BOSBKttB&G 14 BCTÖB&B. Algemeen Nieuws-, Advertentie Landbouwblad. 942 Negentiende Jaargang. Ao. 1875 Hekend ma kinken POLITIE. Gevonden Een Schaap VERLOREN Een Schaap YERH1ST: Een geel koperen muilkorf klein model GEMEENSTE WEZEN" Gemengde berichten. S1IIUII1 COURANT. Dit blad verschijnt op Woensdagavond; doch wordt me', een bijvoegsel bevattende het jongste Schager marktberigtden volgenden avond verzondenaan hen die zulks verlangen. Brieven franco aan de nitgeefster. Abonnementen op dit blad worden door alle Pbijs per jaar 3.Franco per post 3.60, Afzonderlijke nummers f 0.07J ADVEKTRVTië* van een tot vijf regels f 0,75; iedere regel meerder /"0,15. Groote letters naar de ruimte die zij beslaan. Naar volksheil zonder dengd te dingen Is arbeid aan een rots te biên. Boekhandelaren en Postdirecteuren aangenomen. ge nerkt met een ronde stip op de stasrt en een hoekje uit beide ooren. gemerkt met een roode streep dwars over den rug. Zij die omtrent het bovenstaande eenige inlich ting kunnen geven worden verzocht zich te vervoe gen ter secretarie van Schagen. »v/. \S U'S <J -i J - Het komt ons nog niet eene gemakkelijke taak voor de roeping der gemeenteu aan te wijzen in onzen Staat. Wij ge7en onze deukbeelden omtrent dit gewichtig onderwerp dan ook voor niets anders uit dan eene proeve om wat, naar onze oppervlak kige meening, daar omtrent waarheid is, regelmatig mede te deelen. In enkele deelen van ons vaderland vormen zich nog gemeentenzij geven ons te zien hoedanig de oorsprong van alle anderen geweest is. Ge meenschappelijk belang bracht de menschen op een punt te zamenzij vestigden zich daarzij maakten inrichtingen die eene voortdurende vesti ging mogelijk eu begeerlijk maakten en zij regelden hunne algemeene belangen door algemeene wetten. Als zoodanig is het Gemeente wezen ook in onze organieke wet bekend. Door haar is elke gemeente een rechts persoon, begaafd met zelf standig leven, plichten en rechten ten eigen behoeve. Elke gemeente regelt hare eigen belangen, heeft haar eigen financie-wezen, haar eigen verordeningen ja, elk heeft een eigen bestuur, door de ingezetenen gekozen, zoodat veel meer dan zulks in Staat of provincie het geval is, de bestuurde in verband is met den be-tunrder. De tijpe der staatsregeling is ook die der gemeente regeling. Gelijk daar eene volks vertegenwoordiging gepaard aan een Koninklijk gezag, zoo ook hier. Ook hier de af scheiding tusschen wetgevend en uitvoerend gezag; ook hier de regel, dat het wetgevend gezag ge deeld wordt tusschen de vertegenwoordiging en den Kouing. Dit laatste moet gezocht worden in de bevoegdheid des Konings tot vernietiging van elk besluit van den gemeenteraad. Het is duidelijk welk een breede weg door deze regeling geopend wordt voor de ontwikkeling der bizohdere welvaart van elke gemeente nergens behoeft men te wachten op het initiatief van een meer geconcentreerd gezag; elke gemeente heeft haar eigen toekomst in de hand en is daarin onafhankelijk van eenig opperbestuur. Niet dat daardoor de band die alle gemeenten tot één Staat moei zamen snoeren verbroken moet zijn. Vooreerst gelden natuurlijk ook iD de gemeenten de rijks- en de provinciale wettenten andere hebben enkele plaatselijke regelingen, zoo als die betrekkelijk de belastingen, de goedkeuring des Konings noodig en eindelijk is in sommige zaken, zoo als voor de begrooting van uitgaven hel toezicht, der provinciale staten noodzakelijk ge arh» Doch in al die gevallen moet eerder gedacht worden aan bet keeren van hel gevaar, verbonden aan volstrekte onafhankelijkheid, dan aan de zucht om zelfstandigheid te snuiken. Slechts zeer zelden zal een verstandig gemeentebestuur, zich door een verstand'g