijn zang betreft, die overtrof voorzeker verre de verwachting. Zijn stem was vol en krach tig. Dat kwam vooral uit iu Die G r e n a d i r e n eu Der Wanderer, doch zij is ook schoon en liefelijk, getuige zijn S p i e 1 m a n s 1 i c den tevens vol gevoel, wat vooral uitkwam in De Blinde van Keiler. Wij kunnen den heer Voorst, waar hij zich voorneemt zijn soirée's te houden, krachtig aanbevelen en voorspellen hem in zijne onderneming veel succes, dat wij hem ook van harte toewenschen. Dinsdag heeft voor het Prov, Hof in Noord holland terechtgestaan W. de R., oud 27 jaren kaaskoopersknecht te Hoorn, ter zake van poging tot moedwilligeu doodslag. De besch. is ter terechtzit ting bijgestaan door den advo*caat Mr. E. van Lier. Den 12en dezer zal voor dat Hof terechtstaan C. B., oud 17 jaren, bakkersknecht te Twisk, ter zake van: lo. het opzettelijk den brand steken in gebouwen, waarbij het te voorzien was dat menschen- levens in gevaar konden gebracht worden, drie opaal gepleegd; 2o. diefstal bij nacht in de aanboo- righeid van een bewoond huis3o. dief-lal in de aauhoorigheid van een bewoond huis met behulp van binuenbraak; to. diefstal iu een bewoond huis met behulp van iuklimining; 5. diefstal bij nacht in een brw-oond huis; 6o. diefstal in de aanhoorigheid van een bcwooud huis met behulp vau itiklimining; 7o. eenvoudigen diefstal, achttien maal gepleegd. Den besch. is als verdediger toegevoegd de advocaat Mr. S. Kats. De milicien Gonlag, die, zooals men zich ïerinnert, voor eenige maanden te Arnhem op post stond bij 't arti'leriep irk en toen eeu artillerist die in dienst zich op liet voor den toegang afgesloten terrein begaf, doodschoot, is door den krijgsraad vrijgesproken van manslag ter zake van onuoozel- leid. De man bleef zich tot hel laatste toe op zijn consigne beroepen en kon zich maar niet voor stellen, dat hij iets anders had gedaan dan ziju plicht. De berichten uit Cliilli zijn niet opbeurend; iet land, dat overigens werkelijk vooruit gaat op stoffelijk en geestelijk gebied, lijdt onder een der minst vergeeflijken misdaden: onder struikrooverij. Hoe erg die kwaal is kan men uit het volgende staaltje zien Den 9den deden een 20tal bandieten, op prach tige paarden gezeten, en met dolken en revolvers gewapend, eeu aauval op de hscieudo van Agtiirre en bedreven allerlei onmenschelijkheden. Zij dreigde elk, die dei. minsten tegenstand bood, te zullen dooden. Om de boeren schrik in te boezemru osten zij salvo's uit hunne revolvers. Een jonkn an, die pas gehuwd en voor zijne vrouw bezorgd was sloot zich op in zijn huis *u barricadeerde de deur. Toen de bandieten bij zijn huis kwamen en liet bevel de deur te openen niet opgevolgd werd, liepen zij de deur open. De jonge tnan bood alles aan, wanneer zij slechts ziju vrouw ongedeerd lieten, doelt met afschuwelijke barbaarschheid doorstaken zij de vrouw met hunne dolken en verwonden zij den man zoodat beiden voor dood liggen bieveti. Met buit beladen verlieten zij Agutrre in de richting van Santiago, op weg werd een man te paard, door hunne revolverschoten gewond, naakt uitgeschud en van ziju paard beroutJ. Zelfs in de straten van Santiago werd door een dezer onver laten een heer aangesproken om vuur voor zijne sigaar, doch «oir d-ze een antwoord kou geven, ontving hij eeu slag op 't hoofd, eu werd van alles beroofd. Een dagblad van Chilli zegt dat wanneer de regeeriug geen eind aan dit kwaad kan maken, het tijd wordt de Lijnchwet toe te passen. Het geld ligt op de straat Men moet het maar weten op te rapen I Bij ons ziet men niet dat de menschen zich bezig honden met het verzamelen van endjes sigaar. In Frankrijk wordt er daarentegen een beroep van gemaakt, 't welk vernuftige koppen een groot voordeel verschaft. Zoo is statistisch bewezen, dat de verzamelaars van endjes sigaar in Parijs alleen per jaar meer dan 250,000 fraucs verdieneuora niet te spreken van de sommen, die gemaakt worden van andere gevonden en mee genomen voorwerpen. De parijsche verzamelaar van endjes sigaar staat met de zon op en doorloopt met het aanbreken van den dag Parijs, speciaal de Champs-Elysées, de boulevards en de koffiehuizen de laatste worden echter alleen betreden door de bevoorregte klasse dezer soort, welke de restantjes der sigaren van de bedienden koopt. Tegen 7 uur of al naar 't jaargetijde later, hebben de verza melaars hun werk afdan haasten zij zich naar de op de Seine liggende schuiten, ledigen hun zakken en sorteeren hun waren. De Londres, de Upiuans, de 24 cents sigaren worden gescheiden, elke soort vorint eeu afzouderlijke soort tabak. Dan worden de werktuigen voor den dag gehaald, eeu klein blok hout, waarop de tabak gesneden wordt, een mes met daarbij behoorenden slijpsteen en nu geschiedt het fabriceeren van de verschillende soorten. Dan wordeu de zoo verkregen waren ver kocht, die door elkaar ongeveer f 1,05 per pond opbrengen. Dekoopers Tan dezen iat«k die in de pijp

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1