KRTII7III ÏÏ11TER BOTER. A. Keuter Rz. Meisjes, Vrouwen en Weduwen-Fonds J KACHEL MAGAZIJN SCHAAP. EEN PRETENSIE TE KOOP. Voor de plaatsing van Eene Kapitale Boerenplaats, J. Harbriiik Numan. MEU11S. Gezondheid, kracht en Levenslust J. Chrispijn langestraat no. 98 te Alkmaar is er zeker van goedgelijkende en fijn afgewerkte portretten te bekomen. SPAANS Comp. A I. G E M E E i\ TE EOTTERDAlf, Directie J. P, A. Fraii<?ois en H. de Kegt, Ontvangsten cn Uitgaven over het 47ste fondsjaar. ontvangsten. f 4977.79$ r 30639.39 t 03650.96. J. J. HOIVIGII tc SCSIAGKKimUG. A YOXK, Beige, Duitschland. Rngckind. Franlirijk, Oostenrijk, ALGEMEEN ADVERTENTIEBUREAU PLJJTS1JS G 5IJCH cn VAX ÜITMAR VAiX Rotterdam Imerika. Spaif, Kweden, Notrwegen, Denemarken, enz. A. op onderpand van effecten; 149 B. onder hypothecair verband op landereijn mits de eigenaars zich persoonlijk aanmelden A. voor ééne maand tot twee maanden h 4; Schageii. Noord. Nieuw Kachel magazijn Hollmvay's Zalf cn Pillen. Houttilstraat Alkmaar Aan saldo van vorige rekening n Contributie r Rente van f 875.000 In- schrijving op bet grootboek der 2$ Pet Ned. Werk. Schuld r Aan Rente van belegde gelden r h Diversen 2l855.—- 127.75$ 51.02 UITGAVEN. Per korting o> de Contridulie aan de^leden 8778.28 v Jaargelden aan Wedawen r 37477.21 r bureau eu advertentiekosten drukwerken enz. r 2404.23$ Saldo r 14931.23$ f 63650^96 Nagezieu en accoord bevonden door eeuc Commissie uit de leden in de vergadering van 25 September 1875. DirecteurenCommissarissen J. P. A. FftANQOtt. P. II. SMALT B. DE REGT. F. DEKKER. 156 Dr. Th. van DOESBURGH. Verdere inlichtingen, voorwaarden van deelneming pn tarieven worden gratis verstrekt door den Agenj De oi.d. rgeletkende brengt ter kennis van belanghebbenden, dat hij onder j u zijne beraring heeft de ACTEN van pen te Schooeldav standplaats gehad hebbende Notaris ABRAHAM PIETER DE LANGE vau bet jaar 1845 tot en met het jaar 1866. 164 Notaris te Schoorldav. M c= <93 «J tc in alle bestaande Binnen- en Buitenlandsche DAG-, WLbh- en 161 A D VERTEN TI EB LADEN. Voor dit hlt4 wordt niet de bovengenoemd j ADVKRTBNTlëN ReKLAMES I 1 f 0.15. 1 f 0.20. PKR Regel- n moesten spoed en met naantvgecetheld door Advertentie-Bureau verg gedragen. tf VO tc F Men is voornemens om op WOENS- DAG 24 NOVEMBER 1875, voor den middag te 10 nur, in de herberg van den beer C. CONSTANT aan de Burger Vlotbrug, ten overstaan van den te Schoorldam residerenden Notaris A. VONK, in bet openbaar te verkoopen. gelegen aan den RUIGENWEG, nabij de BUil GERVLOTB RUG, gemeente ZIJ PB, bestaande in 1. Een voor weinige jaren nieuw gebouwde HUISMANSWONING, waarin siallin<; voor 32 koeijen, zeer ruime BOLT, ERF, WLIiF, TUIN, BOSCHJE en diverse perceelen UITMUNTEND WEILAND, gelegen in polders Zuider M, Zuider G, en P, kad Sectie F. N"*- 694, 696, 695, 416, 697, 431, 432, 433, 698, 699, 700, 45S, 459 eu 460 gioot 26 bunders 12 roeden 14 ellen. 2. Twee stukken WEILAND, gelegen aan de westzijde van het Groot Noord- Hollandsch kanaal in den polder Linden Z1JPE, kad. Sectie G N'8- 458 en 459 groot 2 bunders 22 roeden 60 ellen. Te aanvaarden: de Landerijen Kersmis 187 5 en de woning, boet, erf, werf, tuin eD boscbje 1 Mei 1876. De helft der kooppenningen kan onder hijpothe- cair verband op de perceeleu gevestigd blijven tegen eene rente vau 5£ 's jaars. 155 Breeder bij billetten omschreven. Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van bovengenoemdru Notaris. De ondergeteekendelid der firma Edward Bos en Co. in EFFECTEN te Amsterdam, bertgt dat hij eiken MARKTDAG te SCHAGEN ten huize van den Heer K. E Numan, Moogzijde aldaar, te spreken zal zijn over: lo. Het geven van geld 2o. Het in déposito nemen van geld; B. t drie maanden of langer h 5g; 3o. Den in— en verkoop van effecten. Brieven voor de firma te adresseren: EDVt ARD BOS Co. in Effbcte*, Kloveniersburgwal, hoek Oudemanhuispoort te AMSTERDAM. TE .A. 64. De oudergeteekende berigt dat bij zijn heeft geopend en bij hem voorhanden zijn Geëmailleerde haardkachels in diverse KleureD en grootte. VOORTS v Gelakte Kachels. Geslepen Kolomkachels. 