Minister zien bemoeielijkt; er zal be paalde schending moeten zijn van door de grondwet beschermde belangen cff strijd met andercq wette lijken regel, wil de beteageling der gemeentelijke onafhankelijkheid reden van bestaan hebben. In niet alle gemeenten wordt dit onwaardeerbaar recht op waarde geschat. In vele gemeenten acht men zich volkomen afhankelijk van wat in den Haag of in de provinciale hoofdstad beslist zal worden en blijft men rustig met de handen in den schoot wachten lot ook aan haar de beurt zal zijn. Die beurt zal echter, en kan ech ter nimmer komen daar de gemeente belangen bij uitsluiting aan de gemeente zijn toevertrouwd. Van daar dat in die gemeenten alles bij het oude blijft; geenerlei vooruitgang wordt waargenomen; alle bezwaren en hindernissen, die welvaart tegen houden of belemmeren blijven bestaan en de gemeente vernederd wordl tot de uitvoerdster der staatswetten en alle zelfstandig leven mist. Het is bedroevend te zien, hoe weinig de gemeente besturen de groote taak begrijpen, die hun is- opgelegd en hoe schandelijk veelal de plicht wordt 7erzniuid om de belangen der gemeente te behartigen. Niet zelden bestaat de begrooling enkel uit de vaste, posten, voortvloeiende uit de verplichtingen door de wet aan de gemeente opgelegd en draagt zij er geen spoor van dat zij door een gemeenteraad is voorgesteld met het oog op de bizondere be langen der gemeente. Van het initiatief der leden verneemt men maar zelden jets, de raad wordt veelal door burgemeester en wethouders weggeknik- kerd en niet zelden gaan deze verloren achter den Secretaris, vaak de eenige persoou die bekend met de gemeentewet, op de hoogte is van de bevoegdheid der gemeenten en hare vertegenwoordiging. Toch is behartiging der gemeente belangen het groote middel, waaronder overal de groote steden gevormd zijn. VVie van Amerika leest moet telkens getroffen woiden door de raadselachtig snelle ont wikkeling van sommige Amerikaansche steden. Wat voor 25 jaren een gehucht was is nu eeue wereldstad. Voor een groot gedeelte moet dit worden toege schreven aan bet beleid, waarmede de krachten zich ontwikkeld hebben door een ondernemend waakzaam en verstandig bestuur. Chicago is niet geworden wat het is door de beschermiug van het Amerikaansche Congres; New-York verneemt het dat in het westen een mededinger is opgestaan. Welk een trasg eu ziekelijk leven leiden daarbij vergeleken onze meeslen gemeenten? Eu dat niet tegensiaande eene staatsregeling welke meer dan eenige andere geschikt mag heeten om zelfstandige ontwikkeling te bevorderen. Meent daarom niet dat wij van oordeel zijn dat niet de ingezetenen maar dat het bestuur eener stad over hare welvaart in het hoogste ressort beslissen; trots alle plichteverzaking der wettelijke gestelde macht redt zich vaak de natuur en verbreekt somwijlen de banden der werkeloosheid. Maar toch dient een verstandig bestuur steeds werkzaam en waakzaam te zijn ter bescherming van dat wat aller belang is en wat daardoor buiten bet gebied gaat tan elk bizonder ingezetene; eveu als het, hoe ongeraden het ook zij te willekeurig in te grijpen in het gemoedsleven van een kind, een heilige plicht der ouders is, de onafhankelijkheid door een verstandige opvoeding te leiden tot zelf standigheid. Als een bewijs van den bijzonder gunstigen gezondheids toestand binnen deze gemeente, kan gemeld worden, dat gedurende de laatste vier we ken, op eene bevolking van p.m. 3000 zielen geen enkel sterfgeval heeft plaats gehad. De nationale kookschool te Londen wordt deze week weder geopend. Door de plaatselijke schoolcommissie van Londen is bepaald dat op haar kosten 300 meisjes onderwijs in het koken zullen ontvangen. f Maandag morgen is de tjalk De vrouw Christina, schipper A. Mauthaan, geladen met suikerpeën en naar Sas-van-Gent bestemd, op de Westeischelde nabij de haven van Neuzen door eene windvlaag op zijde geslagen en gezonken. De vrouw des schippers, twee zijner kinderen, zoome de de knecht, hebben zich nog tijdig in de boot kunnen redden, doch de schipper, die nog pogingen aanwendde om zijn derde kind, een jongentje van 5 jaren, uit het zinkende schip te redden, werd door het water overvallen, en beiden gingen met het vaartuig te gronde. Het lijk van den schipper is Dingsdagmiddag te Neuzen aangebracht, doch dat van het kind nog niet gevonden. Naar het Vad. verneemt, worden er confe- rentien gevoerd tusschen den Minister van Buiten- ansche Zaken en deu vertegenwoordiger van Ve nezuela aan ons Hof, over de verwikkelingen van die Republiek met het eiland Curapao, waarbij ook de klacht van den scheepsgez tgvoerder Schoon- wolf over mishandeling van zijn scheepsvelk moet onderzocht worden. Naar het Dagblad van Zuid-Holland zegt, zal tegen het einde dezer maand een Nederlaudsch eskader van vijf schepen, waaronder de Cornelis Dirksz en het Zilveren Kruis, naar de wateren van Cura9ao stevenen, om ons geschokt gezag in die wateren te doen herleven en van de Venezu- laausche Regeering genoegdoening te vragen voor de inishandeling, welke de bemanning van de Neder- landschen schoener Midas van de autoriteiten al daar ondervonden heeft. Onder de runderen van K. Doefs Az.. te Beemster, aan den Oosldijk heeft zich een geval van besmettelijke longziekte voorgedaan. Die ziekte is eerst geconstateerd nadat het rund is afgemaakt. Tien volwassen rundereu en twee kalveren zijn door dit ziektegeval in verdachten toestand geraakt. Een groot ongeluk viel jl. Woensdag avond voor in de nabijheid van Weesp. Een gezelschap vin 11 personen, woonachtig in de Pieter—Jacobs!raat te Amsterdam, had zich dien morgen in een open rijtuig met twee paarden bespannen naar Weesp ter kermis begeven, en keerde van daar omstreeks ten 10 ure 's avouds in eene opwekte stemming naar Amsterdam terug. Op ongeveer een half uur afstands van Weesp moet een der paarden geschrikt zijn, waardoor het rijtuig met allen die er in zaten iu de Nieuwe Weesperzaart geraakten, en waarbij 6 persomn noodlottig om het leven zijn gekomen. Toen den volgenden morgen ten 4 ure de noodlot- tige tijding kwam, vernam men dat twee zoons en eeu dochter vau den stalhouder Hesselink, de vrouw en een zoontje van den kastelein Lubberts, bene vens Zaar waren verdronken. Een der paarden is gered. De lijken der drenkelingen zijn gisteren nacht ten 3 ure te Amsterdam aangebragt en den volgen den morgen ter aarde besteld. Ten blijke van algemee ne deelneming waren ai de publieke uitspannings— lokaleu dien avond in de Pieter—Jacobstraat geslo ten. Men heeft dezer dagen beweerd, dat misdrijven besmettelijk zijn, dat zoo'n verhaal van een moord met al zijn bijzonderheden meer kwaad doet dan goed. Het publiek is dol op zoo'u verhaal, hoe gruwelijker en afgrijzelijker, hoe mooijer; de on langs iu deu handel gebragte portretten van de moordenaars en hunne beide slagtoffere worden gre. tig gekocht en de acte vau beschuldiging zal met niet minder graagte worden ontvangen. Dat is een wausinaak van het publiek en men doet verkeerd daaraan toe te geven. Een weldadigen indruk op de zeden geeft de kennisneming van al de bijzon- derheden vau een snood misdrijf zeker niet, en er s stelig leerzamer lectuur dan acten van beschul diging en moordgeschiedenissen. In zooverre ligt er veel waars in bovenstaande bewering. Toch is zoo schrijf de liaagsche briefachrij-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1