0 Kwint 0 r 0 Put 0- alsmede Ovenkachels geslagen en gegoten fornuis kachels alle soorten van ijzer- tnrf- kolen» en gruis- bakken, zoowel gelakte als ruw gegoten; ook voorhanden Haardstellen met en zonder Standaards, kolen- en gruislepels, tangen, pooken, Ziuken -ka chelplaten gegoten en vertinde kachelpotten en alles wat tot het vak behoort. Ook voorhanden geheel nieuwe Arnerikaansche Koffijmolens, welke door hunne solide inrichting aanbevelingswaardig zijn. Alles dagelijks te bezigtigen en te koop ge. steld bij i65 UE d. Dienaar, Ontijdig Verval. De onvoorzigtige en onna denkende kan zichzelren in de toekomst een zee van rampspoed besparen, door eene spoedige toe- toevlugt tot deze uitmuntende geneesmiddelen. Alle puisten waaruit ook voortvloeiende, zwellingen der klieren waar ook geteld, ontstoken wonden en verzwakkende ontlastingen, kunnen veilig genezen worden door het gebruik vau Hollowav's Zalf eu Pillen, volgens de voorschriften die om iederen pot en doos gewikkeld zijn. Geen schroomvalligheid behoeft de zwakste terug te houden om deze heratel lende middelen aan te wenden, die de drievoudige hoedanigheden bezitten om te zuiveren, te regelen en te herstellen zonder de maag in wanorde te brengen, het zenuwgeatel te achokken of het nood zakelijk te maken om in huis te blijven. Holloway's medicamenten sullen de bron van menige ziekte stuiten, die indien veronachtzaamd duurzame ellen de te weeg brengeu. geven, de in algemeen gebruik zijnde Engelsche GEZONDHEIDS-PILLEN, ook bekend onflei den naam van ENGELSCHE GAL- SLIJM, en MAAGPILLEN. De roem aan deze pillen gedurende 50 jaren in Europa en Amerika ten deel gevallen ia reeds genoegzaam ter hunner aanbeveling. Zij zijn vermaard door hunne zachte eu toch jveel vermoc gende werking. Zij reinigen het ligchaaro, werken op de huid, wekken den eetlust op, bevordere- de spijsvertering, versterken het geheel gesteld eu houden de gezondheid in den gunstigsten siaatn als huishoudelijk middel zijn deze pillen ten hoogste aanbevelingswaardig. Doosjes van 25 tot 40 cents. Te verkrijgen bij W. A. Hazru, Apotheker te Sch sen Amsterdam. H. H. Uloth, Apotheke Zeedijk. n G. J. de Beurs. Martelaarsgr. L 552 0 L. P. v. Son, Apotheker Muiderplein.- Amsterdam Algemeen Verkoophuis. Wierda Wie zich laat porlretteeren bij 6 STUKS 2,00 12 STUKS 3,30. 150 Op het land van W de VRIES te Schagen, loopt een WIT SCHAAP, dat »hem niet toebehoort, de eigenaar vervoege zich hij hem. 162 groot t 21.50. ten laste van K. REZELMAN op de NES, een Knap man, maar e*n Wolfin een Schaapsvacht een oud spreekwoord. 166 Inlichting bij J. MAREES Dz. te ALKMAAR Berigt de ontvangst vau puike 167 Co. D. Spui 22. Alkmaar Ansigh en Masinan. Averhorn M. Ropps. Aalsmeer N. van Hessen. A. P. Polder, P. Wilms. BeTerwjjk, I>. Mijsberg. Bullewijk J. Kranenburg. Beets, Jb Brouwer. Bareingerk. J. B. Cpman. Smit. Dirkshorn. J. Lodder. Edam, Akkerboom Eijerland, wed. Jongerling. Kakhuizen, Rienderhoff. Heemstede v. d. Aardweg. Hoorn, D. v. d. Deuren. Helder, wed. Zevenhuizen. Hem CL tt ater. Huizen Adr. Koop. Haarl. meer B. Labrijn. Koogcarspel P. de Wik 169 Krommenie KVeenboe. Monikkendaa^ K. Slok Medemblik, J. Nenve. Kaarden, H. van Djjk. Nieuwedam, J. Wik Oudeslais Jh. Gootjes. O. Carspel, D. O. van Djjk. Opperdoei i. Brouwer. I 1'armere ad*, S. J. Yeenr. I Rjjp. A. K. Wineke. Sehwmerh., wed. Nieuwland. Vinken. I. B. Keiamen. Wnstgrafdijk, G. Kaai. Wieringen, M Koorn. Wormen. J. W. Schmidk wed. G. Pettn Winkel, P. J. Bijhonder. Wieringen». R. Sehrieken* uideeharw. P. Klingeer. Msiden, IJ. Lejjenaar Koogearspel r. de Wik HnoUendam K. Wendk Namaaksels zijn hiervan niet bekend. De PLATTELANDSCHE BANK VEREENIGING, gevestigd te BAR SINGERHORN, onder de firma SPAANS Comp neemt voortdurend gelden in deposito tegen 4, 4$, en 4J PCI rente 's JAARS al naar gelang der voorwaarden welke bij het de poneren der gelden worden overeengekomen. Zij belast zich ook voortdurend met het koopen en verkoopen van BINNEN- eu BUITENLAND SC HE effecten, coupons enz., het disconteren van handelspapier, het verschaffen van voorschotten enz liet Kantoor wordt gehouden te BARSINGER- HORN, iederen werkdag van 10 tot 12 uur, en op den wekelijkschen marktdag te SCHAGEN ten huize van den heer A. KNIKKER, van 10 tot 12 uur. 126

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Schager Courant | 1875 | | pagina 1